بازارها گذشته مرجع
پول 573 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2019-09
نرخ بیکاری 3.3 2019-12
نرخ تورم 2.5 2020-03
نرخ بهره 3.25 2020-06
موازنه تجاری -43.2 2019-06
حساب جاری -730 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34 2018-12
بودجه دولت -2.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.5 2020-12
موارد کروناویروس 15173 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 359 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 11928 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2019-09
تولید ناخالص داخلی 38.76 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1523 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3653 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4401 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 323 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 285 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 498 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 250 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1270 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-12
جمعیت 24.35 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 2020-03
CPI مسکن آب و برق 120 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 2020-03
تورم مواد غذایی 3.5 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.25 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -43.2 2019-06
حساب جاری -730 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2019-12
صادرات 205 2019-06
واردات 248 2019-06
ذخایر طلا 0 2019-03
تولید نفت خام 60 2020-03
شاخص تروریسم 6.62 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34 2018-12
بودجه دولت -2.3 2019-12
ارزیابی اعتبار 28 2020-07
هزینه های دولت 532 2019-09
مخارج نظامی 405 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19.25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 20.4 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 6.1 2019-06
سرعت اینترنت 2292 2017-03
آدرس های IP 25141 2017-03
تغییرات موجودی انبار 73.8 2019-09
شاخص رقابتی 46.02 2019-12
رتبه رقابتی 123 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2019-12
رتبه فساد مالی 153 2019-12
آسانی کسب و کار 167 2019-12
تولید صنعتی 7.9 2019-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 2891 2019-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 15173 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 359 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 11928 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کامرون - شاخص های اقتصادی.