بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 6.72 6.76 6.79 6.83 6.87 6.94
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90 -0.5 1.1 -0.5 0.6 1.5
نرخ بیکاری 4.40 5.4 5.5 5.5 5.1 5
نرخ تورم 1.50 1.3 1.5 1.5 1.6 1.7
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5.25 5.25
موازنه تجاری 690.20 1216 600 1251 1100 1264
حساب جاری 68.30 370 750 200 500 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 5 5 5 6 6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 63 63 63 65 65
بودجه دولت -8.50 -8.3 -8.3 -8.3 -8 -8
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90 -0.5 1.1 -0.5 0.6 1.5
تولید ناخالص داخلی 22.10 29 29 29 34 34
تولید ناخالص داخلی سرانه 15350.90 15200 15200 15200 15400 15400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28763.10 28500 28500 28500 28600 28600
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.80 -0.1 -0.2 -0.5 0.8 0.8
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 4.40 5.4 5.5 5.5 5.1 5
افراد بیکار 27.30 31.64 32 31.87 31.87 32.63
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.50 1.3 1.5 1.5 1.6 1.7
قیمت تولید 604.30 608 609 609 609 612
تورم مواد غذایی 0.90 0.7 0.9 1 1 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.60 108 109 110 110 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.50 107 107 110 110 112
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5.25 5.25
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 690.20 1216 600 1251 1100 1264
حساب جاری 68.30 370 750 200 500 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 5 5 5 6 6
بدهی خارجی 25586.00 27500 28500 28500 28500 30000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 63 63 63 65 65
بودجه دولت -8.50 -8.3 -8.3 -8.3 -8 -8
بدهی های دولت 95180.30 99500 99900 99990 99990 100500
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 9.50 1.4 1.5 1.5 1.7 1.7
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
قیمت گازوئیل 0.39 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32


ترینیداد و توباگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.