بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 596.78 590 596 602 609 621
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 3.4 3.4 3.4 3.4 4
نرخ تورم 0.90 1 1.2 1.2 1.4 1.4
نرخ بهره 3.50 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 1384.80 2207 2946 2946 2946 2946
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -0.9 1.5 1.5 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.70 57 54 54 54 54
بودجه دولت -0.30 1.3 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 3.4 3.4 3.4 3.4 4
تولید ناخالص داخلی 17.02 15.5 16.5 16.5 16.5 16.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 9077.00 9100 9250 9250 9250 9250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15922.20 15500 15900 15900 15900 15900
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.90 1 1.2 1.2 1.4 1.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 165.10 164 164 169 167 166
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 143.00 144 144 144 145 146
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 3.50 3 3 3 3 3
نرخ بهره سپرده 2.45 1.9 1.9 1.95 1.95 1.9
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 1384.80 2207 2946 2946 2946 2946
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -0.9 1.5 1.5 1.5 1.5
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.70 57 54 54 54 54
بودجه دولت -0.30 1.3 0.4 0.4 0.4 0.4
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5


گابن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.