تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-09
تولید ناخالص داخلی 7.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6659 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1967 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4194 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 106 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 174 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 235 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 46 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 129 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 295 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 91 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 55 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10105 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 24.5 2019-09
جمعیت 1.8 2018-12
نرخ اشتغال 31.6 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 41.9 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 49.1 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-12
قیمت تولید 118 2019-09
قیمت واردات 120 2019-09
CPI مسکن آب و برق 100 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-12
تورم مواد غذایی 2 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 2019-09
پول گذشته مرجع
ترازنامه بانک 4608 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 1544 2019-12
وام به بخش خصوصی 1863 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -262221 2019-11
حساب جاری -65.8 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.3 2018-12
صادرات 35391 2019-11
واردات 297613 2019-11
گردش سرمایه -39.4 2019-09
بدهی خارجی 2151 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29.7 2019-09
حواله 74.3 2019-09
شاخص تروریسم 2.26 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.12 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 85 2017-12
هزینه های دولت 940 2018-12
درآمدهای دولت 1921 2017-12
بدهی های دولت 1131 2019-06
هزینه های مالی 1836 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 59.8 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 1967 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 57 2019-12
تولید الکتریسیته 1338 2019-09
تولید صنعتی 7.41 2019-06
استخراج معدن -3.07 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 5651 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1082 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کوزوو - شاخص های اقتصادی.