بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1995.14 2003 2011 2018 2026 2042

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 6.1 6.1 6.1 5.8 5.8
نرخ تورم 3.99 5.4 5 5 4 4
نرخ بهره 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
موازنه تجاری 1923.40 -1500 -1500 -1900 -1900 -1900
حساب جاری -1094.70 -1700 -1700 -1700 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.70 10.8 10.8 10.8 9 9
بودجه دولت -1.20 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.2
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 6.1 6.1 6.1 5.8 5.8
تولید ناخالص داخلی 49.87 51.2 51.2 51.2 51.2 52
تولید ناخالص داخلی سرانه 500.57 418 418 418 418 425
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1072.21 1080 1065 1065 1065 1075

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
جمعیت 92.08 92.08 92.08 94.75 94.75 94.75

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 3.99 5.4 5 5 4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.37 1 0.7 1 1 0.4

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
ذخایر ارزی خارجی 11166.80 14000 14000 12500 11800 13000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 1923.40 -1500 -1500 -1900 -1900 -1900
حساب جاری -1094.70 -1700 -1700 -1700 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.3
صادرات 13788.70 12600 12600 12600 12600 12600
واردات 11865.30 14100 14100 14500 14500 14500
بدهی خارجی 6851.80 6900 6900 6900 7200 7200

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.70 10.8 10.8 10.8 9 9
بودجه دولت -1.20 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.2
ارزش بودجه دولت 11156.00 100000 150000 145000 150000 20000
هزینه های مالی 1805021.00 900000 880000 950000 870000 850000
درآمدهای دولت 1816178.00 1050000 1025000 1100000 950000 870000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 1
تولید سیمان 1283968.00 1090000 1090000 1120000 1120000 1120000
استخراج معدن 19.90 16.9 16 15.8 17 20


کنگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.