بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 6.69 6.75 6.77 6.79 6.82 6.86

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.70 3 2 1.7 1.7 1.7
نرخ بیکاری 7.20 5.1 4.7 4.5 4.5 4
نرخ تورم 4.10 3.8 3.5 3 2.9 1.8
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری 259.00 1275 1150 1150 1150 1113
حساب جاری -2.00 150 150 150 150 150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.70 75 75 75 75 68
بودجه دولت -11.20 -7.6 -7.6 -5.7 -5.7 -5.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.70 3 2 1.7 1.7 1.7
تولید ناخالص داخلی 21.53 27 27 25.5 25.5 25.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 14875.94 14700 14700 14700 14700 14950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23728.16 24900 24900 24900 24900 25700

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 7.20 5.1 4.7 4.5 4.5 4
جمعیت 1.37 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38
نرخ مشارکت نیروی کار 56.00 58.7 58.7 59.5 59.5 59.5
افراد بیکار 43.50 31 31 28.9 28.9 28.9
افراد شاغل 560.40 602 602 602 602 602

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 4.10 3.8 3.5 3 2.9 1.8
قیمت تولید 620.10 623 623 625 625 627
تورم مواد غذایی 6.10 3.5 2 1.8 1.5 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.40 115 116 117 118 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.60 114 108 110 110 110

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
ذخایر ارزی خارجی 6732.40 7350 7350 7350 7350 7350
ترازنامه بانک 153245.00 153000 153000 155000 155000 155000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 259.00 1275 1150 1150 1150 1113
حساب جاری -2.00 150 150 150 150 150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5
واردات 1385.60 1550 1550 1550 1550 1587
صادرات 1644.60 2700 2700 2700 2700 2700
بدهی خارجی 31998.80 30000 30000 30000 30000 30000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.70 75 75 75 75 68
بودجه دولت -11.20 -7.6 -7.6 -5.7 -5.7 -5.7
مخارج نظامی 157.00 220 220 220 220 230
درآمدهای دولت 2789.70 3200 3200 4000 4000 4000
ارزش بودجه دولت -1231.10 700 -1400 -1400 -1400 0
بدهی های دولت 109268.00 101500 101500 101500 101500 101500
هزینه های مالی 4020.80 4600 4600 4000 4000 4000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 30.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 10.40 2.1 2.1 2.5 2.5 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.00 1.1 1.1 0.5 0.5 0.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 61.90 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
تولید سیمان 66011.00 64000 64000 65000 65000 65000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تسهیلات اعتباری خریدار 37633.20 37695 37468 37895 38273 38539
اعتبار بخش خصوصی 66617.60 68913 69204 68333 67950 70084
قیمت گازوئیل 0.84 0.87 0.9 0.93 0.96 0.96


ترینیداد و توباگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.