بازارها گذشته مرجع
پول 537 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-12
نرخ بیکاری 10.4 2019-12
نرخ بهره 3.25 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2019-12
بودجه دولت 8.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 7709 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 114 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 5846 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 10.82 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2613 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3298 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.4 2019-12
جمعیت 5.45 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.25 2020-12

تجارت گذشته مرجع
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 2019-12
صادرات 10034000000 2018-12
تولید نفت خام 282 2020-09
شاخص تروریسم 2.04 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2019-12
بودجه دولت 8.8 2019-12
ارزیابی اعتبار 20 2021-01
مخارج نظامی 273 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18.9 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.29 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.29 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2019-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص فساد مالی 18 2019-12
رتبه فساد مالی 168 2019-12
آسانی کسب و کار 180 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 7709 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 114 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 5846 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری کنگو - شاخص های اقتصادی.