بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بازار سهام 6298.64 6072 5865 5666 5473 5108
پول 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.48 1.62 1.78 1.96 2.16 2.61

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30 4 1.5 1.3 1.9 1.9
نرخ بیکاری 7.30 7.6 7.5 7.3 7.4 7.4
نرخ تورم 4.80 3.7 3 2 1.8 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.4 -0.3 0.5 0.4 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری -12374.00 -2620 -3000 -3330 -4420 -3740
حساب جاری -3191.00 -2000 -2890 -640 -640 -680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.2 -1.2 -1.2 -0.7 -0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.90 112 112 112 109 109
بودجه دولت -6.50 -4.7 -4.7 -4.7 -3.3 -3.3
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 58.40 54 54.4 54.8 54.6 54.3
اطمینان کسب و کار 106.00 106 107 105 106 107
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.50 54.4 54.6 55 54.8 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 86.00 101 105 104 106 107
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.90 0.7 -1 0.5 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30 4 1.5 1.3 1.9 1.9
تولید ناخالص داخلی 2630.32 2820 2820 2820 2820 2990
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 588027.00 588686 592632 595667 599200 606985
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 140634.00 145726 142308 142697 143306 145409
تولید ناخالص داخلی سرانه 35765.38 43400 43400 43400 43400 44100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42025.62 46340 46340 46340 46340 47040
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8134.00 8325 8153 8181 8289 8336
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27225.00 28438 27693 27737 27742 28264
تولید ناخالص داخلی از ساخت 57312.00 58590 57074 56900 58401 57981
تولید ناخالص داخلی از خدمات 303010.00 296278 303097 306636 308767 312462
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21800.00 19427 20645 21631 22214 22042
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12215.00 13259 13322 13225 12447 13476

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 7.30 7.6 7.5 7.3 7.4 7.4
افراد شاغل 29026.40 28650 28700 28690 28690 28750
افراد بیکار 2954.60 3230 3210 3180 3180 3140
نرخ اشتغال 68.00 66.7 66.8 66.9 66.9 67
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2.4 2.3 2.1 2.2 2.2
نرخ بیکاری جوانان 16.30 16.5 16.4 16.2 16.3 16.3
هزینه های کار 106.60 106 106 106 107 108
دستمزد 3183.00 3196 3199 3193 3202 3221
دستمزد در تولید 107.50 107 107 107 108 109
رشد دستمزد 0.50 0.5 0.3 0.6 0.6 0.6
حداقل دستمزد 1603.12 1610 1610 1610 1610 1690
جمعیت 67.29 67.75 67.75 67.75 67.75 68.15
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 14.60 -60 -34 -30 -30 -30
نرخ مشارکت نیروی کار 73.40 72.7 72.6 72.5 72.5 72.9
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25898.10 25600 25650 25690 25690 25700
صورت پرداخت های خصوصی 20126.30 19800 19840 19880 19880 19900
تغییر اشتغال 0.60 0.4 0.3 0.6 0.6 0.6

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 4.80 3.7 3 2 1.8 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.4 -0.3 0.5 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.95 110 110 110 112 112
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112.78 112 111 112 114 113
قیمت مصرف کننده اصلی 107.24 106 106 107 108 109
اندازه اصل تورم 2.50 1.2 1.5 1.4 1.4 1.8
قیمت تولید 134.50 114 116 124 137 127
تغییر قیمت تولید کننده 26.50 6 3.5 2.2 2.2 2
تورم مواد غذایی 2.90 1.9 1.7 1.6 1.4 1.3
CPI مسکن آب و برق 118.23 112 113 115 120 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.74 120 120 120 121 122

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.01 0.01 0.26 0.51 0.51 0.76
ترازنامه بانک 11518365.00 11550000 11580000 11570000 11590000 11870000
وام به بخش خصوصی 2983176.00 2980841 3018388 3058262 3114436 3168360
میزان رشد وام 4.87 3.7 4.1 4.4 4.4 3.6
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 296.50 268 268 268 268 264
ترازنامه بانک مرکزی 2051545.00 1995000 2051000 2110000 2110000 2190000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -12374.00 -2620 -3000 -3330 -4420 -3740
حساب جاری -3191.00 -2000 -2890 -640 -640 -680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.2 -1.2 -1.2 -0.7 -0.7
واردات 58107.70 50320 48500 49100 50150 54000
صادرات 45733.70 47700 45500 45770 45730 50260
بدهی خارجی 6402736.00 6422000 6445000 6461000 6461000 6511000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6746.00 2870 3200 2520 2520 2990
درآمد گردشگری 3369.00 4170 4450 3470 3470 3990
ورود توریست 1239.00 2100 2650 2000 2000 2280

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.90 112 112 112 109 109
بودجه دولت -6.50 -4.7 -4.7 -4.7 -3.3 -3.3
ارزش بودجه دولت -38.33 -83 -135 -116 -116 -110
هزینه های دولت 143495.00 144613 144800 144977 146221 147731
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 62.10 56 56 56 56 55
درآمدهای دولت 79.96 143 191 324 324 332
بدهی های دولت 2813.00 2730 2750 2790 2790 2850
هزینه های مالی 107.76 226 326 440 440 442

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 68.00 59.2 68 68 68 68
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.00 14.2 23 23 23 23

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 58.40 54 54.4 54.8 54.6 54.3
اطمینان کسب و کار 106.00 106 107 105 106 107
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.50 54.4 54.6 55 54.8 54.5
پی ام آی مرکب 57.10 54.2 54.4 54.6 54.6 54.6
تولید صنعتی 0.08 3.6 3.2 2.9 2.9 2.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50 0.7 -0.8 -0.8 -0.8 0.6
تولید صنعتی 1.49 4.5 3.8 3.2 3.2 3.2
ثبت خودرو 108723.00 248700 184900 205200 205200 215200
استخراج معدن -2.25 4.9 4 3.6 3.6 3.6
کسب و کار شاخص آب و هوا 106.00 109 110 107 107 105

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 86.00 101 105 104 106 107
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.90 0.7 -1 0.5 0.5 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1.80 4.8 4 3.6 2.3 3.6
هزینه های مصرف کننده 312501.00 310164 319430 320688 318439 326782
درآمد قابل تصرف شخص 395510.00 399770 394743 400652 403025 408264
پس انداز های شخصی 17.36 14.3 14 13.6 13.6 13.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.30 65 65 65 65 62
بدهی خانوار به درآمد 102.18 98 98 98 98 97
هزینه های شخصی -1.30 0.7 -1 0.7 0.7 0.7
قیمت گازوئیل 1.95 2.02 2.09 2.16 2.24 2.24
تسهیلات اعتباری خریدار 1648336.00 1648987 1635647 1654947 1679654 1686391
نرخ وام بانکی 1.46 1.46 1.71 1.96 1.96 2.21

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
میزان ساخت و ساز 5.20 3.6 3.3 3.2 3.3 3.2
شاخص مسکن 127.57 128 127 130 130 136
خانه های مسکونی نوساز 37400.00 36200 37200 41400 420000 44400
نرخ مالکیت مسکن 64.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62
فروش خانه جدید 29364.00 33800 29700 38200 38200 43900
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 50.70 54 54.5 54.7 54.7 54.7
جواز ساختمان 51900.00 34800 36500 42100 42100 45600


فرانسه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.