بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
بازار سهام 5577.67 5475 5412 5350 5289 5168
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.08 0 0 0 0 0
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.4 1.3 1.5 1.5 1.6
نرخ بیکاری 8.70 8.5 8.1 7.8 8 7.2
نرخ تورم 1.20 1.6 1.5 1.8 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
موازنه تجاری -3278.00 -4900 -4140 -3950 -3950 -3350
حساب جاری 343.00 -1720 -590 -2600 -2400 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.40 98.6 98.6 98.2 98.2 98.2
بودجه دولت -2.50 -3.2 -3.2 -2.7 -2.7 -2.7
اطمینان کسب و کار 102.00 101 100 102 104 105
شاخص PMI تولید 51.90 51.5 52 52.5 52.9 53.6
شاخص PMI خدمات 52.90 51.2 52 52.7 53.4 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.00 98 94 92 94 95
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.7 0.5 0.4 -0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 31.00 33.3 33.3 33.3 31 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.4 1.3 1.5 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی 2777.54 2890 2890 2920 2920 2920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 576535.00 579504 580798 581945 583808 590091
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133186.00 133795 134028 134293 134767 136172
تولید ناخالص داخلی سرانه 43663.60 44200 44200 44800 44800 44800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39555.50 39700 39700 39700 40400 40400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8358.00 7925 7930 7945 7971 8057
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28008.00 28258 28261 28316 28289 28713
تولید ناخالص داخلی از ساخت 57379.00 58777 58784 58900 59245 59725
تولید ناخالص داخلی از خدمات 294856.00 295129 296299 296884 298030 301040
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22521.00 23212 23270 23316 23503 23642
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12148.00 12636 12695 12720 12918 12898
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 8.70 8.5 8.1 7.8 8 7.2
افراد بیکار 3376.50 3348 3340 3336 3332 3290
نرخ اشتغال 66.10 65.9 66.1 66.2 66.3 66.6
نرخ بیکاری بلند مدت 3.30 3.2 3 3 3.1 3
نرخ بیکاری جوانان 20.20 18.2 18 19.5 19.2 17.6
هزینه های کار 107.50 109 109 109 108 110
دستمزد 2988.00 3010 3016 3016 3009 3034
دستمزد در تولید 103.10 102 103 103 104 103
حداقل دستمزد 1521.22 1521 1521 1650 1650 1650
رشد دستمزد 0.80 0.4 0.6 0.7 0.4 0.5
جمعیت 67.19 67.55 67.43 67.67 67.67 67.67
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 3.60 -46.2 -4.4 20.5 -8.6 -6
نرخ مشارکت نیروی کار 72.30 72.5 72.6 72.6 72.7 72.8
صورت های پرداخت توليد 2780.90 2780 2780 2790 2800 2820
هزینه زندگی خانواده 1790.00 1757 1801 1801 1803 1812
هزینه زندگی انفرادی 1080.00 1054 1086 1086 1088 1093
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25330.50 25400 25450 25450 25500 25640
صورت پرداخت های خصوصی 19538.30 19610 19650 19650 19720 19790
تغییر اشتغال 0.20 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5
اشتغال دولتی 5792.20 5790 5800 5750 5780 5850
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610.00 1586 1620 1620 1621 1629
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120.00 3474 3139 3139 3142 3158
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.20 1.6 1.5 1.8 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.58 105 105 106 106 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.77 103 103 103 104 105
اندازه اصل تورم 0.90 1.1 1.1 1.2 1.4 1.5
قیمت تولید 102.90 106 106 107 105 108
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 0.9 0.8 1.2 1.5 1.7
تورم مواد غذایی 2.60 2.3 2.2 2.2 2.1 2.5
CPI مسکن آب و برق 106.01 106 106 107 108 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.53 108 108 108 109 110
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.31 -0.31 -0.06 -0.31 -0.06
ترازنامه بانک 9726545.00 9710000 9750000 9820000 9860000 9950000
وام به بخش خصوصی 2524392.00 2600000 2620000 2500900 2548584 2860000
میزان رشد وام 5.30 4.4 3.8 3.6 3.2 2.7
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257.13 245 245 240 240 240
ترازنامه بانک مرکزی 1102351.00 1220000 1250000 1320000 1380000 1510000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -3278.00 -4900 -4140 -3950 -3950 -3350
حساب جاری 343.00 -1720 -590 -2600 -2400 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2
واردات 47544.00 48140 48500 49100 49680 50500
صادرات 44266.00 43240 44360 45150 45420 47150
بدهی خارجی 5104284.00 5170000 5190000 5170640 5180848 5250000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2540.00 3460 3720 3440 1980 4330
درآمد گردشگری 4849.00 4790 2680 4050 5190 2750
ورود توریست 86900.00 85700 85700 86200 86200 86200
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.40 98.6 98.6 98.2 98.2 98.2
بودجه دولت -2.50 -3.2 -3.2 -2.7 -2.7 -2.7
ارزش بودجه دولت -83.90 -64 -65 207 -27 -62
هزینه های دولت 136607.00 137954 138370 138643 138796 140584
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.00 55.7 55.7 54.4 54.4 54.4
درآمدهای دولت 109.77 238 318 72 171 324
بدهی های دولت 2315.30 2410 2420 2440 2450 2470
هزینه های مالی 171.17 302 404 99 227 402
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 33.3 33.3 33.3 31 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 102.00 101 100 102 104 105
شاخص PMI تولید 51.90 51.5 52 52.5 52.9 53.6
شاخص PMI خدمات 52.90 51.2 52 52.7 53.4 54
پی ام آی مرکب 52.70 51.5 52 52.6 53.2 53.8
تولید صنعتی 4.00 0.9 1 1.2 1.5 1.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.10 0.2 0.6 -0.8 -0.4 0.4
تولید صنعتی 3.40 0.5 0.4 1 1.2 1.4
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -19.50 -10 -12 -4 -2 5
ثبت خودرو 176980.00 154500 160100 179100 187400 164400
استخراج معدن 0.70 1.6 1.9 1.7 1.8 2.2
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.00 98 94 92 94 95
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.7 0.5 0.4 -0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00 3.8 3.6 3 2.6 2.2
هزینه های مصرف کننده 310707.00 312965 312692 313309 314455 317695
درآمد قابل تصرف شخص 364984.00 363311 367313 368038 370459 373190
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.10 61 61 59 59 59
هزینه های شخصی 0.40 0.5 0.7 -0.4 -0.2 0.4
نرخ وام بانکی 1.70 1.77 1.77 2.02 1.73 2.02
تسهیلات اعتباری خریدار 1425661.00 1395843 1416721 1422667 1432695 1439389
قیمت گازوئیل 1.78 1.64 1.6 1.56 1.6 1.56
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 6.20 2.3 2.5 1.9 2 1.7
شاخص مسکن 108.48 110 110 110 111 112
خانه های مسکونی نوساز 29200.00 30400 33800 36800 32900 36200
نرخ مالکیت مسکن 64.40 63.2 63.2 63 63 63
فروش خانه جدید 30863.00 32400 34500 28500 36200 40200
پی ام آی ساخت و ساز 51.80 50.5 51.2 51.9 51.8 52.5
جواز ساختمان 35100.00 46900 40200 45200 48900 45100


فرانسه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.