20/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
SN
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAR 1.7% 16% 6%
24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
SN
نرخ تورم (ماهانه) APR -0.8% 0.2%
01:00 PM
SN
نرخ تورم (سالانه) APR 6.2% 6.4%
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
SN
نرخ تورم (ماهانه) MAY
03:30 PM
SN
نرخ تورم (سالانه) MAY
16/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:30 PM
SN
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 1.7%
SN
موازنه تجاری APR XOF-247B

سنگال - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.