تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-09
تولید ناخالص داخلی 8.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6659 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1967 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4194 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 106 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 174 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 235 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 46 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 129 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 295 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 91 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 55 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10105 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 25.9 2019-12
جمعیت 1.8 2019-12
نرخ اشتغال 30.7 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.4 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 48.9 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2020-02
قیمت تولید 116 2019-12
قیمت واردات 120 2019-12
CPI مسکن آب و برق 99.9 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2020-02
تورم مواد غذایی 1.3 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 2019-12

پول گذشته مرجع
ترازنامه بانک 4772 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 1621 2020-02
وام به بخش خصوصی 1907 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -227459 2020-02
حساب جاری -94.4 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.3 2018-12
صادرات 35933 2020-02
واردات 263392 2020-02
گردش سرمایه -25.9 2019-11
بدهی خارجی 2151 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 27.5 2019-11
حواله 73.5 2019-11
شاخص تروریسم 2.26 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.12 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 88.8 2019-09
هزینه های دولت 940 2018-12
درآمدهای دولت 601 2019-09
بدهی های دولت 1201 2019-12
هزینه های مالی 512 2019-09
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 59.8 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2020-12
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 1967 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 57 2019-12
تولید الکتریسیته 1338 2019-09
تولید صنعتی 2.6 2019-09
استخراج معدن -11.9 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 5651 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1095 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کوزوو - شاخص های اقتصادی.