بازارها گذشته مرجع
پول 531 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2020-09
نرخ بیکاری 3.4 2019-12
نرخ تورم 2.15 2020-12
نرخ بهره 3.25 2021-04
موازنه تجاری -149 2019-12
حساب جاری -992 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.7 2019-12
بودجه دولت -4.9 2020-12
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.5 2020-12
موارد کروناویروس 77429 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 1189 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 66568 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2020-09
تولید ناخالص داخلی 38.76 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1523 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3653 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4324 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 240 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 242 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 607 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 230 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1393 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2019-12
جمعیت 24.35 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.15 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 2020-12
CPI مسکن آب و برق 121 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 2020-12
تورم مواد غذایی 3.5 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.25 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -149 2019-12
حساب جاری -992 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2020-12
صادرات 263 2019-12
واردات 412 2019-12
ذخایر طلا 0 2020-12
تولید نفت خام 65 2021-01
شاخص تروریسم 6.63 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.7 2019-12
بودجه دولت -4.9 2020-12
ارزیابی اعتبار 28 2021-05
هزینه های دولت 645 2020-12
مخارج نظامی 436 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19.25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 20.4 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.2 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.2 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 6.4 2020-09
سرعت اینترنت 2292 2017-03
آدرس های IP 25141 2017-03
تغییرات موجودی انبار -54.2 2020-12
شاخص رقابتی 46.02 2019-12
رتبه رقابتی 123 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2020-12
رتبه فساد مالی 149 2020-12
آسانی کسب و کار 167 2019-12
تولید صنعتی 9 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 2788 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 77429 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 1189 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 66568 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کامرون - شاخص های اقتصادی.