بازارها گذشته مرجع
پول 17.31 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.9 2019-12
نرخ بیکاری 23.5 2019-12
نرخ تورم 4 2020-05
نرخ بهره 3.5 2020-07
موازنه تجاری -3234 2019-09
حساب جاری -730 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی 2.46 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1384 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2768 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6345 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 304 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 272 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 798 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 226 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1303 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 772 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 146 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 244 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.5 2019-12
جمعیت 2.13 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4 2020-05
تورم مواد غذایی 9.9 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 2020-05
CPI مسکن آب و برق 117 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2020-07
نرخ بهره سپرده 3.97 2020-04
عرضه پول M0 6808 2020-03
عرضه پول M1 5774 2020-03
عرضه پول M2 12583 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3234 2019-09
حساب جاری -730 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 3421 2019-09
واردات 6655 2019-09
بدهی خارجی 13688 2020-03
شاخص تروریسم 0.1 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 35 2020-08
مخارج نظامی 48 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5078 2017-03
آدرس های IP 8088 2017-03
شاخص رقابتی 42.9 2019-12
رتبه رقابتی 131 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
آسانی کسب و کار 122 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لسوتو - شاخص های اقتصادی.