24/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
LS
تصمیم نرخ بهره NOV 6.5%


لسوتو - تقویم - شاخص های اقتصادی

لسوتو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.