بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 16.20 16.35 16.52 16.69 16.87 17.22
بازار سهام 1088.17 1085 1056 1028 1001 946

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.47 -4 -3 -2.5 1.3 -2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.10 -8 -3 1.2 2 2.1
نرخ بیکاری 33.40 37 36.8 36.8 36.8 36.8
نرخ تورم 2.40 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4
نرخ بهره 3.75 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25
موازنه تجاری -5954.86 -3600 -2000 -4800 -4100 -3000
حساب جاری 5110.40 -1400 -1400 -700 -500 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.30 70 64 64 64 64
بودجه دولت -4.50 -8.6 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 33.40 37 36.8 36.8 36.8 36.8
جمعیت 2.46 2.56 2.6 2.6 2.6 2.6
نرخ مشارکت نیروی کار 71.20 71 71.3 71.3 71.3 71.3
افراد شاغل 725742.00 630000 670000 670000 670000 670000
افراد بیکار 364411.00 385000 380000 380000 380000 380000
نرخ بیکاری جوانان 46.10 48.8 48.8 48 48 48

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 2.40 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.57 142 143 143 145 145
تورم مواد غذایی 6.60 6.4 5 4.7 4.3 4
قیمت واردات 97.70 97 97.6 97.6 97.6 97.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 0.2 0.3 0.5 0.4 0.5
قیمت صادرات 107.20 106 107 107 107 107
CPI مسکن آب و برق 133.41 138 137 136 136 142
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138.31 141 141 137 141 144

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 3.75 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25
ذخایر ارزی 33384.82 35000 35000 34000 35000 35000
نرخ بهره سپرده 5.70 5.4 5.7 5.45 5.45 5.4
نرخ وام 7.50 10 7.5 7.25 7.25 10
عرضه پول M0 7070.23 8600 8600 8600 8600 8030
ترازنامه بانک مرکزی 35706.60 35000 36700 36500 37000 37000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -5954.86 -3600 -2000 -4800 -4100 -3000
حساب جاری 5110.40 -1400 -1400 -700 -500 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
واردات 16789.20 14500 16800 17500 20000 18000
صادرات 10834.34 12500 12000 13400 13600 13450
گردش سرمایه 5217.80 -1000 1300 300 -1000 -750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2082.35 -2000 -1400 1400 800 1200
بدهی خارجی 32155.60 38500 38000 38000 38000 38000
رابطه مبادله 109.70 109 110 110 110 110
ورود توریست 1595973.00 1300000 1450000 1450000 1450000 1450000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.30 70 64 64 64 64
بودجه دولت -4.50 -8.6 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2
هزینه های دولت 39480.00 36322 38296 39954 40270 37084
بدهی های دولت 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
مخارج نظامی 436.00 380 380 380 380 420

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
استخراج معدن 2.80 -10 12 5 -3 6

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 107747.00 99127 104515 109040 109902 101209
درآمد قابل تصرف شخص 131952.00 121396 127993 133535 134591 123945


نامیبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.