بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 575.20 582 586 590 595 603

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 -4 -3.7 1.8 2 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 0.8 1.4 2.6 3.5 4
نرخ بیکاری 19.00 24 24.2 24.8 24.4 23.6
نرخ تورم 2.70 3 3.1 2.6 3 3.2
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -253.00 -180 -185 -75 -120 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -9.7 -9.7 -9.8 -9.8 -9.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70 62 62 54 54 54
بودجه دولت -3.60 -7 -7 -5.8 -5.8 -5.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 -4 -3.7 1.8 2 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 0.8 1.4 2.6 3.5 4
تولید ناخالص داخلی 23.58 21.3 21.3 23.2 23.2 23.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1584.50 1430 1430 1560 1560 1560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3394.90 3150 3150 3260 3260 3260
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 310.10 312 316 320 323 329
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.00 72.48 72.91 73.77 74.42 75.82

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 19.00 24 24.2 24.8 24.4 23.6
جمعیت 16.20 16.73 16.71 17.25 17.25 17.14

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.70 3 3.1 2.6 3 3.2
تورم مواد غذایی 3.10 2.5 2 0.9 1.5 2
تغییر قیمت تولید کننده -0.50 -0.1 0.6 0.6 0.6 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.6 0.7 -0.1 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.10 110 109 108 109 113

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ وام 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -253.00 -180 -185 -75 -120 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -9.7 -9.7 -9.8 -9.8 -9.8
واردات 388.90 355 400 325 260 450
صادرات 136.20 165 175 250 140 200

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.70 62 62 54 54 54
بودجه دولت -3.60 -7 -7 -5.8 -5.8 -5.8
مخارج نظامی 327.00 355 355 355 355 360

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی 14.70 2 2.1 -4 3 2.7
استخراج معدن -11.30 0.5 5.3 5.3 5.3 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.60 -2.2 16.7 16.7 16.7 15


سنگال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.