بازارها گذشته مرجع
پول 575 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-12
نرخ تورم 3.1 2020-02
موازنه تجاری -2852 2018-12
موارد کروناویروس 3 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی 7.7 2019-12

کار گذشته مرجع
جمعیت 15.3 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.1 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2020-02
CPI مسکن آب و برق 104 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2020-02
تورم مواد غذایی 6.4 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2852 2018-12
صادرات 345 2018-12
واردات 3198 2018-12
شاخص تروریسم 7.8 2018-12

دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 15

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2434 2017-03
آدرس های IP 1487 2017-03
شاخص فساد مالی 9 2019-12
رتبه فساد مالی 180 2019-12
آسانی کسب و کار 190 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سومالی - شاخص های اقتصادی.