بازارها گذشته مرجع
پول 1165 2020-09
بازار سهام 2328 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.43 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.7 2020-06
نرخ بیکاری 3.2 2020-08
نرخ تورم 0.7 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-08
نرخ بهره 0.5 2020-09
موازنه تجاری 4116 2020-08
حساب جاری 7450 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -2.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 68 2020-09
شاخص PMI تولید 48.5 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.4 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3 2020-08
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2019-12
موارد کروناویروس 23699 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 407 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 21470 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 1642 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 448209 2020-06
تولید ناخالص ملی 443090 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 137446 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 28606 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42661 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7621 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22715 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 113194 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 436 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27856 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 255006 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12726 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12137 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2020-08
افراد شاغل 26922 2020-08
افراد بیکار 891 2020-08
نرخ مشارکت نیروی کار 62.4 2020-08
هزینه های کار 119 2020-03
بهره وری 109 2020-03
دستمزد 3615931 2020-06
حداقل دستمزد 8590 2020-12
دستمزد در تولید 3803701 2020-06
جمعیت 51.71 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
نرخ اشتغال 60.4 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 7.7 2020-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-08
اندازه اصل تورم 0.7 2020-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2020-06
قیمت تولید 103 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.5 2020-08
قیمت صادرات 94.92 2020-08
قیمت واردات 99.33 2020-08
تورم مواد غذایی 6.6 2020-08
CPI مسکن آب و برق 102 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.84 2020-08
انتظارات تورم 1.9 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 0.68 2020-09
عرضه پول M0 127123900 2020-07
عرضه پول M1 1091252 2020-07
عرضه پول M2 3097825 2020-07
عرضه پول M3 4351324 2020-07
ذخایر ارزی 418950 2020-08
وام به بخش خصوصی 9610015 2020-08
نرخ بهره سپرده 1.02 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 529853 2020-07
سرمایه گذاری سهام خارجی 702507 2020-06
نرخ وام 1.5 2020-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4116 2020-08
حساب جاری 7450 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 2019-12
صادرات 39656 2020-08
واردات 35540 2020-08
بدهی خارجی 503055 2020-06
رابطه مبادله 94.4 2020-07
گردش سرمایه 9587 2020-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4385466 2020-06
درآمد گردشگری 496700 2020-07
ورود توریست 61012 2020-07
ذخایر طلا 104 2020-06
شاخص تروریسم 0.3 2018-12
فروش اسلحه 688 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -2.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -75607 2020-07
هزینه های دولت 80152 2020-06
درآمدهای دولت 261424 2020-07
هزینه های مالی 337031 2020-07
درخواست پناهندگی 839 2018-09
ارزیابی اعتبار 86 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 30.27 2017-12
مخارج نظامی 41157 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 18.94 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.96 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.98 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 68 2020-09
شاخص PMI تولید 48.5 2020-08
تولید صنعتی -3 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 2020-08
تولید صنعتی -3.1 2020-08
استفاده از ظرفیت 104 2020-07
میزان سفارشات جدید 7001294 2020-07
تغییرات موجودی انبار 5775 2020-06
ورشکستگی 18 2020-08
ثبت خودرو 111629 2020-08
شاخص اقتصادی مقدم 120 2020-07
سرعت اینترنت 28554 2017-03
آدرس های IP 25814048 2017-03
تولید خودرو 3950617 2019-12
شاخص همزمان 111 2020-07
شاخص رقابتی 79.62 2019-12
رتبه رقابتی 13 2019-12
شاخص فساد مالی 59 2019-12
رتبه فساد مالی 39 2019-12
آسانی کسب و کار 5 2019-12
تولید الکتریسیته 22356 2020-07
استخراج معدن -6.8 2020-05
تولید فولاد 5800 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.4 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.3 2020-08
هزینه های مصرف کننده 213186 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 1925873 2019-12
پس انداز های شخصی 34.5 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1637276 2020-06
نرخ وام بانکی 2.7 2020-07
شاخص خوشبینی اقتصادی 80 2020-08
قیمت گازوئیل 1.15 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 95.9 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 104 2020-08
سفارشات ساخت و ساز 8003596 2020-07
میزان ساخت و ساز -9.4 2020-08
نرخ مالکیت مسکن 58 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 23699 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 407 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 21470 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.