بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 588.57 596 603 611 618 633

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 0.7 0.7 0.7 0.7 1.8
نرخ بیکاری 10.40 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -42.80 -16 -16 -16 -16 -18
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.70 28 28 28 28 30
بودجه دولت -5.10 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 0.7 0.7 0.7 0.7 1.8
تولید ناخالص داخلی 9.20 6.93 6.93 6.93 6.93 9.35
تولید ناخالص داخلی سرانه 2651.70 2754 2754 2754 2754 2900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5024.10 5218 5218 5218 5218 5495

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 10.40 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
جمعیت 5.45 5.45 5.45 5.45 5.5 5.63

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -42.80 -16 -16 -16 -16 -18
صادرات 10034000000.00 4700 4700 4700 4700 6500
تولید نفت خام 320.00 400 420 460 480 450

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.70 28 28 28 28 30
بودجه دولت -5.10 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.5

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.90 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
نرخ تامین اجتماعی 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4


جمهوری کنگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.