بازارها گذشته مرجع
پول 14.97 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.7 2020-06
نرخ بیکاری 23.5 2019-12
نرخ تورم 5.6 2020-11
نرخ بهره 3.5 2020-12
موازنه تجاری -3234 2019-09
حساب جاری -730 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 2019-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 2.46 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1384 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2768 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4310 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 262 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 191 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 475 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 102 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 837 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 319 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 99.63 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 243 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.5 2019-12
جمعیت 2.13 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.6 2020-11
تورم مواد غذایی 12.9 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2020-11
CPI مسکن آب و برق 121 2020-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.58 2020-06
عرضه پول M0 7171 2020-09
عرضه پول M1 5830 2020-09
عرضه پول M2 13001 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3234 2019-09
حساب جاری -730 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 2019-12
صادرات 3421 2019-09
واردات 6655 2019-09
بدهی خارجی 16317 2020-09
شاخص تروریسم 0.05 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 2019-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 30 2021-01
مخارج نظامی 48 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5078 2017-03
آدرس های IP 8088 2017-03
شاخص رقابتی 42.9 2019-12
رتبه رقابتی 131 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
آسانی کسب و کار 122 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لسوتو - شاخص های اقتصادی.