بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-07
بازار سهام 686 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2019-03
نرخ بیکاری 8 2019-06
نرخ تورم 2.5 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-06
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -470 2019-05
حساب جاری -201 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -4.4 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-05
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2019-03
تولید ناخالص داخلی 53.25 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9538 2019-03
تولید ناخالص ملی 40334 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1678 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 17670 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31065 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8 2019-06
افراد شاغل 1374 2019-03
افراد بیکار 138 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.6 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 10.7 2019-05
هزینه های کار 118 2019-03
پست های خالی شغلی 19130 2019-03
دستمزد 1263 2019-03
حداقل دستمزد 555 2019-06
دستمزد در تولید 1263 2019-03
جمعیت 2.81 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.67 2018-12
تغییر اشتغال 0.6 2019-03
نرخ اشتغال 72.5 2019-03
استخدام تمام وقت 1225 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 92.9 2019-03
بهره وری 116 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-05
اندازه اصل تورم 2.1 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119 2019-03
قیمت تولید 106 2019-06
قیمت صادرات 102 2019-03
قیمت واردات 102 2019-03
CPI مسکن آب و برق 105 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-06
تورم مواد غذایی 3.2 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-06
عرضه پول M0 6274 2019-05
عرضه پول M1 17560 2019-05
عرضه پول M2 27928 2019-05
عرضه پول M3 27928 2019-05
ترازنامه بانک 29499 2019-03
ذخایر ارزی 4866 2019-06
وام به بخش خصوصی 8725 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 19952 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -470 2019-05
حساب جاری -201 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
صادرات 2481 2019-05
واردات 2952 2019-05
بدهی خارجی 33983 2019-03
گردش سرمایه 190 2019-05
حواله 286 2018-09
ذخایر طلا 5.8 2019-06
تولید نفت خام 2 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 85.13 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
درآمد گردشگری 207 2017-12
ورود توریست 347 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 178 2018-09
هزینه های دولت 1533 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34 2018-12
درآمدهای دولت 3834 2018-09
بدهی های دولت 15137 2019-05
هزینه های مالی 3656 2018-09
درخواست پناهندگی 40 2019-03
ارزیابی اعتبار 69
مخارج نظامی 956 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.27 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -4.4 2019-06
تولید صنعتی 0.8 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2019-05
تولید صنعتی 7 2019-03
استفاده از ظرفیت 76.9 2019-06
تغییرات موجودی انبار -237 2019-03
ثبت خودرو 4546 2019-06
سرعت اینترنت 14620 2017-03
آدرس های IP 1350900 2017-03
ورشکستگی 2973 2017-12
شاخص رقابتی 67.12 2018-12
رتبه رقابتی 40 2018-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 14 2018-12
تولید الکتریسیته 271 2019-05
استخراج معدن 24 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 2019-05
هزینه های مصرف کننده 5928 2019-03
پس انداز های شخصی -1.48 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 18566 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 665 2019-05
قیمت گازوئیل 1.34 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.84 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 36.18 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 128 2019-03
جواز ساختمان 1383 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 89.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیتوانی - شاخص های اقتصادی.