بازارها گذشته مرجع
پول 591 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-06
نرخ بیکاری 14.3 2018-12
نرخ تورم 0.7 2019-09
نرخ بهره 4.5 2019-09
موازنه تجاری -260 2019-07
حساب جاری -708 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.1 2017-12
بودجه دولت -3.7 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 24.13 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1546 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3356 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 315 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 73.6 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14.3 2018-12
جمعیت 15.85 2018-12
هزینه زندگی خانواده 211500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 89500 2018-12
دستمزد 88157 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-09
تورم مواد غذایی 0.1 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-09
CPI مسکن آب و برق 98.4 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.8 2019-09
قیمت صادرات 154 2018-12
قیمت واردات 127 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-09
قیمت تولید 111 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-09
عرضه پول M0 1297 2018-09
نرخ بهره سپرده 6.49 2017-12
نرخ وام 8.55 2019-08
عرضه پول M2 4915 2018-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -260 2019-07
حساب جاری -708 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 2017-12
صادرات 184 2019-07
واردات 444 2019-07
گردش سرمایه -1063 2018-12
رابطه مبادله 122 2018-12
شاخص تروریسم 1.01 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.1 2017-12
بودجه دولت -3.7 2017-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 327 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 4.1 2019-07
سرعت اینترنت 2017 2017-03
آدرس های IP 104017 2017-03
استفاده از ظرفیت 72.7 2018-09
شاخص رقابتی 49.69 2019-12
رتبه رقابتی 114 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 141 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.7 2019-06
استخراج معدن 7.1 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 26.9 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگال - شاخص های اقتصادی.