Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Mar/19 روز سنت یوسف
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/21 یکشنبه عید پاک
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
May/30 روز عروج عیسی به اسمان
Jun/10 با دوشنبه
Jun/20 کورپس کریستی
Aug/15 روز ملی
Nov/01 همه روزهای مقدس
Dec/24 شب کریسمس
Dec/25 روز کریسمس
Dec/26 روز سنت استفان
Dec/31 شب سال نو
Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Mar/19 روز سنت یوسف
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/21 یکشنبه عید پاک
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
May/30 روز عروج عیسی به اسمان
Jun/10 با دوشنبه
Jun/19 کورپس کریستی
Aug/15 روز ملی
Nov/01 همه روزهای مقدس