بازارها گذشته مرجع
پول 16.34 2020-10
بازار سهام 1086 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.47 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.1 2020-06
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
نرخ تورم 2.4 2020-09
نرخ بهره 3.75 2020-10
موازنه تجاری -5955 2020-03
حساب جاری 5110 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.3 2019-12
بودجه دولت -4.5 2019-12
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
موارد کروناویروس 12675 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 133 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 10813 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.47 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.1 2020-06
تولید ناخالص داخلی 12.37 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32025 2020-06
تولید ناخالص ملی 173650 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30378 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5766 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9637 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2420 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 753 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3566 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2918 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3818 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2760 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1160 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 761 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
جمعیت 2.46 2019-12
افراد شاغل 725742 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.2 2018-12
افراد بیکار 364411 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 46.1 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142 2020-09
تورم مواد غذایی 6.6 2020-09
CPI مسکن آب و برق 133 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138 2020-09
قیمت صادرات 107 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 2019-12
قیمت واردات 97.7 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2020-10
عرضه پول M1 61482 2020-08
عرضه پول M2 124426 2020-08
ذخایر ارزی 33385 2020-08
نرخ بهره سپرده 5.7 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 35707 2020-07
نرخ وام 7.5 2020-10
عرضه پول M0 7070 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5955 2020-03
حساب جاری 5110 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
صادرات 10834 2020-03
واردات 16789 2020-03
گردش سرمایه 5218 2020-06
بدهی خارجی 32156 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2082 2020-03
رابطه مبادله 110 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 1595973 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.3 2019-12
بودجه دولت -4.5 2019-12
هزینه های دولت 39480 2019-12
بدهی های دولت 86647 2018-12
ارزیابی اعتبار 45 2020-10
مخارج نظامی 436 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -5225 2019-12
سرعت اینترنت 2922 2017-03
آدرس های IP 170593 2017-03
شاخص رقابتی 54.46 2019-12
رتبه رقابتی 94 2019-12
شاخص فساد مالی 52 2019-12
رتبه فساد مالی 56 2019-12
آسانی کسب و کار 104 2019-12
استخراج معدن 2.8 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 107747 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 131952 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 12675 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 133 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 10813 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نامیبیا - شاخص های اقتصادی.