بازارها گذشته مرجع
پول 597 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-12
نرخ بیکاری 19.5 2018-12
نرخ تورم 0.9 2019-09
نرخ بهره 3.5 2019-11
موازنه تجاری 1385 2017-12
حساب جاری -381 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.7 2018-12
بودجه دولت -0.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 17.02 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9077 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15922 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 19.5 2018-12
جمعیت 2.12 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 143 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 165 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2019-11
نرخ بهره سپرده 2.45 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1385 2017-12
حساب جاری -381 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
تولید نفت خام 200 2019-07
شاخص تروریسم 1.2 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.7 2018-12
بودجه دولت -0.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 240 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1755 2017-03
آدرس های IP 56677 2017-03
شاخص رقابتی 47.46 2019-12
رتبه رقابتی 119 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 169 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گابن - شاخص های اقتصادی.