15/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
حساب جاری FEB €244.1M €293.5M
23/04/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 9.6%
06:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR 2.4%
27/04/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 5.5%
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR -5.5%
30/04/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q1 -0.2%
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q1 -1%
07/05/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
موازنه تجاری MAR €0.003B
10/05/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
نرخ تورم (سالانه) APR 1.6%
06:00 AM
LT
نرخ تورم (ماهانه) APR 1.0%
11/05/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه PPI APR 1.2%
06:00 AM
LT
PPI (سالانه) APR 4.6%


لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.