تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.57 5.8 4.2 3.2 3.5 5.2
تولید ناخالص داخلی 7.61 7.8 7.8 8.76 8.76 8.76
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7058.30 7545 6676 7355 7284 7737
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2016.80 2156 1937 2102 2081 2211
تولید ناخالص داخلی سرانه 4230.28 4300 4300 4300 4300 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10776.10 11200 11200 11200 11200 11600

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 24.60 32 34 30 28 27
جمعیت 1.78 1.82 1.86 1.86 1.86 1.88

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.40 1.8 1.6 1.5 1.5 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.90 107 108 109 110 109
قیمت تولید 118.90 116 126 119 119 121
تغییر قیمت تولید کننده 2.00 1.3 1.7 1.7 1.7 1.5
تورم مواد غذایی 0.20 1.2 1.2 1 1 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.50 101 101 105 106 103

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -320381.00 -266600 -266600 -266600 -266600 -266600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -6.7 -6.7 -6.3 -6.3 -6.3
واردات 393295.00 301500 301500 301500 301500 301500
صادرات 72914.00 34900 34900 34900 34900 34900

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.46 28.8 28.8 30.1 30.1 30.1
بودجه دولت -0.30 -7.4 -7.4 -5.6 -5.6 -5.6
ارزش بودجه دولت -113.90 96.21 140 140 140 140
هزینه های دولت 1033.40 1105 899 1077 1066 1133


مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 5753.60 6151 5511 5995 5938 6307
تسهیلات اعتباری خریدار 1220.00 1209 1061 1232 1259 1296


کوزوو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.