06/04/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
FR
پی ام آی ساخت و ساز MAR 35.2 50.2
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.477% -0.486%
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.465% -0.494%
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.479% -0.478%
07/04/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
موازنه تجاری FEB €-5.2B €-6B ®
06:45 AM
FR
حساب جاری FEB €-3.8B €-3.1B ®
10/04/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB 1.2%
13/04/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
15/04/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی MAR 1.4%
06:45 AM
FR
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAR 0%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAR 0%
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAR 1.6%
08:00 AM
FR
گزارش بازار نفت IEA
16/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
FR
3-سال حراج BTAN
09:00 AM
FR
مزایده BTAN پنج ساله
20/04/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
22/04/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار APR 98
06:45 AM
FR
کسب و کار شاخص آب و هوا APR 95
23/04/2020 واقعی قبلی
07:15 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی APR 43.2
07:15 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی APR 27.4
07:15 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی APR 28.9
27/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری MAR -31K
10:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار MAR 3233.8K
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
28/04/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 103
30/04/2020 واقعی قبلی
05:30 AM
FR
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q1 -0.1%
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی APR
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی APR
06:45 AM
FR
مصرف خانگی (ماهیانه) MAR -0.1%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه PPI MAR -0.6%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی APR
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی APR


فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی

فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.