بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 604.74 585 592 599 606 620

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 3.4 3.4 3.4 4 3.7
نرخ بیکاری 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.6
نرخ تورم 1.00 2.4 1 1 1.4 1.6
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3 3 3
موازنه تجاری 2018.60 2200 2946 2946 2573 2946
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.70 54 54 54 54 52
بودجه دولت -0.30 0.7 0.7 0.7 0.7 1.4
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 3.4 3.4 3.4 4 3.7
تولید ناخالص داخلی 17.02 16.5 16.5 16.5 16.5 18
تولید ناخالص داخلی سرانه 9077.00 9150 9150 9150 9150 9170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15922.20 15900 15900 15900 15900 16400

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.6
جمعیت 2.12 2.25 2.25 2.25 2.24 2.3

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 1.00 2.4 1 1 1.4 1.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 165.70 166 168 167 168 171
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 143.70 146 144 144 146 148

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3 3 3
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 1.95 1.95 1.95

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 2018.60 2200 2946 2946 2573 2946
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
تولید نفت خام 210.00 185 185 185 175 175

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.70 54 54 54 54 52
بودجه دولت -0.30 0.7 0.7 0.7 0.7 1.4
مخارج نظامی 240.00 250 250 250 250 260

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5


گابن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.