بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 0.91 0.92 0.93 0.93 0.94 0.95

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.70 3.5 3.5 2 2 2
نرخ تورم 0.60 0.9 0.8 1 1 0.9
موازنه تجاری 429.00 373378 348369 348369 348369 353166
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.40 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.70 3.5 3.5 2 2 2

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64 64
نرخ بیکاری 1.90 2.5 2.5 2 2 2

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 0.60 0.9 0.8 1 1 0.9

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 429.00 373378 348369 348369 348369 353166

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.40 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7


لیختن اشتاین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.