23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
LT
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 18.4% 27.4% ® 27%
06:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -7.1% 12.4% ® 5%
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
LT
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR 16.8% 5%
06:00 AM
LT
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 7.7% 12%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
LT
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q1 1.3% 0.9%
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q1 5.3% 4.4%
08/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
LT
نرخ تورم (سالانه) MAY 16.8%
06:00 AM
LT
نرخ تورم (ماهانه) MAY 1.9%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
LT
موازنه تجاری APR €-0.76B
06:00 AM
LT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه MAY 4.3%
06:00 AM
LT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 28.0%
13/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
LT
حساب جاری APR €-342.7M

لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.