30/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی NOV 2.8% 2.6% 2.6% 2.8%
07:45 AM
FR
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 3% 1.3% 3% 3%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی NOV 3.4% 3.2% 3.2% 3.4%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی NOV 0.4% 0.4% 0.2% 0.4%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی NOV 0.4% 0.4% 0.2% 0.4%
07:45 AM
FR
مصرف خانگی (تغییرات ماهیانه) OCT -0.4% 0.2% ® 0% 0.5%
07:45 AM
FR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه OCT 2.9% 1.7% 1.2%
07:45 AM
FR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه OCT 14.9% 11.6% 12.9%
01/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:50 AM
FR
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی مارکیت NOV 55.9 53.6 54.6 54.6
02/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
FR
ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه) NOV -3.2% -30.7% -22.3%
10:00 AM
FR
OAT مزایده ده ساله -0.19% 0.16%
03/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:45 AM
FR
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT 0.9% -1.5% ® 0.5% 0.7%
07:45 AM
FR
موازنه بودجه OCT €-171.6B €-175.1B ® €-173B
08:50 AM
FR
مدیران خرید (پی ام آی)کامپوزیت مارکیت NOV 56.1 54.7 56.3 56.3
08:50 AM
FR
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات مارکیت NOV 57.4 56.6 58.2 58.2
10:00 AM
FR
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه OCT 0.6% -0.5% ® 0.4%
10:00 AM
FR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه OCT 4.5% 6.1% ® 4.4%
06/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
FR
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز NOV 50.3
02:00 PM
FR
BTF مزایده سه ماهه -0.949%
02:00 PM
FR
BTF مزایده دوازده ماهه -0.771%
02:00 PM
FR
BTF مزایده شش ماهه -0.863%
07/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:45 AM
FR
موازنه تجاری OCT €-6.78B
07:45 AM
FR
حساب جاری OCT €-2.7B
08/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:30 AM
FR
QoQ فیش حقوقی غیر مزرعه ای Q3 1.1% 0.3%
06:30 AM
FR
نهایی QoQ حقوق و دستمزد غیر مزرعه ای خصوصی Q3 1.4% 0.5%
13/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
FR
BTF مزایده سه ماهه
02:00 PM
FR
BTF مزایده دوازده ماهه
02:00 PM
FR
BTF مزایده شش ماهه
14/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:15 AM
FR
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت DEC 56.1 53.6
08:15 AM
FR
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت DEC 57.4 55.1
09:00 AM
FR
IEA گزارش بازار نفت
15/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:45 AM
FR
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه NOV 2.6% 2.8% 2.8%
07:45 AM
FR
نرخ تورم (ماهانه) نهایی NOV 0.4% 0.4% 0.4%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی NOV 3.2% 3.4% 3.4%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی NOV 0.4% 0.4% 0.4%
16/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار DEC 109 104
07:45 AM
FR
کسب و کار شاخص آب و هوا DEC 114 111
08:15 AM
FR
برآورد آنی تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت DEC 55.9
20/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
FR
BTF مزایده سه ماهه
02:00 PM
FR
BTF مزایده دوازده ماهه
02:00 PM
FR
BTF مزایده شش ماهه
22/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:45 AM
FR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه NOV 2.9%
07:45 AM
FR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه NOV 14.9%
27/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
FR
BTF مزایده سه ماهه
02:00 PM
FR
BTF مزایده دوازده ماهه
02:00 PM
FR
BTF مزایده شش ماهه
28/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری NOV -111.2K
11:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار NOV 3142.5K

فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی

فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.