تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 -7.1 -6.4 -4.6 1 1.4
تولید ناخالص داخلی 8.20 8.8 8.8 8.8 9.3 9.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6658.60 6422 6446 6352 6725 6441
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1966.90 1897 1904 1876 1987 1903
تولید ناخالص داخلی سرانه 4193.60 4500 4500 4500 4700 4700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10104.68 10294 10700 10700 10294 10486

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 25.90 32 35.8 36.5 37 33
جمعیت 1.80 1.81 1.81 1.84 1.82 1.86

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.00 1.3 1.5 1.7 1.7 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.60 107 107 108 108 110
قیمت تولید 116.00 119 119 119 119 121
تغییر قیمت تولید کننده -0.10 2 1.5 2.3 2.3 2
تورم مواد غذایی 1.30 2.6 2.6 3 3 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.10 107 108 108 107 110

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -227459.00 -267800 -267800 -266600 -266600 -266600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.30 -10 -10 -10 -9 -9
واردات 263392.00 300200 300200 301500 301500 301500
صادرات 35933.00 32400 32400 34900 34900 34900

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.12 19.6 19.6 19.6 22 22
بودجه دولت -2.50 -4.2 -4.2 -4.2 -4.9 -4.9
ارزش بودجه دولت 88.80 96.21 96.21 96.21 96.21 140
هزینه های دولت 939.60 906 910 896 949 909


مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 5650.60 5450 5470 5391 5707 5466
تسهیلات اعتباری خریدار 1095.10 1022 1048 1045 1106 1059


کوزوو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.