بازارها گذشته مرجع
پول 538 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2020-12
نرخ بیکاری 17 2019-12
نرخ تورم 0.3 2021-04
نرخ بهره 4 2021-04
موازنه تجاری -72.6 2021-02
حساب جاری -1181 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 40692 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 1119 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 39410 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی 23.58 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1584 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3395 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 381 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 81.5 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17 2019-12
جمعیت 16.7 2020-12
دستمزد 89730 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2021-04
تورم مواد غذایی -0.2 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2021-04
CPI مسکن آب و برق 100 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-04
قیمت صادرات 105 2020-01
قیمت واردات 118 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-04
قیمت تولید 107 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 3 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 2.55 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 427377 2021-05
موارد کروناویروس 40692 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 1119 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 39410 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2021-04
عرضه پول M0 2307400 2021-02
نرخ وام 14.19 2021-03
عرضه پول M2 6526400 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -72.6 2021-02
حساب جاری -1181 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.9 2019-12
صادرات 221 2021-02
واردات 294 2021-02
گردش سرمایه -802 2019-12
رابطه مبادله 119 2020-11
شاخص تروریسم 0.39 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
ارزیابی اعتبار 37 2021-05
مخارج نظامی 364 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 10.4 2021-02
سرعت اینترنت 2017 2017-03
آدرس های IP 104017 2017-03
استفاده از ظرفیت 84.4 2020-12
شاخص رقابتی 49.69 2019-12
رتبه رقابتی 114 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2020-12
رتبه فساد مالی 67 2020-12
آسانی کسب و کار 123 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 2021-02
استخراج معدن 52.4 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -20.1 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگال - شاخص های اقتصادی.