بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-09
بازار سهام 692 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.4 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2019-06
نرخ بیکاری 8.2 2019-08
نرخ تورم 2.6 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-08
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -353 2019-07
حساب جاری -102 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 0.8 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 7 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.5 2019-07
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 53.25 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9632 2019-06
تولید ناخالص ملی 40334 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2111 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 17670 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31065 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.2 2019-08
افراد شاغل 1382 2019-06
افراد بیکار 141 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 61.6 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 11.8 2019-07
هزینه های کار 123 2019-06
پست های خالی شغلی 18683 2019-06
دستمزد 1289 2019-06
حداقل دستمزد 555 2019-06
دستمزد در تولید 1289 2019-06
جمعیت 2.81 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.67 2018-12
تغییر اشتغال 0.6 2019-03
نرخ اشتغال 72.5 2019-03
استخدام تمام وقت 1225 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 92.9 2019-03
بهره وری 124 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.6 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-08
اندازه اصل تورم 2.2 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 127 2019-06
قیمت تولید 105 2019-08
قیمت صادرات 102 2019-06
قیمت واردات 99.8 2019-06
CPI مسکن آب و برق 102 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-08
تورم مواد غذایی 5.1 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -3.5 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.41 2019-08
عرضه پول M0 6386 2019-07
عرضه پول M1 17733 2019-07
عرضه پول M2 28260 2019-07
عرضه پول M3 28260 2019-07
ترازنامه بانک 29796 2019-07
ذخایر ارزی 4130 2019-08
وام به بخش خصوصی 8641 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 19140 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -353 2019-07
حساب جاری -102 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
صادرات 2459 2019-07
واردات 2821 2019-07
بدهی خارجی 33983 2019-03
گردش سرمایه -106 2019-07
حواله 265 2019-03
ذخایر طلا 5.82 2019-09
تولید نفت خام 2 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64.67 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
درآمد گردشگری 219 2018-12
ورود توریست 384 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -234 2019-03
هزینه های دولت 1474 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34 2018-12
درآمدهای دولت 3501 2019-03
بدهی های دولت 16596 2019-07
هزینه های مالی 3736 2019-03
درخواست پناهندگی 40 2019-05
ارزیابی اعتبار 69
مخارج نظامی 956 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.27 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0.8 2019-08
تولید صنعتی 5.2 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2019-07
تولید صنعتی 4.7 2019-07
استفاده از ظرفیت 77.5 2019-09
تغییرات موجودی انبار -242 2019-06
ثبت خودرو 4546 2019-06
سرعت اینترنت 14620 2017-03
آدرس های IP 1350900 2017-03
ورشکستگی 2973 2017-12
شاخص رقابتی 67.12 2018-12
رتبه رقابتی 40 2018-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 14 2018-12
تولید الکتریسیته 305 2019-07
استخراج معدن -6.5 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 7 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.5 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.6 2019-07
هزینه های مصرف کننده 6426 2019-06
پس انداز های شخصی -1.48 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 18697 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 733 2019-07
قیمت گازوئیل 1.3 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.84 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 36.18 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 128 2019-03
جواز ساختمان 1696 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 89.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیتوانی - شاخص های اقتصادی.