بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1974.20 1981 1989 1996 2003 2018

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5
نرخ تورم 22.02 6.3 6.5 4.8 7 7.3
نرخ بهره 18.50 18.5 18.5 7.5 7.5 7.5
موازنه تجاری 994.20 -1700 -1500 -1500 -300 -1500
حساب جاری -2169.10 -1700 -1700 -1700 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.00 5 5 5 5 7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.80 13 13 13 13 12.6
بودجه دولت -4.80 -3 -3 -3 -3 -1.7
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5
تولید ناخالص داخلی 47.32 38 38 38 38 45
تولید ناخالص داخلی سرانه 423.60 420 420 420 420 440
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1097.90 1065 1065 1065 1065 1095

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
جمعیت 87.00 93.4 93.4 93.4 92.08 94.75

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 22.02 6.3 6.5 4.8 7 7.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 0.3 0.2 0.2 0.3 1

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 18.50 18.5 18.5 7.5 7.5 7.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 994.20 -1700 -1500 -1500 -300 -1500
حساب جاری -2169.10 -1700 -1700 -1700 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.00 5 5 5 5 7
واردات 14972.70 14100 14100 14100 14100 14500
صادرات 15966.80 12600 12600 12600 12600 12600

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.80 13 13 13 13 12.6
بودجه دولت -4.80 -3 -3 -3 -3 -1.7
ارزش بودجه دولت -20549.00 -47590 -47590 -47590 -47569 -47569


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
استخراج معدن -0.50 2.5 2.5 2.5 8.6 12
تولید سیمان 1382081.00 1090000 1090000 1090000 1090000 1120000


کنگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.