بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1683.00 1682 1689 1697 1704 1720
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.82 3.9 3.9 3.9 3.9 4.1
نرخ تورم 3.70 5 3.5 3.2 4.3 6.5
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9
موازنه تجاری 208.20 -500 -500 -500 -500 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 0.3 0.3 0.3 0.3 1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.50 77 77 77 77 72
بودجه دولت -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.82 3.9 3.9 3.9 3.9 4.1
تولید ناخالص داخلی 47.23 49 49 49 49 52
تولید ناخالص داخلی سرانه 418.70 435 435 435 435 440
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 827.14 711 837 837 854 854
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جمعیت 84.07 91 91 91 89.41 92.08
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.70 5 3.5 3.2 4.3 6.5
تورم مواد غذایی 8.40 4.2 4.4 4.4 7 7
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 208.20 -500 -500 -500 -500 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 0.3 0.3 0.3 0.3 1
واردات 11340.00 13000 13000 13000 13000 13800
صادرات 11548.20 12500 12500 12500 12500 13500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.50 77 77 77 77 72
بودجه دولت -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
ارزش بودجه دولت 245990.00 -47552 -47552 -47552 -47590 -47569


کنگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.