بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 5569.86 5449 5330 5213 5099 4870
پول 1.19 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.34 0.03 0.07 0.11 0.16 0.25

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 18.20 -3.2 1.5 2.3 1.4 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.30 -3.8 2.5 15.1 9.5 2.7
نرخ بیکاری 9.00 11 10.5 10 9.8 9.5
نرخ تورم 0.00 -0.1 0.3 1 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -5745.00 -2350 -2520 -5000 -4050 -4650
حساب جاری -5690.00 -550 -2200 -2200 -2480 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.10 116 111 111 111 111
بودجه دولت -3.00 -11.4 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
اطمینان کسب و کار 92.00 92 94 93 95 97
شاخص PMI تولید 49.10 50.6 51.2 54 53.4 52.9
شاخص PMI خدمات 38.00 44 50.8 53 52.5 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00 92 95 97 96 98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.50 -0.7 1.1 0.9 -1.2 0.6
نرخ مالیات شرکت 28.00 33.3 28 28 28 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 18.20 -3.2 1.5 2.3 1.4 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.30 -3.8 2.5 15.1 9.5 2.7
تولید ناخالص داخلی 2715.52 2400 2510 2510 2510 2510
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 557205.00 590091 558833 560469 542439 601303
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131423.00 136172 133523 127971 122252 138760
تولید ناخالص داخلی سرانه 44317.40 41800 42600 42600 42600 42600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46183.50 44400 45600 45600 45600 45600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8035.00 8057 7920 8351 8900 8210
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27226.00 28713 27735 25623 22568 29258
تولید ناخالص داخلی از ساخت 52806.00 59725 54735 54616 49178 60860
تولید ناخالص داخلی از خدمات 282639.00 301040 286100 288637 282466 306760
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19113.00 23642 21531 21085 18570 24091
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11447.00 12898 11423 11730 11664 13143

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 9.00 11 10.5 10 9.8 9.5
افراد شاغل 27742.10 25900 26200 26700 27200 27700
افراد بیکار 3549.70 4100 4070 3880 3750 3650
نرخ اشتغال 65.10 63.4 64 64.2 64.5 64.7
نرخ بیکاری بلند مدت 3.30 3 6.1 5.6 5.1 4.8
نرخ بیکاری جوانان 19.60 17.6 23.6 23.1 22.6 22.3
هزینه های کار 112.10 110 103 106 112 110
دستمزد 3084.00 3034 3078 3087 3093 3052
دستمزد در تولید 105.10 103 104 104 105 104
رشد دستمزد 0.20 -0.2 0.1 0.3 0.4 0.5
حداقل دستمزد 1539.42 1539 1590 1590 1590 1590
جمعیت 66.98 67.67 67.91 67.91 67.91 67.91
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -56.60 25 -32 -16 -46 -18
نرخ مشارکت نیروی کار 71.60 70 70.2 70.6 70.8 71
آمار اشتغال غیر کشاورزی 24832.90 21640 21950 22300 22500 22750
صورت پرداخت های خصوصی 19442.10 16790 16990 17400 17900 18450
تغییر اشتغال -2.60 -0.7 -0.7 0.6 0.3 0.4

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.00 -0.1 0.3 1 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.51 105 105 106 106 106
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.27 106 106 107 107 107
قیمت مصرف کننده اصلی 103.25 105 103 104 104 107
اندازه اصل تورم 0.30 0.2 0.5 0.8 1 1.2
قیمت تولید 100.20 103 101 100 101 104
تغییر قیمت تولید کننده -2.40 -1.4 -0.1 0.8 1 1.2
تورم مواد غذایی 1.50 1.5 1.4 1.5 1.7 1.8
CPI مسکن آب و برق 105.12 106 106 106 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.11 109 105 106 105 110

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.47 -0.06 -0.36 -0.36 -0.36 0.44
ترازنامه بانک 10563209.00 11210000 11590000 11280000 11320000 11470000
وام به بخش خصوصی 2802129.00 2892000 2942000 2951000 2936000 2944000
میزان رشد وام 8.54 5.2 4.5 3.8 3.2 2.9
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.47 274 272 272 272 272
ترازنامه بانک مرکزی 1641227.00 1590000 1630000 1620000 1615000 1610000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -5745.00 -2350 -2520 -5000 -4050 -4650
حساب جاری -5690.00 -550 -2200 -2200 -2480 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
واردات 43305.00 36500 39070 41200 42250 42500
صادرات 37559.00 34150 36550 36200 38200 37850
بدهی خارجی 6061111.00 6551000 6782000 6672000 6542000 6423000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2637.00 -4330 2950 3200 2890 3620
درآمد گردشگری 3075.00 2250 2680 3600 3890 2990
ورود توریست 89300.00 55000 64000 64000 64000 64000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.10 116 111 111 111 111
بودجه دولت -3.00 -11.4 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
ارزش بودجه دولت -161.60 -62 -165 -40 -100 -65
هزینه های دولت 139147.00 151000 156000 154000 152000 149000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60 63 58 58 58 58
درآمدهای دولت 191.20 285 75 132 184 306
بدهی های دولت 2638.30 2590 2720 2700 2680 2650
هزینه های مالی 328.86 450 115 232 322 446

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 28.00 33.3 28 28 28 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 68.00 59.2 68 68 68 59.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.00 14.2 23 23 23 14.2

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 92.00 92 94 93 95 97
شاخص PMI تولید 49.10 50.6 51.2 54 53.4 52.9
شاخص PMI خدمات 38.00 44 50.8 53 52.5 52.5
پی ام آی مرکب 39.90 45.5 51.1 53.5 52.8 52.9
تولید صنعتی -6.00 -3.2 6.5 16.2 5.9 5.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40 -0.8 1 0.9 -1 0.6
تولید صنعتی -6.30 -3.4 7.1 17 6.8 5.5
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 24.20 1 2 14 12 5
ثبت خودرو 171049.00 164400 125400 149100 141200 178200
استخراج معدن -0.30 -4 6.2 24 6.7 5.2
کسب و کار شاخص آب و هوا 79.00 83 91 90 92 95

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00 92 95 97 96 98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.50 -0.7 1.1 0.9 -1.2 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 -2.3 3.6 12.3 3.8 4.5
هزینه های مصرف کننده 308110.00 317695 303013 304013 301219 323731
درآمد قابل تصرف شخص 362885.00 373190 358344 380659 417681 380280
پس انداز های شخصی 27.41 16 16.2 15.2 14.7 14.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.70 70 68 68 68 68
بدهی خانوار به درآمد 98.12 104 101 101 101 101
هزینه های شخصی -5.10 -0.9 1 0.9 -1.2 0.6
نرخ وام بانکی 1.13 2.02 0.86 0.86 0.86 2.52
قیمت گازوئیل 1.63 1.56 1.51 1.43 1.36 1.48
تسهیلات اعتباری خریدار 1528334.00 1439389 1427162 1529414 1733869 1466737

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
میزان ساخت و ساز -8.40 -4 25 29 6.8 6.2
شاخص مسکن 115.71 104 103 106 105 107
نرخ مالکیت مسکن 65.10 63 62.8 62.8 62.8 62.8
خانه های مسکونی نوساز 38600.00 36200 27300 32500 32400 39400
فروش خانه جدید 24308.00 26200 28200 30450 24500 32200
پی ام آی ساخت و ساز 42.70 50.8 51 53.6 52.8 52.5
جواز ساختمان 39000.00 36100 33100 31200 31400 39100


فرانسه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.