بازارها گذشته مرجع
پول 575 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-12
نرخ تورم 6.8 2019-07
موازنه تجاری -2149 2017-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 7.48 2018-12
کار گذشته مرجع
جمعیت 14.74 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.8 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2019-07
CPI مسکن آب و برق 103 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-07
تورم مواد غذایی 9.77 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.55 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2149 2017-12
صادرات 257 2017-12
واردات 2406 2017-12
شاخص تروریسم 8.02 2017-12
دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 15
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2434 2017-03
آدرس های IP 1487 2017-03
شاخص فساد مالی 10 2018-12
رتبه فساد مالی 180 2018-12
آسانی کسب و کار 190 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سومالی - شاخص های اقتصادی.