بازارها گذشته مرجع
پول 550 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.3 2020-06
نرخ بیکاری 19 2019-03
نرخ تورم 2.8 2020-09
نرخ بهره 4 2020-09
موازنه تجاری -144 2020-08
حساب جاری -1181 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 15484 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 321 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 14026 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.3 2020-06
تولید ناخالص داخلی 23.58 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1584 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3395 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 310 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 71 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 19 2019-03
جمعیت 16.2 2019-12
دستمزد 89730 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2020-09
تورم مواد غذایی 4.2 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2020-09
CPI مسکن آب و برق 99.4 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-09
قیمت صادرات 149 2019-12
قیمت واردات 118 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-09
قیمت تولید 105 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -5.5 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-09
عرضه پول M0 2116900 2020-07
نرخ وام 8.55 2020-08
عرضه پول M2 5938300 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -144 2020-08
حساب جاری -1181 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.8 2019-12
صادرات 149 2020-08
واردات 294 2020-08
گردش سرمایه -1063 2018-12
رابطه مبادله 126 2019-12
شاخص تروریسم 1.19 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 2019-12
بودجه دولت -3.6 2019-12
ارزیابی اعتبار 37 2020-10
مخارج نظامی 327 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -6.2 2020-08
سرعت اینترنت 2017 2017-03
آدرس های IP 104017 2017-03
استفاده از ظرفیت 60 2020-03
شاخص رقابتی 49.69 2019-12
رتبه رقابتی 114 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2019-12
رتبه فساد مالی 66 2019-12
آسانی کسب و کار 123 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2020-06
استخراج معدن -7.7 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 15484 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 321 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 14026 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگال - شاخص های اقتصادی.