بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 14.84 15.02 15.21 15.39 15.58 15.96
بازار سهام 1360.05 899 578 372 239 98.74

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.11 -3.5 -2 -1.5 -0.8 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.50 7.5 2.7 2.3 2.1 2.4
نرخ بیکاری 2.79 36.8 36.8 36 36 36
نرخ تورم 4.10 3.8 3.6 3.4 3.2 3
نرخ بهره 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25 3.25
موازنه تجاری -8268.41 -5100 -3000 -5550 -6400 -6000
حساب جاری -4001.50 -700 -1000 -1300 2000 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 -2.1 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 70.2 70.2 72 72 72
بودجه دولت -9.50 -8.5 -8.5 -8.2 -8.2 -8.2
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.11 -3.5 -2 -1.5 -0.8 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.50 7.5 2.7 2.3 2.1 2.4
تولید ناخالص داخلی 10.70 11 11 12.5 12.5 12.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 31938.70 35075 28386 36113 35973 36980
تولید ناخالص ملی 173343.23 187542 187866 178023 177330 182296
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19654.00 25247 24085 20185 20106 20669
تولید ناخالص داخلی سرانه 5312.95 4800 4800 4800 4800 5350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8893.81 9410 9410 9410 9410 9750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 930.20 3046 1072 1825 1818 1869
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 537.80 595 1250 768 765 786
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3001.20 3907 2800 4361 4344 4466
تولید ناخالص داخلی از معادن 2979.30 3146 2927 2978 2966 3049
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3891.70 4086 3179 4555 4537 4664
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1005.00 765 1524 868 864 889

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 2.79 36.8 36.8 36 36 36
جمعیت 2.50 2.6 2.6 2.6 2.6 2.64
نرخ مشارکت نیروی کار 71.20 71.3 71.3 71.5 71.5 71.5
افراد شاغل 725742.00 640000 640000 670000 670000 670000
افراد بیکار 364411.00 410000 410000 395000 395000 395000
نرخ بیکاری جوانان 46.10 50.3 50.3 49 49 49

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 4.10 3.8 3.6 3.4 3.2 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 146.00 147 147 149 151 151
تورم مواد غذایی 7.30 6.5 6 4.9 5 4.5
قیمت واردات 97.70 97.6 97.6 97.6 97.6 98
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
قیمت صادرات 107.20 107 107 107 107 108
CPI مسکن آب و برق 134.97 138 138 140 139 142
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 147.30 144 141 146 152 145

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25 3.25
عرضه پول M1 61385.80 63700 63500 61000 62400 62000
عرضه پول M2 121787.20 127000 124000 125000 122000 120000
ذخایر ارزی خارجی 39007.97 33400 34500 34300 33800 34000
نرخ بهره سپرده 4.16 4.16 5.4 3.91 3.66 3.66
نرخ وام 8.50 8.5 10 8.25 8 8
عرضه پول M0 8622.59 8400 7300 7000 7500 7250
ترازنامه بانک مرکزی 41862.10 37000 35800 35000 34000 34500

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -8268.41 -5100 -3000 -5550 -6400 -6000
حساب جاری -4001.50 -700 -1000 -1300 2000 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 -2.1 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8
واردات 17297.74 17800 19000 20500 21100 21000
صادرات 9029.32 13600 13450 14100 15000 15000
گردش سرمایه -3373.10 -1000 -750 1000 -300 -600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 251.54 -1000 -1200 400 280 500
بدهی خارجی 33065.00 32500 32500 33100 33100 33100
رابطه مبادله 109.70 110 110 110 110 108
ورود توریست 1595973.00 1300000 1300000 1450000 1450000 1450000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 70.2 70.2 72 72 72
بودجه دولت -9.50 -8.5 -8.5 -8.2 -8.2 -8.2
هزینه های دولت 39311.00 43116 29914 40372 40215 41341
بدهی های دولت 111507.00 112000 112000 114000 114000 114000
مخارج نظامی 417.00 430 430 470 470 470

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
استخراج معدن -39.00 25 16 45 12 15

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 99451.00 118433 87330 102136 101738 104587
درآمد قابل تصرف شخص 173907.00 189219 142163 178602 177907 182889


نامیبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.