بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 575.00 575 575 575 575 575

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3
نرخ تورم 3.20 4.3 4.7 5.3 5 4
موازنه تجاری -2852.50 -2202 -2278 -2278 -2240 -2278

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3
تولید ناخالص داخلی 7.48 8.45 8.45 8.45 8.45 9

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
جمعیت 15.01 15.7 15.7 15.7 15.85 16.27

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 3.20 4.3 4.7 5.3 5 4
نرخ تورم (ماهانه) -1.30 0.6 1 1.4 1.4 1.6
تورم مواد غذایی 3.90 4.5 5 6.5 7 6.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -2852.50 -2202 -2278 -2278 -2240 -2278
واردات 3197.73 2311 2332 2332 2332 2332
صادرات 345.20 109 54.37 54.37 54.37 54.37

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


سومالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.