بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بازار سهام 4729.66 4653 4551 4451 4354 4159
پول 1.16 1.16 1.15 1.15 1.15 1.14
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.23 0.02 0.05 0.08 0.11 0.17

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.80 11.5 3.2 2.5 1.9 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.90 -10.2 -3.8 2.5 15.1 2.7
نرخ بیکاری 7.10 8 11 10.5 10 9.5
نرخ تورم 0.20 0.3 -0.1 0.3 1 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 -0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -6994.20 -6740 -2350 -2520 -5000 -4650
حساب جاری -6238.00 -1200 -550 -2200 -2200 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.10 116 116 111 111 111
بودجه دولت -3.00 -11.4 -11.4 -4.6 -4.6 -4.6
اطمینان کسب و کار 96.00 93 92 94 93 97
شاخص PMI تولید 50.90 50.9 50.6 51.2 54 52.9
شاخص PMI خدمات 47.50 47.5 48 50.8 53 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 94.00 92 92 95 97 98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 -1.6 -0.7 1.1 0.9 0.6
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.80 11.5 3.2 2.5 1.9 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.90 -10.2 -3.8 2.5 15.1 2.7
تولید ناخالص داخلی 2715.52 2400 2400 2510 2510 2510
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 471276.00 522681 558833 560469 542439 573921
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 106214.00 124333 133523 127971 122252 137128
تولید ناخالص داخلی سرانه 44317.40 41800 41800 42600 42600 42600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46183.50 44400 44400 45600 45600 45600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7732.00 7376 7920 8351 8900 8134
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19607.00 25915 27735 25623 22568 28484
تولید ناخالص داخلی از ساخت 42726.00 51664 54735 54616 49178 56213
تولید ناخالص داخلی از خدمات 245409.00 267738 286100 288637 282466 293824
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 16134.00 20544 21531 21085 18570 22113
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10134.00 10787 11423 11730 11664 11731

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 7.10 8 11 10.5 10 9.5
افراد شاغل 27800.40 26500 25900 26200 26700 27700
افراد بیکار 3621.50 3652 4100 4070 3880 3650
نرخ اشتغال 64.40 63.8 63.4 64 64.2 64.7
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 3.1 6.1 5.6 5.1 4.8
نرخ بیکاری جوانان 19.70 20.6 23.6 23.1 22.6 22.3
هزینه های کار 112.10 102 103 106 112 103
دستمزد 3084.00 3059 3078 3087 3093 3093
دستمزد در تولید 105.10 103 104 104 105 104
رشد دستمزد 0.20 -0.8 -0.2 0.1 0.3 0.5
حداقل دستمزد 1539.42 1539 1539 1590 1590 1590
جمعیت 66.98 67.67 67.67 67.91 67.91 67.91
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -171.00 30 25 -32 -16 -18
نرخ مشارکت نیروی کار 69.40 70.4 70 70.2 70.6 71
آمار اشتغال غیر کشاورزی 24832.90 22560 21640 21950 22300 22750
صورت پرداخت های خصوصی 19097.50 17850 16790 16990 17400 18450
تغییر اشتغال -2.60 0.3 -0.7 -0.7 0.6 0.4

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.20 0.3 -0.1 0.3 1 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 -0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.10 105 105 105 106 106
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.93 106 106 106 107 107
قیمت مصرف کننده اصلی 103.31 103 103 104 104 105
اندازه اصل تورم 0.50 0.3 0.2 0.5 0.8 1.2
قیمت تولید 99.80 99.82 103 101 100 104
تغییر قیمت تولید کننده -2.60 -2.8 -1.4 -0.1 0.8 1.2
تورم مواد غذایی 0.90 1.2 1.5 1.4 1.5 1.8
CPI مسکن آب و برق 104.94 106 106 106 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.07 107 109 105 106 110

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
ترازنامه بانک 10617270.00 10980000 11210000 11590000 11280000 11470000
وام به بخش خصوصی 2755019.00 2851000 2892000 2942000 2951000 2944000
میزان رشد وام 8.68 7.4 5.2 4.5 3.8 2.9
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.47 274 274 272 272 272
ترازنامه بانک مرکزی 1584948.00 1550000 1590000 1630000 1620000 1610000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -6994.20 -6740 -2350 -2520 -5000 -4650
حساب جاری -6238.00 -1200 -550 -2200 -2200 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3
واردات 42533.00 38990 36500 39070 41200 42500
صادرات 35538.80 32250 34150 36550 36200 37850
بدهی خارجی 6037420.00 6210000 6551000 6782000 6672000 6423000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3277.00 -3220 -4330 2950 3200 3620
درآمد گردشگری 4481.00 2510 2250 2680 3600 2990
ورود توریست 89300.00 55000 55000 64000 64000 64000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.10 116 116 111 111 111
بودجه دولت -3.00 -11.4 -11.4 -4.6 -4.6 -4.6
ارزش بودجه دولت -151.04 -145 -165 -40 -100 -140
هزینه های دولت 120695.00 147000 151000 156000 154000 149000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60 63 63 58 58 58
درآمدهای دولت 149.25 175 285 75 132 306
بدهی های دولت 2438.50 2520 2590 2720 2700 2650
هزینه های مالی 269.30 320 450 115 232 446


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 96.00 93 92 94 93 97
شاخص PMI تولید 50.90 50.9 50.6 51.2 54 52.9
شاخص PMI خدمات 47.50 47.5 48 50.8 53 52.5
پی ام آی مرکب 48.50 48.5 49.5 51.1 53.5 52.9
تولید صنعتی -8.30 -6.3 -3.2 6.5 16.2 5.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.80 -1.3 -0.8 1 0.9 0.6
تولید صنعتی -8.50 -7.6 -3.4 7.1 17 5.5
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 64.30 64.3 1 2 14 5
ثبت خودرو 103631.00 129100 164400 125400 149100 178200
استخراج معدن -3.30 -7 -4 6.2 24 5.2
کسب و کار شاخص آب و هوا 92.00 90 89 91 90 95

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 94.00 92 92 95 97 98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 -1.6 -0.7 1.1 0.9 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.80 -4.2 -2.3 3.6 12.3 4.5
هزینه های مصرف کننده 261702.00 282043 303013 304013 301219 311194
درآمد قابل تصرف شخص 362885.00 331550 358344 380659 417681 368019
پس انداز های شخصی 27.41 18 16 16.2 15.2 14.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.70 70 70 68 68 68
بدهی خانوار به درآمد 95.88 104 104 101 101 101
هزینه های شخصی 0.50 -1.8 -0.9 1 0.9 0.6
نرخ وام بانکی 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
قیمت گازوئیل 1.67 1.59 1.51 1.43 1.36 1.29
تسهیلات اعتباری خریدار 1514674.00 1310019 1427162 1529414 1733869 1465695

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز -11.90 -7.2 -4 25 29 6.2
شاخص مسکن 113.77 109 104 103 106 107
نرخ مالکیت مسکن 65.10 63 63 62.8 62.8 62.8
خانه های مسکونی نوساز 32600.00 29900 36200 27300 32500 39400
فروش خانه جدید 20380.00 19500 26200 28200 30450 32200
پی ام آی ساخت و ساز 46.00 49.4 50.8 51 53.6 52.5
جواز ساختمان 33800.00 28100 36100 33100 31200 39100


فرانسه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.