بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 601.89 611 619 626 634 649

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 -0.9 -1.2 -1.4 3 4.2
نرخ بیکاری 3.30 3.7 3.7 3.7 4 4
نرخ تورم 2.40 3.4 3.4 3.3 2.7 4
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
موازنه تجاری -43.20 -50 -33 -9 -9 -30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -3 -3 -3 -3.2 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.00 45 45 45 40 40
بودجه دولت -2.30 -6 -6 -6 -5.7 -5.7
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 -0.9 -1.2 -1.4 3 4.2
تولید ناخالص داخلی 38.00 37.61 39 39 39.3 39.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1497.80 1550 1550 1550 1575 1575
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3352.10 3400 3400 3400 3336 3450

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.30 3.7 3.7 3.7 4 4
جمعیت 24.35 26.52 26.52 26.52 27.4 27.17

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.40 3.4 3.4 3.3 2.7 4
تورم مواد غذایی 2.70 3.6 4 4 3.3 4.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.30 119 119 120 119 125

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -43.20 -50 -33 -9 -9 -30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -3 -3 -3 -3.2 -3.2
واردات 248.28 250 253 249 249 260
صادرات 205.08 200 220 240 240 230

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.00 45 45 45 40 40
بودجه دولت -2.30 -6 -6 -6 -5.7 -5.7

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
نرخ تامین اجتماعی 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


کامرون - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.