19/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
FR
BTAN مزایده سه ساله 0.63% 0.58%
09:00 AM
FR
BTAN مزایده پنج ساله 1.06% 0.88%
23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
FR
BTF مزایده سه ماهه -0.628%
01:00 PM
FR
BTF مزایده دوازده ماهه -0.147%
01:00 PM
FR
BTF مزایده شش ماهه -0.471%
24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار MAY 108 107 107
06:45 AM
FR
کسب و کار شاخص آب و هوا MAY 106 104
07:15 AM
FR
S&P Global Manufacturing PMI Flash MAY 55.7 55.1 55.1
07:15 AM
FR
S&P Global Services PMI Flash MAY 58.9 58.6 59
07:15 AM
FR
S&P Global Composite PMI Flash MAY 57.6 57.3 57.2
25/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 88 89 86
10:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری APR -11K -3.5K
10:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار APR 2940K 2925K
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
FR
BTF مزایده سه ماهه
01:00 PM
FR
BTF مزایده دوازده ماهه
01:00 PM
FR
BTF مزایده شش ماهه
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAY 4.8%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAY
06:45 AM
FR
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0.7% 0.0%
06:45 AM
FR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 5.5% 5.3%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY
06:45 AM
FR
مصرف خانگی (تغییرات ماهیانه) APR -1.3%
06:45 AM
FR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه APR
06:45 AM
FR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 26.5%
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:45 AM
FR
موازنه بودجه APR €-38.33B
07:50 AM
FR
S&P Global Manufacturing PMI نهایی MAY 55.7
09:00 AM
FR
ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه) MAY -22.6%
02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
FR
OAT مزایده ده ساله
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:45 AM
FR
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -0.5%
07:50 AM
FR
S&P Global Services PMI Final MAY 58.9
07:50 AM
FR
S&P Global Composite PMI Final MAY 57.6
09:00 AM
FR
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR -1.9%
09:00 AM
FR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 1.8%
06/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
FR
S&P Global Construction PMI MAY 50.7
01:00 PM
FR
BTF مزایده سه ماهه
01:00 PM
FR
BTF مزایده دوازده ماهه
01:00 PM
FR
BTF مزایده شش ماهه
08/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:45 AM
FR
موازنه تجاری APR €-12.37B
06:45 AM
FR
حساب جاری APR €-3.2B
06:45 AM
FR
صادرات APR €45.7B
06:45 AM
FR
ذخایر ارزی خارجی MAY $245.991B
06:45 AM
FR
واردات APR €58.1B
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:30 AM
FR
QoQ فیش حقوقی غیر مزرعه ای Q1 0.4%
05:30 AM
FR
نهایی QoQ حقوق و دستمزد غیر مزرعه ای خصوصی Q1 0.3%
13/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
FR
BTF مزایده سه ماهه
01:00 PM
FR
BTF مزایده دوازده ماهه
01:00 PM
FR
BTF مزایده شش ماهه
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:45 AM
FR
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه MAY 4.8%
06:45 AM
FR
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAY
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAY
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAY
08:00 AM
FR
IEA گزارش بازار نفت
16/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
FR
BTAN مزایده سه ساله 0.63%
09:00 AM
FR
BTAN مزایده پنج ساله 1.06%

فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی

فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.