16/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
SO
Inflation Rate YoY AUG 6.8%


سومالی - تقویم - شاخص های اقتصادی

سومالی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.