بازارها گذشته مرجع
پول 6.75 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.9 2020-03
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
نرخ تورم 0.8 2020-12
نرخ بهره 3.5 2020-12
موازنه تجاری 488 2019-12
حساب جاری 243 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.2 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 7682 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 139 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 7423 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.9 2020-03
تولید ناخالص داخلی 24.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15105 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26176 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
جمعیت 1.36 2019-12
افراد بیکار 22.5 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-12
تورم مواد غذایی 4.5 2020-12
قیمت تولید 608 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2020-12
نرخ بهره سپرده 1.5 2019-12
ترازنامه بانک 151396 2020-07
ذخایر ارزی 6863 2021-01
عرضه پول M0 34514 2020-09
عرضه پول M2 95164 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 488 2019-12
حساب جاری 243 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
صادرات 2026 2019-12
واردات 1538 2019-12
ذخایر طلا 1.94 2020-12
تولید نفت خام 57.06 2020-10
بدهی خارجی 31548 2020-12
شاخص تروریسم 0.16 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.2 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 52 2021-02
هزینه های مالی 4504 2020-07
ارزش بودجه دولت -1129 2020-07
بدهی های دولت 101002 2020-12
درآمدهای دولت 3375 2020-07
مخارج نظامی 165 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 9570 2017-03
آدرس های IP 175628 2017-03
استفاده از ظرفیت 61.2 2020-03
تولید سیمان 59315 2020-09
شاخص رقابتی 58.3 2019-12
رتبه رقابتی 79 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
آسانی کسب و کار 105 2019-12
تولید صنعتی -2 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -12.4 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 36950 2020-09
قیمت گازوئیل 0.34 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 65835 2020-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 7682 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 139 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 7423 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترینیداد و توباگو - شاخص های اقتصادی.