بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2020-01
بازار سهام 739 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.38 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-09
نرخ بیکاری 8.7 2019-12
نرخ تورم 2.7 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-12
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری -81.9 2019-11
حساب جاری 223 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -8.7 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 1 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.8 2019-11
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-09
تولید ناخالص داخلی 53.25 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10742 2019-09
تولید ناخالص ملی 43811 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2619 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 17670 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31065 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.7 2019-12
افراد شاغل 1378 2019-09
افراد بیکار 150 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 10.7 2019-11
هزینه های کار 134 2019-09
پست های خالی شغلی 18259 2019-09
دستمزد 1318 2019-09
حداقل دستمزد 555 2019-12
دستمزد در تولید 1318 2019-09
جمعیت 2.81 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.67 2018-12
تغییر اشتغال -1.2 2019-09
نرخ اشتغال 73.2 2019-09
استخدام تمام وقت 1246 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 81.1 2019-09
بهره وری 137 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 111 2019-12
اندازه اصل تورم 3.1 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2019-09
قیمت تولید 106 2019-12
قیمت صادرات 97.3 2019-09
قیمت واردات 95.9 2019-09
CPI مسکن آب و برق 104 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-12
تورم مواد غذایی 3.5 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
نرخ بهره بین بانکی -0.39 2019-12
عرضه پول M0 6513 2019-11
عرضه پول M1 19096 2019-11
عرضه پول M2 29594 2019-11
عرضه پول M3 29594 2019-11
ترازنامه بانک 31130 2019-11
ذخایر ارزی 4527 2019-12
وام به بخش خصوصی 8638 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 19712 2019-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -81.9 2019-11
حساب جاری 223 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
صادرات 2555 2019-11
واردات 2637 2019-11
بدهی خارجی 33858 2019-09
گردش سرمایه 526 2019-11
حواله 284 2019-06
ذخایر طلا 5.82 2019-12
تولید نفت خام 2 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 419 2019-06
شاخص تروریسم 0.46 2018-12
درآمد گردشگری 219 2018-12
ورود توریست 384 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 445 2019-06
هزینه های دولت 1513 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34 2018-12
درآمدهای دولت 4571 2019-06
بدهی های دولت 16845 2019-11
هزینه های مالی 4126 2019-06
درخواست پناهندگی 55 2019-10
ارزیابی اعتبار 72 2020-01
مخارج نظامی 956 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.27 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -8.7 2019-12
تولید صنعتی -0.4 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.9 2019-12
تولید صنعتی 0.7 2019-12
استفاده از ظرفیت 77.2 2019-12
تغییرات موجودی انبار 20.9 2019-09
ثبت خودرو 3268 2019-12
سرعت اینترنت 14620 2017-03
آدرس های IP 1350900 2017-03
ورشکستگی 2090 2018-12
شاخص رقابتی 68.35 2019-12
رتبه رقابتی 39 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 11 2019-12
تولید الکتریسیته 334 2019-10
استخراج معدن 5.5 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.8 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 2019-11
هزینه های مصرف کننده 6957 2019-09
پس انداز های شخصی -1.23 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 18895 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 734 2019-11
قیمت گازوئیل 1.3 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 23.08 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 37.32 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 132 2019-09
جواز ساختمان 1696 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 89.9 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیتوانی - شاخص های اقتصادی.