10/07/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
SN
موازنه تجاری MAY CFA-253B
03:30 PM
SN
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.7%
16/07/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
SN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 14.7%


سنگال - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.