22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
LT
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 15.3% 14%
06:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 2.8% -0.6%
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
LT
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP -0.1%
06:00 AM
LT
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 11.4% 4.2%
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
LT
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 1.0% 1.2%
07:00 AM
LT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 7.8% 2.1%
09/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
LT
موازنه تجاری SEP €-0.19B € -0.24B
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
LT
نرخ تورم (سالانه) OCT 6.3%
07:00 AM
LT
نرخ تورم (ماهانه) OCT 1.4%
11/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
LT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه OCT 1.5%
07:00 AM
LT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه OCT 15.1% 15.5%
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
LT
حساب جاری SEP €168.5M

لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.