بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 0.99 0.98 0.98 0.99 0.99 1
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 2 2 2 2 2
نرخ تورم 0.20 0.2 0.1 0.2 0.3 0.8
موازنه تجاری 369742.00 373378 357103 357140 365259 353166
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.40 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 2 2 2 2 2
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64 64
نرخ بیکاری 1.70 2 2 2 2 1.9
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.20 0.2 0.1 0.2 0.3 0.8
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 369742.00 373378 357103 357140 365259 353166
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.40 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7


لیختن اشتاین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.