بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.1
بازار سهام 965.47 951 936 922 908 881
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.53 0.58 0.64 0.7 0.77 0.94

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.03 0.6 0.9 1 1 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 5.1 4.2 2.7 2.6 2.8
نرخ بیکاری 10.90 11.6 11.4 11.3 11.5 11.8
نرخ تورم 8.00 8.5 6.2 3.9 2.6 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.1
موازنه تجاری -238.50 -200 -200 -200 -200 -200
حساب جاری 182.15 120 120 120 120 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.30 6.2 4.9 4.9 4.9 4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.30 42.5 42.5 42.5 42.5 43.8
بودجه دولت -7.40 -5.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
اطمینان کسب و کار -1.00 -17 -17 -17 -17 -13
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -4 -4 -4 -4 -12
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.60 10.5 10.5 10.5 10.5 7
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.03 0.6 0.9 1 1 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 5.1 4.2 2.7 2.6 2.8
تولید ناخالص داخلی 55.89 46.8 46.8 46.8 46.8 52
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11447.10 10194 11557 11439 11745 11725
تولید ناخالص ملی 47412.40 43605 49404 48693 48645 51226
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2699.00 2244 2235 2772 2769 3003
تولید ناخالص داخلی سرانه 17032.99 16000 16000 16000 16000 18000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36732.03 35800 35800 35800 35800 37300

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 10.90 11.6 11.4 11.3 11.5 11.8
دستمزد 1598.10 1050 1050 1050 1050 1050
دستمزد در تولید 1598.10 990 990 990 990 990
حداقل دستمزد 642.00 642 690 690 690 690
جمعیت 2.79 2.69 2.69 2.69 2.69 2.65
سن بازنشستگی زنان 63.00 63.33 63.33 63.33 63.33 63.67
سن بازنشستگی مردان 64.00 64.17 64.17 64.17 64.17 64.33

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 8.00 8.5 6.2 3.9 2.6 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.40 121 120 120 122 123
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 119.69 116 116 116 116 116
قیمت مصرف کننده اصلی 117.15 113 119 120 120 120
اندازه اصل تورم 5.20 4.5 5.7 3.4 2.8 2.3
قیمت تولید 110.90 114 114 115 117 118
تغییر قیمت تولید کننده 16.40 14.9 13.1 10 7.1 5
CPI مسکن آب و برق 116.50 103 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.03 120 120 120 121 121
تورم مواد غذایی 5.90 1.6 2 2 2 2.8

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.47

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -238.50 -200 -200 -200 -200 -200
حساب جاری 182.15 120 120 120 120 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.30 6.2 4.9 4.9 4.9 4.9
واردات 3347.20 2950 2950 2950 2950 2950
صادرات 3108.70 2750 2750 2750 2750 2750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 266.83 89.53 281 1791 179 75.78

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.30 42.5 42.5 42.5 42.5 43.8
بودجه دولت -7.40 -5.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
ارزش بودجه دولت 153.60 -136 -136 -136 -136 -136
هزینه های دولت 1669.30 1497 1792 1714 1713 1718
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.50 37.8 37.8 37.8 37.8 35

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 21.27 41.98 41.98 41.98 41.98 41.98
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.50 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار -1.00 -17 -17 -17 -17 -13
تولید صنعتی 22.60 7.7 7.7 3.5 3.5 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -4 -4 -4 -4 -12
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.60 10.5 10.5 10.5 10.5 7
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 8.10 2.5 -18 -5.5 2 3
هزینه های مصرف کننده 6990.57 6903 6612 7179 7172 7458
تسهیلات اعتباری خریدار 775.10 746 734 753 796 767
قیمت گازوئیل 1.69 1.09 1.53 1.45 1.38 1.31


لیتوانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.