ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کامرون - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchB Stable Apr 12 2021
Moody'sB2 Stable Aug 07 2020
Moody'sB2 Under Review May 27 2020
FitchB Negative Apr 22 2020
S&PB- Stable Apr 10 2020
Moody'sB2 Stable Jun 14 2019
S&PB Negative Apr 12 2019
Moody'sB2 Negative Jun 07 2018
Moody'sB2 Stable Aug 05 2016
FitchB Stable Nov 21 2011
S&PB Stable Feb 26 2007
FitchB Stable Jun 12 2006
S&PB- Stable May 03 2006
FitchB- N/A Feb 15 2005
S&PCCC Stable Dec 03 2004
FitchB Negative Watch Jul 05 2004
S&PB Stable Nov 26 2003
FitchB Stable Sep 04 2003