بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 575.00 575 575 575 575 575

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 -5.4 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ تورم 3.90 4 4.2 4.4 4.2 4.2
موازنه تجاری -1942.90 -2278 -2278 -2278 -2278 -2247

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 -5.4 0.3 0.3 0.3 0.3
تولید ناخالص داخلی 7.70 6 7.3 7.3 7.3 7.3

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
جمعیت 15.30 15.85 16.2 16.2 16.2 16.27

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.90 4 4.2 4.4 4.2 4.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 -1.2 0.8 1 1.3 1.4
تورم مواد غذایی -3.10 -2 1.6 2.5 3.3 3

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -1942.90 -2278 -2278 -2278 -2278 -2247
صادرات 195.42 54.37 54.37 54.37 54.37 54.37
واردات 2138.32 2332 2332 2332 2332 2332

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


سومالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.