بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 589.00 590 595 599 604 613
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 5.8 5.5 5.1 5.6 6.1
نرخ بیکاری 14.30 14.4 17 12.8 14 14.8
نرخ تورم 1.30 1.5 1.7 2.2 2.7 3
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4 4 4
موازنه تجاری -199.90 -255 -150 -170 -170 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30 -8.3 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 40 38 38 38 38
بودجه دولت -3.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 5.8 5.5 5.1 5.6 6.1
تولید ناخالص داخلی 24.13 23.5 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی سرانه 1546.50 1590 1650 1650 1650 1650
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3356.30 3420 3560 3560 3560 3560
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 314.70 340 339 327 326 364
تولید ناخالص داخلی از معادن 73.60 75.54 75.4 79.65 79.35 80.9
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 14.30 14.4 17 12.8 14 14.8
جمعیت 15.85 15.98 16.1 16.1 16.1 16.1
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000.00 334543 334543 334543 334543 357948
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400.00 110800 110800 110800 110800 111500
هزینه زندگی خانواده 211500.00 211500 211500 211500 211500 211500
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.30 1.5 1.7 2.2 2.7 3
تورم مواد غذایی 0.70 1.8 2 2 2 2.4
تغییر قیمت تولید کننده -0.30 -0.2 0.9 1.3 -0.1 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.90 109 109 105 106 112
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4 4 4
نرخ بهره سپرده 6.49 6.24 6.24 5.99 5.99 5.99
نرخ وام 8.55 8.3 8.3 8.05 8.05 8.05
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -199.90 -255 -150 -170 -170 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30 -8.3 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 40 38 38 38 38
بودجه دولت -3.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 1.10 3.2 4.4 3.6 2.9 2.5


سنگال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.