Jan/01 سال نو
Mar/21 روز استقلال
Apr/15 جمعه قبل از عید پاک
Apr/18 دوشنبه عید پاک
May/02 روز کارگر
May/04 Cassinga Day
May/25 روز آفریقا
May/26 روز عروج عیسی به اسمان
Aug/26 روز قهرمانان
Dec/10 روز بین المللی حقوق بشر
Dec/25 کریسمس
Dec/26 روز خانواده