بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بازار سهام 6706.44 6955 6807 6663 6522 6248
پول 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.00 1.6 0.9 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 4 3 2.2 3.2 2.5
نرخ بیکاری 8.10 8.5 8.8 8.7 8.4 8.3
نرخ تورم 2.60 3 2.5 2.4 2.1 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 -0.2 0.5 0.4 -0.3 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.1
موازنه تجاری -6777.00 -4550 -4480 -4300 -4000 -3330
حساب جاری -2664.00 -780 -1870 -2000 -2890 -640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -1.7 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 115.70 117 115 115 115 115
بودجه دولت -9.20 -11.5 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7
اطمینان کسب و کار 109.00 104 105 106 107 105
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.60 54.5 54 54.4 54.6 55
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 58.20 55.1 53.6 54 54.4 54.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.00 98 104 105 104 107
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.90 0.6 0.9 0.7 -1 0.5
نرخ مالیات شرکت 26.50 33.3 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.00 1.6 0.9 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 4 3 2.2 3.2 2.5
تولید ناخالص داخلی 2630.32 2690 2820 2820 2820 2820
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 582338.00 579932 574785 577771 600973 594430
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 140120.00 141668 140884 143341 144604 145209
تولید ناخالص داخلی سرانه 35765.38 42600 43400 43400 43400 43400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42025.62 45600 46340 46340 46340 46340
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7870.00 8311 8142 8027 8122 8518
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27608.00 27542 27516 28350 28491 28231
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56441.00 58206 58527 57752 58247 59661
تولید ناخالص داخلی از خدمات 297990.00 290782 287470 291319 307526 298051
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20294.00 17855 18220 19043 20943 18301
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12948.00 13151 12898 12998 13362 13480

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 8.10 8.5 8.8 8.7 8.4 8.3
افراد شاغل 28455.00 28550 28510 28650 28700 28690
افراد بیکار 3142.50 3250 3260 3230 3210 3180
نرخ اشتغال 67.50 66.6 66.8 66.7 66.8 66.9
نرخ بیکاری بلند مدت 2.40 2.9 3.2 3.1 2.8 2.7
نرخ بیکاری جوانان 19.20 19.7 20 19.9 19.6 19.5
هزینه های کار 105.70 110 106 106 106 107
دستمزد 3137.00 3052 3153 3150 3153 3172
دستمزد در تولید 106.80 104 106 107 107 107
رشد دستمزد 0.30 0.5 0.4 0.5 0.3 0.6
حداقل دستمزد 1554.58 1555 1610 1610 1610 1610
جمعیت 67.29 67.41 67.75 67.75 67.75 67.75
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -111.20 -18 -40 -60 -34 -30
نرخ مشارکت نیروی کار 73.50 72.7 72.8 72.7 72.6 72.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25682.10 25620 25660 25600 25650 25690
صورت پرداخت های خصوصی 19942.20 19840 19860 19800 19840 19880
تغییر اشتغال 0.50 0.4 0.5 0.4 0.3 0.6

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 2.60 3 2.5 2.4 2.1 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 -0.2 0.5 0.4 -0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.26 108 108 109 109 110
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.66 109 109 110 110 111
قیمت مصرف کننده اصلی 104.72 105 105 105 106 106
اندازه اصل تورم 1.30 1.2 1.1 1.2 1.5 1.4
قیمت تولید 111.90 110 111 111 115 113
تغییر قیمت تولید کننده 11.60 6.9 4.2 3 2.5 2.2
تورم مواد غذایی 1.00 1.2 1.2 1.4 1.5 1.7
CPI مسکن آب و برق 112.01 109 110 111 112 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.22 112 113 113 113 113

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.38
ترازنامه بانک 11128987.00 11470000 11520000 11550000 11580000 11570000
وام به بخش خصوصی 2899508.00 2932202 2954784 2980841 3018388 3061219
میزان رشد وام 3.97 4 3.4 3.7 4.1 4.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 296.50 272 268 268 268 268
ترازنامه بانک مرکزی 1950665.00 1980000 1976000 1995000 2051000 2110000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -6777.00 -4550 -4480 -4300 -4000 -3330
حساب جاری -2664.00 -780 -1870 -2000 -2890 -640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -1.7 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
واردات 48773.00 47800 47960 48000 48500 49100
صادرات 41996.00 43250 43480 43700 44500 45770
بدهی خارجی 6320729.00 6323000 6384000 6422000 6445000 6461000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3970.00 3620 3420 2870 3200 2520
درآمد گردشگری 4403.00 2990 3020 4170 4450 3470
ورود توریست 2209.00 1980 2340 2100 2650 2000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 115.70 117 115 115 115 115
بودجه دولت -9.20 -11.5 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7
ارزش بودجه دولت -175.12 -65 -33 -83 -135 -116
هزینه های دولت 143338.00 144305 142379 142260 147925 147913
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 62.10 61 56 56 56 56
درآمدهای دولت 215.10 306 79 143 191 324
بدهی های دولت 2762.00 2750 2710 2730 2750 2790
هزینه های مالی 367.29 446 112 226 326 440

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 26.50 33.3 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 68.00 59.2 68 68 68 68
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.00 14.2 23 23 23 23

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 109.00 104 105 106 107 105
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.60 54.5 54 54.4 54.6 55
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 58.20 55.1 53.6 54 54.4 54.8
پی ام آی مرکب 56.30 53.6 54 54.2 54.4 54.6
تولید صنعتی 0.80 5.1 2.8 3.6 3.2 2.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.30 0.6 0.9 0.7 -0.8 0.6
تولید صنعتی 0.10 5.5 4.2 4.5 3.8 3.2
ثبت خودرو 118521.00 192200 185900 248700 184900 205200
استخراج معدن 0.90 5.2 4.4 4.9 4 3.6
کسب و کار شاخص آب و هوا 114.00 111 112 109 110 107

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.00 98 104 105 104 107
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.90 0.6 0.9 0.7 -1 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.90 4.5 4 4.8 4 3.6
هزینه های مصرف کننده 313456.00 306615 303536 305073 323487 314280
درآمد قابل تصرف شخص 384394.00 396986 392643 392851 396695 406910
پس انداز های شخصی 21.38 14.4 14 14.3 14 13.6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.10 68 65 65 65 65
بدهی خانوار به درآمد 102.18 101 98 98 98 98
هزینه های شخصی -0.20 0.6 1.2 0.7 -1 0.7
نرخ وام بانکی 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.58
قیمت گازوئیل 2.01 1.48 1.81 1.72 1.64 1.56
تسهیلات اعتباری خریدار 1611044.00 1613731 1607825 1620446 1662597 1654074

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
میزان ساخت و ساز 1.90 6.2 2.8 3.6 3.3 3.2
شاخص مسکن 122.12 126 127 128 127 130
نرخ مالکیت مسکن 64.00 62.8 62.5 62.5 62.5 62.5
خانه های مسکونی نوساز 34500.00 39400 29100 36200 37200 41400
فروش خانه جدید 23217.00 32200 30600 33800 29700 38200
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 50.30 52.5 53.4 54 54.5 54.7
جواز ساختمان 47600.00 39100 36800 34800 36500 42100


فرانسه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.