بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بازار سهام 5844.54 5703 5578 5456 5336 5097
پول 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17 1.17
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.03 0 0.01 0.01 0.02 0.02

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.2 1.1 4.5 1.1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.90 -4.4 15.1 2.5 2.7 1.9
نرخ بیکاری 8.00 11 12 10.8 10.2 9
نرخ تورم 0.40 0.5 1 1.2 1.4 1.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -3946.10 -3350 -2520 -5000 -2650 -3650
حساب جاری -1606.00 -2200 -2200 -2480 -780 -640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.10 117 117 117 117 115
بودجه دولت -3.00 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -2.8
اطمینان کسب و کار 97.00 99 93 95 97 100
شاخص PMI تولید 56.10 51.2 54 53.4 52.9 52.9
شاخص PMI خدمات 45.60 49.8 53 52.5 52.5 53.6
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.00 95 97 96 98 101
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -9.90 1.1 0.9 -1.2 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 33.3 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.2 1.1 4.5 1.1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.90 -4.4 15.1 2.5 2.7 1.9
تولید ناخالص داخلی 2715.52 2510 2510 2510 2510 2590
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 552258.00 522827 544479 574362 567169 577945
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 132224.00 118565 121300 134009 135794 138374
تولید ناخالص داخلی سرانه 44317.40 42600 42600 42600 42600 43400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46183.50 45600 45600 45600 45600 46340
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8067.00 7694 9203 8229 8285 8442
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26439.00 23677 22672 27798 27153 27669
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53987.00 51087 49132 54158 55445 56498
تولید ناخالص داخلی از خدمات 277920.00 268928 280614 291228 285424 290847
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18920.00 19674 18104 20383 19431 19800
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11650.00 10858 11607 11544 11965 12192

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 8.00 11 12 10.8 10.2 9
افراد شاغل 28217.60 26800 26700 27200 27700 28500
افراد بیکار 3553.70 4070 3880 3750 3650 3650
نرخ اشتغال 65.60 64 64.2 64.5 64.7 65.6
نرخ بیکاری بلند مدت 3.10 6.1 7.1 5.9 5.3 5.3
نرخ بیکاری جوانان 18.40 25.4 26.4 25.2 24.6 24.6
هزینه های کار 105.90 102 106 111 110 103
دستمزد 3084.00 3078 3087 3093 3052 3093
دستمزد در تولید 105.50 104 104 106 104 104
رشد دستمزد 0.30 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5
حداقل دستمزد 1554.58 1555 1555 1555 1555 1610
جمعیت 66.98 67.91 67.91 67.91 67.91 68.15
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -33.10 45 -16 -46 -18 -18
نرخ مشارکت نیروی کار 71.40 71.2 70.6 70.8 71 71.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25254.20 23950 23200 23500 23750 24850
صورت پرداخت های خصوصی 19391.40 18190 17400 17900 18450 19050
تغییر اشتغال 1.30 0.5 0.6 0.3 0.4 0.4

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.40 0.5 1 1.2 1.4 1.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.00 105 106 106 106 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.98 106 107 107 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 104.24 105 103 104 107 107
اندازه اصل تورم 1.00 0.5 0.8 1 1.2 1.2
قیمت تولید 104.20 102 100 101 104 106
تغییر قیمت تولید کننده 0.40 0.6 0.8 1 1.2 1.6
تورم مواد غذایی 0.80 1.4 1.5 1.7 1.8 2
CPI مسکن آب و برق 106.16 106 106 106 107 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.41 105 106 105 108 109

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
ترازنامه بانک 10769806.00 11590000 11280000 11320000 11470000 11570000
وام به بخش خصوصی 2828477.00 2942000 2951000 2936000 2944000 2961000
میزان رشد وام 7.87 5.1 2.8 2 2.3 2.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.47 272 272 272 272 268
ترازنامه بانک مرکزی 1733768.00 1830000 1820000 1795000 1720000 1650000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -3946.10 -3350 -2520 -5000 -2650 -3650
حساب جاری -1606.00 -2200 -2200 -2480 -780 -640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4
واردات 44172.60 39070 41200 42250 44500 49100
صادرات 40226.60 36550 36200 38200 40850 45770
بدهی خارجی 6082635.00 6282000 6372000 6442000 6323000 6121000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4684.00 2950 3200 2890 3620 2520
درآمد گردشگری 1430.00 2680 3600 3890 2990 3470
ورود توریست 89300.00 64000 64000 64000 64000 79100

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.10 117 117 117 117 115
بودجه دولت -3.00 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -2.8
ارزش بودجه دولت -21.86 -62 -165 -40 -65 -65
هزینه های دولت 139126.00 151000 154000 152000 149000 147000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60 58 58 58 58 55
درآمدهای دولت 22.46 75 132 184 306 324
بدهی های دولت 2674.30 2720 2700 2680 2650 2590
هزینه های مالی 37.93 115 232 322 446 440


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 97.00 99 93 95 97 100
شاخص PMI تولید 56.10 51.2 54 53.4 52.9 52.9
شاخص PMI خدمات 45.60 49.8 53 52.5 52.5 53.6
پی ام آی مرکب 47.00 50.5 53.5 52.8 52.9 52.9
تولید صنعتی -3.00 6.5 16.2 5.9 5.1 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.80 1 0.9 -1 0.6 0.6
تولید صنعتی -3.60 7.1 17 6.8 5.5 2.5
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 63.40 32 14 12 5 8
ثبت خودرو 132637.00 125400 149100 141200 178200 195200
استخراج معدن 2.00 6.2 24 6.7 5.2 2
کسب و کار شاخص آب و هوا 90.00 94 90 92 95 99

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.00 95 97 96 98 101
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -9.90 1.1 0.9 -1.2 0.6 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.40 3.6 12.3 3.8 4.5 4.5
هزینه های مصرف کننده 293091.00 284037 301114 318350 301004 306724
درآمد قابل تصرف شخص 380079.00 353829 415396 383095 390341 397758
پس انداز های شخصی 22.18 16.2 15.2 14.7 14.4 14
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.30 68 68 68 68 65
بدهی خانوار به درآمد 98.12 101 101 101 101 98
هزینه های شخصی -4.60 1 0.9 -1.2 0.6 0.6
نرخ وام بانکی 1.21 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
قیمت گازوئیل 1.84 1.7 1.62 1.54 1.46 1.39
تسهیلات اعتباری خریدار 1553590.00 1426458 1733869 1566542 1593559 1623837

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز -9.30 25 14.5 6.8 6.2 2.5
شاخص مسکن 117.86 120 119 115 112 114
نرخ مالکیت مسکن 65.10 62.8 62.8 62.8 62.8 62.5
خانه های مسکونی نوساز 26100.00 27300 32500 32400 39400 41400
فروش خانه جدید 26605.00 28200 30450 24500 32200 38200
پی ام آی ساخت و ساز 44.00 53.6 53.6 52.8 52.5 52.5
جواز ساختمان 31400.00 33100 31200 31400 39100 39100


فرانسه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.