بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 6.69 6.71 6.73 6.75 6.77 6.81

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 -6 -6.5 -5.7 -3.9 0.9
نرخ بیکاری 4.60 5.8 6 6 5.7 5.5
نرخ تورم 0.40 0.4 0.3 0.5 0.7 0.9
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.5
موازنه تجاری 422.70 830 650 805 1010 1264
حساب جاری 186.40 450 300 -100 100 150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 6 6 6 5.7 5.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 65 65 65 63 63
بودجه دولت -3.40 -8 -8 -8 -7.6 -7.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 -6 -6.5 -5.7 -3.9 0.9
تولید ناخالص داخلی 21.00 24 24 24 27 27
تولید ناخالص داخلی سرانه 15288.90 14459 15400 15400 15600 15600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28647.10 28900 28900 28900 27093 29000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 -5 -3.4 0.3 0.3 0.5

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 4.60 5.8 6 6 5.7 5.5
جمعیت 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
نرخ مشارکت نیروی کار 59.20 58.3 58.2 58.2 58.2 58.24
افراد بیکار 28.90 31.6 31.7 31.5 31.5 31

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.40 0.4 0.3 0.5 0.7 0.9
قیمت تولید 607.80 605 605 605 605 606
تورم مواد غذایی -1.00 -0.3 0.5 1 1.2 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.90 109 109 109 110 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.00 109 108 108 108 109

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.5
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.25 1.25 1.25 1.5
ذخایر ارزی 6802.40 7300 7230 7350 7350 7500
ترازنامه بانک 149077.00 147000 148000 151000 149000 153000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 422.70 830 650 805 1010 1264
حساب جاری 186.40 450 300 -100 100 150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 6 6 6 5.7 5.7
واردات 1611.60 1470 1450 1420 1490 1587
صادرات 2034.30 2300 2100 2100 2500 2851
بدهی خارجی 27580.10 28500 26300 30000 30000 30000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 65 65 65 63 63
بودجه دولت -3.40 -8 -8 -8 -7.6 -7.6
مخارج نظامی 165.00 210 210 210 210 220
ارزش بودجه دولت 2233.30 -200 -200 1400 1100 1800
بدهی های دولت 97658.20 94500 95000 95500 95500 98500
درآمدهای دولت 5975.70 4400 4900 5200 5000 5700
هزینه های مالی 3742.40 4600 5100 3800 3900 3900

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی -7.70 1.6 1.9 1.7 1.9 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.90 -0.7 1.1 0.5 1.5 0.5
استفاده از ظرفیت 64.20 64.8 64.9 65.2 65 67.5
تولید سیمان 49297.00 62700 62900 63000 63000 64000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تسهیلات اعتباری خریدار 37156.40 33011 33556 34978 35707 35293
اعتبار بخش خصوصی 66323.10 61345 61395 62543 63736 63106
قیمت گازوئیل 0.42 0.4 0.38 0.36 0.34 0.32


ترینیداد و توباگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.