بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 14.42 14.62 14.78 14.93 15.09 15.4

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.64 3 3.2 4 2.7 4.4
نرخ بیکاری 23.50 24 24 24 23.8 23.8
نرخ تورم 5.60 4.5 4.8 5.2 4.7 4.5
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3 3 3
موازنه تجاری -2735.67 -2300 -2300 -2392 -2392 -2093
حساب جاری 76.27 150 150 -200 -200 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 -3 -3 -3 -3 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 52 52 52 52 49.8
بودجه دولت -4.60 -5 -5 -5 -5 -3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.64 3 3.2 4 2.7 4.4
تولید ناخالص داخلی 2.46 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1384.20 1370 1370 1370 1370 1470
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2767.70 2450 2450 2450 2450 2700

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 23.50 24 24 24 23.8 23.8
جمعیت 2.13 2.15 2.15 2.17 2.17 2.19

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 5.60 4.5 4.8 5.2 4.7 4.5
تورم مواد غذایی 13.70 8 7 6.5 6 7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0.3 0.5 0.5 0.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.67 120 115 133 119 125

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3 3 3
نرخ بهره سپرده 3.78 3.78 3.53 2.6 3.28 3.28

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -2735.67 -2300 -2300 -2392 -2392 -2093
حساب جاری 76.27 150 150 -200 -200 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 -3 -3 -3 -3 -5
صادرات 1962.37 4300 4300 4400 4400 4400
واردات 4698.04 6600 6600 6600 6600 6493

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 52 52 52 52 49.8
بودجه دولت -4.60 -5 -5 -5 -5 -3
مخارج نظامی 46.20 50 50 52 52 52

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30


لسوتو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.