بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 584.63 584 589 593 598 607
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
نرخ تورم 4.20 5.3 6 5.7 5.5 5.3
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 2.95
موازنه تجاری 1384.80 2203 2207 2946 2946 2946
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -0.9 -0.9 1.5 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50 72 72 80 80 80
بودجه دولت -0.30 1.3 1.3 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
تولید ناخالص داخلی 17.02 15.5 15.5 16.5 16.5 16.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 9077.00 9100 9100 9250 9250 9250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15922.20 15500 15500 15900 15900 15900
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 4.20 5.3 6 5.7 5.5 5.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 161.60 170 168 166 172 175
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142.00 146 148 146 151 154
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 1.9 1.9 1.9 2.45 1.9
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 1384.80 2203 2207 2946 2946 2946
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -0.9 -0.9 1.5 1.5 1.5
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50 72 72 80 80 80
بودجه دولت -0.30 1.3 1.3 0.4 0.4 0.4
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5


گابن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.