27/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری DEC -10K -27.8K
11:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار DEC 3292.9K 3302.9K
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.577% -0.580%
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.575% -0.576%
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.576% -0.576%
29/01/2020 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 102
31/01/2020 واقعی قبلی
06:30 AM
FR
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4 0.3%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 1.5%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 0.4%
07:45 AM
FR
مصرف خانگی (ماهیانه) DEC 0.1%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه PPI DEC 1.1%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 0.5%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 1.6%
03/02/2020 واقعی قبلی
08:50 AM
FR
پی ام آی توليد Markit نهایی JAN 50.4
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.577%
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.575%
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.576%
04/02/2020 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
موازنه بودجه DEC €-113.9B
05/02/2020 واقعی قبلی
08:50 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit نهایی JAN 52.4
08:50 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit نهایی JAN 52.0
10:00 AM
FR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 1.1%
10:00 AM
FR
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 2.6%
06/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
FR
مزایده OAT ده ساله 0.04%
07/02/2020 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 0.3%
07:45 AM
FR
موازنه تجاری DEC €-5.58B
07:45 AM
FR
حساب جاری DEC €0.5B
07:45 AM
FR
Private Non Farm Payrolls QoQ Prel Q4 0.2%
10/02/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
13/02/2020 واقعی قبلی
06:30 AM
FR
نرخ بیکاری Q4 8.6%
09:00 AM
FR
گزارش بازار نفت IEA
17/02/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
20/02/2020 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JAN 1.5%
07:45 AM
FR
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JAN 0.4%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 0.5%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 1.6%
10:00 AM
FR
3-سال حراج BTAN -0.53%
10:00 AM
FR
مزایده BTAN پنج ساله -0.38%
21/02/2020 واقعی قبلی
08:15 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی FEB
08:15 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی FEB
08:15 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی FEB


فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی

فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.