30/03/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
SN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 6.3%
03/04/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
SN
موازنه تجاری FEB CFA-85.4B
03:30 PM
SN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 1.9%
10/04/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
SN
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.9%
17/04/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
SN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB


سنگال - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.