23/09/2021 واقعی قبلی
01:35 PM
XK
موازنه تجاری AUG €-368M
24/09/2021 واقعی قبلی
XK
نرخ بیکاری Q1 27%
XK
نرخ بیکاری Q2
28/09/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
XK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 5.57%
11/10/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
XK
نرخ تورم (سالانه) SEP 4.7%

کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی

کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.