بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 6.70 6.72 6.73 6.75 6.77 6.81
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 0.6 0.8 1 1.5 1.5
نرخ بیکاری 3.80 5.1 5 5 5 4
نرخ تورم 0.30 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6
نرخ بهره 5.00 4.75 4.75 4.75 4.5 4
موازنه تجاری 756.50 1300 830 650 620 1264
حساب جاری 486.70 500 450 300 -100 150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 6 6 6 6 5.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 65 65 65 65 60
بودجه دولت -3.40 -8 -8 -8 -8 -7.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 0.6 0.8 1 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 23.41 34 34 34 34 37
تولید ناخالص داخلی سرانه 15288.90 15400 15400 15400 15400 15600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28647.10 28900 28900 28900 28900 29000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 0.2 0.6 0.4 0.8 1
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.80 5.1 5 5 5 4
جمعیت 1.39 1.41 1.41 1.41 1.41 1.42
افراد بیکار 24.00 31.64 31.6 31.7 31.5 31
نرخ مشارکت نیروی کار 58.50 58.5 58.3 58.2 58.2 58.24
افراد شاغل 604.20 592 600 595 600 602
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.30 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6
قیمت تولید 608.20 605 605 605 605 606
تورم مواد غذایی -1.10 1 1.2 1.1 1.3 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.60 110 110 110 111 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.30 110 110 110 109 111
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.00 4.75 4.75 4.75 4.5 4
نرخ بهره سپرده 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1
ذخایر ارزی 6929.00 7301 7300 7230 7350 7500
ترازنامه بانک 141297.00 139000 140000 138000 138000 139112
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 756.50 1300 830 650 620 1264
حساب جاری 486.70 500 450 300 -100 150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 6 6 6 6 5.7
واردات 1589.40 1500 1470 1450 1450 1587
صادرات 2345.90 2800 2300 2100 2100 2851
بدهی خارجی 26308.60 28500 28500 26300 30000 30000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 65 65 65 65 60
بودجه دولت -3.40 -8 -8 -8 -8 -7.6
مخارج نظامی 165.00 210 210 210 210 220
ارزش بودجه دولت -26.50 -500 -1000 -1000 700 700
بدهی های دولت 92698.70 94000 94500 95000 95500 98500
درآمدهای دولت 4762.50 4200 4400 4900 4500 4500
هزینه های مالی 4789.00 4700 5400 5900 3800 3800
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 1.00 1.7 1.6 1.9 1.7 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.10 -1.65 -0.7 1.1 0.5 0.5
استفاده از ظرفیت 63.10 68.32 68.5 68.5 68.7 69
تولید سیمان 47190.00 62500 62700 62900 63000 64000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تسهیلات اعتباری خریدار 36074.90 34828 35399 36248 36427 36974
اعتبار بخش خصوصی 65836.50 64750 65783 66495 66824 67826
قیمت گازوئیل 0.43 0.47 0.48 0.49 0.51 0.51


ترینیداد و توباگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.