23/06/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
XK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 0.7%
24/06/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
XK
موازنه تجاری MAY €-323M
12/07/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
XK
نرخ تورم (سالانه) JUN 2%


کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی

کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.