بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 5890.69 5669 5600 5532 5465 5332
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.03 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2
نرخ بیکاری 8.60 8.1 7.8 8 7.6 7.2
نرخ تورم 0.80 1.2 1.4 1.3 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.4 0.3 -0.2 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -5551.00 -4140 -3950 -3950 -4260 -3350
حساب جاری -2749.00 -590 -2600 -2400 -1240 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.40 98.6 98.5 98.5 98.5 98.5
بودجه دولت -2.50 -3.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
اطمینان کسب و کار 99.00 100 102 104 105 105
شاخص PMI تولید 50.70 50.5 52.5 52.9 52.7 53.6
شاخص PMI خدمات 52.90 52 52.7 53.4 53.2 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.00 102 96 94 97 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 0.5 0.4 -0.4 0.6 0.4
نرخ مالیات شرکت 31.00 33.3 33.3 31 31 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2
تولید ناخالص داخلی 2777.54 2890 2920 2920 2920 2920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 580008.00 582371 583602 584855 586968 589359
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 136376.00 134347 134870 135937 138013 135959
تولید ناخالص داخلی سرانه 43663.60 44200 44800 44800 44800 44800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39555.50 39700 40400 40400 40400 40400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8371.00 8424 8468 8529 8471 8525
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28484.00 28391 28478 28607 28826 28732
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56895.00 57821 58006 57811 57578 58515
تولید ناخالص داخلی از خدمات 297849.00 297797 298361 299251 301423 301370
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23113.00 22710 23021 23342 23390 22983
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12011.00 12201 12266 12310 12155 12347
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 8.60 8.1 7.8 8 7.6 7.2
افراد بیکار 3326.70 3340 3336 3332 3310 3290
نرخ اشتغال 65.20 66.1 66.2 66.3 66.5 66.6
نرخ بیکاری بلند مدت 3.40 2.9 2.6 2.8 2.4 2
نرخ بیکاری جوانان 19.30 18 18.8 18.5 18.7 17.6
هزینه های کار 107.60 109 109 108 108 110
دستمزد 2988.00 3016 3016 3009 3000 3034
دستمزد در تولید 103.60 103 103 104 104 103
حداقل دستمزد 1521.22 1521 1650 1650 1650 1650
رشد دستمزد 0.50 0.6 0.7 0.4 0.5 0.5
جمعیت 67.19 67.33 67.46 67.46 67.46 67.46
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -46.60 -4.4 20.5 -8.6 -30 -6
نرخ مشارکت نیروی کار 71.30 72.6 72.6 72.7 72.8 72.8
صورت های پرداخت توليد 2782.80 2780 2790 2800 2810 2820
هزینه زندگی خانواده 1790.00 1801 1801 1803 1797 1812
هزینه زندگی انفرادی 1080.00 1086 1086 1088 1084 1093
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25395.90 25450 25450 25500 25560 25640
صورت پرداخت های خصوصی 19647.50 19650 19690 19720 19750 19790
تغییر اشتغال 0.30 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5
اشتغال دولتی 5804.60 5800 5750 5780 5810 5850
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610.00 1620 1620 1621 1616 1629
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120.00 3139 3139 3142 3132 3158
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.80 1.2 1.4 1.3 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.4 0.3 -0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.46 105 105 106 106 106
قیمت مصرف کننده اصلی 103.00 104 104 103 104 105
اندازه اصل تورم 1.00 0.9 0.9 1 1.2 1.4
قیمت تولید 102.60 106 107 105 103 108
تغییر قیمت تولید کننده -1.00 0.5 0.7 0.6 1 1.4
تورم مواد غذایی 1.80 2.2 2.2 2.1 1.9 2.5
CPI مسکن آب و برق 105.78 106 107 107 107 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.65 108 108 109 108 109
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.41 -0.31 -0.06 -0.41 -0.41 -0.06
ترازنامه بانک 9789485.00 9750000 9820000 9860000 9910000 9950000
وام به بخش خصوصی 2590030.00 2500900 2541051 2566527 2595887 2530911
میزان رشد وام 6.27 3.8 3.6 3.2 3 2.7
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 256.75 245 240 240 240 240
ترازنامه بانک مرکزی 1123603.00 1250000 1320000 1380000 1420000 1460000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -5551.00 -4140 -3950 -3950 -4260 -3350
حساب جاری -2749.00 -590 -2600 -2400 -1240 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
واردات 47281.00 48500 49100 49680 49990 50500
صادرات 41730.00 44360 45150 45420 46250 47150
بدهی خارجی 5685844.00 5170000 5180000 5180000 5210000 5253000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5076.00 3720 3440 1980 3220 4330
درآمد گردشگری 5992.00 2680 4050 5190 4910 2750
ورود توریست 89300.00 85700 86200 86200 86200 86200
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.40 98.6 98.5 98.5 98.5 98.5
بودجه دولت -2.50 -3.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
ارزش بودجه دولت -109.00 -65 207 -27 -56 -62
هزینه های دولت 137592.00 138226 138122 138478 139243 139885
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.00 55.7 54.4 54.4 54.4 54.4
بدهی های دولت 2375.40 2420 2440 2450 2460 2470
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 33.3 33.3 31 31 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 99.00 100 102 104 105 105
شاخص PMI تولید 50.70 50.5 52.5 52.9 52.7 53.6
شاخص PMI خدمات 52.90 52 52.7 53.4 53.2 54
پی ام آی مرکب 52.60 52 52.6 53.2 53 53.8
تولید صنعتی 0.10 -0.2 0.6 1.1 0.9 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 0.6 -0.8 -0.4 0.3 0.4
تولید صنعتی 0.40 -0.6 0.4 0.8 0.9 1.1
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -4.80 -7 -17 -14 -10 -6
ثبت خودرو 178202.00 160100 179100 178400 159100 164400
استخراج معدن -2.70 -2 0.5 1.1 1.6 1.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.00 102 96 94 97 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 0.5 0.4 -0.4 0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10 3.6 3 2.6 2.5 2.2
هزینه های مصرف کننده 312628.00 313830 314547 314922 316380 317596
درآمد قابل تصرف شخص 365896.00 365910 369322 369921 370287 370301
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.20 61 59 59 59 59
هزینه های شخصی -0.40 0.7 -0.4 -0.2 0.6 0.4
نرخ وام بانکی 1.68 1.77 2.02 1.75 1.75 2.02
تسهیلات اعتباری خریدار 1458818.00 1416721 1428460 1450058 1476324 1433722
قیمت گازوئیل 1.73 1.54 1.49 1.45 1.4 1.32
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز -2.80 1.1 1.9 2 1.5 1.7
شاخص مسکن 109.73 110 110 111 111 112
خانه های مسکونی نوساز 35100.00 33800 36800 32900 32900 36200
نرخ مالکیت مسکن 65.10 63.2 63 63 63 63
فروش خانه جدید 27886.00 30500 28500 32200 26500 34200
پی ام آی ساخت و ساز 50.50 51.2 51.9 51.8 52 52.5
جواز ساختمان 39400.00 34200 38200 41900 49100 38100


فرانسه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.