بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.17 1.16 1.15 1.15 1.15 1.14
بازار سهام 777.78 770 764 757 751 738
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.21

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.50 6.5 2.5 2.1 1.3 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.20 -9 -7 0.2 16.8 6.5
نرخ بیکاری 13.70 11.5 12 12.5 11 9.8
نرخ تورم 1.30 0.3 1.1 1.4 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 170.90 -60 -140 -240 -240 -200
حساب جاری 84.40 90 190 190 190 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30 41 41 42.5 42.5 42.5
بودجه دولت 0.30 -4.7 -4.7 -5.6 -5.6 -5.6
اطمینان کسب و کار -7.50 -34 -32 -26 -26 -17
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -32 -28 -22 -22 -17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 7 5 5 5 5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.50 6.5 2.5 2.1 1.3 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.20 -9 -7 0.2 16.8 6.5
تولید ناخالص داخلی 54.22 42.5 42.5 46.8 46.8 46.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10312.20 10419 10134 10900 12706 10793
تولید ناخالص ملی 46912.40 42496 43629 47006 54794 46464
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2124.30 2540 2343 1988 2317 2495
تولید ناخالص داخلی سرانه 18427.15 15300 15300 16000 16000 16000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36974.90 33200 33200 35800 35800 35800

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 13.70 11.5 12 12.5 11 9.8
دستمزد 1381.00 990 1050 1050 1050 1050
دستمزد در تولید 1381.00 960 990 990 990 990
حداقل دستمزد 607.00 600 600 640 640 640
جمعیت 2.79 2.76 2.73 2.71 2.71 2.69
سن بازنشستگی زنان 62.33 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.67 64 64 64 64 64

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.30 0.3 1.1 1.4 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.32 109 113 113 113 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.00 111 112 113 113 114
قیمت مصرف کننده اصلی 112.25 112 113 112 113 114
قیمت تولید 96.05 109 110 99.79 97.11 114
تغییر قیمت تولید کننده -8.70 2.7 3.2 3.2 3.2 3.3
CPI مسکن آب و برق 98.07 102 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.87 108 109 109 109 109
تورم مواد غذایی 1.40 3.7 2.8 2.8 2.8 2.8

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.48 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 170.90 -60 -140 -240 -240 -200
حساب جاری 84.40 90 190 190 190 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
واردات 2504.90 2680 2720 2720 2720 2950
صادرات 2334.00 2620 2480 2480 2480 2750

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30 41 41 42.5 42.5 42.5
بودجه دولت 0.30 -4.7 -4.7 -5.6 -5.6 -5.6
ارزش بودجه دولت -574.10 -66.23 -116 -116 -116 -136
هزینه های دولت 1635.30 1468 1482 1751 2041 1578
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.90 42.3 42.3 37.8 37.8 37.8

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.50 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -7.50 -34 -32 -26 -26 -17
تولید صنعتی 2.10 -3 -1 1.5 3.8 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.30 -0.7 0.8 0.8 0.8 0.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -32 -28 -22 -22 -17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 7 5 5 5 5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.80 3 3.5 5 2.8 4.5
هزینه های مصرف کننده 6294.27 6748 6483 6365 7420 6904
تسهیلات اعتباری خریدار 743.10 719 669 767 866 712
قیمت گازوئیل 1.26 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87


لیتوانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.