بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 14.75 15.32 15.5 15.68 15.87 16.25
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 2.7 1.7 1.7 1.7 1.7
نرخ تورم 5.20 5.2 5 4.8 4.8 5
نرخ بهره 6.50 6.25 6 6 5.75 5.5
موازنه تجاری -2356.73 -2410 -2410 -2410 -2436 -2397
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -0.8 -1 -1 -1 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 44.2 48 48 48 48
بودجه دولت -3.70 -3.2 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 2.7 1.7 1.7 1.7 1.7
تولید ناخالص داخلی 2.79 2.73 2.85 2.85 2.85 2.85
تولید ناخالص داخلی سرانه 1401.60 1440 1500 1500 1500 1500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2864.90 2890 2951 2951 2951 2951
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
جمعیت 2.11 2.13 2.14 2.14 2.14 2.13
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 5.20 5.2 5 4.8 4.8 5
تورم مواد غذایی 6.60 6 5.8 5.6 5.8 5.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.16 117 119 114 116 125
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 6.50 6.25 6 6 5.75 5.5
نرخ بهره سپرده 4.43 2.6 2.6 4.09 4.09 2.6
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -2356.73 -2410 -2410 -2410 -2436 -2397
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -0.8 -1 -1 -1 -1
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 44.2 48 48 48 48
بودجه دولت -3.70 -3.2 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25


لسوتو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.