بازارها گذشته مرجع
پول 6.73 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-09
نرخ بیکاری 4.6 2018-09
نرخ تورم 0.4 2020-03
نرخ بهره 3.5 2020-06
موازنه تجاری 423 2019-09
حساب جاری 186 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.2 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 133 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 8 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 120 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 24.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15105 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26176 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2018-09
جمعیت 1.36 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.2 2018-09
افراد بیکار 28.9 2018-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-03
تورم مواد غذایی 1.2 2020-03
قیمت تولید 608 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2020-06
نرخ بهره سپرده 1.5 2018-12
ترازنامه بانک 148173 2020-01
ذخایر ارزی 6563 2020-04
عرضه پول M0 24131 2020-01
عرضه پول M2 90155 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 423 2019-09
حساب جاری 186 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
صادرات 2034 2019-09
واردات 1612 2019-09
ذخایر طلا 1.9 2020-03
تولید نفت خام 59.02 2020-03
بدهی خارجی 27258 2020-03
شاخص تروریسم 0.02 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.2 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 52 2020-07
هزینه های مالی 4844 2020-01
ارزش بودجه دولت -1761 2020-01
بدهی های دولت 98687 2020-03
درآمدهای دولت 3083 2020-01
مخارج نظامی 165 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 9570 2017-03
آدرس های IP 175628 2017-03
استفاده از ظرفیت 65.5 2019-12
تولید سیمان 62517 2020-03
شاخص رقابتی 58.3 2019-12
رتبه رقابتی 79 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
آسانی کسب و کار 105 2019-12
تولید صنعتی -7.7 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.9 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 37177 2020-02
قیمت گازوئیل 0.22 2020-05
اعتبار بخش خصوصی 66892 2020-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 133 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 8 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 120 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترینیداد و توباگو - شاخص های اقتصادی.