بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 547.50 553 558 563 569 580

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 2 4 3 3 3.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 1.6 2.3 3.1 4 5
نرخ بیکاری 16.70 18 16 15 22 16
نرخ تورم 1.30 2 3.2 3.2 3 3.4
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -273.20 -185 -75 -185 -185 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -8.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 53 53 53 53 58
بودجه دولت -3.60 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 2 4 3 3 3.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 1.6 2.3 3.1 4 5
تولید ناخالص داخلی 23.58 23.2 23.2 23.2 23.2 23.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 1584.50 1560 1560 1560 1560 1715
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3394.90 3260 3260 3260 3260 3350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 381.40 361 381 393 397 413
تولید ناخالص داخلی از معادن 81.50 67.06 75.09 84.03 84.76 88.23

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 16.70 18 16 15 22 16
جمعیت 16.70 17.25 17.25 17.14 17.14 17.57

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.30 2 3.2 3.2 3 3.4
تورم مواد غذایی 1.60 2 2.5 2.3 2.3 2.5
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 0.7 -0.3 1.7 1.5 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 -0.3 0.3 0.6 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.50 108 113 112 110 116

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ وام 14.19 14.19 14.19 14.19 14.19 14.19

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -273.20 -185 -75 -185 -185 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -8.6
واردات 475.50 260 260 450 450 470
صادرات 202.30 140 140 200 200 200

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 53 53 53 53 58
بودجه دولت -3.60 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.3
مخارج نظامی 378.00 355 355 360 360 360

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی 31.30 2 2.5 2.5 2.5 3
استخراج معدن 81.40 5.3 5.3 4 4 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.80 16.7 16.7 15 15 15


سنگال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.