بازارها گذشته مرجع
پول 0.91 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-12
نرخ تورم -0.8 2020-09
موازنه تجاری 429 2019-12
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.4 2019-12
موارد کروناویروس 483 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 228 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-12

کار گذشته مرجع
جمعیت 0.04 2019-12
سن بازنشستگی زنان 64 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64 2018-12
نرخ بیکاری 1.7 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.8 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 429 2019-12
صادرات 883 2019-12
واردات 454 2019-12

دولت گذشته مرجع
درخواست پناهندگی 0 2020-03
ارزیابی اعتبار 100 2020-10

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.4 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12384 2017-03
آدرس های IP 16781 2017-03
ثبت خودرو 129 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 483 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 228 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیختن اشتاین - شاخص های اقتصادی.