بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 15.10 15.12 15.28 15.44 15.6 15.92
بازار سهام 1334.86 1353 1317 1282 1248 1180

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.72 -0.4 0.7 -0.6 1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.50 -3 7.2 7 2.6 2.8
نرخ بیکاری 33.40 36.8 36.8 36.8 36.8 37.7
نرخ تورم 2.70 2.4 2.2 2.7 3 2.8
نرخ بهره 3.75 3.75 3.5 3.25 3.25 3.25
موازنه تجاری -6420.00 -2000 -4800 -4100 -3000 -4550
حساب جاری -478.60 -1400 -1400 -500 -700 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 66 66 66 66 70
بودجه دولت -12.50 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -6
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 33.40 36.8 36.8 36.8 36.8 37.7
جمعیت 2.55 2.6 2.6 2.6 2.6 2.64
نرخ مشارکت نیروی کار 71.20 71.3 71.3 71.3 71.3 71.5
افراد شاغل 725742.00 670000 670000 670000 670000 720000
افراد بیکار 364411.00 380000 380000 380000 380000 375000
نرخ بیکاری جوانان 46.10 48.8 48.8 48 48 48

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2.70 2.4 2.2 2.7 3 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 143.13 143 143 145 146 150
تورم مواد غذایی 5.20 5 4.7 4.3 4 3.2
قیمت واردات 97.70 97.6 97.6 97.6 97.6 98
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.3 0.5 0.4 0.5 0.6
قیمت صادرات 107.20 107 107 107 107 108
CPI مسکن آب و برق 134.88 137 136 137 137 141
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136.61 141 137 142 140 144

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 3.75 3.75 3.5 3.25 3.25 3.25
ذخایر ارزی 31751.70 35000 34000 35000 35000 35500
نرخ بهره سپرده 4.16 4.16 3.91 3.66 3.66 3.66
نرخ وام 7.50 7.5 7.25 7 7 7
عرضه پول M0 8222.90 8600 8600 8600 8600 8030
ترازنامه بانک مرکزی 32311.88 36700 36500 37000 37000 37500

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -6420.00 -2000 -4800 -4100 -3000 -4550
حساب جاری -478.60 -1400 -1400 -500 -700 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.2
واردات 17337.00 16800 17500 20000 18000 20500
صادرات 10917.00 12000 13400 13600 13450 15000
گردش سرمایه -650.50 1300 300 -1000 -750 -600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2082.35 -1400 1400 800 1200 1600
بدهی خارجی 30852.00 38000 38000 38000 38000 36500
رابطه مبادله 109.70 110 110 110 110 108
ورود توریست 1595973.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 66 66 66 66 70
بودجه دولت -12.50 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -6
هزینه های دولت 39480.00 38296 42323 42244 40506 41641
بدهی های دولت 111507.00 97000 97000 97000 97000 97000
مخارج نظامی 436.00 380 380 380 420 420

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
استخراج معدن -22.60 12 5 -3 6 15

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 107747.00 104515 115505 115289 110548 113644
درآمد قابل تصرف شخص 131952.00 127993 141453 141189 135383 139173


نامیبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.