بازارها گذشته مرجع
پول 1.09 2020-04
بازار سهام 602 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.4 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2019-12
نرخ بیکاری 9.4 2020-02
نرخ تورم 2.8 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-02
نرخ بهره 0 2020-03
موازنه تجاری -122 2020-01
حساب جاری 106 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 0.1 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 0 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2020-02
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
موارد کروناویروس 581 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 8 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 7 2020-03
تخت بیمارستان 6.56 2017-12
بیمارستان ها 32.88 2017-12
پزشکان پزشکی 4.85 2017-12
پرستاران 7.74 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی 54.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10897 2019-12
تولید ناخالص ملی 43811 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2519 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 17670 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31065 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.4 2020-02
افراد شاغل 1379 2019-12
افراد بیکار 162 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 62 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 14.2 2020-02
هزینه های کار 128 2019-12
پست های خالی شغلی 17271 2019-12
دستمزد 1359 2019-12
حداقل دستمزد 555 2019-12
دستمزد در تولید 1359 2019-12
جمعیت 2.79 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.67 2018-12
تغییر اشتغال -1.2 2019-09
نرخ اشتغال 73.2 2019-09
استخدام تمام وقت 1246 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 81.1 2019-09
بهره وری 130 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2020-02
اندازه اصل تورم 3 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2019-12
قیمت تولید 104 2020-02
قیمت صادرات 98.7 2019-12
قیمت واردات 97.5 2019-12
CPI مسکن آب و برق 107 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2020-02
تورم مواد غذایی 4 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -1.1 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-03
نرخ بهره بین بانکی -0.41 2020-02
عرضه پول M0 6514 2020-02
عرضه پول M1 20208 2020-02
عرضه پول M2 30865 2020-02
عرضه پول M3 30865 2020-02
ترازنامه بانک 31130 2019-11
ذخایر ارزی 4318 2020-02
وام به بخش خصوصی 8490 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 19712 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -122 2020-01
حساب جاری 106 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
صادرات 2214 2020-01
واردات 2335 2020-01
بدهی خارجی 32940 2019-12
گردش سرمایه 108 2020-01
حواله 284 2019-09
ذخایر طلا 5.82 2019-12
تولید نفت خام 2 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 573 2019-09
شاخص تروریسم 0.46 2018-12
درآمد گردشگری 219 2018-12
ورود توریست 384 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 20.3 2019-09
هزینه های دولت 1594 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34 2018-12
درآمدهای دولت 3996 2019-09
بدهی های دولت 17304 2020-01
هزینه های مالی 3976 2019-09
درخواست پناهندگی 35 2019-11
ارزیابی اعتبار 73 2020-03
مخارج نظامی 956 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 21.27 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0.1 2020-02
تولید صنعتی 0.1 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 2020-02
تولید صنعتی -2.9 2020-01
استفاده از ظرفیت 76.4 2020-03
تغییرات موجودی انبار -672 2019-12
ثبت خودرو 4254 2020-02
سرعت اینترنت 14620 2017-03
آدرس های IP 1350900 2017-03
ورشکستگی 2090 2018-12
شاخص رقابتی 68.35 2019-12
رتبه رقابتی 39 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 11 2019-12
تولید الکتریسیته 369 2019-12
استخراج معدن 22.4 2020-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.6 2020-02
هزینه های مصرف کننده 6971 2019-12
پس انداز های شخصی -1.23 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 19025 2020-02
تسهیلات اعتباری خریدار 780 2020-02
قیمت گازوئیل 1.16 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 23.08 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 37.32 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 132 2019-09
جواز ساختمان 1631 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 89.9 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 581 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 8 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 7 2020-03
تخت بیمارستان 6.56 2017-12
بیمارستان ها 32.88 2017-12
پزشکان پزشکی 4.85 2017-12
پرستاران 7.74 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیتوانی - شاخص های اقتصادی.