29/09/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
LS
تصمیم نرخ بهره SEP 3.50% 3.50%


لسوتو - تقویم - شاخص های اقتصادی

لسوتو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.