بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 1974.30 1993 2006 2019 2032 2058

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 4.9 5.6 5.6 5.6 5.6
نرخ تورم 4.92 4.8 3.5 4 3.5 3.6
نرخ بهره 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
موازنه تجاری 399.60 -300 -300 -300 -300 -1500
حساب جاری -1693.20 -1700 -1700 -1700 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20 15 13 13 13 13
بودجه دولت -1.20 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 4.9 5.6 5.6 5.6 5.6
تولید ناخالص داخلی 49.87 50 51.2 51.2 51.2 51.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 413.71 420 418 418 418 418
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1072.21 1080 1080 1065 1065 1065

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
جمعیت 89.39 92.08 92.08 92.08 92.08 94.75

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 4.92 4.8 3.5 4 3.5 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 0.8 0.5 1 0.7 1

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 399.60 -300 -300 -300 -300 -1500
حساب جاری -1693.20 -1700 -1700 -1700 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7
واردات 14631.70 14100 14100 14100 14100 14500
صادرات 15031.30 12600 12600 12600 12600 12600

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20 15 13 13 13 13
بودجه دولت -1.20 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
ارزش بودجه دولت 40248.00 -47569 -47569 -47569 -47569 -47569


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی 1.20 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
استخراج معدن -14.60 8.6 8.6 8.6 8.6 12
تولید سیمان 1382081.00 1090000 1090000 1090000 1090000 1120000


کنگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.