بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 0.97 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 -11 -11 -11 -1.5 -1.5
نرخ تورم -1.10 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8
موازنه تجاری 429.00 373378 357103 365259 357140 353166
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.40 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 -11 -11 -11 -1.5 -1.5

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64 64
نرخ بیکاری 1.70 3 3 3 2.5 2.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم -1.10 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 429.00 373378 357103 365259 357140 353166

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.40 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7


لیختن اشتاین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.