بازارها گذشته مرجع
پول 6.74 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1 2019-03
نرخ بیکاری 4.4 2017-12
نرخ تورم 1.2 2019-08
نرخ بهره 5 2019-09
موازنه تجاری 756 2019-03
حساب جاری 487 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1 2019-03
تولید ناخالص داخلی 23.41 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15289 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28647 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2017-12
جمعیت 1.39 2018-12
افراد شاغل 596 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.3 2017-12
افراد بیکار 27.3 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-08
تورم مواد غذایی 2 2019-08
قیمت تولید 608 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2019-09
نرخ بهره سپرده 1.5 2018-12
ترازنامه بانک 140695 2019-07
ذخایر ارزی 7046 2019-08
عرضه پول M0 25799 2019-07
عرضه پول M2 87029 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 756 2019-03
حساب جاری 487 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 2018-12
صادرات 2346 2019-03
واردات 1589 2019-03
ذخایر طلا 1.94 2019-09
تولید نفت خام 59.51 2019-06
بدهی خارجی 25764 2019-07
شاخص تروریسم 0.12 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 67.5
هزینه های مالی 4789 2019-07
ارزش بودجه دولت -26.5 2019-07
بدهی های دولت 90781 2019-07
درآمدهای دولت 4762 2019-07
مخارج نظامی 165 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 9570 2017-03
آدرس های IP 175628 2017-03
استفاده از ظرفیت 63.5 2019-03
تولید سیمان 51088 2019-06
شاخص رقابتی 58.3 2019-12
رتبه رقابتی 79 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 105 2018-12
تولید صنعتی 1 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.1 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 35224 2019-07
قیمت گازوئیل 0.45 2019-08
اعتبار بخش خصوصی 65377 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترینیداد و توباگو - شاخص های اقتصادی.