بازارها گذشته مرجع
پول 1906 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.63 2019-12
نرخ تورم 6.89 2020-02
نرخ بهره 7.5 2020-06
موازنه تجاری 994 2018-12
حساب جاری -2169 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.5 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 7431 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 183 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 3236 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.63 2019-12
تولید ناخالص داخلی 47.32 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 424 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1098 2019-12

کار گذشته مرجع
جمعیت 87 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.89 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-02
CPI مسکن آب و برق 103 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.5 2020-06
ذخایر ارزی 4089 2019-11
عرضه پول M1 2881951 2019-12
عرضه پول M2 12298256 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 994 2018-12
حساب جاری -2169 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2018-12
صادرات 15967 2018-12
واردات 14973 2018-12
تولید نفت خام 14 2020-02
بدهی خارجی 5892 2018-12
شاخص تروریسم 7.04 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.5 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 20 2020-07
هزینه های مالی 618369 2019-11
ارزش بودجه دولت 81817 2019-11
درآمدهای دولت 700186 2019-11
مخارج نظامی 267 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 8.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.5 2018-12
سرعت اینترنت 3461 2017-03
آدرس های IP 27953 2017-03
تولید سیمان 1063190 2018-12
شاخص رقابتی 36.14 2019-12
رتبه رقابتی 139 2019-12
شاخص فساد مالی 19 2019-12
رتبه فساد مالی 165 2019-12
آسانی کسب و کار 183 2019-12
استخراج معدن 8.2 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.89 2020-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 7431 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 183 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 3236 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کنگو - شاخص های اقتصادی.