بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 6.77 6.76 6.78 6.8 6.82 6.86

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 -8.5 -6 -3.9 2.5 1.9
نرخ بیکاری 4.60 6 6.5 6.1 5.7 5.5
نرخ تورم 0.40 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.5
موازنه تجاری 488.20 710 720 860 880 1113
حساب جاری 243.20 300 -100 100 200 150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 4 4 3.7 3.7 3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.20 68 68 67 67 67
بودجه دولت -2.40 -8 -8 -7.6 -7.6 -7.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 -8.5 -6 -3.9 2.5 1.9
تولید ناخالص داخلی 24.10 23 23 24 24 27
تولید ناخالص داخلی سرانه 15105.10 14900 14900 15100 15100 15100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26176.00 24900 24900 25500 25500 25500
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 8 -0.5 0.3 0.9 0.5

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.60 6 6.5 6.1 5.7 5.5
جمعیت 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
افراد بیکار 28.90 31.7 31.5 31.5 31.5 31

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.40 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
قیمت تولید 607.80 605 605 605 605 606
تورم مواد غذایی 1.20 0.1 0.5 0.7 0.9 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.00 109 109 109 110 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.00 108 108 108 108 109

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.5
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
ذخایر ارزی 7442.40 6800 6900 7050 7200 7350
ترازنامه بانک 148425.00 148000 151000 149000 149000 153000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 488.20 710 720 860 880 1113
حساب جاری 243.20 300 -100 100 200 150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 4 4 3.7 3.7 3.7
واردات 1538.30 1450 1480 1490 1520 1587
صادرات 2026.50 2160 2200 2350 2400 2700
بدهی خارجی 30911.10 26300 30000 30000 30000 30000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.20 68 68 67 67 67
بودجه دولت -2.40 -8 -8 -7.6 -7.6 -7.6
مخارج نظامی 165.00 210 210 210 210 220
ارزش بودجه دولت -1032.80 -2200 -1700 -900 -550 1800
بدهی های دولت 101254.00 95000 95500 95500 95500 98500
درآمدهای دولت 2869.90 2900 3200 3800 3950 5700
هزینه های مالی 3902.70 5100 4900 4700 4500 3900

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -7.70 -3 -1.5 1.9 1.9 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.90 1.1 0.5 1.5 1.5 0.5
استفاده از ظرفیت 65.50 64.9 65.2 65 65 67.5
تولید سیمان 53081.00 60900 61700 62300 63000 64000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تسهیلات اعتباری خریدار 36970.40 32838 34867 35727 38106 35529
اعتبار بخش خصوصی 66677.00 60081 62831 64284 68565 64024
قیمت گازوئیل 0.31 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11


ترینیداد و توباگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.