بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بازار سهام 4425.60 4391 4295 4201 4109 3925
پول 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.18 0.09 0.1 0.11 0.12 0.14

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 -5.4 -2.3 1 0.9 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 -8.8 -6.2 -3 1 1.2
نرخ بیکاری 8.10 10.5 12 12.6 12.4 10.8
نرخ تورم 0.60 1.3 1.1 1.2 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 -0.2 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -5224.00 -4300 -3700 -3350 -3520 -2650
حساب جاری -3803.00 -2400 -1200 -550 -2200 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.10 101 101 101 105 105
بودجه دولت -3.00 -6 -6 -6 -8 -8
اطمینان کسب و کار 98.00 91 90 92 94 97
شاخص PMI تولید 43.20 43 47 50.6 51.2 52.9
شاخص PMI خدمات 27.40 42 46 48 50.8 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.00 89 90 92 95 98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 -0.4 0.6 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 -5.4 -2.3 1 0.9 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 -8.8 -6.2 -3 1 1.2
تولید ناخالص داخلی 2890.00 2920 2920 2920 3020 3020
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 579862.00 527907 544365 562466 585661 569216
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 137425.00 123325 128524 133302 138799 134902
تولید ناخالص داخلی سرانه 43663.60 44800 44800 44800 45400 45400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39555.50 40400 40400 40400 38289 38814
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8234.00 7511 7707 7987 8316 8083
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28476.00 25889 26807 27622 28761 27953
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56129.00 52146 53338 54445 56690 55098
تولید ناخالص داخلی از خدمات 298066.00 270448 279180 289124 301047 292594
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22961.00 21057 21750 22272 23191 22539
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11771.00 10970 11309 11418 11889 11555

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 8.10 10.5 12 12.6 12.4 10.8
افراد بیکار 3233.80 3500 3450 3400 3370 3350
نرخ اشتغال 65.90 66.3 66.5 66.6 66.6 66.8
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20 5.2 6.7 7.3 7.1 7.1
نرخ بیکاری جوانان 19.50 21.5 23 23.6 23.4 23.4
هزینه های کار 102.80 103 103 103 103 104
دستمزد 2988.00 3000 3003 3003 3003 3015
دستمزد در تولید 104.10 104 104 105 105 105
رشد دستمزد 0.30 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4
حداقل دستمزد 1521.22 1650 1650 1650 1650 1740
جمعیت 66.98 67.67 67.67 67.67 67.91 67.91
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -31.00 29 30 -6 -6 -10
نرخ مشارکت نیروی کار 71.80 72.7 72.8 72.8 72.8 73
صورت های پرداخت توليد 2786.90 2800 2810 2820 2820 2850
هزینه زندگی خانواده 1790.00 1797 1799 1799 1799 1806
هزینه زندگی انفرادی 1080.00 1084 1085 1085 1085 1090
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25541.40 25500 25560 25640 25640 25750
صورت پرداخت های خصوصی 19741.50 19720 19750 19790 19790 19850
تغییر اشتغال 0.20 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3
اشتغال دولتی 5799.90 5780 5810 5850 5850 5900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610.00 1616 1618 1618 1618 1625
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120.00 3132 3136 3136 3136 3148

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.60 1.3 1.1 1.2 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 -0.2 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.54 106 106 106 106 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.28 107 106 107 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 103.54 104 104 105 105 106
اندازه اصل تورم 1.30 1 1.2 1.4 1.4 1.6
قیمت تولید 103.30 103 104 105 105 107
تغییر قیمت تولید کننده -0.90 0.6 1 1.4 1.4 1.7
تورم مواد غذایی 1.80 2.1 1.9 2.5 2.3 2.4
CPI مسکن آب و برق 106.19 107 107 107 107 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.42 109 108 110 109 112

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
ترازنامه بانک 9967881.00 9860000 9910000 9950000 9950000 10570000
وام به بخش خصوصی 2636615.00 2315205 2429448 2522922 2657557 2553198
میزان رشد وام 5.91 3.2 3 2.7 2.7 2.7
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.47 240 240 240 240 236
ترازنامه بانک مرکزی 1142561.00 1380000 1420000 1460000 1460000 1590000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -5224.00 -4300 -3700 -3350 -3520 -2650
حساب جاری -3803.00 -2400 -1200 -550 -2200 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3
واردات 47583.00 49680 49990 50500 51070 52500
صادرات 42359.00 45420 46250 47150 47550 49850
بدهی خارجی 5916444.00 5180000 5210000 5253000 5253000 5323000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3168.00 1980 3220 4330 4330 3620
حواله 72.00 45 45 45 45 45
درآمد گردشگری 3277.00 5190 4910 2750 2750 2890
ورود توریست 89300.00 80200 80200 80200 84500 84500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.10 101 101 101 105 105
بودجه دولت -3.00 -6 -6 -6 -8 -8
ارزش بودجه دولت -35.20 -76 -95 -62 -34 -65
هزینه های دولت 138693.00 125191 129442 134532 140080 136147
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60 57 57 57 56.8 56.8
درآمدهای دولت 40.01 151 219 324 77 330
بدهی های دولت 2415.10 2450 2460 2470 2470 2510
هزینه های مالی 64.84 227 314 412 111 418

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 98.00 91 90 92 94 97
شاخص PMI تولید 43.20 43 47 50.6 51.2 52.9
شاخص PMI خدمات 27.40 42 46 48 50.8 52.5
پی ام آی مرکب 28.90 42 47 49.5 51.1 52.9
تولید صنعتی -2.80 1.1 0.9 1.4 1.4 1.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20 -0.4 0.3 0.4 0.4 0.5
تولید صنعتی -2.20 0.8 0.9 1.1 1.1 1.5
میزان سفارشات جدید -10.40 -8 -10 -10 -10 -10
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -53.30 -30 -28 -26 -22 -17
ثبت خودرو 170332.00 178400 159100 164400 164400 168200
استخراج معدن 3.80 1.1 1.6 1.5 1.5 1.2
تغییرات موجودی انبار 287.00 6200 6800 4500 4500 3800

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.00 89 90 92 95 98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 -0.4 0.6 0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40 2.6 2.5 2.2 2.2 2.5
هزینه های مصرف کننده 313710.00 284215 293534 304299 316847 307950
درآمد قابل تصرف شخص 369922.00 332568 344632 358824 373621 363130
پس انداز های شخصی 14.88 15.5 15.9 15.4 15.4 15.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.40 59 59 59 59 57
بدهی خانوار به درآمد 95.88 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
هزینه های شخصی -0.10 -0.2 0.6 0.4 0.4 0.5
نرخ وام بانکی 1.77 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
قیمت گازوئیل 1.59 1.51 1.44 1.36 1.29 1.23
تسهیلات اعتباری خریدار 1492713.00 1308064 1368371 1439030 1507640 1456298

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
میزان ساخت و ساز 0.70 2 1.5 1.7 1.7 1.7
شاخص مسکن 112.27 111 111 112 112 112
نرخ مالکیت مسکن 65.10 63 63 63 63 62.8
خانه های مسکونی نوساز 30700.00 32900 32900 36200 36200 38400
فروش خانه جدید 34601.00 32200 26500 34200 34200 40200
پی ام آی ساخت و ساز 35.20 40 49 50.8 51 52.5
جواز ساختمان 35000.00 41900 49100 38100 38100 42100


فرانسه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.