بازارها گذشته مرجع
پول 580 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2019-09
نرخ بیکاری 19 2019-03
نرخ تورم 0.6 2019-12
نرخ بهره 4.5 2019-12
موازنه تجاری -217 2019-11
حساب جاری -1780 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2017-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 24.13 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1546 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3356 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 335 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.9 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 19 2019-03
جمعیت 15.85 2018-12
هزینه زندگی خانواده 211500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 89500 2018-12
دستمزد 86005 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-12
تورم مواد غذایی -0.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-12
CPI مسکن آب و برق 99.3 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.5 2019-12
قیمت صادرات 153 2019-10
قیمت واردات 121 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2019-12
قیمت تولید 110 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-12
عرضه پول M0 1746450 2019-08
نرخ بهره سپرده 6.49 2017-12
نرخ وام 8.55 2019-11
عرضه پول M2 5396300 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -217 2019-11
حساب جاری -1780 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.9 2018-12
صادرات 128 2019-11
واردات 345 2019-11
گردش سرمایه -1063 2018-12
رابطه مبادله 126 2019-10
شاخص تروریسم 1.19 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2017-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 37 2020-01
مخارج نظامی 327 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.8 2019-11
سرعت اینترنت 2017 2017-03
آدرس های IP 104017 2017-03
استفاده از ظرفیت 91.5 2019-06
شاخص رقابتی 49.69 2019-12
رتبه رقابتی 114 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 123 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 2019-11
استخراج معدن -10.1 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.3 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگال - شاخص های اقتصادی.