بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.10 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 694.20 684 680 677 673 666
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.40 0.26 0.28 0.29 0.3 0.33
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 3 2.5 2.8 2.7 2
نرخ بیکاری 8.20 8.2 8.7 8.8 8 8.5
نرخ تورم 2.60 2.5 2.5 2.3 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 1 0.1 0.3 0.6 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -353.30 -320 -200 -220 60 -140
حساب جاری -102.46 105 200 50 120 190
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.60 1 1 0.5 0.5 0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.20 37 37 36.4 36.4 36.4
بودجه دولت 0.70 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.50 -8.1 16 7 7 5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 3 2.5 2.8 2.7 2
تولید ناخالص داخلی 53.25 54.3 54.3 57.5 57.5 57.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9632.00 9591 9681 9823 9892 9875
تولید ناخالص ملی 40334.10 41544 41342 41463 41423 42169
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2110.60 2131 2127 1725 2168 2170
تولید ناخالص داخلی سرانه 17669.70 18000 18000 19300 19300 19300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31065.06 32000 32000 33200 33200 33200
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 8.20 8.2 8.7 8.8 8 8.5
دستمزد 1289.00 995 990 990 990 1050
دستمزد در تولید 1289.00 995 960 960 960 990
حداقل دستمزد 555.00 555 555 600 600 600
جمعیت 2.81 2.77 2.77 2.73 2.73 2.73
سن بازنشستگی زنان 62.33 62.33 62.67 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.67 63.67 63.83 64 64 64
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.60 2.5 2.5 2.3 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 1 0.1 0.3 0.6 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.57 111 111 112 113 113
قیمت مصرف کننده اصلی 108.66 109 109 108 109 111
قیمت تولید 105.00 110 107 107 109 110
تغییر قیمت تولید کننده -3.50 -1.7 1.7 2.5 2.3 3.2
تورم مواد غذایی 5.10 2.6 2.9 2.9 2.9 2.8
CPI مسکن آب و برق 101.69 102 102 102 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.28 108 108 108 108 109
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.41 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -353.30 -320 -200 -220 60 -140
حساب جاری -102.46 105 200 50 120 190
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.60 1 1 0.5 0.5 0.5
واردات 2821.20 2590 2560 2660 2620 2620
صادرات 2459.20 2320 2360 2440 2680 2480
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.20 37 37 36.4 36.4 36.4
بودجه دولت 0.70 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
هزینه های دولت 1474.50 1361 1429 1583 1514 1457
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.00 34.4 34.4 34.8 34.8 34.8
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 21.27 41.98 41.98 41.98 21.27 41.98
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 30.98 30.98 30.98 1.77 30.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.50 11 11 11 19.5 11
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 5.20 5.5 5.2 4.5 4.2 3.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20 -1.4 1.1 1.8 0.5 0.8
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.50 -8.1 16 7 7 5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.60 5 4.4 4.8 4.8 4
هزینه های مصرف کننده 6426.31 6514 6538 6055 6600 6668
قیمت گازوئیل 1.30 1.24 1.21 1.17 1.14 1.14


لیتوانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.