بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1647.99 1650 1659 1669 1678 1697
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.82 5.4 5.4 5 5 5
نرخ بیکاری 46.10 38 38 36 36 36
نرخ تورم 4.57 5 6.4 6.2 6.5 7
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9
موازنه تجاری 208.20 965 500 -500 -500 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -10 -10 -8 -8 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70 80 80 77 77 77
بودجه دولت -4.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.82 5.4 5.4 5 5 5
تولید ناخالص داخلی 47.23 45 45 49 49 49
تولید ناخالص داخلی سرانه 418.70 420 420 435 435 435
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 827.14 711 837 837 854 854
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 46.10 38 38 36 36 36
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 4.57 5 6.4 6.2 6.5 7
تورم مواد غذایی 8.40 6 4 4.2 4.4 7
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 208.20 965 500 -500 -500 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -10 -10 -8 -8 -8
واردات 11340.00 9656 10500 13000 13000 13000
صادرات 11548.20 10325 11000 12500 12500 12500
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70 80 80 77 77 77
بودجه دولت -4.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6


کنگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.