بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بازار سهام 6382.99 6218 6082 5948 5818 5557
پول 1.21 1.2 1.2 1.19 1.19 1.18
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.18 0.15 0.17 0.19 0.2 0.24

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.2 4.5 1.1 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 15.1 2.5 2.7 3.4 3.6
نرخ بیکاری 8.00 11 10.8 10.2 9.8 9
نرخ تورم 1.30 1 1.2 1.4 1.5 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -6066.60 -2520 -5000 -2650 -3650 -3330
حساب جاری -2896.00 -2200 -2480 -780 -1870 -640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 115.70 117 117 117 115 115
بودجه دولت -9.20 -4.6 -4.6 -4.6 -3.4 -3.4
اطمینان کسب و کار 104.00 106 105 101 102 107
شاخص PMI تولید 58.90 54 53.4 52.9 54 55
شاخص PMI خدمات 50.30 53 52.5 52.5 53.6 54.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 94.00 97 102 101 104 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.00 0.9 -1.2 0.6 0.9 0.5
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 33.3 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.2 4.5 1.1 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 15.1 2.5 2.7 3.4 3.6
تولید ناخالص داخلی 2715.52 2510 2510 2510 2650 2650
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 555421.00 522827 544479 601303 567169 587587
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 135144.00 118565 121300 138760 135794 140683
تولید ناخالص داخلی سرانه 44317.40 42600 42600 42600 43400 43400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46183.50 45600 45600 45600 46340 46340
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8140.00 7694 9203 8210 8285 8583
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27470.00 23677 22672 29258 27153 28130
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53955.00 51087 49132 60860 55445 57441
تولید ناخالص داخلی از خدمات 278621.00 268928 280614 306760 285424 295699
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19669.00 19674 18104 24091 19431 20130
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11553.00 10858 11607 13143 11965 12395

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 8.00 11 10.8 10.2 9.8 9
افراد شاغل 28217.60 27700 27200 27500 27700 28000
افراد بیکار 3557.90 3880 3950 3840 3770 3650
نرخ اشتغال 65.60 64.2 64.5 64.7 65 65.6
نرخ بیکاری بلند مدت 3.10 3.7 6.1 5.9 5.3 4.5
نرخ بیکاری جوانان 19.50 19 21.4 21.2 20.6 19.8
هزینه های کار 105.90 107 112 110 106 107
دستمزد 3084.00 3087 3093 3052 3099 3118
دستمزد در تولید 105.70 104 106 104 106 107
رشد دستمزد 0.30 0.3 0.4 0.5 0.4 0.6
حداقل دستمزد 1554.58 1555 1555 1555 1610 1610
جمعیت 67.29 67.41 67.41 67.41 67.75 67.75
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -16.80 50 25 -18 -40 -30
نرخ مشارکت نیروی کار 71.40 70.6 70.8 71 71.3 71.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25249.60 24200 24500 24750 24900 25250
صورت پرداخت های خصوصی 19489.80 18400 18200 18450 18640 19050
تغییر اشتغال 0.20 0.6 0.3 0.4 0.5 0.6

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.30 1 1.2 1.4 1.5 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.93 106 106 106 107 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.09 107 107 107 108 109
قیمت مصرف کننده اصلی 103.90 104 104 107 105 106
اندازه اصل تورم 0.90 0.8 1 1.2 1.1 1.4
قیمت تولید 106.10 101 102 111 107 107
تغییر قیمت تولید کننده 4.50 1.7 1.5 1.6 1.8 1.8
تورم مواد غذایی 0.90 1.4 1.3 1.5 1.6 2
CPI مسکن آب و برق 107.72 106 106 107 109 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.23 106 105 108 110 109

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
ترازنامه بانک 10776269.00 11280000 11320000 11470000 11520000 11570000
وام به بخش خصوصی 2830882.00 2951000 2936000 2944000 2932202 2961000
میزان رشد وام 7.75 4.8 3.6 4 3.4 4.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 264.80 272 272 272 268 268
ترازنامه بانک مرکزی 1791658.00 1820000 1795000 1780000 1776000 1850000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -6066.60 -2520 -5000 -2650 -3650 -3330
حساب جاری -2896.00 -2200 -2480 -780 -1870 -640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4
واردات 46052.00 41200 42250 44500 45860 49100
صادرات 39985.50 36200 38200 40850 41980 45770
بدهی خارجی 6082635.00 6372000 6442000 6323000 6384000 6461000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 835.00 3200 2890 3620 3420 2520
درآمد گردشگری 1343.00 3600 3890 2990 3020 3470
ورود توریست 89300.00 64000 64000 64000 79100 79100

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 115.70 117 117 117 115 115
بودجه دولت -9.20 -4.6 -4.6 -4.6 -3.4 -3.4
ارزش بودجه دولت -60.07 -40 -100 -65 -140 -116
هزینه های دولت 140128.00 151000 152000 149000 148000 147000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 62.10 58 58 58 55 55
درآمدهای دولت 63.38 132 184 306 79 324
بدهی های دولت 2650.10 2700 2680 2650 2710 2790
هزینه های مالی 112.23 232 322 446 112 440


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 104.00 106 105 101 102 107
شاخص PMI تولید 58.90 54 53.4 52.9 54 55
شاخص PMI خدمات 50.30 53 52.5 52.5 53.6 54.8
پی ام آی مرکب 51.60 53.5 52.8 52.9 53.8 54.6
تولید صنعتی 13.70 16.2 5.9 5.1 2.8 2.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 0.9 -1 0.6 0.9 0.6
تولید صنعتی 15.70 17 6.8 5.5 4.2 3.2
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 66.70 36 12 15 14 8
ثبت خودرو 140380.00 199100 161200 178200 75900 195200
استخراج معدن 49.70 24 6.7 5.2 4.4 3.6
کسب و کار شاخص آب و هوا 95.00 106 102 105 106 104

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 94.00 97 102 101 104 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.00 0.9 -1.2 0.6 0.9 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 21.30 12.3 3.8 4.5 4 3.6
هزینه های مصرف کننده 293802.00 284037 301114 323731 301004 311841
درآمد قابل تصرف شخص 380079.00 353829 415396 380280 390341 404393
پس انداز های شخصی 22.18 15.2 14.7 14.4 14 13.6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.30 68 68 68 65 65
بدهی خانوار به درآمد 98.12 101 101 101 98 98
هزینه های شخصی -1.10 0.9 -1.2 0.6 1.2 0.7
نرخ وام بانکی 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
قیمت گازوئیل 1.92 1.7 1.62 1.48 1.46 1.39
تسهیلات اعتباری خریدار 1556122.00 1426458 1733869 1466737 1593559 1650927

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
میزان ساخت و ساز 47.00 14.5 6.8 6.2 2.8 3.2
شاخص مسکن 119.49 125 128 126 127 130
نرخ مالکیت مسکن 64.10 62.8 62.8 62.8 62.5 62.5
خانه های مسکونی نوساز 34900.00 32500 32400 39400 29100 41400
فروش خانه جدید 26605.00 30450 24500 32200 30600 38200
پی ام آی ساخت و ساز 49.80 53.6 52.8 52.5 53.4 54.7
جواز ساختمان 39000.00 31200 31400 39100 36800 42100


فرانسه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.