تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.3 2020-06
تولید ناخالص داخلی 7.93 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7058 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2017 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4462 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 143 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 266 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 43.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 141 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 188 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39.6 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 69.6 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11368 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 25 2020-03
جمعیت 1.8 2019-12
نرخ اشتغال 30.7 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.4 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 49.1 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.4 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-09
قیمت تولید 115 2020-06
قیمت واردات 117 2020-06
CPI مسکن آب و برق 99.6 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.1 2020-09
تورم مواد غذایی 0.9 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -1.5 2020-06

پول گذشته مرجع
ترازنامه بانک 4964 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 1557 2020-09
وام به بخش خصوصی 1971 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -228987 2020-08
حساب جاری -77.5 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.3 2018-12
صادرات 34317 2020-08
واردات 263305 2020-08
گردش سرمایه -51.6 2020-06
بدهی خارجی 2191 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33.6 2020-06
حواله 91.6 2020-07
شاخص تروریسم 2.26 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.12 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 2.1 2020-03
هزینه های دولت 1033 2019-12
درآمدهای دولت 402 2020-03
بدهی های دولت 1201 2019-12
هزینه های مالی 400 2020-03
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 59.8 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2020-12
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 94.9 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 57 2019-12
تولید الکتریسیته 1817 2020-03
تولید صنعتی 2.1 2020-03
استخراج معدن 38.5 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 5754 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1108 2020-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کوزوو - شاخص های اقتصادی.