22/11/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
XK
موازنه تجاری OCT €-257.3M
06/12/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
XK
PPI (سالانه) Q3 1.1%
10/12/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
XK
نرخ تورم (سالانه) NOV 2.2%


کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی

کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.