بازارها گذشته مرجع
پول 580 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2020-03
نرخ بیکاری 19 2019-03
نرخ تورم 2.7 2020-05
نرخ بهره 4 2020-06
موازنه تجاری -253 2020-04
حساب جاری -1780 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.7 2018-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 7272 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 129 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 4599 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 23.58 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1546 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3356 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 310 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 71 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 19 2019-03
جمعیت 16.2 2019-12
دستمزد 89730 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2020-05
تورم مواد غذایی 3.1 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-05
CPI مسکن آب و برق 99.3 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2020-05
قیمت صادرات 149 2019-12
قیمت واردات 118 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2020-05
قیمت تولید 109 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده -0.5 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-06
عرضه پول M0 1873700 2020-03
نرخ وام 8.55 2020-04
عرضه پول M2 5575300 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -253 2020-04
حساب جاری -1780 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.8 2019-12
صادرات 136 2020-04
واردات 389 2020-04
گردش سرمایه -1063 2018-12
رابطه مبادله 126 2019-12
شاخص تروریسم 1.19 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.7 2018-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
ارزیابی اعتبار 37 2020-07
مخارج نظامی 327 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 14.7 2020-04
سرعت اینترنت 2017 2017-03
آدرس های IP 104017 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.9 2019-12
شاخص رقابتی 49.69 2019-12
رتبه رقابتی 114 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2019-12
رتبه فساد مالی 66 2019-12
آسانی کسب و کار 123 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.6 2020-04
استخراج معدن -11.3 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.2 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 7272 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 129 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 4599 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگال - شاخص های اقتصادی.