بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بازار سهام 4970.48 4862 4755 4651 4549 4345
پول 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.14 0.01 0.03 0.05 0.07 0.11

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.30 8.9 3.2 2.5 1.9 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.00 -6.2 -3.8 2.5 15.1 2.7
نرخ بیکاری 7.80 9.6 11 10.5 10 9.8
نرخ تورم 0.10 -0.1 -0.1 0.3 1 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 -0.2 0.4 0.4 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -7051.10 -3700 -3350 -520 -6000 -2650
حساب جاری -8493.00 -1200 -550 -2200 -2200 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.10 116 116 111 111 111
بودجه دولت -3.00 -11.4 -11.4 -4.6 -4.6 -4.6
اطمینان کسب و کار 77.00 86 92 94 93 97
شاخص PMI تولید 52.30 47 50.6 51.2 54 52.9
شاخص PMI خدمات 50.70 46 48 50.8 53 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.00 95 92 95 97 98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.60 -1.6 -0.7 1.1 0.9 0.6
نرخ مالیات شرکت 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.30 8.9 3.2 2.5 1.9 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.00 -6.2 -3.8 2.5 15.1 2.7
تولید ناخالص داخلی 2715.52 2400 2400 2510 2510 2510
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 550488.00 545987 559463 564250 633612 574568
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124071.00 129951 133351 127173 142806 136952
تولید ناخالص داخلی سرانه 44317.40 41800 41800 42600 42600 42600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46183.50 44400 44400 45600 45600 45600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8152.00 7705 7921 8356 9383 8135
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25073.00 27069 27729 25700 28859 28477
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53489.00 53967 54737 54826 61566 56215
تولید ناخالص داخلی از خدمات 282959.00 279639 286799 290033 325686 294543
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20965.00 21462 21750 21489 24131 22337
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11484.00 11266 11421 11771 13218 11729

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 7.80 9.6 11 10.5 10 9.8
افراد بیکار 4167.40 4250 4400 4370 4180 3650
نرخ اشتغال 66.00 63.8 63.4 64 64.2 64.7
نرخ بیکاری بلند مدت 3.00 4.1 5.5 5 4.5 4.5
نرخ بیکاری جوانان 21.20 22.9 24.3 23.8 23.3 23.3
هزینه های کار 106.20 102 103 106 107 103
دستمزد 3084.00 3059 3078 3087 3093 3093
دستمزد در تولید 104.10 103 104 104 104 104
رشد دستمزد 0.20 -0.8 -0.2 0.1 0.3 0.5
حداقل دستمزد 1539.42 1539 1539 1590 1590 1590
جمعیت 66.98 67.67 67.67 67.91 67.91 67.91
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -148.30 30 25 -32 -16 -18
نرخ مشارکت نیروی کار 71.70 70.4 70 70.2 70.6 71
صورت های پرداخت توليد 2776.10 2810 2820 2820 2820 2850
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25041.40 22560 21640 21950 22300 22750
صورت پرداخت های خصوصی 19248.30 16850 15790 15990 16600 16950
تغییر اشتغال -0.20 0.3 -0.7 -0.7 0.6 0.4
اشتغال دولتی 5793.10 5810 5850 5850 5850 5900

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.10 -0.1 -0.1 0.3 1 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 -0.2 0.4 0.4 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.65 104 105 105 106 106
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.42 105 106 106 106 107
قیمت مصرف کننده اصلی 103.10 103 103 104 104 105
اندازه اصل تورم 0.60 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2
قیمت تولید 98.50 99.82 103 101 99.29 104
تغییر قیمت تولید کننده -4.10 -2.8 -1.4 -0.1 0.8 1.2
تورم مواد غذایی 2.30 1.9 1.5 2 2.3 1.8
CPI مسکن آب و برق 104.50 106 106 106 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.53 107 109 105 105 110

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.15 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
ترازنامه بانک 10520872.00 10980000 11210000 11590000 11280000 11470000
وام به بخش خصوصی 2735293.00 2851000 2892000 2942000 2951000 2944000
میزان رشد وام 8.53 6.4 5.2 4.5 3.8 2.9
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.47 274 274 272 272 272
ترازنامه بانک مرکزی 1406252.00 1550000 1590000 1630000 1620000 1610000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -7051.10 -3700 -3350 -520 -6000 -2650
حساب جاری -8493.00 -1200 -550 -2200 -2200 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3
واردات 34709.40 32990 33500 41070 42200 42500
صادرات 27658.30 30250 32150 40550 36200 37850
بدهی خارجی 5566480.00 6210000 6551000 6782000 6672000 6423000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1153.00 -3220 -4330 2950 3200 3620
درآمد گردشگری 1177.00 2510 2850 3020 4220 3290
ورود توریست 89300.00 72000 72000 78000 78000 78000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.10 116 116 111 111 111
بودجه دولت -3.00 -11.4 -11.4 -4.6 -4.6 -4.6
ارزش بودجه دولت -117.90 -120 -62 -40 -100 -65
هزینه های دولت 136597.00 147000 151000 156000 154000 149000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60 63 63 58 58 58
درآمدهای دولت 99.56 175 285 75 132 306
بدهی های دولت 2380.10 2520 2590 2720 2700 2650
هزینه های مالی 189.91 320 450 115 232 446

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 77.00 86 92 94 93 97
شاخص PMI تولید 52.30 47 50.6 51.2 54 52.9
شاخص PMI خدمات 50.70 46 48 50.8 53 52.5
پی ام آی مرکب 51.70 47 49.5 51.1 53.5 52.9
تولید صنعتی -23.40 -6.3 -3.2 6.5 16.2 5.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 19.60 -1.3 -0.8 1 0.9 0.6
تولید صنعتی -25.20 -7.6 -3.4 7.1 17 5.5
میزان سفارشات جدید -55.60 -10 -10 -10 -10 -10
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 58.00 6 1 2 14 5
ثبت خودرو 233818.00 129100 164400 125400 149100 178200
استخراج معدن -18.00 -7 -4 6.2 24 5.2
تغییرات موجودی انبار 6748.00 6800 4500 4500 4500 3800

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.00 95 92 95 97 98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.60 -1.6 -0.7 1.1 0.9 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.00 -4.2 -2.3 3.6 12.3 4.5
هزینه های مصرف کننده 297570.00 294658 303069 305009 342503 311252
درآمد قابل تصرف شخص 372212.00 346249 358351 381517 428416 368026
پس انداز های شخصی 19.57 18 16 16.2 15.2 14.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.90 70 70 68 68 68
بدهی خانوار به درآمد 95.88 104 104 101 101 101
هزینه های شخصی 36.60 -1.8 -0.9 1 0.9 0.6
نرخ وام بانکی 0.42 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
قیمت گازوئیل 1.56 1.48 1.41 1.34 1.27 1.21
تسهیلات اعتباری خریدار 1496144.00 1368371 1427162 1529414 1712950 1465695

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز -61.00 -7.2 -4 25 29 6.2
شاخص مسکن 113.77 104 101 103 106 107
نرخ مالکیت مسکن 65.10 63 63 62.8 62.8 62.8
خانه های مسکونی نوساز 19200.00 29900 36200 27300 32500 39400
فروش خانه جدید 24022.00 19500 26200 28200 30450 32200
پی ام آی ساخت و ساز 53.80 49 50.8 51 53.6 52.5
جواز ساختمان 17900.00 28100 36100 33100 31200 39100


فرانسه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.