تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.30 -4.6 1 6.9 5.8 5.2
تولید ناخالص داخلی 7.93 7.2 7.8 7.8 7.8 7.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7058.30 6545 6352 6725 7118 6676
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2016.80 1899 1876 1987 2103 1937
تولید ناخالص داخلی سرانه 4462.40 4000 4300 4300 4300 4300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11367.70 10900 11200 11200 11200 11200

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 25.00 36.5 37 35 35 33
جمعیت 1.80 1.84 1.82 1.82 1.82 1.86

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.40 0.9 1 1.1 1.1 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.10 107 108 107 106 109
قیمت تولید 115.20 123 119 119 119 126
تغییر قیمت تولید کننده -1.50 2.3 2.3 2.3 2.3 2
تورم مواد غذایی 0.90 3 3 3 3 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.10 107 102 97.06 100 109

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -228987.00 -266600 -266600 -266600 -266600 -266600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.30 -10 -9 -9 -9 -9
واردات 263305.00 301500 301500 301500 301500 301500
صادرات 34317.00 34900 34900 34900 34900 34900

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.12 19.6 22 22 22 22
بودجه دولت -2.50 -4.2 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
ارزش بودجه دولت 2.10 96.21 96.21 96.21 96.21 140
هزینه های دولت 1033.40 881 896 949 1004 899


مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 5753.60 5403 5391 5707 6040 5511
تسهیلات اعتباری خریدار 1107.70 1040 1054 1137 1184 1061


کوزوو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.