بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 1304.68 1230 1211 1193 1175 1141
پول 14.80 15.33 15.51 15.69 15.88 16.25
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 -2 -0.3 -0.6 0.7 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.60 -1.7 -0.6 0.3 0.6 0.8
نرخ تورم 3.30 4 3.8 3.7 3.8 3.8
نرخ بهره 6.50 6.5 6.25 6 6 6
موازنه تجاری -2695.80 -2660 -4950 -1900 -1450 -3600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 49 51 51 51 51
بودجه دولت -4.40 -4.1 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 -2 -0.3 -0.6 0.7 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.60 -1.7 -0.6 0.3 0.6 0.8
تولید ناخالص داخلی 14.52 15 16 16 16 16
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25515.00 27553 27635 26627 25592 27939
تولید ناخالص ملی 180548.92 182354 182896 179466 181091 184907
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19971.00 23378 23448 19851 20031 23706
تولید ناخالص داخلی سرانه 6073.20 6200 6400 6400 6400 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9897.63 10150 9509 9509 9426 9426
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 900.90 1041 1044 919 927 1055
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 718.10 1214 1217 784 791 1231
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2980.40 2718 2726 2817 2842 2756
تولید ناخالص داخلی از معادن 2376.70 2841 2850 2974 3001 2881
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2611.70 3086 3095 3246 3275 3129
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1347.81 1479 1484 1417 1430 1500
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.30 4 3.8 3.7 3.8 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.23 140 142 142 143 146
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136.60 140 137 141 141 146
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 6.50 6.5 6.25 6 6 6
نرخ بهره سپرده 5.90 5.4 5.4 5.65 5.4 5.4
نرخ وام 10.25 10 10 10.25 10 10
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -2695.80 -2660 -4950 -1900 -1450 -3600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 49 51 51 51 51
بودجه دولت -4.40 -4.1 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
هزینه های دولت 27927.00 29036 29123 27759 28011 29443
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 87400.00 84768 85020 86876 87662 85955


نامیبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.