بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1256.00 1272 1288 1304 1321 1353

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 3 3 3 3 3
نرخ بیکاری 8.40 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
نرخ تورم 13.10 10 14 14 14 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 3 3 3 3 3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 689392.00 634454 725511 770387 653487 653487

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 8.40 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
جمعیت 16.73 16.43 16.43 16.43 16.43 16.27

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 13.10 10 14 14 14 12
تورم مواد غذایی 15.60 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 880.23 1024 986 968 1147 1147

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
صادرات 328519.00 237816 237816 237816 237816 237816

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28


سوریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.