بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.19 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
بازار سهام 924.10 917 910 902 894 879
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.18 0.19 0.2 0.22 0.23 0.27

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 -0.3 1.2 0.6 0.9 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 6.9 2.1 2.8 2.5 4.5
نرخ بیکاری 13.80 16.2 15.4 15.2 15 14
نرخ تورم 3.60 3 2.5 2.3 2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -259.30 -140 -240 -200 -200 -200
حساب جاری 10.91 190 190 120 120 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.30 6.2 6.2 6.2 4.9 4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.30 42.5 42.5 42.5 42.5 43.8
بودجه دولت -7.40 -5.6 -5.6 -5.6 -1.9 -1.9
اطمینان کسب و کار 6.80 -26 -26 -17 -17 -13
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -7 -3 -4 -4 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.50 -1.5 -6.8 10.5 10.5 7
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 -0.3 1.2 0.6 0.9 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 6.9 2.1 2.8 2.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 54.22 46.8 46.8 46.8 46.8 52
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11050.80 11024 10905 11116 11327 11616
تولید ناخالص ملی 47412.40 50149 47898 48740 48598 50933
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2145.30 2271 2675 2858 2849 2986
تولید ناخالص داخلی سرانه 18427.15 16000 16000 16000 16000 18000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36974.90 35800 35800 35800 35800 37300

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 13.80 16.2 15.4 15.2 15 14
دستمزد 1517.40 1050 1050 1050 1050 1050
دستمزد در تولید 1517.40 990 990 990 990 990
حداقل دستمزد 642.00 642 642 642 690 690
جمعیت 2.79 2.71 2.71 2.69 2.69 2.65
سن بازنشستگی زنان 63.00 63.33 63.33 63.33 63.33 63.67
سن بازنشستگی مردان 64.00 64.17 64.17 64.17 64.17 64.33

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 3.60 3 2.5 2.3 2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 114.19 113 113 116 116 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.90 115 114 114 115 116
قیمت مصرف کننده اصلی 113.89 111 113 113 113 113
قیمت تولید 102.52 97.57 99.07 114 106 106
تغییر قیمت تولید کننده 11.90 3.8 4.2 4.5 4.5 4.5
CPI مسکن آب و برق 103.00 103 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.22 109 109 109 109 109
تورم مواد غذایی 0.70 0.8 1.6 1.6 2 2.8

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -259.30 -140 -240 -200 -200 -200
حساب جاری 10.91 190 190 120 120 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.30 6.2 6.2 6.2 4.9 4.9
واردات 2926.30 2720 2720 2950 2950 2950
صادرات 2667.00 2480 2480 2750 2750 2750

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.30 42.5 42.5 42.5 42.5 43.8
بودجه دولت -7.40 -5.6 -5.6 -5.6 -1.9 -1.9
ارزش بودجه دولت -1711.93 -116 -116 -136 -136 -136
هزینه های دولت 1728.60 1748 1510 1608 1604 1681
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.50 37.8 37.8 37.8 37.8 35

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 21.27 41.98 21.27 41.98 41.98 41.98
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 30.98 1.77 30.98 30.98 30.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.50 11 19.5 11 11 11

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 6.80 -26 -26 -17 -17 -13
تولید صنعتی 25.10 8.5 5.2 7.7 4 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.40 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -7 -3 -4 -4 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.50 -1.5 -6.8 10.5 10.5 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 35.70 6 6.5 10 4.5 6
هزینه های مصرف کننده 6349.00 6729 7209 7239 7217 7564
تسهیلات اعتباری خریدار 713.40 795 761 730 722 763
قیمت گازوئیل 1.50 1.27 1.21 1.09 1.09 1.04


لیتوانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.