Jan/01 سال نو
Mar/21 روز استقلال
Apr/10 جمعه قبل از عید پاک
Apr/13 دوشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
May/04 Cassinga Day
May/21 روز عروج عیسی به اسمان
May/25 روز آفریقا
Aug/26 روز قهرمانان
Dec/10 روز بین المللی حقوق بشر
Dec/25 Christmas
Dec/26 روز خانواده