بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 617.00 622 627 632 637 648

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 0.8 2 1.3 1.3 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 5.5 6 5.5 7.7 9.2
نرخ بیکاری 22.60 18 18.5 19 19 16
نرخ تورم 6.20 8 6.7 5 3.8 3.4
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -246.50 -290 -230 -230 -180 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.30 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 55 55 55 55 56
بودجه دولت -6.00 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 0.8 2 1.3 1.3 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 5.5 6 5.5 7.7 9.2
تولید ناخالص داخلی 24.91 26.7 26.7 26.7 26.7 28
تولید ناخالص داخلی سرانه 1356.38 1450 1450 1450 1450 1600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3300.09 3260 3260 3350 3350 3350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 384.30 368 383 395 405 443
تولید ناخالص داخلی از معادن 102.00 83.87 86.51 109 108 118

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 22.60 18 18.5 19 19 16
جمعیت 16.70 17.14 17.14 17.57 17.57 17.57

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 6.20 8 6.7 5 3.8 3.4
تورم مواد غذایی 10.20 10 8 6.8 6 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.50 117 120 118 118 122
تغییر قیمت تولید کننده 23.80 18 15 12 6 5
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 0.8 -0.1 0.3 0.3 0.4

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ وام 8.23 8.23 8.73 8.73 8.73 8.73

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -246.50 -290 -230 -230 -180 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.30 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -6
واردات 587.10 565 480 540 470 520
صادرات 340.60 275 250 310 290 300

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 55 55 55 55 56
بودجه دولت -6.00 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.7
مخارج نظامی 378.00 360 360 360 360 360

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 1.70 3.5 7 5 10 10
میزان استفاده ازظرفیت تولید 81.70 78 80 82 78 83
استخراج معدن -13.10 4 4 4 4 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.10 15 15 15 15 15


سنگال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.