تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.28 4.2 3.2 3 2.8 4.2
تولید ناخالص داخلی 7.61 7.8 8.76 8.76 8.76 8.76
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6679.35 6960 6893 6880 6866 7252
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2011.59 2096 2076 2072 2068 2184
تولید ناخالص داخلی سرانه 4230.28 4300 4300 4300 4300 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10776.10 11200 11200 11200 11200 11600

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 25.80 25.8 25.5 24.9 24.7 24.7
جمعیت 1.78 1.86 1.86 1.86 1.86 1.88

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 4.90 5.5 5 3.8 2.5 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.20 112 113 112 113 114
قیمت تولید 119.40 122 124 123 149 141
تغییر قیمت تولید کننده 3.60 4.5 4 3 25 15
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
تورم مواد غذایی 4.10 1.2 1 1 1 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.73 111 111 111 111 111

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -351342.00 -266600 -266600 -266600 -266600 -266600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -6.7 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
واردات 420669.00 301500 301500 301500 301500 301500
صادرات 69327.00 34900 34900 34900 34900 34900

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.80 28.8 30.1 30.1 30.1 30.1
بودجه دولت -9.90 -7.4 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
ارزش بودجه دولت 154.10 140 140 140 140 140
هزینه های دولت 899.48 937 928 926 925 977


مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 5760.27 6002 5945 5933 5922 6254
تسهیلات اعتباری خریدار 1325.65 1232 1259 1337 1363 1284


کوزوو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.