بازارها گذشته مرجع
پول 15.35 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
نرخ بیکاری 23.5 2019-12
نرخ تورم 4.8 2019-12
نرخ بهره 6.25 2020-01
موازنه تجاری -2735 2019-06
حساب جاری -231 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 2.79 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1402 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2865 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5755 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 314 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 218 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 674 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 346 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 793 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 529 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 129 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 265 2019-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.5 2019-12
جمعیت 2.11 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.8 2019-12
تورم مواد غذایی 7.2 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2019-12
CPI مسکن آب و برق 126 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2020-01
نرخ بهره سپرده 4.24 2019-11
عرضه پول M0 7777 2019-09
عرضه پول M1 6016 2019-09
عرضه پول M2 13793 2019-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2735 2019-06
حساب جاری -231 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 3513 2019-06
واردات 6248 2019-06
بدهی خارجی 12772 2019-09
شاخص تروریسم 0.1 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 35 2020-02
مخارج نظامی 48 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5078 2017-03
آدرس های IP 8088 2017-03
شاخص رقابتی 42.9 2019-12
رتبه رقابتی 131 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
آسانی کسب و کار 122 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لسوتو - شاخص های اقتصادی.