بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17 1.16
بازار سهام 852.59 846 839 831 824 811
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.08 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.6 0.5 3.2 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 0.2 3.7 1 2.5 2.8
نرخ بیکاری 16.40 16.6 16.2 15.4 15.2 12
نرخ تورم 0.60 1.2 1.5 1.5 1.7 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 173.30 -140 -240 -240 -200 -200
حساب جاری 558.10 190 190 190 120 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30 42.5 42.5 42.5 42.5 43.8
بودجه دولت 0.30 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
اطمینان کسب و کار -2.30 -26 -26 -26 -17 -13
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -1 -7 -3 -4 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -23.90 11 -1.5 -6.8 10.5 7
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.6 0.5 3.2 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 0.2 3.7 1 2.5 2.8
تولید ناخالص داخلی 54.22 46.8 46.8 46.8 46.8 52
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10813.00 10900 10694 10787 11083 11394
تولید ناخالص ملی 46912.40 47006 48648 47382 48085 49432
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2779.80 1988 2203 2646 2686 2761
تولید ناخالص داخلی سرانه 18427.15 16000 16000 16000 16000 18000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36974.90 35800 35800 35800 35800 37300

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 16.40 16.6 16.2 15.4 15.2 12
دستمزد 1524.20 1050 1050 1050 1050 1050
دستمزد در تولید 1524.20 990 990 990 990 990
حداقل دستمزد 642.00 642 642 642 642 690
جمعیت 2.79 2.71 2.71 2.71 2.69 2.65
سن بازنشستگی زنان 63.00 63.33 63.33 63.33 63.33 63.67
سن بازنشستگی مردان 64.00 64.17 64.17 64.17 64.17 64.33

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.60 1.2 1.5 1.5 1.7 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111.05 113 113 113 116 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.10 113 113 113 113 115
قیمت مصرف کننده اصلی 111.90 111 113 112 113 113
قیمت تولید 98.76 89.45 97.57 99.07 102 106
تغییر قیمت تولید کننده -6.30 -7.5 3.8 4.2 4.5 4.5
CPI مسکن آب و برق 102.62 103 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.11 109 109 109 109 109
تورم مواد غذایی -0.50 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 173.30 -140 -240 -240 -200 -200
حساب جاری 558.10 190 190 190 120 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5
واردات 2513.00 2720 2720 2720 2950 2950
صادرات 2686.30 2480 2480 2480 2750 2750

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30 42.5 42.5 42.5 42.5 43.8
بودجه دولت 0.30 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
ارزش بودجه دولت -925.50 -116 -116 -116 -136 -136
هزینه های دولت 1564.50 1751 1696 1494 1516 1559
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.90 37.8 37.8 37.8 37.8 35

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 21.27 41.98 21.27 21.27 41.98 41.98
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 30.98 1.77 1.77 30.98 30.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.50 11 19.5 19.5 11 11

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -2.30 -26 -26 -26 -17 -13
تولید صنعتی 11.80 1.5 3.8 3 4 3.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.10 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -1 -7 -3 -4 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -23.90 11 -1.5 -6.8 10.5 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.20 5 2.8 3.2 4.5 4.9
هزینه های مصرف کننده 7041.42 6365 6527 7131 7237 7440
تسهیلات اعتباری خریدار 705.70 767 771 753 728 748
قیمت گازوئیل 1.42 1.27 1.21 1.15 1.09 1.04


لیتوانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.