28/09/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.648% -0.574%
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.601% -0.581%
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.603% -0.583%
29/09/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 95 95 ®
30/09/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 0.1% 0.2%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی SEP -0.5% -0.1%
06:45 AM
FR
مصرف خانگی (ماهیانه) AUG 2.3% -0.9% ®
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه PPI AUG 0.1% 0.4%
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP 0% 0.2%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP -0.6% -0.1%
01/10/2020 واقعی قبلی
07:50 AM
FR
پی ام آی توليد Markit نهایی SEP 49.8
09:00 AM
FR
New Car Registrations YoY SEP -19.8%
09:00 AM
FR
مزایده OAT ده ساله -0.19%
02/10/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
موازنه بودجه AUG €-151.04B
05/10/2020 واقعی قبلی
07:50 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit نهایی SEP 51.5
07:50 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit نهایی SEP 51.6
09:00 AM
FR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 1.5%
09:00 AM
FR
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 5.8%
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
06/10/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
FR
پی ام آی ساخت و ساز SEP 46
07/10/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
موازنه تجاری AUG €-6.99B
06:45 AM
FR
حساب جاری AUG €-6.2B
09/10/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 3.8%
12/10/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
14/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
FR
گزارش بازار نفت IEA
15/10/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی SEP 0.2%
06:45 AM
FR
نرخ تورم (ماهانه) نهایی SEP -0.1%
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP 0.2%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP -0.1%
09:00 AM
FR
3-سال حراج BTAN -0.64%
09:00 AM
FR
مزایده BTAN پنج ساله -0.53%
19/10/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
22/10/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار OCT 96
06:45 AM
FR
کسب و کار شاخص آب و هوا OCT 92
23/10/2020 واقعی قبلی
07:15 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی OCT
07:15 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی OCT
07:15 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی OCT
26/10/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه


فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی

فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.