بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 14.44 14.48 14.64 14.79 14.95 15.27
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.7 1.2 -2.1 1.8 2
نرخ بیکاری 23.60 23 23 23 23 22.8
نرخ تورم 4.90 5 4.8 4.8 5 4.8
نرخ بهره 6.50 6.25 6.25 6.25 6.25 6
موازنه تجاری -2734.93 -2343 -2444 -2100 -2247 -2093
حساب جاری -230.87 -180 100 -170 150 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 0.6 0.6 0.6 0.6 1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.90 48 48 48 48 46
بودجه دولت -3.70 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.7 1.2 -2.1 1.8 2
تولید ناخالص داخلی 2.79 2.8 2.8 2.8 2.8 2.67
تولید ناخالص داخلی سرانه 1401.60 1470 1470 1470 1470 1500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2864.90 2951 2951 2951 2951 3096
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 23.60 23 23 23 23 22.8
جمعیت 2.11 2.14 2.14 2.14 2.15 2.17
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.90 5 4.8 4.8 5 4.8
تورم مواد غذایی 7.40 5.8 5.6 5.8 5.8 5.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.21 114 116 116 116 121
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.50 6.25 6.25 6.25 6.25 6
نرخ بهره سپرده 4.34 2.6 4.09 4.09 2.6 2.6
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -2734.93 -2343 -2444 -2100 -2247 -2093
حساب جاری -230.87 -180 100 -170 150 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 0.6 0.6 0.6 0.6 1.3
صادرات 3512.91 4150 4050 4500 4300 4400
واردات 6247.84 6493 6494 6600 6600 6493
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.90 48 48 48 48 46
بودجه دولت -3.70 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
مخارج نظامی 48.00 50 50 50 50 52
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30


لسوتو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.