28/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP -6.1% -0.1% ®
07:00 AM
LT
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 7.7% 6.4% ®
30/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 3.7% -5.9% ®
07:00 AM
LT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 -0.1% -4.6% ®
06/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
موازنه تجاری SEP €0.09B
10/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.7%
07:00 AM
LT
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.4%
11/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه PPI OCT -1.1%
07:00 AM
LT
PPI (سالانه) OCT -10.2%
13/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
LT
حساب جاری SEP €338.54M
23/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -1.3%
07:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT -0.4%
26/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -6.1%
07:00 AM
LT
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 7.7%


لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.