14/11/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
FR
نرخ بیکاری Q3 8.6% 8.5%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی OCT 0.9% 1.1%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی OCT -0.1% -0.4%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی OCT 0.8% 0.9%
07:45 AM
FR
نرخ تورم (ماهانه) نهایی OCT 0% -0.3%
15/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
FR
گزارش بازار نفت IEA
18/11/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.594%
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.580%
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.596%
21/11/2019 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار NOV 99
10:00 AM
FR
3-سال حراج BTAN -0.63%
10:00 AM
FR
مزایده BTAN پنج ساله -0.43%
22/11/2019 واقعی قبلی
08:15 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی NOV 50.7
08:15 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی NOV 52.9
08:15 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی NOV 52.6
25/11/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
27/11/2019 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 104
11:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری OCT -46.6K
11:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار OCT 3326.7K
29/11/2019 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 0.3%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی NOV 0.9%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی NOV -0.1%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی NOV 0.8%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی NOV 0%
07:45 AM
FR
مصرف خانگی (ماهیانه) OCT -0.4%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه PPI OCT 0.1%
02/12/2019 واقعی قبلی
08:50 AM
FR
پی ام آی توليد Markit نهایی NOV 50.7
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
03/12/2019 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
موازنه بودجه OCT €-109B
04/12/2019 واقعی قبلی
08:50 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit نهایی NOV 52.9
08:50 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit نهایی NOV 52.6
05/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
FR
3-سال حراج BTAN
10:00 AM
FR
مزایده BTAN پنج ساله
10:00 AM
FR
مزایده OAT ده ساله -0.03%
10:00 AM
FR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -0.5%
10:00 AM
FR
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 4.1%
06/12/2019 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
موازنه تجاری OCT €-5.55B
07:45 AM
FR
حساب جاری OCT €-2.7B
09/12/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
10/12/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
FR
اشتغال ماهانه کاهش یافت Q3 0.2%
06:30 AM
FR
Private Non Farm Payrolls QoQ Final Q3 0.2%
07:45 AM
FR
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT 0.3%
12/12/2019 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی NOV 0.9%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی NOV -0.1%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی NOV 0.8%
07:45 AM
FR
نرخ تورم (ماهانه) نهایی NOV 0%
09:00 AM
FR
گزارش بازار نفت IEA
13/12/2019 واقعی قبلی
08:15 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی DEC
08:15 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی DEC
08:15 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی DEC


فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی

فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.