گذشته قبلی
پول 1249 1257
بازار سهام 2641 2612 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 1.2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 4.2 در صد
نرخ بیکاری 2.7 2.7 در صد
نرخ تورم 4.8 4.1 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 0.7 در صد
نرخ بهره 1.75 1.5 در صد
موازنه تجاری -2660 -120 USD - میلیون
حساب جاری 6730 6420 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 3.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 36.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.1 -2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 86 87 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.1 51.2 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 104 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.5 0 در صد
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 42 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 1.2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 4.2 در صد
تولید ناخالص داخلی 1631 1647 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 487105 483070 KRW - میلیارد
تولید ناخالص ملی 490926 470114 KRW - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138804 141318 KRW - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 31265 31611 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42252 42719 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8724 8365 KRW - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21443 21521 KRW - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 134196 129751 KRW - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 472 483 KRW - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 29684 29369 KRW - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 272796 272756 KRW - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 14099 14507 KRW - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12729 12165 KRW - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 2.7 2.7 در صد
افراد شاغل 28082 27963 هزار
افراد بیکار 782 770 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 64 63.3 در صد
هزینه های کار 106 112 امتیاز
بهره وری 123 120 امتیاز
دستمزد 4087406 4107606 KRW / ماه
حداقل دستمزد 9160 8720 KRW / ساعت
دستمزد در تولید 4563390 4512938 KRW / ماه
جمعیت 51.78 51.71 میلیون
سن بازنشستگی زنان 62 60
سن بازنشستگی مردان 62 60
نرخ اشتغال 61.4 60.6 در صد
نرخ بیکاری جوانان 7.4 7 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 4.8 4.1 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 0.7 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 106 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 105 104 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.3 3.2 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 110 امتیاز
قیمت تولید 118 116 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 9.2 9 در صد
قیمت صادرات 127 126 امتیاز
قیمت واردات 148 149 امتیاز
تورم مواد غذایی 3.3 3.6 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 1.1 1.5 در صد
CPI مسکن آب و برق 106 105 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 117 امتیاز
انتظارات تورم 3.3 3.1 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 245 244 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 125447145 125368291 دوزها
موارد کروناویروس 18053287 18036720 افراد
مرگ و میر کروناویروس 24103 24063 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 1.75 1.5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 1.82 1.82 در صد
عرضه پول M0 160550100 159666300 KRW - میلیون
عرضه پول M1 1374255 1368003 KRW - میلیارد
عرضه پول M2 3644068 3653014 KRW - میلیارد
عرضه پول M3 4960392 4959341 KRW - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 449300 457810 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 11060280 10938989 KRW - صد میلیون
نرخ بهره سپرده 1.92 1.84 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 593177 584312 KRW - میلیارد
سرمایه گذاری سهام خارجی 940574 992149 USD - میلیون
نرخ وام 2.75 2.75 در صد
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 273 253 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -2660 -120 USD - میلیون
حساب جاری 6730 6420 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 3.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 57690 63478 USD - میلیون
واردات 60350 63618 USD - میلیون
بدهی خارجی 654098 628468 USD - میلیون
رابطه مبادله 84 85.3 امتیاز
گردش سرمایه 5414 8292 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5447000 11301161 هزار تومان
درآمد گردشگری 785900 748100 USD - میلیون
ورود توریست 99999 81851
ذخایر طلا 104 104 تن
شاخص تروریسم 0.66 0.3
فروش اسلحه 827 693 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 36.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.1 -2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -33145 -15069 KRW - میلیارد
هزینه های دولت 86413 86269 KRW - میلیارد
درآمدهای دولت 163140 101765 KRW - میلیارد
هزینه های مالی 196285 116835 KRW - میلیارد
درخواست پناهندگی 6684 15451 افراد
ارزیابی اعتبار 86
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 31.15 30.27 درصد از تولید ناخالص داخلی
مخارج نظامی 46056 43891 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 42 در صد
نرخ مالیات بر فروش 10 10 در صد
نرخ تامین اجتماعی 19.24 18.94 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.11 9.96 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.13 8.98 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 86 87 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.1 51.2 امتیاز
تولید صنعتی 3.7 6.3 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 0.3 در صد
تولید صنعتی 3.7 6.1 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 105 105 امتیاز
میزان سفارشات جدید 14210286 10036379 KRW - میلیون
تغییرات موجودی انبار 2199 896 KRW - میلیارد
ورشکستگی 13 12 بانک اطلاعات شرکتها
ثبت خودرو 123439 122740
شاخص اقتصادی مقدم 128 128 امتیاز
سرعت اینترنت 28554 26116 KBps
آدرس های IP 25814048 25049894 IP
تولید خودرو 3506774 3950617
شاخص همزمان 121 121 امتیاز
شاخص رقابتی 79.62 78.84 امتیاز
رتبه رقابتی 13 15
شاخص فساد مالی 62 61 امتیاز
رتبه فساد مالی 32 33
آسانی کسب و کار 5 5
تولید الکتریسیته 23450 25674 گیگاوات ساعت
استخراج معدن -11.3 5.9 در صد
تولید فولاد 5500 5700 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 104 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.5 0 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.3 1.6 در صد
هزینه های مصرف کننده 223209 224393 KRW - میلیارد
درآمد قابل تصرف شخص 2078537 1938679 KRW - میلیارد
پس انداز های شخصی 35.4 35.9 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 1859423 1862065 KRW - میلیارد
نرخ وام بانکی 3.5 3.56 در صد
شاخص خوشبینی اقتصادی 107 106 تعادل خالص
قیمت گازوئیل 1.57 1.68 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 107 106 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
شاخص مسکن 100 100 امتیاز
سفارشات ساخت و ساز 6255662 4666787 KRW - میلیون
میزان ساخت و ساز -7.3 -4.6 در صد
نرخ مالکیت مسکن 58 57.7 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.