17/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
XK
نرخ بیکاری Q2 26.9%
24/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
XK
موازنه تجاری AUG €-296.4M
30/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
XK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 4.1%
06/10/2019 واقعی قبلی
XK
انتخابات پارلمانی
11/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
XK
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.7%


کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی

کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.