03/04/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
XK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 4.4%
10/04/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
XK
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.0%
23/04/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
XK
موازنه تجاری MAR €-227.5M


کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی

کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.