بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 1.08 1.1 1.1 1.1 1.09 1.09
بازار سهام 749.96 731 728 725 722 716
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.25 0.35 0.38 0.4 0.43 0.49

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 2.8 2.3 2.7 2.6 2.3
نرخ بیکاری 9.20 8.8 8 8.1 8.5 8.4
نرخ تورم 3.00 2.8 2.2 2.3 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.6 0.6 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -181.40 -220 60 -60 -140 -200
حساب جاری 366.00 50 120 90 190 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.60 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.20 36.4 36.4 36.4 36.4 36
بودجه دولت 0.70 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 15.50 7 7 7 5 5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 2.8 2.3 2.7 2.6 2.3
تولید ناخالص داخلی 53.25 57.5 57.5 57.5 57.5 60.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10896.70 9645 9706 10838 11021 11274
تولید ناخالص ملی 43810.70 44219 44147 44205 44950 45984
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2618.80 1693 2127 2642 2687 2749
تولید ناخالص داخلی سرانه 17669.70 19300 19300 19300 19300 20400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31065.06 33200 33200 33200 33200 34800

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 9.20 8.8 8 8.1 8.5 8.4
دستمزد 1317.60 990 990 990 1050 1050
دستمزد در تولید 1317.60 960 960 960 990 990
حداقل دستمزد 555.00 600 600 600 600 640
جمعیت 2.81 2.76 2.76 2.76 2.73 2.69
سن بازنشستگی زنان 62.33 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.67 64 64 64 64 64

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 3.00 2.8 2.2 2.3 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.6 0.6 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.50 112 113 113 113 116
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.81 109 109 109 113 116
قیمت مصرف کننده اصلی 109.80 109 111 112 112 114
قیمت تولید 105.40 107 109 109 110 114
تغییر قیمت تولید کننده 1.10 2.5 2.3 2.7 3.2 3.3
تورم مواد غذایی 4.30 3.7 2.9 2.9 2.8 2.8
CPI مسکن آب و برق 106.64 102 102 102 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.16 108 108 108 109 109

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.39 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -181.40 -220 60 -60 -140 -200
حساب جاری 366.00 50 120 90 190 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.60 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
واردات 2511.80 2740 2550 2680 2720 2950
صادرات 2330.40 2580 2500 2620 2480 2750

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.20 36.4 36.4 36.4 36.4 36
بودجه دولت 0.70 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
ارزش بودجه دولت 20.30 -66.23 -66.23 -66.23 -116 -136
هزینه های دولت 1512.90 1554 1486 1527 1552 1588
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.00 34.8 34.8 34.8 34.8 34.7

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.50 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید صنعتی -0.40 4.5 4.2 3.9 3.7 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.90 1.8 0.5 0.5 0.8 0.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 15.50 7 7 7 5 5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.80 0.1 0.6 1.2 1.8 2.2
هزینه های مصرف کننده 6956.63 5945 6476 7019 7138 7302
قیمت گازوئیل 1.33 1.19 1.21 1.24 1.29 1.29
تسهیلات اعتباری خریدار 719.10 663 668 748 758 776


لیتوانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.