23/09/2020 واقعی قبلی
01:35 PM
XK
موازنه تجاری AUG €-229M €-264M
25/09/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
XK
نرخ بیکاری Q2 25%
30/09/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
XK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 1.3%
12/10/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
XK
نرخ تورم (سالانه) SEP -0.5%


کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی

کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.