بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 666.75 675 688 700 713 739

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.20 2 1.3 1.3 1.3 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 6 5 7.5 8.6 8.5
نرخ بیکاری 24.10 23.6 24.2 23.8 24 23
نرخ تورم 11.30 11.7 9.5 8 7.5 7
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -291.90 -230 -230 -250 -180 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.40 -14 -14 -10.8 -10.8 -10.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.00 68 68 70 70 70
بودجه دولت -5.90 -5.4 -5.4 -4.7 -4.7 -4.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.20 2 1.3 1.3 1.3 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 6 5 7.5 8.6 8.5
تولید ناخالص داخلی 27.63 26.7 26.7 26.7 26.7 28
تولید ناخالص داخلی سرانه 1409.95 1450 1450 1450 1450 1600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3430.44 3260 3350 3350 3350 3350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 387.50 391 387 417 421 420
تولید ناخالص داخلی از معادن 102.00 109 107 110 111 116

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 24.10 23.6 24.2 23.8 24 23
جمعیت 17.20 17.14 17.57 17.57 17.57 17.57

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 11.30 11.7 9.5 8 7.5 7
تورم مواد غذایی 17.10 16.7 13 8 7 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.80 126 123 123 126 132
تغییر قیمت تولید کننده 20.70 22 20 18 16 13
نرخ تورم (ماهانه) 2.20 -0.1 0.3 0.3 0.3 0.4

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ وام 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -291.90 -230 -230 -250 -180 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.40 -14 -14 -10.8 -10.8 -10.8
واردات 604.40 480 540 540 500 520
صادرات 312.50 250 310 290 320 300

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.00 68 68 70 70 70
بودجه دولت -5.90 -5.4 -5.4 -4.7 -4.7 -4.7
مخارج نظامی 378.00 360 360 360 360 360

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
تولید صنعتی -4.30 7 5 10 10 10
میزان استفاده ازظرفیت تولید 81.70 80 82 78 81.5 83
استخراج معدن -9.90 -12 -8 3.5 4 8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 15 15 15 15 15


سنگال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.