بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1256.00 1272 1288 1304 1321 1353

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 -3 -3 3 3 3
نرخ بیکاری 8.40 8.5 8.5 8.3 8.3 8.3
نرخ تورم 13.10 18 12 10 14 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 -3 -3 3 3 3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 747949.00 725511 725511 770387 770387 747276

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 8.40 8.5 8.5 8.3 8.3 8.3
جمعیت 16.73 16.59 16.59 16.43 16.43 16.43

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 13.10 18 12 10 14 12
تورم مواد غذایی 15.60 26 26.3 26.3 26.3 26.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 880.23 1039 986 968 1003 1104

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
صادرات 328519.00 237816 237816 237816 237816 237816

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28


سوریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.