25/01/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 1.4% 0.1%
07:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 0.6% 1.3%
28/01/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -4.7%
07:00 AM
LT
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 6.8%
29/01/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 3.8%
07:00 AM
LT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 0.1%
09/02/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
موازنه تجاری DEC €-0.13B
11/02/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.0%
07:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه PPI JAN 1.5%
07:00 AM
LT
PPI (سالانه) JAN -7.9%
12/02/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.2%
15/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
LT
حساب جاری DEC €86.26M


لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.