23/05/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 13.8% 5.1%
06:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -0.3% 3.4%
28/05/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR 13.3%
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 3.5%
31/05/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q1 1.4%
06:00 AM
LT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q1 3.8%
07/06/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
موازنه تجاری APR €-0.15B
10/06/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
نرخ تورم (سالانه) MAY 2.8%
06:00 AM
LT
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.8%
11/06/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
LT
تغییرات ماهیانه PPI MAY 2.0%
06:00 AM
LT
PPI (سالانه) MAY 3.9%
13/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
LT
حساب جاری APR €-12.53M


لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لیتوانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.