بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 712.58 699 695 692 689 683
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.40 0.37 0.4 0.43 0.46 0.53
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 3.3 2.8 2.7 2.3 2
نرخ بیکاری 7.90 8.7 8.8 8 8.1 8.5
نرخ تورم 1.60 2.1 2.3 2.2 2.3 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.3 0.6 0.6 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -52.00 -200 -220 60 -50 -140
حساب جاری 254.30 200 50 120 90 190
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.60 1 0.5 0.5 0.5 0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.20 37 36.4 36.4 36.4 36.4
بودجه دولت 0.70 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.40 16 7 7 7 5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 3.3 2.8 2.7 2.3 2
تولید ناخالص داخلی 53.25 54.3 57.5 57.5 57.5 57.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10741.70 9756 9823 9892 9854 9952
تولید ناخالص ملی 43810.70 45256 45037 44994 44818 46162
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2110.60 2144 1725 2168 2159 2187
تولید ناخالص داخلی سرانه 17669.70 18000 19300 19300 19300 19300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31065.06 32000 33200 33200 33200 33200
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 7.90 8.7 8.8 8 8.1 8.5
دستمزد 1289.00 990 990 990 990 1050
دستمزد در تولید 1289.00 960 960 960 960 990
حداقل دستمزد 555.00 555 600 600 600 600
جمعیت 2.81 2.83 2.76 2.76 2.76 2.76
سن بازنشستگی زنان 62.33 62.67 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.67 63.83 64 64 64 64
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.60 2.1 2.3 2.2 2.3 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.3 0.6 0.6 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.67 110 112 113 113 113
قیمت مصرف کننده اصلی 110.33 109 108 108 109 111
قیمت تولید 105.00 107 107 109 109 110
تغییر قیمت تولید کننده -4.50 1.7 2.5 2.3 2.7 3.2
تورم مواد غذایی 3.60 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8
CPI مسکن آب و برق 101.99 102 102 102 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.15 108 108 108 108 109
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.41 -0.31 -0.06 -0.33 -0.33 -0.06
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -52.00 -200 -220 60 -50 -140
حساب جاری 254.30 200 50 120 90 190
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.60 1 0.5 0.5 0.5 0.5
واردات 2588.30 2590 2740 2550 2680 2720
صادرات 2536.30 2360 2580 2500 2620 2480
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.20 37 36.4 36.4 36.4 36.4
بودجه دولت 0.70 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
هزینه های دولت 1474.50 1440 1583 1514 1508 1469
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.00 34.4 34.8 34.8 34.8 34.8
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 21.27 41.98 41.98 41.98 21.27 41.98
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 30.98 30.98 30.98 1.77 30.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.50 11 11 11 19.5 11
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 7.80 5.2 4.5 4.2 3.9 3.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.40 1.1 1.8 0.5 0.5 0.8
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.40 16 7 7 7 5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.70 4.4 4.8 4.8 4.8 4
هزینه های مصرف کننده 6426.31 6589 6055 6600 6574 6720
قیمت گازوئیل 1.25 1.11 1.08 1.05 1.01 0.95


لیتوانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.