بازارها گذشته مرجع
پول 1.22 2021-01
بازار سهام 868 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2020-09
نرخ بیکاری 16.1 2020-12
نرخ تورم 0.2 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-12
نرخ بهره 0 2021-01
موازنه تجاری -130 2020-11
حساب جاری 86.26 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2019-12
بودجه دولت 0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار -10.4 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -3 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.7 2020-11
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
موارد کروناویروس 176624 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 2649 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 114925 2021-01
تخت بیمارستان 6.56 2017-12
بیمارستان ها 32.88 2017-12
پزشکان پزشکی 4.85 2017-12
پرستاران 7.74 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2020-09
تولید ناخالص داخلی 54.22 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10680 2020-09
تولید ناخالص ملی 46912 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2620 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 18427 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36975 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.1 2020-12
افراد شاغل 1342 2020-09
افراد بیکار 277 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.4 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.6 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 28.4 2020-11
هزینه های کار 140 2020-09
پست های خالی شغلی 18396 2020-09
دستمزد 1455 2020-09
حداقل دستمزد 607 2020-09
دستمزد در تولید 1455 2020-09
جمعیت 2.79 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63 2020-12
سن بازنشستگی مردان 64 2020-12
تغییر اشتغال -2.7 2020-06
نرخ اشتغال 70.7 2020-09
استخدام تمام وقت 1205 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 75.4 2020-09
بهره وری 117 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2020-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2020-12
اندازه اصل تورم 1.4 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2020-09
قیمت تولید 97.39 2020-12
قیمت صادرات 95.2 2020-09
قیمت واردات 94.1 2020-09
CPI مسکن آب و برق 101 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-12
تورم مواد غذایی 0.2 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -7.9 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-01
نرخ بهره بین بانکی -0.54 2020-12
عرضه پول M0 7166 2020-11
عرضه پول M1 25628 2020-11
عرضه پول M2 36550 2020-11
عرضه پول M3 36550 2020-11
ترازنامه بانک 36967 2020-09
ذخایر ارزی 3951 2020-12
وام به بخش خصوصی 7586 2020-11
ترازنامه بانک مرکزی 27771 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -130 2020-11
حساب جاری 86.26 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
صادرات 2557 2020-11
واردات 2687 2020-11
بدهی خارجی 36308 2020-09
گردش سرمایه 366 2020-11
حواله 138 2020-06
ذخایر طلا 5.82 2020-09
تولید نفت خام 2 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -10.88 2020-06
شاخص تروریسم 0.23 2019-12
درآمد گردشگری 224 2019-12
ورود توریست 384 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2019-12
بودجه دولت 0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -574 2020-03
هزینه های دولت 1479 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.9 2019-12
درآمدهای دولت 3734 2020-03
بدهی های دولت 22418 2020-11
هزینه های مالی 4308 2020-03
درخواست پناهندگی 25 2020-08
ارزیابی اعتبار 75 2021-01
مخارج نظامی 956 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 21.27 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -10.4 2020-12
تولید صنعتی 0.1 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2020-11
تولید صنعتی -2 2020-09
استفاده از ظرفیت 73.4 2020-12
تغییرات موجودی انبار -542 2020-09
ثبت خودرو 4245 2020-12
سرعت اینترنت 14620 2017-03
آدرس های IP 1350900 2017-03
ورشکستگی 2090 2018-12
شاخص رقابتی 68.35 2019-12
رتبه رقابتی 39 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 11 2019-12
تولید الکتریسیته 399 2020-10
استخراج معدن 11 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.7 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.8 2020-11
هزینه های مصرف کننده 7060 2020-09
پس انداز های شخصی -1.23 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 18577 2020-11
تسهیلات اعتباری خریدار 729 2020-11
قیمت گازوئیل 1.33 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 23.06 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 36.42 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 141 2020-09
جواز ساختمان 1860 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 89.9 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 176624 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 2649 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 114925 2021-01
تخت بیمارستان 6.56 2017-12
بیمارستان ها 32.88 2017-12
پزشکان پزشکی 4.85 2017-12
پرستاران 7.74 2017-12
تختخوابهای ICU 634 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیتوانی - شاخص های اقتصادی.