بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 6017.90 5938 5872 5808 5744 5618
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.08 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3
نرخ بیکاری 8.60 7.8 8 7.6 7.2 6.8
نرخ تورم 1.50 1.4 1.3 1.1 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.4 0.3 -0.2 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -5584.00 -4000 -4300 -3700 -3350 -2650
حساب جاری 483.00 -2600 -2400 -1200 -550 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.40 98.5 98.5 98.5 98.5 98.9
بودجه دولت -2.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.4
اطمینان کسب و کار 100.00 102 104 105 105 107
شاخص PMI تولید 51.00 52.5 52.9 52.7 53.6 54
شاخص PMI خدمات 51.70 52.7 53.4 53.2 54 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.00 99 95 97 99 101
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 0.4 -0.4 0.6 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3
تولید ناخالص داخلی 2777.54 2920 2920 2920 2920 3020
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 580160.00 583485 584933 587122 587122 594755
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 136712.00 135030 136586 138353 138353 140151
تولید ناخالص داخلی سرانه 43663.60 44800 44800 44800 44800 45400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39555.50 40400 40400 40400 40400 40400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8221.00 8332 8330 8320 8320 8428
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28518.00 28508 28689 28860 28860 29235
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56815.00 58000 57768 57497 57497 58244
تولید ناخالص داخلی از خدمات 297682.00 298489 299585 301254 301254 305170
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23135.00 23004 23330 23413 23413 23717
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12083.00 12159 12170 12228 12228 12387
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 8.60 7.8 8 7.6 7.2 6.8
افراد بیکار 3302.90 3336 3332 3310 3290 3250
نرخ اشتغال 65.20 66.2 66.3 66.5 66.6 66.8
نرخ بیکاری بلند مدت 3.40 2.8 3 2.6 2.2 2.2
نرخ بیکاری جوانان 18.90 18.4 18.6 18.2 17.8 17.8
هزینه های کار 102.60 103 103 103 103 104
دستمزد 2988.00 3009 3000 3003 3003 3015
دستمزد در تولید 103.90 104 104 104 104 105
حداقل دستمزد 1521.22 1650 1650 1650 1650 1740
رشد دستمزد 0.50 0.7 0.4 0.5 0.5 0.4
جمعیت 67.19 67.67 67.67 67.67 67.67 67.91
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -27.80 20.5 -8.6 -30 -6 -10
نرخ مشارکت نیروی کار 71.30 72.6 72.7 72.8 72.8 73
صورت های پرداخت توليد 2784.20 2790 2800 2810 2820 2850
هزینه زندگی خانواده 1790.00 1803 1797 1799 1799 1806
هزینه زندگی انفرادی 1080.00 1088 1084 1085 1085 1090
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25444.40 25450 25500 25560 25640 25750
صورت پرداخت های خصوصی 19623.60 19690 19720 19750 19790 19850
تغییر اشتغال 0.20 0.3 0.4 0.3 0.5 0.3
اشتغال دولتی 5820.80 5750 5780 5810 5850 5900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610.00 1621 1616 1618 1618 1625
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120.00 3142 3132 3136 3136 3148
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.50 1.4 1.3 1.1 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.4 0.3 -0.2 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.98 105 106 106 106 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.78 106 107 106 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 103.05 103 104 104 104 106
اندازه اصل تورم 1.10 0.9 1 1.2 1.4 1.6
قیمت تولید 103.60 105 103 104 105 107
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 0.7 0.6 1 1.4 1.7
تورم مواد غذایی 2.10 2.2 2.1 1.9 2.5 2.4
CPI مسکن آب و برق 106.14 107 107 107 107 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.99 108 109 108 110 112
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
ترازنامه بانک 9317598.00 9820000 9860000 9910000 9950000 10570000
وام به بخش خصوصی 2596517.00 2541051 2566527 2621110 2627691 2661851
میزان رشد وام 5.42 3.6 3.2 3 2.7 2.7
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.47 240 240 240 240 236
ترازنامه بانک مرکزی 1111369.00 1320000 1380000 1420000 1460000 1590000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -5584.00 -4000 -4300 -3700 -3350 -2650
حساب جاری 483.00 -2600 -2400 -1200 -550 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
واردات 47632.00 49100 49680 49990 50500 52500
صادرات 42048.00 45150 45420 46250 47150 49850
بدهی خارجی 5685844.00 5180000 5180000 5210000 5253000 5323000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2802.00 3440 1980 3220 4330 3620
حواله 72.00 45 45 45 45 45
درآمد گردشگری 3289.00 4050 5190 4910 2750 2890
ورود توریست 89300.00 86200 86200 86200 86200 87500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.40 98.5 98.5 98.5 98.5 98.9
بودجه دولت -2.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.4
ارزش بودجه دولت -113.90 -32 -76 -95 -62 -65
هزینه های دولت 137994.00 138291 138788 139650 139650 141465
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.00 54.4 54.4 54.4 54.4 51.5
درآمدهای دولت 256.39 72 151 219 324 330
بدهی های دولت 2375.40 2440 2450 2460 2470 2510
هزینه های مالی 366.11 104 227 314 412 418
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 100.00 102 104 105 105 107
شاخص PMI تولید 51.00 52.5 52.9 52.7 53.6 54
شاخص PMI خدمات 51.70 52.7 53.4 53.2 54 54.5
پی ام آی مرکب 51.50 52.6 53.2 53 53.8 54.2
تولید صنعتی 1.30 0.6 1.1 0.9 1.4 1.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 -0.8 -0.4 0.3 0.4 0.5
تولید صنعتی 1.20 0.4 0.8 0.9 1.1 1.5
میزان سفارشات جدید -15.80 -8 -8 -10 -10 -10
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 10.60 -17 -14 -10 -6 -2
ثبت خودرو 187399.00 179100 178400 159100 164400 168200
استخراج معدن 6.50 0.5 1.1 1.6 1.5 1.2
تغییرات موجودی انبار 2537.00 4500 6200 6800 4500 3800
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.00 99 95 97 99 101
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 0.4 -0.4 0.6 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 3 2.6 2.5 2.2 2.5
هزینه های مصرف کننده 312820.00 314674 315102 316574 316574 320689
درآمد قابل تصرف شخص 367412.00 368321 368669 371821 371821 376655
پس انداز های شخصی 14.78 15.2 15.5 15.9 15.4 15.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.60 59 59 59 59 57
بدهی خانوار به درآمد 95.88 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
هزینه های شخصی 0.10 -0.4 -0.2 0.6 0.4 0.5
نرخ وام بانکی 1.71 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
تسهیلات اعتباری خریدار 1472844.00 1428460 1450058 1476324 1490518 1509895
قیمت گازوئیل 1.77 1.94 1.99 2.04 2.09 2.09
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 1.60 1.9 2 1.5 1.7 1.7
شاخص مسکن 112.27 110 111 111 112 112
خانه های مسکونی نوساز 39500.00 36800 32900 32900 36200 38400
نرخ مالکیت مسکن 65.10 63 63 63 63 62.8
فروش خانه جدید 27886.00 28500 32200 26500 34200 40200
پی ام آی ساخت و ساز 50.90 51.9 51.8 52 52.5 52.5
جواز ساختمان 32900.00 38200 41900 49100 38100 42100


فرانسه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.