17/05/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
SN
موازنه تجاری MAR CFA-72.6B
20/05/2021 واقعی قبلی
02:30 PM
SN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 10.4%


سنگال - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.