بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 589.66 590 596 603 610 623
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 5 6.9 6.9 6.9 6.5
نرخ بیکاری 10.40 11.6 11.6 11.6 11.6 12
نرخ تورم 1.10 3.7 3.5 4.1 4 4
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3 3 3
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -42.80 -16 -16 -16 -16 -18
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.70 28 28 28 28 30
بودجه دولت -5.10 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 5 6.9 6.9 6.9 6.5
تولید ناخالص داخلی 11.26 9.6 9.6 9.6 9.6 9.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 2651.70 2790 2790 2790 2790 2830
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5024.10 5220 5220 5220 5220 5220
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 10.40 11.6 11.6 11.6 11.6 12
جمعیت 5.24 5.45 5.45 5.45 5.5 5.63
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.10 3.7 3.5 4.1 4 4
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3 3 3
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 1.95 1.95 1.95
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -42.80 -16 -16 -16 -16 -18
صادرات 7403976766.00 6035 4706 4706 4706 4706
تولید نفت خام 335.00 280 280 280 250 250
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.70 28 28 28 28 30
بودجه دولت -5.10 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.5
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4


جمهوری کنگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.