بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.06 1.04 1.03 1.03 1.02 1.01
بازار سهام 916.47 888 867 847 826 788
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.08 2.26 2.48 2.73 3 3.63

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 -1.5 -0.2 0.9 1.2 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 1 0.5 0.1 0.7 3.9
نرخ بیکاری 9.50 10 9.7 9.8 9.6 9.5
نرخ تورم 16.80 13.5 12.5 11.4 8.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.90 0.2 1 1.5 1.5 1
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری -758.20 -200 -200 -200 -200 -200
حساب جاری -342.70 100 100 120 150 100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.30 3.2 3.2 3.2 2.6 2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.30 45 45 45 43 43.8
بودجه دولت -1.00 -2.5 -2.5 -2.5 -1.4 -1.4
اطمینان کسب و کار 1.90 -8 -1 -0.5 1 -1
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.00 -12 -10 -6 -2 -1
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 16.80 -5 1 1.5 5 7
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 -1.5 -0.2 0.9 1.2 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 1 0.5 0.1 0.7 3.9
تولید ناخالص داخلی 55.89 46.8 46.8 52 52 52
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11666.60 11250 11504 11520 11748 11969
تولید ناخالص ملی 53392.60 47887 47649 53446 53766 55530
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2735.00 2726 2689 2738 2754 2845
تولید ناخالص داخلی سرانه 17032.99 16000 16000 18000 18000 18000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36732.03 35800 35800 37300 37300 37300

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 9.50 10 9.7 9.8 9.6 9.5
دستمزد 1679.30 1050 1050 1050 1050 1050
دستمزد در تولید 1679.30 990 990 990 990 990
حداقل دستمزد 730.00 690 690 690 690 740
جمعیت 2.79 2.69 2.69 2.65 2.65 2.65
سن بازنشستگی زنان 63.00 63.33 63.33 63.67 63.67 63.67
سن بازنشستگی مردان 64.00 64.17 64.17 64.33 64.33 64.33

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 16.80 13.5 12.5 11.4 8.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.90 0.2 1 1.5 1.5 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.50 131 133 137 142 140
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 132.40 116 116 116 116 116
قیمت مصرف کننده اصلی 120.06 119 120 120 122 123
اندازه اصل تورم 9.00 3.4 2.8 2.3 2.3 0.9
قیمت تولید 129.80 115 117 119 131 124
تغییر قیمت تولید کننده 28.00 10 7.1 5 5 4.5
تورم مواد غذایی 21.70 2 2 2.8 2.8 2.8
CPI مسکن آب و برق 142.40 103 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134.61 135 136 138 140 142

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.45 -0.45 -0.2 0.05 0.05 0.3

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -758.20 -200 -200 -200 -200 -200
حساب جاری -342.70 100 100 120 150 100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.30 3.2 3.2 3.2 2.6 2.6
واردات 4444.00 2950 2950 2950 2950 2950
صادرات 3685.80 2750 2750 2750 2750 2750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 146.52 1791 1791 75.78 75.78 75.78

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.30 45 45 45 43 43.8
بودجه دولت -1.00 -2.5 -2.5 -2.5 -1.4 -1.4
ارزش بودجه دولت -516.34 -136 -136 -136 -136 -136
هزینه های دولت 1581.30 1686 1481 1583 1592 1645
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.50 37.8 37.8 35 35 35

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 21.27 41.98 41.98 41.98 41.98 41.98
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.50 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 1.90 -8 -1 -0.5 1 -1
تولید صنعتی 25.80 3.5 3.5 2.3 2.3 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11.30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.00 -12 -10 -6 -2 -1
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 16.80 -5 1 1.5 5 7
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 7.70 -5.5 2 3 3 3
هزینه های مصرف کننده 7428.06 7060 7523 7435 7480 7725
قیمت گازوئیل 1.79 1.85 1.92 1.99 2.05 2.06
تسهیلات اعتباری خریدار 813.70 741 780 776 819 806


لیتوانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.