بازارها گذشته مرجع
پول 1.17 2020-09
بازار سهام 778 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.25 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.2 2020-06
نرخ بیکاری 13.7 2020-08
نرخ تورم 1.3 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-08
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری 171 2020-07
حساب جاری 84.4 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2019-12
بودجه دولت 0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار -7.5 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 0 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2020-08
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
موارد کروناویروس 4490 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 92 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 2349 2020-09
تخت بیمارستان 6.56 2017-12
بیمارستان ها 32.88 2017-12
پزشکان پزشکی 4.85 2017-12
پرستاران 7.74 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.2 2020-06
تولید ناخالص داخلی 54.22 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10312 2020-06
تولید ناخالص ملی 46912 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2124 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 18427 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36975 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.7 2020-08
افراد شاغل 1352 2020-06
افراد بیکار 236 2020-08
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 23.1 2020-07
هزینه های کار 138 2020-06
پست های خالی شغلی 17298 2020-06
دستمزد 1381 2020-06
حداقل دستمزد 607 2020-09
دستمزد در تولید 1381 2020-06
جمعیت 2.79 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.67 2018-12
تغییر اشتغال -2.7 2020-06
نرخ اشتغال 71.4 2020-06
استخدام تمام وقت 1214 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 78.7 2020-06
بهره وری 116 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2020-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2020-08
اندازه اصل تورم 3.3 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2020-06
قیمت تولید 96.05 2020-08
قیمت صادرات 91.2 2020-06
قیمت واردات 89.5 2020-06
CPI مسکن آب و برق 98.07 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-08
تورم مواد غذایی 1.4 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -8.7 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
نرخ بهره بین بانکی -0.48 2020-08
عرضه پول M0 7066 2020-08
عرضه پول M1 23413 2020-08
عرضه پول M2 34405 2020-08
عرضه پول M3 34405 2020-08
ترازنامه بانک 33739 2020-05
ذخایر ارزی 4213 2020-08
وام به بخش خصوصی 7802 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 23756 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 171 2020-07
حساب جاری 84.4 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
صادرات 2334 2020-07
واردات 2505 2020-07
بدهی خارجی 34240 2020-06
گردش سرمایه 344 2020-07
حواله 138 2020-06
ذخایر طلا 5.8 2020-06
تولید نفت خام 2 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23.47 2020-03
شاخص تروریسم 0.46 2018-12
درآمد گردشگری 224 2019-12
ورود توریست 384 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2019-12
بودجه دولت 0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -574 2020-03
هزینه های دولت 1635 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.9 2019-12
درآمدهای دولت 3734 2020-03
بدهی های دولت 21642 2020-07
هزینه های مالی 4308 2020-03
درخواست پناهندگی 5 2020-05
ارزیابی اعتبار 75 2020-09
مخارج نظامی 956 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 21.27 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -7.5 2020-08
تولید صنعتی 2.1 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.3 2020-08
تولید صنعتی -2.7 2020-07
استفاده از ظرفیت 71.9 2020-09
تغییرات موجودی انبار -898 2020-06
ثبت خودرو 3397 2020-08
سرعت اینترنت 14620 2017-03
آدرس های IP 1350900 2017-03
ورشکستگی 2090 2018-12
شاخص رقابتی 68.35 2019-12
رتبه رقابتی 39 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 11 2019-12
تولید الکتریسیته 369 2019-12
استخراج معدن -6.2 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.8 2020-08
هزینه های مصرف کننده 6294 2020-06
پس انداز های شخصی -1.23 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 18613 2020-08
تسهیلات اعتباری خریدار 743 2020-08
قیمت گازوئیل 1.23 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 23.06 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 37.32 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 137 2020-03
جواز ساختمان 1860 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 89.9 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4490 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 92 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 2349 2020-09
تخت بیمارستان 6.56 2017-12
بیمارستان ها 32.88 2017-12
پزشکان پزشکی 4.85 2017-12
پرستاران 7.74 2017-12
تختخوابهای ICU 634 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیتوانی - شاخص های اقتصادی.