بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 566.40 568 574 580 586 597

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 3 1.3 0.8 2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.90 5 3.8 5.5 6 6.5
نرخ بیکاری 22.60 22.4 20 18 18.5 19
نرخ تورم 3.00 2.5 3 2.6 3.1 3.4
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -195.10 -185 -250 -250 -250 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.30 -8.2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 53 55 55 55 55
بودجه دولت -6.00 -4.7 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 3 1.3 0.8 2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.90 5 3.8 5.5 6 6.5
تولید ناخالص داخلی 24.91 25.5 26.7 26.7 26.7 26.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 1500.24 1560 1560 1560 1560 1715
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3300.09 3260 3260 3260 3260 3350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 357.30 400 371 377 379 426
تولید ناخالص داخلی از معادن 79.80 79.38 82.83 84.19 84.59 84.54

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 22.60 22.4 20 18 18.5 19
جمعیت 16.70 17.14 17.14 17.14 17.14 17.57

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 3.00 2.5 3 2.6 3.1 3.4
تورم مواد غذایی 4.40 4 3.7 3.5 3.8 3.8
تغییر قیمت تولید کننده 14.70 12 10 8.5 7 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 1.6 0.8 0.4 -0.2 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.80 111 110 111 116 115

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ وام 8.69 8.69 9.19 9.19 9.19 9.19

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -195.10 -185 -250 -250 -250 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.30 -8.2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
واردات 419.90 450 450 450 450 470
صادرات 224.80 200 200 200 200 200

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 53 55 55 55 55
بودجه دولت -6.00 -4.7 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
مخارج نظامی 378.00 360 360 360 360 360

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی 25.00 2.5 2.5 2.5 2.5 3
استخراج معدن -3.90 4 4 4 4 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.90 15 15 15 15 15


سنگال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.