بازارها گذشته مرجع
پول 513 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2017-12
نرخ بیکاری 8.4 2019-12
نرخ تورم 3.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 747949 2017-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.4 2019-12
جمعیت 16.73 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.8 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 811 2018-12
تورم مواد غذایی -0.5 2017-12

تجارت گذشته مرجع
صادرات 328519 2016-12
ذخایر طلا 25.8 2019-12
تولید نفت خام 25 2019-11
شاخص تروریسم 8.01 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1814 2017-03
آدرس های IP 554074 2017-03
شاخص فساد مالی 13 2019-12
رتبه فساد مالی 178 2019-12
آسانی کسب و کار 176 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوریه - شاخص های اقتصادی.