16/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
SO
نرخ تورم (سالانه) FEB 5%


سومالی - تقویم - شاخص های اقتصادی

سومالی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.