بازارها گذشته مرجع
پول 598 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-03
نرخ بیکاری 15.7 2017-12
نرخ تورم 1.1 2019-07
نرخ بهره 4.5 2019-08
موازنه تجاری -148 2019-06
حساب جاری -708 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.1 2017-12
بودجه دولت -3.7 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 24.13 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1546 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3356 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 310 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 75.5 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.7 2017-12
جمعیت 15.85 2017-12
هزینه زندگی خانواده 211500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 89500 2018-12
دستمزد 88157 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-07
تورم مواد غذایی 1.3 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-07
CPI مسکن آب و برق 98.3 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.7 2019-07
قیمت صادرات 154 2018-12
قیمت واردات 127 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-07
قیمت تولید 110 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 1.8 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-08
عرضه پول M0 1297 2018-09
نرخ بهره سپرده 6.49 2017-12
نرخ وام 8.55 2019-06
عرضه پول M2 4915 2018-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -148 2019-06
حساب جاری -708 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 2017-12
صادرات 128 2019-06
واردات 276 2019-06
گردش سرمایه -720 2017-12
رابطه مبادله 122 2018-12
شاخص تروریسم 1.01 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.1 2017-12
بودجه دولت -3.7 2017-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 327 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 5 2019-06
سرعت اینترنت 2017 2017-03
آدرس های IP 104017 2017-03
استفاده از ظرفیت 72.7 2018-09
شاخص رقابتی 49.03 2018-12
رتبه رقابتی 113 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 141 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.7 2019-06
استخراج معدن 7.1 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 26.9 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگال - شاخص های اقتصادی.