بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بازار سهام 6774.36 6434 6253 6077 5907 5579
پول 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.15
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.16 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 3.6 1.4 0.8 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 18.70 2 4.5 5 6.2 2.5
نرخ بیکاری 8.10 8.7 9.1 8.9 8.7 8.5
نرخ تورم 1.20 1.6 1.7 1.1 1.2 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -6801.00 -5000 -2650 -4550 -4480 -3330
حساب جاری -2288.00 -2480 -780 -1870 -2000 -640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -1.7 -1.7 -1.2 -1.2 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 115.70 117 117 115 115 115
بودجه دولت -9.20 -8.5 -8.5 -4.7 -4.7 -4.7
اطمینان کسب و کار 110.00 111 107 105 106 105
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 58.00 55.1 54.5 54 54.4 55
PMI شاخص خدمات 56.80 56.2 55.1 53.6 54 54.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.00 102 101 104 105 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 -1.2 0.6 0.9 0.7 0.5
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 33.3 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 3.6 1.4 0.8 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 18.70 2 4.5 5 6.2 2.5
تولید ناخالص داخلی 2603.00 2690 2690 2820 2820 2820
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 563716.00 575489 583607 586379 598666 598198
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138450.00 135723 142507 143747 147034 146069
تولید ناخالص داخلی سرانه 40560.19 42600 42600 43400 43400 43400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42025.62 45600 45600 46340 46340 46340
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7863.00 8223 8352 8302 8351 8560
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27127.00 27078 27648 28020 28809 28339
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56687.00 56028 58595 59449 60202 60060
تولید ناخالص داخلی از خدمات 284631.00 290548 293061 293875 302278 300387
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18746.00 18214 17972 18723 19908 18421
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12435.00 12528 13167 12959 13206 13496

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 8.10 8.7 9.1 8.9 8.7 8.5
افراد شاغل 28275.40 28100 28150 28200 28250 28400
افراد بیکار 3417.60 3410 3490 3520 3470 3650
نرخ اشتغال 66.50 66.5 66.6 66.8 66.7 66.9
نرخ بیکاری بلند مدت 2.50 2.9 3.1 3.5 3.3 3.1
نرخ بیکاری جوانان 19.10 19.7 20.1 19.9 19.7 19.7
هزینه های کار 106.40 110 110 106 107 107
دستمزد 3137.00 3146 3052 3153 3150 3172
دستمزد در تولید 106.40 106 104 106 107 107
رشد دستمزد 0.60 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6
حداقل دستمزد 1554.58 1555 1555 1610 1610 1610
جمعیت 67.29 67.41 67.41 67.75 67.75 67.75
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -72.50 25 -18 -40 -40 -30
نرخ مشارکت نیروی کار 72.40 72.5 72.7 72.8 72.7 72.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25324.10 25250 25290 25360 25400 25390
صورت پرداخت های خصوصی 19511.00 19490 19500 19560 19600 19650
تغییر اشتغال -0.20 0.3 0.4 0.5 0.4 0.6

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 1.20 1.6 1.7 1.1 1.2 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.40 106 107 107 108 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.70 107 108 108 109 109
قیمت مصرف کننده اصلی 104.22 104 105 105 105 106
اندازه اصل تورم 0.90 1 1.2 1.1 1.2 1.4
قیمت تولید 107.00 105 106 110 110 109
تغییر قیمت تولید کننده 7.50 5.1 3.2 3.4 2.5 2.2
تورم مواد غذایی -0.30 0.5 1 1.2 1.4 1.7
CPI مسکن آب و برق 108.03 107 107 109 109 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.69 106 108 109 111 109

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56
ترازنامه بانک 10970946.00 11320000 11470000 11520000 11550000 11570000
وام به بخش خصوصی 2861399.00 2903006 2932202 2954784 2967271 3061219
میزان رشد وام 4.97 3.6 4 3.4 3.7 4.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263.50 272 272 268 268 268
ترازنامه بانک مرکزی 1855869.00 1795000 1780000 1776000 1795000 1850000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -6801.00 -5000 -2650 -4550 -4480 -3330
حساب جاری -2288.00 -2480 -780 -1870 -2000 -640
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -1.7 -1.7 -1.2 -1.2 -1.2
واردات 46162.00 47550 47800 47960 48000 49100
صادرات 39361.00 42900 43250 43480 43700 45770
بدهی خارجی 6284593.00 6442000 6323000 6384000 6422000 6461000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 900.00 2890 3620 3420 2870 2520
درآمد گردشگری 1710.00 3890 2990 3020 4170 3470
ورود توریست 0.00 2200 1980 2340 2100 2000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 115.70 117 117 115 115 115
بودجه دولت -9.20 -8.5 -8.5 -4.7 -4.7 -4.7
ارزش بودجه دولت -131.29 -138 -140 -33 -83 -116
هزینه های دولت 138866.00 142000 145000 148000 147000 147000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 62.10 61 61 56 56 56
درآمدهای دولت 110.98 184 306 79 143 324
بدهی های دولت 2739.20 2680 2650 2710 2730 2790
هزینه های مالی 211.92 322 446 112 226 440

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 33.3 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 68.00 68 59.2 68 68 68
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.00 23 14.2 23 23 23

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 110.00 111 107 105 106 105
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 58.00 55.1 54.5 54 54.4 55
PMI شاخص خدمات 56.80 56.2 55.1 53.6 54 54.8
پی ام آی مرکب 56.60 55.8 53.6 54 54.2 54.6
تولید صنعتی 43.90 5.9 5.1 2.8 3.6 2.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 -1 0.6 0.9 0.7 0.6
تولید صنعتی 49.30 6.8 5.5 4.2 4.5 3.2
ثبت خودرو 199508.00 171200 192200 185900 248700 205200
استخراج معدن 128.00 6.7 5.2 4.4 4.9 3.6
کسب و کار شاخص آب و هوا 113.00 112 111 112 109 107

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.00 102 101 104 105 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 -1.2 0.6 0.9 0.7 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.60 3.8 4.5 4 4.8 3.6
هزینه های مصرف کننده 297670.00 317587 307591 309738 316126 315280
درآمد قابل تصرف شخص 382163.00 415396 380280 397183 399083 407112
پس انداز های شخصی 21.82 14.7 14.4 14 14.3 13.6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.70 68 68 65 65 65
بدهی خانوار به درآمد 98.12 101 101 98 98 98
هزینه های شخصی 0.30 -1.2 0.6 1.2 0.7 0.7
نرخ وام بانکی 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
قیمت گازوئیل 1.95 1.85 1.76 1.67 1.59 1.51
تسهیلات اعتباری خریدار 1574200.00 1733869 1466737 1621489 1639045 1662026

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
میزان ساخت و ساز 164.00 6.8 6.2 2.8 3.6 3.2
شاخص مسکن 120.15 128 126 127 128 130
نرخ مالکیت مسکن 64.10 62.8 62.8 62.5 62.5 62.5
خانه های مسکونی نوساز 32000.00 32400 39400 29100 36200 41400
فروش خانه جدید 30497.00 24500 32200 30600 33800 38200
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 48.50 52.8 52.5 53.4 54 54.7
جواز ساختمان 41600.00 31400 39100 36800 34800 42100


فرانسه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.