بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 14.83 14.59 14.76 14.94 15.13 15.5

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.80 9.4 4.5 3.6 4.3 5.3
نرخ بیکاری 24.70 24.4 24.4 23.8 23.8 23.8
نرخ تورم 6.90 5.8 5.3 4.7 5.2 5
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.75 3.75 3.75
موازنه تجاری -3051.97 -2300 -2392 -2392 -2392 -2093
حساب جاری -200.95 150 -200 -200 -200 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -9 -9 -15 -15 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.40 56 56 56 52 52
بودجه دولت -2.80 -10 -10 -12.8 -12.8 -12.8
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.80 9.4 4.5 3.6 4.3 5.3
تولید ناخالص داخلی 1.84 2 2 2.3 2.3 2.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1087.96 1370 1370 1370 1370 1470
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2279.90 2450 2450 2450 2450 2700

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 24.70 24.4 24.4 23.8 23.8 23.8
جمعیت 2.14 2.15 2.17 2.17 2.17 2.19

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 6.90 5.8 5.3 4.7 5.2 5
تورم مواد غذایی 10.60 10 8.5 8 6.7 7
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.6 0.5 0.2 0.3 0.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.79 121 119 122 124 125

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.75 3.75 3.75
نرخ بهره سپرده 3.53 3.53 2.6 3.53 3.78 3.78

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -3051.97 -2300 -2392 -2392 -2392 -2093
حساب جاری -200.95 150 -200 -200 -200 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -9 -9 -15 -15 -15
صادرات 4298.70 4300 4400 4400 4400 4400
واردات 7350.67 6600 6600 6600 6600 6493

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.40 56 56 56 52 52
بودجه دولت -2.80 -10 -10 -12.8 -12.8 -12.8
مخارج نظامی 41.60 50 52 52 52 52

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30


لسوتو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.