بازارها گذشته مرجع
پول 6.69 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-09
نرخ بیکاری 4.6 2018-09
نرخ تورم 0.4 2020-01
نرخ بهره 3.5 2020-03
موازنه تجاری 423 2019-09
حساب جاری 186 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 90 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 5 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 1 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 21 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15289 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28647 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2018-09
جمعیت 1.36 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.2 2018-09
افراد بیکار 28.9 2018-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-01
تورم مواد غذایی -1 2019-12
قیمت تولید 608 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2020-03
نرخ بهره سپرده 1.5 2018-12
ترازنامه بانک 149077 2019-12
ذخایر ارزی 6802 2020-01
عرضه پول M0 24131 2020-01
عرضه پول M2 90155 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 423 2019-09
حساب جاری 186 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 2018-12
صادرات 2034 2019-09
واردات 1612 2019-09
ذخایر طلا 1.94 2019-12
تولید نفت خام 59.46 2019-11
بدهی خارجی 27580 2020-01
شاخص تروریسم 0.02 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 55 2020-03
هزینه های مالی 3742 2019-12
ارزش بودجه دولت 2233 2019-12
بدهی های دولت 97658 2020-01
درآمدهای دولت 5976 2019-12
مخارج نظامی 165 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 9570 2017-03
آدرس های IP 175628 2017-03
استفاده از ظرفیت 64.2 2019-09
تولید سیمان 49297 2020-02
شاخص رقابتی 58.3 2019-12
رتبه رقابتی 79 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
آسانی کسب و کار 105 2019-12
تولید صنعتی -7.7 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.9 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 37156 2020-01
قیمت گازوئیل 0.42 2020-01
اعتبار بخش خصوصی 66323 2019-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 90 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 5 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 1 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترینیداد و توباگو - شاخص های اقتصادی.