15/10/2019 واقعی قبلی
01:25 PM
SN
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.7% 1.3%
16/10/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
SN
موازنه تجاری AUG CFA-259.8M
18/10/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
SN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 4.1%


سنگال - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.