ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لسوتو - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchB Negative Aug 13 2020
FitchB Stable Aug 19 2019
FitchB+ Negative Aug 24 2018
FitchB+ Stable Apr 22 2016
FitchBB- Stable May 20 2013
FitchBB- Negative Nov 21 2011
FitchBB- Negative May 31 2011
FitchBB- Stable Sep 18 2006
FitchBB- Negative Nov 04 2005
FitchBB- Stable Nov 30 2004
FitchB+ Positive Sep 26 2003
FitchB+ Stable Sep 02 2002