تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.3 2020-09
تولید ناخالص داخلی 7.93 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7058 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2017 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4462 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 143 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 266 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 43.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 141 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 188 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39.6 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 69.6 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11368 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 24.6 2020-09
جمعیت 1.8 2019-12
نرخ اشتغال 24.1 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 33.2 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 54.1 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-12
قیمت تولید 117 2020-09
قیمت واردات 118 2020-09
CPI مسکن آب و برق 101 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.5 2020-12
تورم مواد غذایی 1 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 2020-09

پول گذشته مرجع
ترازنامه بانک 5353 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 1544 2020-12
وام به بخش خصوصی 2008 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -259944 2020-11
حساب جاری 25.8 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2019-12
صادرات 45799 2020-11
واردات 305743 2020-11
گردش سرمایه 2 2020-08
بدهی خارجی 2273 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 24.5 2020-09
حواله 99.8 2020-10
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.46 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -67.2 2020-09
هزینه های دولت 1033 2019-12
درآمدهای دولت 513 2020-09
بدهی های دولت 1342 2020-09
هزینه های مالی 580 2020-09
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 59.8 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2020-12
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 94.9 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 57 2019-12
تولید الکتریسیته 1817 2020-03
تولید صنعتی 2.1 2020-03
استخراج معدن 38.5 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 5754 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1162 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کوزوو - شاخص های اقتصادی.