بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 575.00 575 575 575 575 575

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.8 2.8 2.8 3.6 3.6
نرخ تورم 6.70 7 6 6 5.3 4
موازنه تجاری -2792.47 -2247 -2278 -2278 -2278 -2278

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.8 2.8 2.8 3.6 3.6
تولید ناخالص داخلی 4.92 7.3 7.3 7.6 7.6 7.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 829.61 558 650 650 650 570

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
جمعیت 15.89 16.27 16.27 16.69 16.69 16.69

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 6.70 7 6 6 5.3 4
نرخ تورم (ماهانه) 1.50 1.6 1.3 0.6 0.8 0.8
تورم مواد غذایی 14.74 13 11 10 8 7

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -2792.47 -2247 -2278 -2278 -2278 -2278
واردات 2926.14 2332 2332 2332 2332 2332
صادرات 133.67 54.37 54.37 54.37 54.37 54.37

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


سومالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.