بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 556.75 561 565 569 573 582

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 -3.7 1.8 2 4 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30 -0.7 2.6 3.7 5 5.4
نرخ بیکاری 19.00 24.2 24.8 24.4 24 23.6
نرخ تورم 2.80 2.5 2.6 3 3.2 3.2
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -144.30 -185 -185 -75 -120 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -11 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 62 54 54 54 54
بودجه دولت -3.60 -7 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 -3.7 1.8 2 4 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30 -0.7 2.6 3.7 5 5.4
تولید ناخالص داخلی 23.58 21.3 23.2 23.2 23.2 23.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1584.50 1430 1560 1560 1560 1560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3394.90 3150 3260 3260 3260 3260
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 310.10 364 310 318 322 390
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.00 80.9 70.8 72.85 73.63 86.73

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 19.00 24.2 24.8 24.4 24 23.6
جمعیت 16.20 16.71 17.25 17.25 17.25 17.14

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 2.80 2.5 2.6 3 3.2 3.2
تورم مواد غذایی 4.20 3.5 1.7 2 2.5 2.3
تغییر قیمت تولید کننده -5.50 0.6 0.6 0.6 0.6 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.7 -0.1 0.4 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.50 112 108 108 109 116

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ وام 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -144.30 -185 -185 -75 -120 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -11 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8
واردات 293.70 400 325 260 260 450
صادرات 149.40 175 250 140 140 200

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 62 54 54 54 54
بودجه دولت -3.60 -7 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
مخارج نظامی 327.00 355 355 355 355 360

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -6.20 -5 3 2 2.5 2.5
استخراج معدن -7.70 5.3 5.3 5.3 5.3 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20 16.7 16.7 16.7 16.7 15


سنگال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.