بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1956.98 1964 1971 1978 1985 2000

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.63 -2.4 -2.4 3.4 3.4 3.4
نرخ تورم 28.73 8 6 6.3 6.5 7
نرخ بهره 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 7.5
موازنه تجاری 994.20 -1700 -1700 -1500 -1500 -1500
حساب جاری -2169.10 -2600 -2600 -1700 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 0.3 0.3 1 1 1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.50 150 150 145 145 145
بودجه دولت -4.80 -10 -10 -8 -8 -8
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.63 -2.4 -2.4 3.4 3.4 3.4
تولید ناخالص داخلی 47.32 34 34 38 38 38
تولید ناخالص داخلی سرانه 423.60 390 390 420 420 420
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1097.90 985 985 1065 1065 1065

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
جمعیت 87.00 91 89.41 93.4 93.4 92.08

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 28.73 8 6 6.3 6.5 7
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.4 0.5 0.3 0.2 0.3

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 7.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 994.20 -1700 -1700 -1500 -1500 -1500
حساب جاری -2169.10 -2600 -2600 -1700 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 0.3 0.3 1 1 1
واردات 14972.70 13000 13000 14100 14100 14100
صادرات 15966.80 11300 11300 12600 12600 12600

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.50 150 150 145 145 145
بودجه دولت -4.80 -10 -10 -8 -8 -8
ارزش بودجه دولت 81817.00 -47552 -47590 -47590 -47590 -47569


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
استخراج معدن 8.20 8.5 10 2.5 2.5 8.6
تولید سیمان 1382081.00 1150000 1150000 1090000 1090000 1090000


کنگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.