بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 15.96 16.39 16.58 16.77 16.96 17.35
بازار سهام 1485.70 1354 1303 1253 1206 1117

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.25 2 -1.5 -0.8 3 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.9 1.7 2 2.1 2.2
نرخ بیکاری 33.40 36.8 36 36 36 36
نرخ تورم 3.60 3.5 3.4 3.2 3 3
نرخ بهره 3.75 4 4.25 4.5 4.75 5
موازنه تجاری -6262.00 -3000 -6400 -6100 -6100 -6000
حساب جاری -3076.00 -1000 -1300 2000 2000 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 70.2 72 72 72 72
بودجه دولت -9.50 -9.3 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.25 2 -1.5 -0.8 3 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.9 1.7 2 2.1 2.2
تولید ناخالص داخلی 10.70 11 12.5 12.5 12.5 12.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32741.40 28386 32097 33396 33429 36204
تولید ناخالص ملی 173343.23 187866 176290 176810 176983 180523
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19654.00 24085 19988 20047 20067 20468
تولید ناخالص داخلی سرانه 4084.24 4100 4300 4300 4300 4300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8893.81 9410 9410 9410 9410 9750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2630.90 1072 961 2684 2686 1866
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 472.40 1250 575 482 482 809
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3548.00 2800 3157 3619 3623 4446
تولید ناخالص داخلی از معادن 2869.20 2927 2935 2927 2929 3020
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3955.70 3179 3942 4035 4039 4600
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1005.00 1524 1022 1025 1026 840

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 33.40 36.8 36 36 36 36
جمعیت 2.50 2.6 2.6 2.6 2.6 2.64
نرخ مشارکت نیروی کار 71.20 71.3 71.5 71.5 71.5 71.5
افراد شاغل 725742.00 640000 670000 670000 670000 670000
افراد بیکار 364411.00 410000 395000 395000 395000 395000
نرخ بیکاری جوانان 46.10 50.3 49 49 49 49

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 3.60 3.5 3.4 3.2 3 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 146.76 147 149 151 151 151
تورم مواد غذایی 5.20 6 4.9 5 5.5 5
قیمت واردات 106.90 97.6 97.6 97.6 97.6 98
نرخ تورم (ماهانه) 0.19 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
قیمت صادرات 128.20 107 107 107 107 108
CPI مسکن آب و برق 134.92 138 140 139 139 142
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 149.63 150 151 151 151 152

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 3.75 4 4.25 4.5 4.75 5
عرضه پول M1 64181.90 63500 61000 62400 62400 62000
عرضه پول M2 122915.90 124000 125000 122000 122000 120000
ذخایر ارزی خارجی 45876.42 34500 34300 33800 33800 34000
نرخ بهره سپرده 4.16 5.4 4.66 4.91 5.16 5.41
نرخ وام 7.50 10 8 8.25 8.5 8.75
عرضه پول M0 7516.20 7300 7000 7500 7500 7250
ترازنامه بانک مرکزی 41784.30 35800 35000 34000 34000 34500

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -6262.00 -3000 -6400 -6100 -6100 -6000
حساب جاری -3076.00 -1000 -1300 2000 2000 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
صادرات 11659.00 13450 14100 15000 15000 15000
واردات 11659.00 19000 20500 21100 21100 21000
گردش سرمایه -1481.00 -750 1000 -300 -300 -600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 450.00 -1200 400 280 280 500
بدهی خارجی 33065.00 32500 33100 33100 33100 33100
رابطه مبادله 119.90 110 110 110 110 108
ورود توریست 1595973.00 1300000 1450000 1450000 1450000 1450000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 70.2 72 72 72 72
بودجه دولت -9.50 -9.3 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
هزینه های دولت 39311.00 29914 39979 40097 40137 40939
بدهی های دولت 111507.00 112000 114000 114000 114000 114000
مخارج نظامی 417.00 430 470 470 470 470

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
استخراج معدن -1.50 16 45 12 12 15

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 99451.00 87330 101142 101440 101539 103570
درآمد قابل تصرف شخص 173907.00 142163 176863 177385 177559 181110


نامیبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.