بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 591.98 586 590 595 599 608
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 5.7 5.3 6.5 7.2 6.7
نرخ بیکاری 19.00 17 12.8 14 14.8 15
نرخ تورم 0.60 1 2.2 2.7 3 3.2
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4 4 4
موازنه تجاری -217.40 -90 -135 -180 -185 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 38 38 38 38 36
بودجه دولت -3.50 -3 -3 -3 -3 -3.1
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 5.7 5.3 6.5 7.2 6.7
تولید ناخالص داخلی 24.13 23.5 23.5 23.5 23.5 25
تولید ناخالص داخلی سرانه 1546.50 1650 1650 1650 1650 1710
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3356.30 3560 3560 3560 3560 3660
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 335.40 319 323 357 360 384
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.90 77.65 75.55 76.57 77.08 82.24
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 19.00 17 12.8 14 14.8 15
جمعیت 15.85 16.73 16.73 16.73 16.71 17.14
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000.00 334543 334543 334543 357948 363484
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400.00 110800 110800 110800 111500 130000
هزینه زندگی خانواده 211500.00 211500 211500 211500 211500 211500
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.60 1 2.2 2.7 3 3.2
تورم مواد غذایی -0.20 0.3 0.6 1.4 1 1.4
تغییر قیمت تولید کننده -1.80 0.9 1.3 -0.1 0.6 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.3 -0.1 0.2 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.80 104 106 109 109 112
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4 4 4
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 5.99 5.99 5.99
نرخ وام 8.55 8.55 8.55 8.05 8.05 8.05
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -217.40 -90 -135 -180 -185 -185
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -7
صادرات 127.80 225 115 175 255 265
واردات 345.20 315 250 360 460 450
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 38 38 38 38 36
بودجه دولت -3.50 -3 -3 -3 -3 -3.1
مخارج نظامی 327.00 355 355 355 355 360
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 2.80 -3.5 4 3.1 2.5 2.7
استخراج معدن -10.10 7.1 5.7 0.5 5.3 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.80 2.5 -4 -2.2 16.7 15


سنگال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.