بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 552.02 556 560 564 568 577

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.80 1.5 2 4 3 3.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 1.2 1.6 3.6 5.4 7.2
نرخ بیکاری 17.00 24.8 24.4 24 23.6 22.8
نرخ تورم 2.40 2.6 3 3.2 3.2 3.4
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -151.00 -185 -75 -120 -185 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -8.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 53 53 53 53 58
بودجه دولت -3.60 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.80 1.5 2 4 3 3.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 1.2 1.6 3.6 5.4 7.2
تولید ناخالص داخلی 23.58 23.2 23.2 23.2 23.2 23.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 1584.50 1560 1560 1560 1560 1715
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3394.90 3260 3260 3260 3260 3350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 310.10 314 315 321 390 350
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.00 71.85 72.14 73.56 86.73 80.22

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 17.00 24.8 24.4 24 23.6 22.8
جمعیت 16.20 17.25 17.25 17.25 17.14 17.57

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2.40 2.6 3 3.2 3.2 3.4
تورم مواد غذایی 3.80 1.7 2 2.5 2.3 2.5
تغییر قیمت تولید کننده -5.50 0.6 0.6 0.6 1.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 -0.1 0.4 0.4 0.6 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.40 108 109 113 116 116

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ وام 14.19 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -151.00 -185 -75 -120 -185 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -8.6
واردات 356.70 325 260 260 450 470
صادرات 139.50 250 140 140 200 200

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 53 53 53 53 58
بودجه دولت -3.60 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.3
مخارج نظامی 327.00 355 355 355 360 360

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی 14.60 3 2 2.5 2.5 3
استخراج معدن -4.20 5.3 5.3 5.3 4 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.30 16.7 16.7 16.7 15 15


سنگال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.