بازارها گذشته مرجع
پول 575 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-12
نرخ تورم 3.13 2019-12
موازنه تجاری -2852 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 7.48 2018-12
کار گذشته مرجع
جمعیت 15.01 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.13 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2019-12
CPI مسکن آب و برق 103 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2019-12
تورم مواد غذایی 3.8 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -1.3 2019-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2852 2018-12
صادرات 345 2018-12
واردات 3198 2018-12
شاخص تروریسم 7.8 2018-12
دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 15
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2434 2017-03
آدرس های IP 1487 2017-03
شاخص فساد مالی 9 2019-12
رتبه فساد مالی 180 2019-12
آسانی کسب و کار 190 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سومالی - شاخص های اقتصادی.