بازارها گذشته مرجع
پول 16.82 2020-06
بازار سهام 1115 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.86 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
نرخ تورم 1.6 2020-04
نرخ بهره 4.25 2020-05
موازنه تجاری -3430 2019-12
حساب جاری -562 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
موارد کروناویروس 25 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 16 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.86 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 15 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 36293 2019-12
تولید ناخالص ملی 173650 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30378 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6073 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9898 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1578 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 862 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4542 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3496 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4414 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3550 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 913 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 617 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
جمعیت 2.46 2019-12
افراد شاغل 725742 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.2 2018-12
هزینه زندگی خانواده 8590 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 8360 2018-12
افراد بیکار 364411 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 33300 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3240 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 46.1 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140 2020-04
تورم مواد غذایی 4.2 2020-04
CPI مسکن آب و برق 133 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133 2020-04
قیمت صادرات 105 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 177 2018-12
قیمت واردات 102 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2020-05
عرضه پول M1 58404 2020-01
عرضه پول M2 114626 2020-01
ذخایر ارزی 35549 2020-04
نرخ بهره سپرده 5.7 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 31564 2019-11
نرخ وام 8 2020-04
عرضه پول M0 7800 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3430 2019-12
حساب جاری -562 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2018-12
صادرات 15404 2019-12
واردات 18834 2019-12
گردش سرمایه -325 2019-12
بدهی خارجی 32156 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -679 2019-06
رابطه مبادله 103 2018-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 1530246 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
هزینه های دولت 39480 2019-12
بدهی های دولت 86647 2018-12
ارزیابی اعتبار 45 2020-06
مخارج نظامی 436 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -5225 2019-12
سرعت اینترنت 2922 2017-03
آدرس های IP 170593 2017-03
شاخص رقابتی 54.46 2019-12
رتبه رقابتی 94 2019-12
شاخص فساد مالی 52 2019-12
رتبه فساد مالی 56 2019-12
آسانی کسب و کار 104 2019-12
استخراج معدن 2.5 2019-03

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 107747 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 142724 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 25 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 16 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نامیبیا - شاخص های اقتصادی.