بازارها گذشته مرجع
پول 610 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2019-03
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
نرخ تورم 2.3 2018-12
نرخ بهره 3.5 2019-08
موازنه تجاری -1090 2017-12
حساب جاری -358 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 38.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1498 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3352 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3924 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 213 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 231 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 453 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 225 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1064 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
جمعیت 24.5 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2018-12
CPI مسکن آب و برق 116 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 2018-12
تورم مواد غذایی 1.2 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2019-08
نرخ بهره سپرده 2.45 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1090 2017-12
حساب جاری -358 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 2018-12
صادرات 1882 2017-12
واردات 2971 2017-12
ذخایر طلا 0 2019-03
تولید نفت خام 69 2019-05
شاخص تروریسم 6.62 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 463 2019-03
مخارج نظامی 405 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19.25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20.4 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.2 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 6.2 2018-09
سرعت اینترنت 2292 2017-03
آدرس های IP 25141 2017-03
تغییرات موجودی انبار 20.6 2019-03
شاخص رقابتی 45.1 2018-12
رتبه رقابتی 121 2018-12
شاخص فساد مالی 25 2018-12
رتبه فساد مالی 152 2018-12
آسانی کسب و کار 166 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 2699 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کامرون - شاخص های اقتصادی.