بازارها گذشته مرجع
پول 596 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-12
نرخ بیکاری 19 2019-03
نرخ تورم 1.9 2020-02
نرخ بهره 4.5 2020-02
موازنه تجاری -85.4 2020-01
حساب جاری -1780 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.7 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
موارد کروناویروس 190 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 45 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 23.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1546 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3356 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 312 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.9 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 19 2019-03
جمعیت 16.2 2019-12
هزینه زندگی خانواده 211500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 89500 2018-12
دستمزد 88829 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2020-02
تورم مواد غذایی 1.6 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-01
CPI مسکن آب و برق 99.2 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.8 2020-02
قیمت صادرات 149 2019-12
قیمت واردات 118 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2020-02
قیمت تولید 108 2020-01
تغییر قیمت تولید کننده -0.6 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-02
عرضه پول M0 1834700 2019-12
نرخ وام 8.55 2020-01
عرضه پول M2 5692000 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -85.4 2020-01
حساب جاری -1780 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2018-12
صادرات 261 2020-01
واردات 346 2020-01
گردش سرمایه -1063 2018-12
رابطه مبادله 126 2019-12
شاخص تروریسم 1.19 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.7 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 37 2020-03
مخارج نظامی 327 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 1.9 2019-12
سرعت اینترنت 2017 2017-03
آدرس های IP 104017 2017-03
استفاده از ظرفیت 89 2019-09
شاخص رقابتی 49.69 2019-12
رتبه رقابتی 114 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2019-12
رتبه فساد مالی 66 2019-12
آسانی کسب و کار 123 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 19.5 2019-12
استخراج معدن -4.6 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.2 2019-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 190 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 45 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگال - شاخص های اقتصادی.