بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 575.00 575 575 575 575 575

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 2.7 2.7 3.2 3.2 3.2
نرخ تورم 3.22 4 4.2 4.3 3.6 3.7
موازنه تجاری -3190.50 -2278 -2247 -2247 -2247 -2278

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 2.7 2.7 3.2 3.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 4.92 7.3 7.3 7.3 7.3 7.6

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
جمعیت 15.89 16.2 16.27 16.27 16.27 16.69

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 3.22 4 4.2 4.3 3.6 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.36 1.3 2 -0.2 1.8 1.7
تورم مواد غذایی -1.93 2.5 3 3.3 3.5 4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -3190.50 -2278 -2247 -2247 -2247 -2278
صادرات 416.50 54.37 54.37 54.37 54.37 54.37
واردات 3607.02 2332 2332 2332 2332 2332

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


سومالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.