تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2020-03
تولید ناخالص داخلی 7.93 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6659 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1967 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4462 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 95.3 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 89 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 133 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 41.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 129 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 166 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43.1 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 67.6 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11368 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 25.9 2019-12
جمعیت 1.8 2019-12
نرخ اشتغال 30.7 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.4 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 49.1 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-06
قیمت تولید 117 2020-03
قیمت واردات 119 2020-03
CPI مسکن آب و برق 99.4 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96 2020-06
تورم مواد غذایی 2.4 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 2019-12

پول گذشته مرجع
ترازنامه بانک 4753 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 1657 2020-05
وام به بخش خصوصی 1946 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -200313 2020-05
حساب جاری -49.4 2020-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.3 2018-12
صادرات 38766 2020-05
واردات 239079 2020-05
گردش سرمایه -24.3 2020-02
بدهی خارجی 2179 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23.6 2020-02
حواله 64.4 2020-03
شاخص تروریسم 2.26 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.12 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 2.1 2020-03
هزینه های دولت 940 2018-12
درآمدهای دولت 402 2020-03
بدهی های دولت 1201 2019-12
هزینه های مالی 400 2020-03
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 59.8 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2020-12
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 1967 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 57 2019-12
تولید الکتریسیته 1817 2020-03
تولید صنعتی 2.1 2020-03
استخراج معدن 38.5 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 5651 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1126 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کوزوو - شاخص های اقتصادی.