بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 591.72 596 600 605 609 618

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 -10 -7 2 2 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 3 -1.7 2.6 3.2 5.6
نرخ بیکاری 19.00 17 12.8 14 14.8 15
نرخ تورم 1.90 2.2 2.5 3 3.1 3.2
نرخ بهره 4.50 4.5 4 4 4 4
موازنه تجاری -85.40 -90 -135 -180 -185 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70 47 47 47 47 45
بودجه دولت -3.50 -3 -3 -3 -3 -3.1
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 -10 -7 2 2 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 3 -1.7 2.6 3.2 5.6
تولید ناخالص داخلی 23.50 22.8 22.8 22.8 22.8 22.77
تولید ناخالص داخلی سرانه 1546.50 1538 1538 1538 1538 1548
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3356.30 3338 3338 3338 3338 3359
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 335.40 315 312 344 346 366
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.90 76.63 72.97 73.77 74.2 78.36

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 19.00 17 12.8 14 14.8 15
جمعیت 16.20 16.73 16.73 16.73 16.71 17.14
هزینه زندگی خانواده 211500.00 211500 211500 211500 211500 211500
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000.00 334543 334543 334543 357948 363484

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 1.90 2.2 2.5 3 3.1 3.2
تورم مواد غذایی 1.60 1.8 0.7 1.2 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 2 1.7 2 1.8 1.6
تغییر قیمت تولید کننده -0.60 0.9 1.3 -0.1 0.6 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.90 105 106 110 109 113

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 4.50 4.5 4 4 4 4
نرخ وام 8.55 8.55 8.05 8.05 8.05 8.05

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -85.40 -90 -135 -180 -185 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -7
واردات 345.90 315 250 360 460 450
صادرات 261.40 225 115 175 255 265

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70 47 47 47 47 45
بودجه دولت -3.50 -3 -3 -3 -3 -3.1
مخارج نظامی 327.00 355 355 355 355 360

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید صنعتی 1.90 -3.5 4 3.1 2.5 2.7
استخراج معدن -4.60 7.1 5.7 0.5 5.3 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 19.50 2.5 -4 -2.2 16.7 15


سنگال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.