12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
NA
نرخ تورم (سالانه) OCT 3.5%

نامیبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

نامیبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.