12/11/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
SN
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.8%
18/11/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
SN
موازنه تجاری SEP CFA-144B
20/11/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
SN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -6.2%


سنگال - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.