Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Apr/04 روز استقلال
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
May/30 روز عروج عیسی به اسمان
Jun/04 پایان ماه رمضان
Jun/10 با دوشنبه
Aug/12 قربانی جشن
Aug/15 مریم فرض
Sep/09 عاشورا
Oct/16 Grand Magal of Touba
Oct/17 Grand Magal of Touba
Nov/01 همه روزهای مقدس
Nov/09 تولد حضرت محمد
Dec/25 روز کریسمس
Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Apr/04 روز استقلال
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
May/30 روز عروج عیسی به اسمان
Jun/04 پایان ماه رمضان
Jun/10 با دوشنبه
Aug/12 قربانی جشن
Aug/14 مریم فرض
Sep/09 عاشورا
Oct/16 Grand Magal of Touba
Grand Magal of Touba
Nov/01 همه روزهای مقدس
Nov/09 تولد حضرت محمد