بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 584.75 593 598 603 607 617
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 7.5 7.3 7.3 7.1 7.1
نرخ بیکاری 15.70 14.1 15.9 14 14 25.5
نرخ تورم 0.80 0.7 1 1.5 1.7 3
موازنه تجاری -106.80 -176 -240 -255 -150 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30 -8.3 -8.3 -8.3 -7.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.10 40 40 40 38 38
بودجه دولت -3.70 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 7.5 7.3 7.3 7.1 7.1
تولید ناخالص داخلی 16.37 15.3 15.82 15.82 16.8 16.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 1134.10 1162 1182 1182 1209 1209
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2470.60 2530 2574 2574 2634 2634
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 316.70 306 332 340 339 364
تولید ناخالص داخلی از معادن 70.40 74.39 76.18 75.54 75.4 80.9
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 15.70 14.1 15.9 14 14 25.5
جمعیت 15.85 16.7 16.7 16.29 16.73 16.73
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000.00 339661 335267 334543 334543 357948
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400.00 124942 124823 110800 110800 111500
هزینه زندگی خانواده 211500.00 211500 211500 211500 211500 211500
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.80 0.7 1 1.5 1.7 3
تورم مواد غذایی 1.00 1.43 1.6 1.8 2 2.4
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 3.5 3.6 3.6 3.6 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.40 104 109 109 109 112
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
نرخ وام 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -106.80 -176 -240 -255 -150 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30 -8.3 -8.3 -8.3 -7.5 -7.5
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.10 40 40 40 38 38
بودجه دولت -3.70 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی -6.20 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14


سنگال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.