بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 18.25 18.54 18.73 18.92 19.12 19.52
بازار سهام 926.06 933 908 884 860 813

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.86 -2.5 0.7 1.5 -0.8 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 -3.8 0.6 1 1.2 1.4
نرخ بیکاری 33.40 36 36 36 36.8 36.8
نرخ تورم 2.50 3.5 3 2.6 2.3 3
نرخ بهره 5.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.5
موازنه تجاری -5645.80 -1450 -2440 -2600 -2600 -2500
حساب جاری -1053.40 300 -420 -700 -700 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 60 60 60 64 64
بودجه دولت -4.40 -8.6 -8.6 -8.6 -7 -7
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 33.40 36 36 36 36.8 36.8
جمعیت 2.46 2.56 2.56 2.56 2.6 2.6
نرخ مشارکت نیروی کار 71.20 71 71 71 71 71.3
افراد شاغل 725742.00 760000 760000 760000 760000 757000
افراد بیکار 364411.00 372000 372000 372000 372000 373500
نرخ بیکاری جوانان 46.10 48 48 48 48 47.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.50 3.5 3 2.6 2.3 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.85 142 142 142 143 146
تورم مواد غذایی 2.80 3.6 3.3 3 2.7 3.1
قیمت واردات 101.90 103 103 103 103 103
نرخ تورم (ماهانه) 0.31 0.6 0.3 0.5 0.3 0.5
قیمت صادرات 105.10 106 106 106 106 106
CPI مسکن آب و برق 132.95 139 139 139 136 143
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138.15 140 141 141 141 145

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 5.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.5
ذخایر ارزی 30961.07 35700 35300 35600 35600 36400
نرخ بهره سپرده 5.90 5.9 5.9 5.4 5.9 5.4
نرخ وام 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
عرضه پول M0 7117.57 8600 8600 8600 8600 8030
ترازنامه بانک مرکزی 31564.40 33600 37200 37300 37300 38500

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -5645.80 -1450 -2440 -2600 -2600 -2500
حساب جاری -1053.40 300 -420 -700 -700 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7
واردات 19842.60 14800 21200 20300 20300 21000
صادرات 14196.80 13350 18760 17700 17700 18500
گردش سرمایه -392.50 -700 -700 -700 -700 -1620
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -679.40 1480 900 1550 1550 1650
بدهی خارجی 32155.60 36400 36400 36400 36400 35700
رابطه مبادله 103.20 104 104 104 104 104
ورود توریست 1530246.00 1610000 1610000 1610000 1640000 1640000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 60 60 60 64 64
بودجه دولت -4.40 -8.6 -8.6 -8.6 -7 -7
هزینه های دولت 27927.00 27396 28011 28206 28262 28601
بدهی های دولت 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
مخارج نظامی 436.00 380 380 380 380 420

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
استخراج معدن 2.50 4.8 12 15 15 25

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 87400.00 85739 87662 88274 88449 89510
درآمد قابل تصرف شخص 142724.00 140012 143152 144151 144437 146169


نامیبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.