بازارها گذشته مرجع
پول 555 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2021-03
نرخ بیکاری 22.6 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 10.38 2021-09
نرخ تورم 2.6 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1784832 2021-09
نرخ بهره 4 2021-08
موازنه تجاری -195 2021-07
حساب جاری -1739 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 2019-12
بودجه دولت -6 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
موارد کروناویروس 73654 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 1853 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 41354 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2021-03
تولید ناخالص داخلی 24.91 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1500 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3300 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 357 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 79.8 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 22.6 2021-03
جمعیت 16.7 2020-12
دستمزد 93955 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 10.38 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1784832 2021-09
موارد کروناویروس 73654 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 1853 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 41354 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.6 2021-08
تورم مواد غذایی 3.9 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2021-08
CPI مسکن آب و برق 101 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-08
قیمت صادرات 107 2021-06
قیمت واردات 93.2 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.9 2021-08
قیمت تولید 111 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2021-08
عرضه پول M0 2597100 2021-06
نرخ وام 8.69 2021-07
عرضه پول M2 6969000 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -195 2021-07
حساب جاری -1739 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.3 2020-12
صادرات 225 2021-07
واردات 420 2021-07
گردش سرمایه -820 2019-12
رابطه مبادله 115 2021-06
شاخص تروریسم 0.39 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 2019-12
بودجه دولت -6 2020-12
ارزیابی اعتبار 37 2021-09
مخارج نظامی 378 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 28.6 2021-07
سرعت اینترنت 2017 2017-03
آدرس های IP 104017 2017-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 76.3 2021-03
شاخص رقابتی 49.69 2019-12
رتبه رقابتی 114 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2020-12
رتبه فساد مالی 67 2020-12
آسانی کسب و کار 123 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.03 2021-07
استخراج معدن 71.4 2021-07

مصرف کننده گذشته مرجع
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -8.2 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگال - شاخص های اقتصادی.