بازارها گذشته مرجع
پول 6.72 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.1 2018-12
نرخ بیکاری 4.4 2017-12
نرخ تورم 1.1 2019-06
نرخ بهره 5 2019-07
موازنه تجاری 690 2018-09
حساب جاری 68.3 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 23.41 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15289 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28647 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2017-12
جمعیت 1.39 2018-12
افراد شاغل 596 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.3 2017-12
افراد بیکار 27.3 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-06
تورم مواد غذایی 1.4 2019-06
قیمت تولید 604 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2019-07
نرخ بهره سپرده 1.5 2018-12
ترازنامه بانک 138095 2019-04
ذخایر ارزی 6984 2019-06
عرضه پول M0 23457 2019-04
عرضه پول M2 87671 2019-04
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 690 2018-09
حساب جاری 68.3 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 2018-12
صادرات 2486 2018-09
واردات 1796 2018-09
ذخایر طلا 1.9 2019-06
تولید نفت خام 59 2019-04
بدهی خارجی 25848 2019-05
شاخص تروریسم 0.12 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 67.5
هزینه های مالی 3668 2019-04
ارزش بودجه دولت 374 2019-04
بدهی های دولت 92346 2019-05
درآمدهای دولت 4042 2019-04
مخارج نظامی 165 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 9570 2017-03
آدرس های IP 175628 2017-03
استفاده از ظرفیت 67.7 2018-12
تولید سیمان 51088 2019-06
شاخص رقابتی 57.88 2018-12
رتبه رقابتی 78 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 105 2018-12
تولید صنعتی 9.5 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 15 2018-09
مصرف کننده گذشته مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 34869 2019-05
قیمت گازوئیل 0.45 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 64632 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترینیداد و توباگو - شاخص های اقتصادی.