تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 4.1 4.3 4.4 4.6 4.6
تولید ناخالص داخلی 7.90 8.8 8.8 8.8 8.8 9.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6658.60 6795 6802 6805 6965 7285
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1966.90 2007 2009 2010 2057 2152
تولید ناخالص داخلی سرانه 4193.60 4500 4500 4500 4500 4700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10104.68 10700 10700 10700 10700 10700
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 24.50 26.5 26 26.3 26.5 26
جمعیت 1.80 1.81 1.81 1.81 1.84 1.86
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.20 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.00 107 107 107 108 110
قیمت تولید 117.60 119 119 119 120 123
تغییر قیمت تولید کننده 0.60 1.7 2 1.5 2.3 2
تورم مواد غذایی 2.00 2.6 2.6 2.6 3 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.50 106 107 108 108 110
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -262221.00 -267800 -267800 -267800 -266600 -266600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.30 -10 -10 -10 -10 -9
واردات 297613.00 300200 300200 300200 301500 301500
صادرات 35391.00 32400 32400 32400 34900 34900
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.12 19.6 19.6 19.6 19.6 20.2
بودجه دولت -2.50 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.6
ارزش بودجه دولت 85.00 96.21 96.21 96.21 96.21 140
هزینه های دولت 939.60 959 960 960 983 1028
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 5650.60 5766 5772 5775 5911 6182
تسهیلات اعتباری خریدار 1082.30 1038 1083 1106 1132 1184


کوزوو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.