بازارها گذشته مرجع
پول 551 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2020-12
نرخ بیکاری 20.5 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 3.92 2021-07
نرخ تورم 0.9 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 87181 2021-07
نرخ بهره 3.25 2021-06
موازنه تجاری 1702 2019-12
حساب جاری -146 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2020-12
بودجه دولت -5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 25370 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 164 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 24598 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی 15.59 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8840 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14400 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 20.5 2020-12
جمعیت 2.22 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 3.92 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 87181 2021-07
موارد کروناویروس 25370 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 164 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 24598 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.25 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1702 2019-12
حساب جاری -146 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.5 2020-12
تولید نفت خام 183 2021-06
شاخص تروریسم 1.43 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2020-12
بودجه دولت -5 2020-12
ارزیابی اعتبار 23 2021-07
مخارج نظامی 259 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 18.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1755 2017-03
آدرس های IP 56677 2017-03
شاخص رقابتی 47.46 2019-12
رتبه رقابتی 119 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2020-12
رتبه فساد مالی 129 2020-12
آسانی کسب و کار 169 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گابن - شاخص های اقتصادی.