بازارها گذشته مرجع
پول 542 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-06
نرخ بیکاری 3.4 2019-12
نرخ تورم 2.15 2020-12
نرخ بهره 3.25 2020-12
موازنه تجاری -149 2019-12
حساب جاری -730 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.7 2019-12
بودجه دولت -2.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.5 2020-12
موارد کروناویروس 35714 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 551 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 32594 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-06
تولید ناخالص داخلی 38.76 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1523 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3653 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4343 2020-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 331 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 306 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 471 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 246 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1315 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2019-12
جمعیت 24.35 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.15 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 2020-12
CPI مسکن آب و برق 121 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 2020-12
تورم مواد غذایی 3.7 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.25 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -149 2019-12
حساب جاری -730 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
صادرات 263 2019-12
واردات 412 2019-12
ذخایر طلا 0 2020-06
تولید نفت خام 66 2020-10
شاخص تروریسم 6.63 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.7 2019-12
بودجه دولت -2.3 2019-12
ارزیابی اعتبار 28 2021-03
هزینه های دولت 594 2019-12
مخارج نظامی 405 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19.25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 20.4 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 6.4 2020-09
سرعت اینترنت 2292 2017-03
آدرس های IP 25141 2017-03
تغییرات موجودی انبار 61.8 2019-12
شاخص رقابتی 46.02 2019-12
رتبه رقابتی 123 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2020-12
رتبه فساد مالی 149 2020-12
آسانی کسب و کار 167 2019-12
تولید صنعتی 9 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 2783 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 35714 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 551 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 32594 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کامرون - شاخص های اقتصادی.