16/05/2019 واقعی قبلی
05:30 AM
FR
نرخ بیکاری Q1 8.7% 8.8%
09:00 AM
FR
3-سال حراج BTAN -0.52% -0.43%
09:00 AM
FR
مزایده BTAN پنج ساله -0.19% -0.17%
20/05/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.562%
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.567%
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.562%
23/05/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار MAY 101
07:15 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی MAY 50.1
07:15 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی MAY 50
07:15 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی MAY 50.5
27/05/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری APR -6.1K
10:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار APR 3382.6K
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
28/05/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 96
29/05/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 0.3%
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY 1.5%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY 0.4%
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAY 1.3%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAY 0.3%
06:45 AM
FR
مصرف خانگی (ماهیانه) APR -0.1%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه PPI APR 0%
03/06/2019 واقعی قبلی
07:50 AM
FR
پی ام آی توليد Markit نهایی MAY 50
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
04/06/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
موازنه بودجه APR €-40.7B
05/06/2019 واقعی قبلی
07:50 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit نهایی MAY 50.1
07:50 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit نهایی MAY 50.5
09:00 AM
FR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR -0.1%
09:00 AM
FR
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 1.2%
06/06/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
FR
مزایده OAT ده ساله 0.37%
07/06/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
موازنه تجاری APR €-5.3B
06:45 AM
FR
حساب جاری APR €-1.3B
06:45 AM
FR
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -0.9%
11/06/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
12/06/2019 واقعی قبلی
05:30 AM
FR
اشتغال ماهانه کاهش یافت Q1 0.2%
05:30 AM
FR
Private Non Farm Payrolls QoQ Final Q1 0.3%
14/06/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAY 0.4%
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAY 1.5%
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی MAY 1.3%
06:45 AM
FR
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAY 0.3%
08:00 AM
FR
گزارش بازار نفت IEA


فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی

فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.