16/09/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.573% -0.609%
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.624% -0.729%
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.624% -0.699%
19/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
FR
3-سال حراج BTAN -0.69%
09:00 AM
FR
مزایده BTAN پنج ساله -0.44%
23/09/2019 واقعی قبلی
07:15 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی SEP 51.1
07:15 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی SEP 53.4
07:15 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی SEP 52.9
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.573%
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.624%
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.624%
24/09/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار SEP 102
25/09/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 102
10:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری AUG 10.8K
10:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار AUG 3393.4K
27/09/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP 1.3%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP 0.5%
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 1.0%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 0.5%
06:45 AM
FR
مصرف خانگی (ماهیانه) AUG 0.4%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه PPI AUG 0.4%
30/09/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
01/10/2019 واقعی قبلی
07:50 AM
FR
پی ام آی توليد Markit نهایی SEP 51.1
03/10/2019 واقعی قبلی
07:50 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit نهایی SEP 53.4
07:50 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit نهایی SEP 52.9
09:00 AM
FR
مزایده OAT ده ساله -0.36%
09:00 AM
FR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 0%
09:00 AM
FR
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 2.7%
04/10/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
موازنه بودجه AUG €-109.7B
07/10/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
08/10/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
موازنه تجاری AUG €-4.6B
06:45 AM
FR
حساب جاری AUG €0.2B
10/10/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 0.3%
11/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
FR
گزارش بازار نفت IEA
14/10/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه


فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی

فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.