بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 1258.34 1289 1271 1254 1237 1204
پول 14.59 14.37 14.52 14.68 14.83 15.15
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.86 -0.3 -0.6 0.7 1.4 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 -1.2 0.3 0.6 0.8 1
نرخ بیکاری 33.40 33.8 33.8 33.8 33.8 34.6
نرخ تورم 2.60 3.4 3.7 3.8 3.8 4
نرخ بهره 6.50 6.25 6.25 6 6 5.5
موازنه تجاری -5645.80 -1900 -1450 -2440 -2600 -2500
حساب جاری -1053.40 1300 300 -420 -700 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 51 51 51 51 52
بودجه دولت -4.40 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.5
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 33.40 33.8 33.8 33.8 33.8 34.6
جمعیت 2.48 2.56 2.56 2.56 2.56 2.6
افراد بیکار 364411.00 372000 372000 372000 372000 373500
نرخ بیکاری جوانان 46.10 48 48 48 48 47.2
نرخ مشارکت نیروی کار 71.20 71 71 71 71 71.3
افراد شاغل 725742.00 760000 760000 760000 760000 757000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.60 3.4 3.7 3.8 3.8 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.54 141 142 143 144 150
تورم مواد غذایی 1.70 4 4.3 4.5 4.4 4.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3
CPI مسکن آب و برق 135.16 138 139 140 140 146
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137.55 136 141 142 143 148
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.50 6.25 6.25 6 6 5.5
ذخایر ارزی 29752.38 34800 35700 35300 35600 36400
نرخ بهره سپرده 5.90 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
نرخ وام 10.25 10 10 10 10 10
عرضه پول M0 7121.41 8028 8600 8600 8600 8030
ترازنامه بانک مرکزی 31564.40 38000 33600 37200 37300 38500
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -5645.80 -1900 -1450 -2440 -2600 -2500
حساب جاری -1053.40 1300 300 -420 -700 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7
واردات 19842.60 16400 14800 21200 20300 21000
صادرات 14196.80 14500 13350 18760 17700 18500
گردش سرمایه -392.50 -1333 -700 -700 -700 -1620
ورود توریست 1530246.00 1610000 1610000 1610000 1610000 1648000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -679.40 2300 1480 900 1550 1650
بدهی خارجی 32155.60 36400 36400 36400 36400 35700
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 51 51 51 51 52
بودجه دولت -4.40 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.5
هزینه های دولت 27927.00 27592 27969 28011 28150 28432
بدهی های دولت 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
مخارج نظامی 436.00 380 380 380 380 420
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
استخراج معدن 2.50 -5 4.8 12 15 25
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 87400.00 86351 87531 87662 88099 88980
درآمد قابل تصرف شخص 142724.00 141011 142938 143152 143866 145304


نامیبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.