بازارها گذشته مرجع
پول 6.7 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1 2019-03
نرخ بیکاری 3.8 2018-06
نرخ تورم 0.3 2019-11
نرخ بهره 5 2019-12
موازنه تجاری 756 2019-03
حساب جاری 487 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1 2019-03
تولید ناخالص داخلی 23.41 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15289 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28647 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2018-06
جمعیت 1.39 2018-12
افراد شاغل 604 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.5 2018-06
افراد بیکار 24 2018-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-11
تورم مواد غذایی 0.8 2019-10
قیمت تولید 608 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.5 2018-12
ترازنامه بانک 141297 2019-08
ذخایر ارزی 6929 2019-12
عرضه پول M0 26383 2019-10
عرضه پول M2 87039 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 756 2019-03
حساب جاری 487 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 2018-12
صادرات 2346 2019-03
واردات 1589 2019-03
ذخایر طلا 1.94 2019-12
تولید نفت خام 59.26 2019-08
بدهی خارجی 26309 2019-10
شاخص تروریسم 0.02 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 57 2020-01
هزینه های مالی 4789 2019-07
ارزش بودجه دولت -26.5 2019-07
بدهی های دولت 92699 2019-10
درآمدهای دولت 4762 2019-07
مخارج نظامی 165 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 9570 2017-03
آدرس های IP 175628 2017-03
استفاده از ظرفیت 63.1 2019-06
تولید سیمان 47190 2019-12
شاخص رقابتی 58.3 2019-12
رتبه رقابتی 79 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 105 2019-12
تولید صنعتی 1 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.1 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 35889 2019-09
قیمت گازوئیل 0.43 2019-11
اعتبار بخش خصوصی 65836 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترینیداد و توباگو - شاخص های اقتصادی.