بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1655.00 1659 1668 1678 1688 1708
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.82 4.3 3.9 3.9 3.9 3.9
نرخ بیکاری 46.10 38 36 36 36 36
نرخ تورم 3.80 4 3.7 3.7 3.6 3.4
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9
موازنه تجاری 208.20 500 -500 -500 -500 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -10 -8 -8 -8 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.50 80 77 77 77 77
بودجه دولت -4.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.82 4.3 3.9 3.9 3.9 3.9
تولید ناخالص داخلی 47.23 45 49 49 49 49
تولید ناخالص داخلی سرانه 418.70 420 435 435 435 435
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 827.14 711 837 837 854 854
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 46.10 38 36 36 36 36
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.80 4 3.7 3.7 3.6 3.4
تورم مواد غذایی 8.40 4 4.2 4.4 4.4 7
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 208.20 500 -500 -500 -500 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -10 -8 -8 -8 -8
واردات 11340.00 10500 13000 13000 13000 13000
صادرات 11548.20 11000 12500 12500 12500 12500
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.50 80 77 77 77 77
بودجه دولت -4.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6


کنگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.