تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 -6.4 -4.6 1 6.9 5.2
تولید ناخالص داخلی 7.93 7.2 7.2 7.8 7.8 7.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6658.60 6446 6352 6725 7118 6683
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1966.90 1904 1876 1987 2103 1974
تولید ناخالص داخلی سرانه 4462.40 4000 4000 4300 4300 4300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11367.70 10900 10900 11200 11200 11200

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 25.90 35.8 36.5 37 35 33
جمعیت 1.80 1.81 1.84 1.82 1.82 1.86

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.10 0.5 0.9 1 1.1 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 106 107 108 107 109
قیمت تولید 116.60 119 119 119 119 121
تغییر قیمت تولید کننده -0.10 1.5 2.3 2.3 2.3 2
تورم مواد غذایی 2.40 2.6 3 3 3 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.00 107 107 102 96.75 109

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -200313.00 -267800 -266600 -266600 -266600 -266600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.30 -10 -10 -9 -9 -9
واردات 239079.00 300200 301500 301500 301500 301500
صادرات 38766.00 32400 34900 34900 34900 34900

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.12 19.6 19.6 22 22 22
بودجه دولت -2.50 -4.2 -4.2 -4.9 -4.9 -4.9
ارزش بودجه دولت 2.10 96.21 96.21 96.21 96.21 140
هزینه های دولت 939.60 910 896 949 1004 943


مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 5650.60 5470 5391 5707 6040 5671
تسهیلات اعتباری خریدار 1126.00 1048 1054 1137 1204 1109


کوزوو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.