بازارها گذشته مرجع
پول 1117 2021-01
بازار سهام 3061 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.77 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2020-12
نرخ بیکاری 4.6 2020-12
نرخ تورم 0.5 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-12
نرخ بهره 0.5 2021-01
موازنه تجاری 6944 2020-12
حساب جاری 8967 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2019-12
بودجه دولت -2.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 85 2021-01
شاخص PMI تولید 52.9 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.4 2021-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2020-11
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2019-12
موارد کروناویروس 76429 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 1378 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 65478 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1642 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 456864 2020-09
تولید ناخالص ملی 456036 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134853 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 28606 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42661 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7760 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21464 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 121753 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 392 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27856 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 256838 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13148 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11233 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2020-12
افراد شاغل 26759 2020-12
افراد بیکار 1284 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.6 2020-12
هزینه های کار 109 2020-09
بهره وری 114 2020-09
دستمزد 3895894 2020-09
حداقل دستمزد 8590 2020-12
دستمزد در تولید 4232213 2020-09
جمعیت 51.71 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
نرخ اشتغال 60.4 2020-08
نرخ بیکاری جوانان 8.2 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-12
اندازه اصل تورم 0.9 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2020-09
قیمت تولید 104 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2020-12
قیمت صادرات 92.19 2020-12
قیمت واردات 97.77 2020-12
تورم مواد غذایی 6.2 2020-12
CPI مسکن آب و برق 104 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.71 2020-12
انتظارات تورم 1.8 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-01
نرخ بهره بین بانکی 0.75 2021-01
عرضه پول M0 133474600 2020-11
عرضه پول M1 1169039 2020-11
عرضه پول M2 3197997 2020-11
عرضه پول M3 4462726 2020-11
ذخایر ارزی 443100 2020-12
وام به بخش خصوصی 9763726 2020-12
نرخ بهره سپرده 1 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 543580 2020-11
سرمایه گذاری سهام خارجی 774920 2020-09
نرخ وام 1.5 2021-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6944 2020-12
حساب جاری 8967 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 2019-12
صادرات 51405 2020-12
واردات 44462 2020-12
بدهی خارجی 510961 2020-09
رابطه مبادله 96.1 2020-11
گردش سرمایه 8865 2020-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7791129 2020-12
درآمد گردشگری 512900 2020-11
ورود توریست 61764 2020-11
ذخایر طلا 105 2020-09
شاخص تروریسم 0.66 2019-12
فروش اسلحه 688 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2019-12
بودجه دولت -2.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -63264 2020-11
هزینه های دولت 80247 2020-09
درآمدهای دولت 408760 2020-11
هزینه های مالی 472025 2020-11
درخواست پناهندگی 839 2018-09
ارزیابی اعتبار 86 2021-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 30.27 2017-12
مخارج نظامی 41157 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 18.94 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.96 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.98 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 85 2021-01
شاخص PMI تولید 52.9 2020-12
تولید صنعتی 0.5 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2020-11
تولید صنعتی 0.7 2020-11
استفاده از ظرفیت 104 2020-11
میزان سفارشات جدید 6662514 2020-11
تغییرات موجودی انبار 1081 2020-09
ورشکستگی 27 2020-12
ثبت خودرو 138356 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم 124 2020-11
سرعت اینترنت 28554 2017-03
آدرس های IP 25814048 2017-03
تولید خودرو 3950617 2019-12
شاخص همزمان 114 2020-11
شاخص رقابتی 79.62 2019-12
رتبه رقابتی 13 2019-12
شاخص فساد مالی 59 2019-12
رتبه فساد مالی 39 2019-12
آسانی کسب و کار 5 2019-12
تولید الکتریسیته 22420 2020-11
استخراج معدن -3 2020-08
تولید فولاد 5760 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.4 2021-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.5 2020-11
هزینه های مصرف کننده 212926 2020-09
درآمد قابل تصرف شخص 1925873 2019-12
پس انداز های شخصی 34.5 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1682120 2020-09
نرخ وام بانکی 2.71 2020-11
شاخص خوشبینی اقتصادی 83 2020-12
قیمت گازوئیل 1.32 2021-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 98.6 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 109 2020-12
سفارشات ساخت و ساز 8420942 2020-11
میزان ساخت و ساز -0.8 2020-11
نرخ مالکیت مسکن 58 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 76429 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 1378 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 65478 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.