بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 1298.20 1265 1247 1230 1213 1179
پول 14.69 14.8 14.96 15.13 15.3 15.63
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 -2 -0.3 -0.6 0.7 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.60 -1.7 -1.2 0.3 0.6 0.8
نرخ تورم 3.00 3.6 3.4 3.7 3.8 3.8
نرخ بهره 6.50 6.5 6.25 6.25 6 6
موازنه تجاری -6177.70 -2660 -4950 -1900 -1450 -3600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 49 51 51 51 51
بودجه دولت -4.40 -4.1 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.00 3.6 3.4 3.7 3.8 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.49 140 141 142 143 145
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136.85 140 137 141 142 145
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 6.50 6.5 6.25 6.25 6 6
نرخ بهره سپرده 5.90 5.9 5.65 5.65 5.4 5.4
نرخ وام 10.25 10.25 10 10 9.75 9.75
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -6177.70 -2660 -4950 -1900 -1450 -3600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 49 51 51 51 51
بودجه دولت -4.40 -4.1 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
هزینه های دولت 27927.00 27611 27592 28011 28095 27831
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 87400.00 86410 86351 87662 87924 87101


نامیبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.