15/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
SO
نرخ تورم (سالانه) JAN 5.67%
09:00 AM
SO
نرخ تورم (ماهانه) JAN -0.22%

سومالی - تقویم - شاخص های اقتصادی

سومالی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.