بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 6.75 6.77 6.79 6.81 6.83 6.87

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90 -6 -3.9 8 6.5 4
نرخ بیکاری 3.50 6.5 6.1 5.7 5.5 5.5
نرخ تورم 0.60 -0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5
موازنه تجاری 488.20 720 860 880 950 1113
حساب جاری 243.20 -100 100 200 200 150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 4 3.7 3.7 3.7 3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.20 68 67 67 67 67
بودجه دولت -2.40 -8 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90 -6 -3.9 8 6.5 4
تولید ناخالص داخلی 24.10 23 24 24 24 27
تولید ناخالص داخلی سرانه 15105.10 14900 15100 15100 15100 15100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26176.00 24900 25500 25500 25500 25500
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.5 0.3 0.9 0.7 0.5

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 3.50 6.5 6.1 5.7 5.5 5.5
جمعیت 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
افراد بیکار 22.50 32.5 32 32 31 31

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.60 -0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
قیمت تولید 608.20 608 608 608 608 608
تورم مواد غذایی 2.20 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.80 112 108 109 110 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.90 112 107 107 108 114

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
ذخایر ارزی 7305.30 7400 7300 7200 7290 7350
ترازنامه بانک 148425.00 151000 149000 149000 149000 153000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 488.20 720 860 880 950 1113
حساب جاری 243.20 -100 100 200 200 150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 4 3.7 3.7 3.7 3.7
واردات 1538.30 1480 1490 1520 1550 1587
صادرات 2026.50 2200 2350 2400 2500 2700
بدهی خارجی 31527.90 30000 30000 30000 30000 30000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.20 68 67 67 67 67
بودجه دولت -2.40 -8 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
مخارج نظامی 165.00 210 210 210 210 220
ارزش بودجه دولت -2188.40 700 -2400 -2200 -1900 700
بدهی های دولت 101856.00 102500 103700 103000 102100 101500
درآمدهای دولت 2626.40 2800 2900 3000 3100 3200
هزینه های مالی 4814.80 5200 5100 4900 4800 4600

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -2.00 -6 -2 1.5 8.5 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -12.40 0.5 1.5 1.9 1.3 1.1
استفاده از ظرفیت 61.20 65.2 65 65 65 67.5
تولید سیمان 59315.00 61700 62300 62300 63500 64000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تسهیلات اعتباری خریدار 36862.40 35540 34867 35778 39928 36251
اعتبار بخش خصوصی 66677.00 60081 62831 64077 72011 65344
قیمت گازوئیل 0.31 0.32 0.13 0.12 0.11 0.31


ترینیداد و توباگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.