بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 6.76 6.78 6.81 6.83 6.86 6.91

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.70 3 6.5 4 4 1.7
نرخ بیکاری 4.40 5.7 5.5 5.5 5.1 4.5
نرخ تورم 0.80 1.4 1.2 1.5 1.4 1.6
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری 31.60 720 860 1275 1275 1113
حساب جاری -250.10 200 200 150 150 150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 3.7 3.7 3.7 3.7 4.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.70 67 67 67 67 63
بودجه دولت -11.20 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.70 3 6.5 4 4 1.7
تولید ناخالص داخلی 24.10 24 24 27 27 25.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 15105.10 15100 15100 15100 15100 15250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26176.00 25500 25500 25500 25500 26300
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.10 0.9 0.7 0.5 0.5 0.7

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 4.40 5.7 5.5 5.5 5.1 4.5
جمعیت 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.38
افراد بیکار 26.70 32 31 31 31 28.9

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 0.80 1.4 1.2 1.5 1.4 1.6
قیمت تولید 621.40 608 608 608 608 609
تورم مواد غذایی 2.04 3 2.5 2 1.8 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.80 110 110 114 111 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.30 108 108 114 108 110

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
ذخایر ارزی 6749.40 7200 7290 7350 7350 7350
ترازنامه بانک 154387.00 149000 149000 153000 153000 155000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 31.60 720 860 1275 1275 1113
حساب جاری -250.10 200 200 150 150 150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 3.7 3.7 3.7 3.7 4.1
واردات 1288.80 1520 1550 1550 1550 1587
صادرات 1320.50 2400 2500 2700 2700 2700
بدهی خارجی 31464.20 30000 30000 30000 30000 30000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.70 67 67 67 67 63
بودجه دولت -11.20 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.7
مخارج نظامی 157.00 210 210 210 220 220
ارزش بودجه دولت -1688.60 700 -2400 700 700 700
بدهی های دولت 103765.00 103000 102100 101500 101500 101500
درآمدهای دولت 3710.70 3000 3100 3200 3200 4000
هزینه های مالی 3792.40 4900 4800 4600 4600 4000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی 1.10 1.5 8.5 2.1 2.1 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.10 1.9 1.3 1.1 1.1 0.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 60.40 65 65 67.5 67.5 67.5
تولید سیمان 66326.00 62300 63500 64000 64000 65000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تسهیلات اعتباری خریدار 37175.00 35980 36895 36251 36251 37419
اعتبار بخش خصوصی 66678.50 64836 66077 67736 70114 67429
قیمت گازوئیل 0.52 0.32 0.31 0.31 0.28 0.26


ترینیداد و توباگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.