بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 15.88 16.34 16.54 16.74 16.95 17.36

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.48 6 2.6 3 2.7 2.8
نرخ بیکاری 24.70 23.8 23.8 23.8 23.8 23
نرخ تورم 7.20 8 7 5 4.3 4.3
نرخ بهره 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4
موازنه تجاری -2661.30 -2200 -2200 -2200 -2200 -2093
حساب جاری -521.70 -200 -200 -200 -200 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -12 -12 -12 -12 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 68 68 68 68 66
بودجه دولت -2.80 -12.8 -12.8 -12.8 -12.8 -7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.48 6 2.6 3 2.7 2.8
تولید ناخالص داخلی 1.84 2 2.3 2.3 2.3 2.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 967.23 1050 1050 1050 1050 1100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2279.90 2450 2450 2700 2700 2700

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 24.70 23.8 23.8 23.8 23.8 23
جمعیت 2.14 2.17 2.17 2.19 2.19 2.19

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.20 8 7 5 4.3 4.3
تورم مواد غذایی 7.40 7 6.8 6.5 6.3 6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132.79 134 135 136 136 137
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 1 0.7 0.5 0.3 0.3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4
نرخ بهره سپرده 3.53 3.78 3.78 3.78 3.78 3.53

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -2661.30 -2200 -2200 -2200 -2200 -2093
حساب جاری -521.70 -200 -200 -200 -200 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -12 -12 -12 -12 -10
واردات 6658.20 6600 6600 6600 6600 6493
صادرات 3996.90 4400 4400 4400 4400 4400

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 68 68 68 68 66
بودجه دولت -2.80 -12.8 -12.8 -12.8 -12.8 -7
مخارج نظامی 41.60 52 52 52 52 52

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30


لسوتو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.