بازارها گذشته مرجع
پول 16.86 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-09
نرخ بیکاری 23.5 2019-12
نرخ تورم 4 2020-03
نرخ بهره 3.75 2020-05
موازنه تجاری -3234 2019-09
حساب جاری -730 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 2.73 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1402 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2865 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5510 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 278 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 365 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 701 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 264 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 622 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 511 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 122 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 244 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.5 2019-12
جمعیت 2.13 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4 2020-03
تورم مواد غذایی 5.2 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 2020-03
CPI مسکن آب و برق 126 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2020-05
نرخ بهره سپرده 4.24 2020-01
عرضه پول M0 6861 2019-12
عرضه پول M1 5334 2019-12
عرضه پول M2 12195 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3234 2019-09
حساب جاری -730 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 3421 2019-09
واردات 6655 2019-09
بدهی خارجی 13014 2019-12
شاخص تروریسم 0.1 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 35 2020-06
مخارج نظامی 48 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5078 2017-03
آدرس های IP 8088 2017-03
شاخص رقابتی 42.9 2019-12
رتبه رقابتی 131 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
آسانی کسب و کار 122 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لسوتو - شاخص های اقتصادی.