گذشته قبلی
پول 1.07 1.07
بازار سهام 6301 6359 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 0.8 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 5.5 در صد
نرخ بیکاری 7.3 7.4 در صد
نرخ تورم 4.8 4.5 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 1.4 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری -12374 -10360 EUR - میلیون
حساب جاری -3191 -936 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 -1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113 115 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.5 -8.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 106 108 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.5 55.7 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 58.4 58.9 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 88 90 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.9 -0.2 در صد
نرخ مالیات شرکت 26.5 28 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 45 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 7.3 7.4 در صد
افراد شاغل 29026 28798 هزار
افراد بیکار 2940 2951 هزار
نرخ اشتغال 68 67.8 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2.4 در صد
نرخ بیکاری جوانان 16.3 16.4 در صد
هزینه های کار 107 106 امتیاز
بهره وری 103 103 امتیاز
پست های خالی شغلی 313 331 هزار
دستمزد 3183 3137 EUR / ماه
حداقل دستمزد 1603 1555 EUR / ماه
رشد دستمزد 0.5 0.3 در صد
دستمزد در تولید 108 107 امتیاز
جمعیت 67.29 67.14 میلیون
سن بازنشستگی زنان 62 62
سن بازنشستگی مردان 62 62
تغییر اشتغال 0.6 0.7 در صد
استخدام تمام وقت 22796 22905 هزار
اشتغال دولتی 5838 5851 هزار
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -11 -46.5 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 73.4 73.3 در صد
صورت های پرداخت توليد 2750 2743 هزار
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25898 25791 هزار
صورت پرداخت های خصوصی 20126 20060 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 4672 4628 هزار
گذشته قبلی
نرخ تورم 4.8 4.5 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 1.4 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 110 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 113 112 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 107 107 امتیاز
اندازه اصل تورم 2.5 1.6 در صد
قیمت تولید 134 129 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 26.5 22.4 در صد
قیمت صادرات 152 145 امتیاز
قیمت واردات 145 134 امتیاز
تورم مواد غذایی 2.9 1.9 در صد
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 0.5 1.6 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 5.4 5.1 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 4.3 0.9 در صد
CPI مسکن آب و برق 118 118 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 121 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 214 214 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 144276458 144256970 دوزها
موارد کروناویروس 23057326 23011998 افراد
مرگ و میر کروناویروس 139275 139243 افراد
تخت بیمارستان 5.84 5.9 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 44.73 45.33 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 3.36 3.34 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 11.07 10.77 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 3 3.04 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی 0.01 -0.24 در صد
عرضه پول M1 1889171 1872774 EUR - میلیون
عرضه پول M2 2937273 2906053 EUR - میلیون
عرضه پول M3 3364108 3333964 EUR - میلیون
ترازنامه بانک 11518365 11468284 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 246 236 EUR - میلیارد
وام به بخش خصوصی 2983176 2966529 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 2051545 2036808 EUR - میلیون
میزان رشد وام 4.87 5.21 در صد
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 296 264 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -12374 -10360 EUR - میلیون
حساب جاری -3191 -936 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 -1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 45734 45762 EUR - میلیون
واردات 58108 56122 EUR - میلیون
بدهی خارجی 6402736 6516931 EUR - میلیون
رابطه مبادله 105 108 امتیاز
گردش سرمایه 9021 -16959 EUR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6746 722 EUR - میلیون
حواله 21 21 EUR - میلیون
ذخایر طلا 2436 2436 تن
Crude Oil Imports from Russia 300 401 هزار تن
واردات گاز طبیعی 178207 145299 تراژول
شاخص تروریسم 4.61 5.01
درآمد گردشگری 3369 2653 EUR - میلیون
ورود توریست 1239 975 هزار
فروش اسلحه 1995 3269 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113 115 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.5 -8.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -38.33 -37.63 EUR - میلیارد
هزینه های دولت 143495 143116 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 62.1 55.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 79.96 38.49 EUR - میلیارد
بدهی های دولت 2813 2834 EUR - میلیارد
هزینه های مالی 108 68.73 EUR - میلیارد
درخواست پناهندگی 9085 9985 افراد
ارزیابی اعتبار 92
مخارج نظامی 51572 50119 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 106 108 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.5 55.7 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 58.4 58.9 امتیاز
پی ام آی مرکب 57.1 57.6 امتیاز
تولید صنعتی 0.08 2.06 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 -1.2 در صد
تولید صنعتی 1.49 2.89 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.09 78.86 در صد
میزان سفارشات جدید -1.3 -7.9 امتیاز
ورشکستگی 3303 2990 بانک اطلاعات شرکتها
ثبت خودرو 108723 147078
سرعت اینترنت 10757 10016 KBps
آدرس های IP 29887339 27078127 IP
کسب و کار شاخص آب و هوا 106 106 امتیاز
تولید خودرو 1316371 2175350 واحد
تغییرات موجودی انبار 10757 7451 EUR - میلیون
شاخص رقابتی 78.81 78.01 امتیاز
رتبه رقابتی 15 17
شاخص فساد مالی 71 69 امتیاز
رتبه فساد مالی 22 23
آسانی کسب و کار 32 32
تولید الکتریسیته 42953 46206 گیگاوات ساعت
استخراج معدن -2.25 1.21 در صد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 88 90 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.9 -0.2 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1.8 5.5 در صد
هزینه های مصرف کننده 312501 316573 EUR - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 395510 388909 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 17.36 17.49 در صد
نرخ وام بانکی 1.46 1.4 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 1648336 1637441 EUR - میلیون
قیمت گازوئیل 1.95 2.31 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.3 67.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 102 98.12 در صد
هزینه های شخصی -1.3 0.9 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 5.2 1 در صد
شاخص مسکن 128 126 امتیاز
جواز ساختمان 51900 44500
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 50.7 48.4 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 64 64.1 در صد
خانه های مسکونی نوساز 37400 28300 واحد
فروش خانه جدید 29364 28834 واحد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.