بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 586.93 590 595 599 604 613
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 4.8 4.5 4.8 4.2 3.8
نرخ بیکاری 1.70 1.6 1.9 1.9 1.9 1.9
نرخ تورم 0.40 0.5 -0.1 0.8 1.6 2
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4 4 4
موازنه تجاری -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -8.5 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.60 25 27 27 27 27
بودجه دولت -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 4.8 4.5 4.8 4.2 3.8
تولید ناخالص داخلی 5.30 5.4 5.8 5.8 5.8 5.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 672.50 690 740 740 740 740
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1565.50 1580 1650 1650 1650 1650
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 1.70 1.6 1.9 1.9 1.9 1.9
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 196600.00 198600 198600 198600 198600 200000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 33300.00 34300 34300 34300 34300 35300
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.40 0.5 -0.1 0.8 1.6 2
تورم مواد غذایی -1.10 -0.8 1.4 1.8 2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50 104 104 107 104 107
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4 4 4
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 6.24 5.99 5.99
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -8.5 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.60 25 27 27 27 27
بودجه دولت -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


توگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.