بازارها گذشته مرجع
پول 588 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2018-12
نرخ بیکاری 10.4 2018-12
نرخ تورم 1.1 2018-05
نرخ بهره 3.5 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -42.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.7 2018-12
بودجه دولت -5.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 11.26 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2652 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5024 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.4 2018-12
جمعیت 5.24 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2018-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2019-12
نرخ بهره سپرده 2.45 2017-12
تجارت گذشته مرجع
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -42.8 2017-12
صادرات 7403976766 2017-12
تولید نفت خام 335 2019-08
شاخص تروریسم 2.69 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.7 2018-12
بودجه دولت -5.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 20 2020-01
مخارج نظامی 273 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.29 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.29 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2019-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص فساد مالی 18 2019-12
رتبه فساد مالی 168 2019-12
آسانی کسب و کار 180 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری کنگو - شاخص های اقتصادی.