بازارها گذشته مرجع
پول 1974 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2020-12
نرخ تورم 22.02 2020-11
نرخ بهره 18.5 2020-12
موازنه تجاری 994 2018-12
حساب جاری -2169 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2019-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 25961 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 711 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 20466 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی 47.32 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 424 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1098 2019-12

کار گذشته مرجع
جمعیت 87 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 22.02 2020-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124 2020-11
CPI مسکن آب و برق 117 2020-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 18.5 2020-12
ذخایر ارزی 5054 2020-08
عرضه پول M1 3701109 2020-12
عرضه پول M2 18255331 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 994 2018-12
حساب جاری -2169 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 2019-12
صادرات 15967 2018-12
واردات 14973 2018-12
تولید نفت خام 23 2020-10
بدهی خارجی 3729 2019-12
شاخص تروریسم 7.18 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2019-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 20 2021-03
هزینه های مالی 592891 2020-08
ارزش بودجه دولت -20549 2020-08
درآمدهای دولت 572341 2020-08
مخارج نظامی 267 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 8.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.5 2018-12
سرعت اینترنت 3461 2017-03
آدرس های IP 27953 2017-03
تولید سیمان 1382081 2019-12
شاخص رقابتی 36.14 2019-12
رتبه رقابتی 139 2019-12
شاخص فساد مالی 19 2020-12
رتبه فساد مالی 165 2020-12
آسانی کسب و کار 183 2019-12
استخراج معدن -0.5 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 22.02 2020-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 25961 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 711 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 20466 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کنگو - شاخص های اقتصادی.