بازارها گذشته مرجع
پول 537 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2020-09
نرخ بیکاری 17 2019-12
نرخ تورم 0.9 2021-01
نرخ بهره 4 2020-12
موازنه تجاری -202 2020-12
حساب جاری -1181 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 34031 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 857 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 28377 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2020-09
تولید ناخالص داخلی 23.58 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1584 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3395 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 328 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 75.6 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17 2019-12
جمعیت 16.7 2020-12
دستمزد 89730 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2021-01
تورم مواد غذایی 0.6 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2021-01
CPI مسکن آب و برق 99.5 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-01
قیمت صادرات 149 2019-12
قیمت واردات 118 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -1.4 2021-01
قیمت تولید 105 2020-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-12
عرضه پول M0 2025500 2020-11
نرخ وام 14.19 2020-12
عرضه پول M2 6110600 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -202 2020-12
حساب جاری -1181 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.8 2019-12
صادرات 154 2020-12
واردات 356 2020-12
گردش سرمایه -802 2019-12
رابطه مبادله 119 2020-11
شاخص تروریسم 0.39 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
ارزیابی اعتبار 37 2021-02
مخارج نظامی 327 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 7.7 2020-12
سرعت اینترنت 2017 2017-03
آدرس های IP 104017 2017-03
استفاده از ظرفیت 68.2 2020-09
شاخص رقابتی 49.69 2019-12
رتبه رقابتی 114 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2020-12
رتبه فساد مالی 67 2020-12
آسانی کسب و کار 123 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.3 2020-08
استخراج معدن -4.2 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -20.1 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 34031 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 857 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 28377 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگال - شاخص های اقتصادی.