22/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT 2.4%
07:00 AM
LT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 7.8%
27/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -7.4%
07:00 AM
LT
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 4.7%
29/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q3 0.9%
07:00 AM
LT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q3 3.8%
09/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
نرخ تورم (سالانه) NOV 1.6%
07:00 AM
LT
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.1%
10/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
موازنه تجاری OCT €-0.052B
07:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه PPI NOV -0.8%
07:00 AM
LT
PPI (سالانه) NOV -4.5%


لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.