تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.36 3 2.8 4.2 4.2 4.2
تولید ناخالص داخلی 7.61 8.76 8.76 8.76 8.76 9.55
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7484.50 6893 6880 6866 7799 8126
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2011.59 2076 2072 2068 2096 2184
تولید ناخالص داخلی سرانه 3993.03 4300 4300 4500 4500 4500
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 9.10 3.5 3.5 3.5 4 4
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10776.10 11200 11200 11600 11600 11600

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 25.80 24.9 24.7 24.7 24.7 24.4
جمعیت 1.78 1.86 1.86 1.88 1.88 1.88

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 11.20 12.5 10 6 5.5 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.30 121 121 120 125 123
قیمت تولید 125.50 125 123 128 132 138
نرخ تورم (ماهانه) 1.50 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
تغییر قیمت تولید کننده 7.20 3 3 5 5 5
تورم مواد غذایی 13.00 1 1 3 3 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.30 124 125 125 125 125

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -405317.00 -266600 -266600 -266600 -266600 -266600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -5.5
واردات 493917.00 301500 301500 301500 301500 301500
صادرات 88600.00 34900 34900 34900 34900 34900

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.34 30.1 30.1 30.1 30.1 31.5
بودجه دولت -9.90 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -2.7
ارزش بودجه دولت 147.00 140 140 140 140 140
هزینه های دولت 899.48 928 926 925 937 977


مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 5760.27 5945 5933 5922 6002 6254
تسهیلات اعتباری خریدار 1325.65 1259 1337 1363 1381 1439


کوزوو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.