16/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
XK
نرخ تورم (سالانه) JAN 6.7%

کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی

کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.