بازارها گذشته مرجع
پول 561 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2020-03
نرخ بیکاری 1.7 2019-12
نرخ تورم 1.5 2020-07
نرخ بهره 4 2020-08
حساب جاری -102 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.5 2019-12
بودجه دولت -6.7 2018-12
موارد کروناویروس 1736 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 46 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 1307 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2020-03
تولید ناخالص داخلی 5.46 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 696 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1596 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.7 2019-12
جمعیت 8.19 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2020-07
تورم مواد غذایی 3.4 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-08
CPI مسکن آب و برق 98 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 90.4 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-08

تجارت گذشته مرجع
حساب جاری -102 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.9 2018-12
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.5 2019-12
بودجه دولت -6.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 30 2020-09
مخارج نظامی 98.4 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1388 2017-03
آدرس های IP 9633 2017-03
استفاده از ظرفیت 62 2020-03
شاخص فساد مالی 29 2019-12
رتبه فساد مالی 130 2019-12
آسانی کسب و کار 97 2019-12
تولید صنعتی 7.2 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.1 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1736 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 46 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 1307 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: توگو - شاخص های اقتصادی.