بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 6.74 6.73 6.75 6.77 6.79 6.82
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 0.9 0.6 0.8 1 1.5
نرخ بیکاری 4.40 5.5 5.1 5 5 5
نرخ تورم 1.10 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7
نرخ بهره 5.00 4.75 4.5 4.5 4 4
موازنه تجاری 756.50 1251 1100 1300 830 1264
حساب جاری 486.70 200 500 450 300 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 5 6 6 6 6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 63 65 65 65 65
بودجه دولت -3.40 -8.3 -8 -8 -8 -8
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 0.9 0.6 0.8 1 1.5
تولید ناخالص داخلی 23.41 29 34 34 34 34
تولید ناخالص داخلی سرانه 15288.90 15300 15400 15400 15400 15400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28647.10 28800 28900 28900 28900 28900
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 0.3 0.2 0.6 0.4 0.8
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 4.40 5.5 5.1 5 5 5
افراد بیکار 27.30 31.64 32 31.6 31.7 31.5
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.10 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7
قیمت تولید 608.20 604 605 605 605 605
تورم مواد غذایی 2.00 1 1 1.2 1.1 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.70 110 110 110 110 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.90 110 110 110 110 112
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.00 4.75 4.5 4.5 4 4
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.25 1.25 1.25
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 756.50 1251 1100 1300 830 1264
حساب جاری 486.70 200 500 450 300 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 5 6 6 6 6
بدهی خارجی 26457.70 28500 28500 26081 26300 30000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 63 65 65 65 65
بودجه دولت -3.40 -8.3 -8 -8 -8 -8
بدهی های دولت 91972.30 93500 94000 94500 95000 95500
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 1.00 1.5 1.7 1.6 1.9 1.7
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
قیمت گازوئیل 0.44 0.4 0.39 0.38 0.37 0.34


ترینیداد و توباگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.