ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - گابن - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchB- Positive Aug 26 2022
FitchB- Stable Aug 24 2021
Moody'sCaa1 Stable Dec 04 2020
FitchCCC N/A Apr 03 2020
Moody'sCaa1 Positive Jun 14 2019
FitchB Stable Oct 05 2018
Moody'sCaa1 Stable Jun 08 2018
FitchB Negative Oct 13 2017
Moody'sB3 Negative Jul 03 2017
FitchB+ Negative May 06 2016
Moody'sB1 Negative Apr 29 2016
S&PN/A N/A Apr 01 2016
Moody'sBa3 Negative Watch Mar 04 2016
S&PB Stable Jan 29 2016
FitchB+ Stable Mar 08 2015
Moody'sBa3 Stable Dec 12 2014
FitchBB- Negative Dec 05 2014
FitchBB- Stable Mar 21 2013
FitchBB- Positive Apr 05 2012
S&PBB- Stable Feb 20 2012
FitchBB- Stable Oct 29 2007