ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سنگال - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sBa3 Stable Mar 18 2022
Moody'sBa3 Negative Aug 07 2020
Moody'sBa3 Under Review Jun 12 2020
S&PB+ Stable Dec 06 2019
S&PB+ Positive Jun 15 2018
Moody'sBa3 Stable Apr 13 2017
Moody'sB1 Positive Nov 07 2014
S&PB+ Stable Jul 05 2013
Moody'sB1 Stable Mar 09 2011
S&PB+ Negative May 27 2010
S&PB+ Stable May 26 2009
S&PB+ Negative Jul 27 2006
S&PB+ Stable Dec 18 2000