بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 603.70 591 596 600 604 613

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 4.5 4.8 4.2 3.8 4.6
نرخ بیکاری 1.70 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
نرخ تورم -0.30 -0.1 0.8 1.6 2 2.2
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.25 4 4
موازنه تجاری -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -6.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.40 27 27 27 27 30
بودجه دولت -6.70 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 4.5 4.8 4.2 3.8 4.6
تولید ناخالص داخلی 5.30 5.8 5.8 5.8 5.8 6
تولید ناخالص داخلی سرانه 672.50 740 740 740 740 765
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1565.50 1650 1650 1650 1650 1740

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 1.70 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
جمعیت 7.89 8.33 8.33 8.33 8.27 8.46
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 196600.00 198600 198600 198600 200000 210600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 33300.00 34300 34300 34300 35300 36300

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم -0.30 -0.1 0.8 1.6 2 2.2
تورم مواد غذایی -3.20 1.4 1.8 2 2.2 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.50 104 107 104 106 108

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.25 4 4
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.24 5.99 5.99

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -6.2

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.40 27 27 27 27 30
بودجه دولت -6.70 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.5
مخارج نظامی 98.40 100 100 100 100 98

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


توگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.