بازارها گذشته مرجع
پول 6.77 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-09
نرخ بیکاری 4.6 2018-09
نرخ تورم 0.4 2020-03
نرخ بهره 3.5 2020-09
موازنه تجاری 488 2019-12
حساب جاری 243 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.2 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 4285 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 70 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 905 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 24.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15105 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26176 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2018-09
جمعیت 1.36 2019-12
افراد بیکار 28.9 2018-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-03
تورم مواد غذایی 1.2 2020-03
قیمت تولید 608 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2020-09
نرخ بهره سپرده 1.5 2019-12
ترازنامه بانک 148425 2020-03
ذخایر ارزی 7442 2020-08
عرضه پول M0 28679 2020-06
عرضه پول M2 93275 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 488 2019-12
حساب جاری 243 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
صادرات 2026 2019-12
واردات 1538 2019-12
ذخایر طلا 1.9 2020-06
تولید نفت خام 51.22 2020-05
بدهی خارجی 30911 2020-07
شاخص تروریسم 0.02 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.2 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 52 2020-09
هزینه های مالی 3903 2020-04
ارزش بودجه دولت -1033 2020-04
بدهی های دولت 101254 2020-07
درآمدهای دولت 2870 2020-04
مخارج نظامی 165 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 9570 2017-03
آدرس های IP 175628 2017-03
استفاده از ظرفیت 61.2 2020-03
تولید سیمان 53081 2020-06
شاخص رقابتی 58.3 2019-12
رتبه رقابتی 79 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
آسانی کسب و کار 105 2019-12
تولید صنعتی -7.7 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.9 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 36970 2020-04
قیمت گازوئیل 0.31 2020-07
اعتبار بخش خصوصی 66677 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4285 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 70 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 905 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترینیداد و توباگو - شاخص های اقتصادی.