بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 17.38 17.31 17.49 17.67 17.85 18.22
بازار سهام 1096.52 1062 1034 1006 980 926

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.59 -3.7 -3.5 -3 -2.5 -2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 -5.3 -5 -3 -1.4 -2
نرخ بیکاری 33.40 36 36 36.8 36.8 36.8
نرخ تورم 2.10 1.7 2 2.3 2.5 3
نرخ بهره 4.00 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری -3429.50 -2440 -2600 -2600 -2600 -2500
حساب جاری -432.10 -420 -700 -700 -700 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 60 60 64 64 64
بودجه دولت -4.40 -12.5 -12.5 -8 -8 -8
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.59 -3.7 -3.5 -3 -2.5 -2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 -5.3 -5 -3 -1.4 -2
تولید ناخالص داخلی 12.37 10.3 10.3 11 11 11
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 34971.00 35104 34751 33922 34481 34056
تولید ناخالص ملی 173649.85 175764 164967 168440 171219 161668
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30378.00 29530 28859 29467 29953 28282
تولید ناخالص داخلی سرانه 5766.00 5200 5200 4800 4800 4800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9637.20 9250 9250 9410 9410 9410
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 722.00 830 1507 700 712 1477
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 894.00 861 905 867 881 887
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4263.00 4372 4319 4135 4203 4232
تولید ناخالص داخلی از معادن 3602.00 3341 3321 3494 3552 3255
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3863.00 5003 4193 3747 3809 4109
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1160.00 1073 868 1125 1144 851

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 33.40 36 36 36.8 36.8 36.8
جمعیت 2.46 2.56 2.56 2.6 2.6 2.6
نرخ مشارکت نیروی کار 71.20 71 71 71 71 71.3
افراد شاغل 725742.00 760000 760000 760000 760000 757000
افراد بیکار 364411.00 372000 372000 372000 372000 373500
نرخ بیکاری جوانان 46.10 48 48 48 48 47.2

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.10 1.7 2 2.3 2.5 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140.28 141 141 143 143 146
تورم مواد غذایی 4.70 4.3 3 2.7 3 3.1
قیمت واردات 101.90 103 103 103 103 103
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 -0.3 0.2 0.3 0.5 0.5
قیمت صادرات 105.10 106 106 106 106 106
CPI مسکن آب و برق 133.28 137 138 137 137 142
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134.42 139 140 141 137 145

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.00 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
ذخایر ارزی 33743.21 35300 35600 35600 35600 36400
نرخ بهره سپرده 5.70 5.45 5.45 5.2 5.2 5.2
نرخ وام 7.75 7.75 7.75 7.5 7.5 7.5
عرضه پول M0 10167.71 8600 8600 8600 8600 8030
ترازنامه بانک مرکزی 31564.40 37200 37050 36700 36500 37000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -3429.50 -2440 -2600 -2600 -2600 -2500
حساب جاری -432.10 -420 -700 -700 -700 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7 -1.7
واردات 18833.50 21200 20300 20300 20300 21000
صادرات 15404.10 18760 17700 17700 17700 18500
گردش سرمایه 1347.50 -700 -700 -700 -700 -1620
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -679.40 900 1550 1550 1550 1650
بدهی خارجی 32155.60 36400 36400 36400 36400 35700
رابطه مبادله 103.20 104 104 104 104 104
ورود توریست 1530246.00 1610000 1610000 1640000 1640000 1640000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 60 60 64 64 64
بودجه دولت -4.40 -12.5 -12.5 -8 -8 -8
هزینه های دولت 39480.00 38282 37506 38296 38927 36756
بدهی های دولت 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
مخارج نظامی 436.00 380 380 380 380 420

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
استخراج معدن 2.50 12 15 15 15 25

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 107747.00 100605 102360 104515 106239 100312
درآمد قابل تصرف شخص 142724.00 138942 135588 138442 140726 132876


نامیبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.