بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.17 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15
بازار سهام 1003.54 994 980 966 952 924
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.09 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.2 0.6 0.9 1 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.80 2.1 2.8 6.5 4 4.5
نرخ بیکاری 13.10 14.8 15.2 15 14.9 14
نرخ تورم 5.30 2.5 2.3 2 1.9 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -464.80 -240 -200 -200 -200 -200
حساب جاری -81.00 190 120 120 120 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.30 6.2 6.2 4.9 4.9 4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.30 42.5 42.5 42.5 42.5 43.8
بودجه دولت -7.40 -5.6 -5.6 -1.9 -1.9 -1.9
اطمینان کسب و کار 6.50 -26 -17 -17 -17 -13
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.00 -3 -4 -4 -4 -12
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.10 -6.8 10.5 10.5 10.5 7
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.2 0.6 0.9 1 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.80 2.1 2.8 6.5 4 4.5
تولید ناخالص داخلی 55.89 46.8 46.8 46.8 46.8 52
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11138.40 11112 11156 11812 11584 11659
تولید ناخالص ملی 47412.40 48099 43605 50494 49309 50933
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2699.00 2675 2244 2285 2807 2986
تولید ناخالص داخلی سرانه 18390.76 16000 16000 16000 16000 18000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36732.03 35800 35800 35800 35800 37300

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 13.10 14.8 15.2 15 14.9 14
دستمزد 1566.40 1050 1050 1050 1050 1050
دستمزد در تولید 1566.40 990 990 990 990 990
حداقل دستمزد 642.00 642 642 690 690 690
جمعیت 2.79 2.71 2.69 2.69 2.69 2.65
سن بازنشستگی زنان 63.00 63.33 63.33 63.33 63.33 63.67
سن بازنشستگی مردان 64.00 64.17 64.17 64.17 64.17 64.33

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 5.30 2.5 2.3 2 1.9 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 115.79 113 116 116 116 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.80 114 114 115 118 116
قیمت مصرف کننده اصلی 115.54 114 113 114 118 116
قیمت تولید 107.92 99.07 102 106 109 106
تغییر قیمت تولید کننده 12.30 4.2 4.5 4.5 4.5 4.5
CPI مسکن آب و برق 111.49 103 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.87 109 109 109 109 109
تورم مواد غذایی 2.70 1.6 1.6 2 2 2.8

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -464.80 -240 -200 -200 -200 -200
حساب جاری -81.00 190 120 120 120 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.30 6.2 6.2 4.9 4.9 4.9
واردات 3201.20 2720 2950 2950 2950 2950
صادرات 2736.40 2480 2750 2750 2750 2750

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.30 42.5 42.5 42.5 42.5 43.8
بودجه دولت -7.40 -5.6 -5.6 -1.9 -1.9 -1.9
ارزش بودجه دولت -408.80 -116 -136 -136 -136 -136
هزینه های دولت 1669.30 1518 1497 1831 1736 1709
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.50 37.8 37.8 37.8 37.8 35

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 21.27 41.98 41.98 41.98 41.98 41.98
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.50 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 6.50 -26 -17 -17 -17 -13
تولید صنعتی 15.00 5.2 7.7 7.7 3.5 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.00 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.00 -3 -4 -4 -4 -12
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.10 -6.8 10.5 10.5 10.5 7
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 11.10 6.5 10 10 5.5 6
هزینه های مصرف کننده 6990.57 7213 6903 6758 7270 7415
تسهیلات اعتباری خریدار 747.70 761 733 750 763 763
قیمت گازوئیل 1.53 1.45 1.38 1.31 1.25 1.18


لیتوانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.