بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 1196.16 1195 1177 1160 1142 1108
پول 15.23 14.52 14.7 14.89 15.08 15.47
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.62 1 2.1 -0.3 -0.3 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.00 0.4 1.2 0.8 1.4 1.7
نرخ تورم 3.60 4 4.5 4.7 5 5
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6 6
موازنه تجاری -2695.80 -4200 -2660 -4950 -5150 -3600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2 -2 -1.9 -1.9 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 49 49 51 51 51
بودجه دولت -4.40 -4.1 -4.1 -3.5 -3.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 3.60 4 4.5 4.7 5 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.66 139 141 143 144 148
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136.22 139 141 138 142 148
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6 6
نرخ بهره سپرده 5.90 5.9 5.9 5.9 5.4 5.4
نرخ وام 10.50 10.5 10.5 10.5 10 10
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -2695.80 -4200 -2660 -4950 -5150 -3600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2 -2 -1.9 -1.9 -1.9
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 49 49 51 51 51
بودجه دولت -4.40 -4.1 -4.1 -3.5 -3.5 -3.5
هزینه های دولت 27927.00 28864 28262 28150 28318 28743
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 87400.00 84265 88449 88099 88624 89952


نامیبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.