بازارها گذشته مرجع
پول 0.99 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2017-12
نرخ تورم 0.1 2019-09
موازنه تجاری 369742 2018-12
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-02
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2017-12
کار گذشته مرجع
جمعیت 0.04 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64 2018-12
نرخ بیکاری 1.7 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 369742 2018-12
صادرات 902897 2018-12
واردات 533155 2018-12
دولت گذشته مرجع
درخواست پناهندگی 5 2019-08
ارزیابی اعتبار 100
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-02
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12384 2017-03
آدرس های IP 16781 2017-03
ثبت خودرو 167 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیختن اشتاین - شاخص های اقتصادی.