28/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 3.4% 5.7% ®
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 16.5% 19.5% ®
30/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 2.0%
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 1.2%
06/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
موازنه تجاری JUN €-0.36B
09/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
نرخ تورم (سالانه) JUL 3.6%
06:00 AM
LT
نرخ تورم (ماهانه) JUL 0.6%
10/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت تولید کننده JUL 2.2%
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده JUL 11.3%
13/08/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
حساب جاری JUN €-15.9M
23/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL 20.1%
06:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUL -0.2%


لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.