Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Mar/11 Moshoeshoes Birthday
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
May/25 روز آفریقا
May/30 روز عروج عیسی به اسمان
Jul/17 پادشاهان تاریخ تولد
Oct/04 روز استقلال
Dec/25 روز کریسمس
Dec/26 روز بوکس