بازارها گذشته مرجع
پول 606 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2019-06
نرخ بیکاری 3.3 2019-12
نرخ تورم 2.4 2019-12
نرخ بهره 3.25 2020-03
موازنه تجاری -43.2 2019-06
حساب جاری -730 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
موارد کروناویروس 255 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 6 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 10 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 38 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1498 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3352 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4328 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 347 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 273 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 491 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 253 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1192 2019-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-12
جمعیت 24.35 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2019-12
CPI مسکن آب و برق 119 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2019-12
تورم مواد غذایی 2.7 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.25 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -43.2 2019-06
حساب جاری -730 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 2018-12
صادرات 205 2019-06
واردات 248 2019-06
ذخایر طلا 0 2019-03
تولید نفت خام 69 2019-11
شاخص تروریسم 6.62 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 30 2020-03
هزینه های دولت 522 2019-06
مخارج نظامی 405 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19.25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 20.4 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 6.1 2019-06
سرعت اینترنت 2292 2017-03
آدرس های IP 25141 2017-03
تغییرات موجودی انبار 15.4 2019-06
شاخص رقابتی 46.02 2019-12
رتبه رقابتی 123 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2019-12
رتبه فساد مالی 153 2019-12
آسانی کسب و کار 167 2019-12
تولید صنعتی 7.9 2019-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 2996 2019-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 255 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 6 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 10 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کامرون - شاخص های اقتصادی.