بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 596.78 590 596 602 609 621
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 4.2 4 4.3 4.2 4.4
نرخ بیکاری 3.40 4 4 4 4 4
نرخ تورم 2.60 2 1.7 1.5 1.6 1.8
نرخ بهره 3.50 3 3 3 3 3
موازنه تجاری -43.20 -70 -52 -50 -33 -9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 -3.1 -3 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.00 28 30 30 30 30
بودجه دولت -2.60 -2.3 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 4.2 4 4.3 4.2 4.4
تولید ناخالص داخلی 38.50 38 39 39 39 39
تولید ناخالص داخلی سرانه 1497.80 1520 1550 1550 1550 1550
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3352.10 3380 3400 3400 3400 3400
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.40 4 4 4 4 4
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.60 2 1.7 1.5 1.6 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.70 116 116 116 117 118
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 3.50 3 3 3 3 3
نرخ بهره سپرده 2.45 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -43.20 -70 -52 -50 -33 -9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 -3.1 -3 -3 -3 -3
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.00 28 30 30 30 30
بودجه دولت -2.60 -2.3 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
نرخ تامین اجتماعی 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


کامرون - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.