تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.30 1 6.9 5.8 5.2 5.2
تولید ناخالص داخلی 7.93 7.8 7.8 7.8 7.8 7.96
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7058.30 6545 6352 6725 6676 6676
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2016.80 1899 1876 1987 1937 1937
تولید ناخالص داخلی سرانه 4462.40 4300 4300 4300 4300 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11367.70 11200 11200 11200 11200 11600

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 24.60 37 35 35 33 27
جمعیت 1.80 1.82 1.82 1.82 1.86 1.88

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.10 0.8 1.1 1.1 1.5 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.10 107 107 106 107 109
قیمت تولید 116.70 116 117 116 126 118
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 0.5 1 1.3 1.7 1.5
تورم مواد غذایی 1.00 3 3 3 3 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.50 102 97.06 100 99.98 101

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -259944.00 -266600 -266600 -266600 -266600 -266600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -9 -9 -9 -9 -8
واردات 305743.00 301500 301500 301500 301500 301500
صادرات 45799.00 34900 34900 34900 34900 34900

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.46 22 22 22 22 25
بودجه دولت -0.30 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4
ارزش بودجه دولت -67.20 96.21 96.21 96.21 140 140
هزینه های دولت 1033.40 881 896 949 899 899


مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 5753.60 5403 5391 5707 5511 5511
تسهیلات اعتباری خریدار 1161.90 1040 1054 1137 1061 1061


کوزوو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.