بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 600.65 590 596 603 610 623
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 4 4.3 4.2 4.6 4.4
نرخ بیکاری 3.40 4 4 4 4 4
نرخ تورم 2.40 1.7 1.5 1.6 1.8 2.2
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3 3 3
موازنه تجاری -43.20 -52 -50 -33 -9 -30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 -3 -3 -3 -3 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.00 30 30 30 30 32
بودجه دولت -2.60 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 4 4.3 4.2 4.6 4.4
تولید ناخالص داخلی 38.50 39 39 39 39 39.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1497.80 1550 1550 1550 1550 1575
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3352.10 3400 3400 3400 3400 3450
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.40 4 4 4 4 4
جمعیت 25.22 26.52 26.52 26.52 26.52 27.17
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.40 1.7 1.5 1.6 1.8 2.2
تورم مواد غذایی 3.20 2.9 2.8 3 3.1 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.30 116 116 117 117 120
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3 3 3
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -43.20 -52 -50 -33 -9 -30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 -3 -3 -3 -3 -3.2
صادرات 205.08 196 200 220 240 230
واردات 248.28 248 250 253 249 260
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.00 30 30 30 30 32
بودجه دولت -2.60 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
نرخ تامین اجتماعی 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


کامرون - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.