بازارها گذشته مرجع
پول 588 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-12
نرخ بیکاری 19.6 2019-12
نرخ تورم 0.7 2020-03
نرخ بهره 3.25 2020-06
موازنه تجاری 1854 2019-12
حساب جاری -378 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.4 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 5620 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 44 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 2508 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 16.66 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9077 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15922 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 19.6 2019-12
جمعیت 2.13 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.25 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1854 2019-12
حساب جاری -378 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 2019-12
تولید نفت خام 200 2020-03
شاخص تروریسم 0.55 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.4 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
ارزیابی اعتبار 26 2020-07
مخارج نظامی 240 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 18.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1755 2017-03
آدرس های IP 56677 2017-03
شاخص رقابتی 47.46 2019-12
رتبه رقابتی 119 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2019-12
رتبه فساد مالی 123 2019-12
آسانی کسب و کار 169 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5620 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 44 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 2508 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گابن - شاخص های اقتصادی.