بازارها گذشته مرجع
پول 14.53 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.8 2021-03
نرخ بیکاری 24.7 2020-12
نرخ تورم 6.9 2021-05
نرخ بهره 3.5 2021-05
موازنه تجاری -3052 2020-12
حساب جاری -201 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.4 2020-12
بودجه دولت -2.8 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.8 2021-03
تولید ناخالص داخلی 1.84 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1088 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2280 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4637 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 333 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 191 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 542 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 198 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 790 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 407 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 32 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 341 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 24.7 2020-12
جمعیت 2.14 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.9 2021-05
تورم مواد غذایی 10.6 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 2021-05
CPI مسکن آب و برق 129 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2021-05
نرخ بهره سپرده 3.53 2021-02
عرضه پول M0 7237 2021-03
عرضه پول M1 6862 2021-03
عرضه پول M2 14099 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3052 2020-12
حساب جاری -201 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2020-12
صادرات 4299 2020-12
واردات 7351 2020-12
بدهی خارجی 13665 2021-03
شاخص تروریسم 0.05 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.4 2020-12
بودجه دولت -2.8 2020-12
ارزیابی اعتبار 30 2021-07
مخارج نظامی 41.6 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5078 2017-03
آدرس های IP 8088 2017-03
شاخص رقابتی 42.9 2019-12
رتبه رقابتی 131 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2020-12
رتبه فساد مالی 83 2020-12
آسانی کسب و کار 122 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لسوتو - شاخص های اقتصادی.