بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2019-11
بازار سهام 713 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.43 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2019-09
نرخ بیکاری 7.9 2019-10
نرخ تورم 1.6 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
نرخ بهره 0 2019-10
موازنه تجاری -52 2019-09
حساب جاری 254 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -4 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 1 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.4 2019-09
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2019-09
تولید ناخالص داخلی 53.25 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10742 2019-09
تولید ناخالص ملی 43811 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2111 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 17670 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31065 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2019-10
افراد شاغل 1378 2019-09
افراد بیکار 136 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 12.4 2019-09
هزینه های کار 123 2019-06
پست های خالی شغلی 18683 2019-06
دستمزد 1289 2019-06
حداقل دستمزد 555 2019-06
دستمزد در تولید 1289 2019-06
جمعیت 2.81 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.67 2018-12
تغییر اشتغال -0.5 2019-06
نرخ اشتغال 73 2019-06
استخدام تمام وقت 1241 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 84.4 2019-06
بهره وری 124 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2019-09
اندازه اصل تورم 2.8 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 127 2019-06
قیمت تولید 105 2019-10
قیمت صادرات 102 2019-06
قیمت واردات 99.8 2019-06
CPI مسکن آب و برق 102 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-10
تورم مواد غذایی 3.6 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -4.5 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-10
نرخ بهره بین بانکی -0.41 2019-10
عرضه پول M0 6412 2019-09
عرضه پول M1 18173 2019-09
عرضه پول M2 28654 2019-09
عرضه پول M3 28654 2019-09
ترازنامه بانک 29967 2019-09
ذخایر ارزی 4691 2019-09
وام به بخش خصوصی 8759 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 19754 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -52 2019-09
حساب جاری 254 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
صادرات 2536 2019-09
واردات 2588 2019-09
بدهی خارجی 34109 2019-06
گردش سرمایه 110 2019-09
حواله 284 2019-06
ذخایر طلا 5.82 2019-12
تولید نفت خام 2 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 419 2019-06
شاخص تروریسم 0 2017-12
درآمد گردشگری 219 2018-12
ورود توریست 384 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.2 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 445 2019-06
هزینه های دولت 1474 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34 2018-12
درآمدهای دولت 4571 2019-06
بدهی های دولت 16683 2019-09
هزینه های مالی 4126 2019-06
درخواست پناهندگی 45 2019-07
ارزیابی اعتبار 69
مخارج نظامی 956 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.27 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -4 2019-10
تولید صنعتی 7.8 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.4 2019-09
تولید صنعتی 7.6 2019-09
استفاده از ظرفیت 77.2 2019-12
تغییرات موجودی انبار -242 2019-06
ثبت خودرو 4006 2019-09
سرعت اینترنت 14620 2017-03
آدرس های IP 1350900 2017-03
ورشکستگی 2973 2017-12
شاخص رقابتی 68.35 2019-12
رتبه رقابتی 39 2019-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 11 2019-12
تولید الکتریسیته 267 2019-08
استخراج معدن -0.5 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.4 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.7 2019-09
هزینه های مصرف کننده 6426 2019-06
پس انداز های شخصی -1.48 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 18945 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 741 2019-09
قیمت گازوئیل 1.25 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.89 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 37.32 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 131 2019-06
جواز ساختمان 1696 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 89.9 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیتوانی - شاخص های اقتصادی.