بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 549.75 554 558 562 566 574

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 0.8 1.1 2 3.5 4
نرخ بیکاری 1.70 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 1.50 1.7 2 1.5 1.7 2.2
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 -7.3 -7.3 -6.2 -6.2 -6.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.50 40 40 37 37 37
بودجه دولت -6.70 -8 -8 -6.7 -6.7 -6.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 0.8 1.1 2 3.5 4
تولید ناخالص داخلی 5.46 4.7 4.7 5.2 5.2 5.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 695.80 620 620 655 655 655
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1595.90 1490 1490 1570 1570 1570

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 1.70 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5
جمعیت 8.19 8.33 8.27 8.67 8.67 8.46

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.50 1.7 2 1.5 1.7 2.2
تورم مواد غذایی 3.40 2 3.5 2.7 3 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 -0.1 0.4 -0.4 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.70 104 106 107 108 108

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 -7.3 -7.3 -6.2 -6.2 -6.2

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.50 40 40 37 37 37
بودجه دولت -6.70 -8 -8 -6.7 -6.7 -6.7
مخارج نظامی 98.40 100 100 100 100 98

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


توگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.