23/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 5.2%
06:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 1.2%
27/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 5.5%
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 6.6%
08/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.6%
06:00 AM
LT
نرخ تورم (ماهانه) SEP -0.4%
09/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه PPI SEP -1.4%
06:00 AM
LT
PPI (سالانه) SEP -3.5%
10/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
موازنه تجاری AUG €-0.35B
14/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
حساب جاری AUG €-102M


لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.