بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 644.36 638 646 655 664 683


تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 3.8 3.8 3.2 3.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 12.52 10 10 10 10 12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1639.24 1620 1620 1620 1620 1650
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3616.86 3000 3000 3000 3000 3400

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 23.00 23.7 23.7 24 24 24
جمعیت 5.52 5.63 5.76 5.76 5.76 5.76

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 5 5 4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.50 6.5 6.5 4 4 4
صادرات 4009085264.00 6500 7400 7400 7400 7400
تولید نفت خام 261.00 360 380 380 380 380

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.00 75 75 80 80 80
بودجه دولت 1.40 3 3 1.8 1.8 1.8

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 28.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.90 18 18 18.9 18.9 18.9
نرخ تامین اجتماعی 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4


جمهوری کنگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.