بازارها گذشته مرجع
پول 1187 2019-12
بازار سهام 2082 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.68 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-09
نرخ بیکاری 3.5 2019-10
نرخ تورم 0.2 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-11
نرخ بهره 1.25 2019-11
موازنه تجاری 3370 2019-11
حساب جاری 7830 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 74 2019-11
شاخص PMI تولید 49.4 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2019-10
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1619 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 461706 2019-09
تولید ناخالص ملی 456452 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129808 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 26762 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36776 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8224 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21124 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 123981 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 455 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26856 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 258292 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 15636 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11100 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2019-10
افراد شاغل 27257 2019-10
افراد بیکار 977 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 63.6 2019-10
هزینه های کار 99.2 2019-06
بهره وری 108 2019-06
دستمزد 3585588 2019-06
حداقل دستمزد 8350 2019-12
دستمزد در تولید 3804036 2019-06
جمعیت 51.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 61.7 2019-10
نرخ بیکاری جوانان 7.3 2019-10
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-11
اندازه اصل تورم 0.6 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-09
قیمت تولید 104 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -0.6 2019-10
قیمت صادرات 99.04 2019-10
قیمت واردات 108 2019-10
تورم مواد غذایی -0.7 2019-11
CPI مسکن آب و برق 103 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-11
انتظارات تورم 1.7 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 1.52 2019-12
عرضه پول M0 111013200 2019-09
عرضه پول M1 895009 2019-09
عرضه پول M2 2855830 2019-09
عرضه پول M3 4052156 2019-09
ذخایر ارزی 407460 2019-11
وام به بخش خصوصی 8692463 2019-10
نرخ بهره سپرده 1.6 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 504916 2019-09
سرمایه گذاری سهام خارجی 688697 2019-09
نرخ وام 2.25 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3370 2019-11
حساب جاری 7830 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-12
صادرات 44118 2019-11
واردات 40723 2019-11
بدهی خارجی 458200 2019-09
رابطه مبادله 91.4 2019-09
گردش سرمایه 10228 2019-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3612754 2019-09
درآمد گردشگری 1716400 2019-09
ورود توریست 1656195 2019-10
ذخایر طلا 104 2019-12
شاخص تروریسم 0.3 2018-12
فروش اسلحه 1083 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -26547 2019-09
هزینه های دولت 76796 2019-09
درآمدهای دولت 338086 2019-09
هزینه های مالی 364632 2019-09
درخواست پناهندگی 839 2018-09
ارزیابی اعتبار 86 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 2016-12
مخارج نظامی 41157 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 74 2019-11
شاخص PMI تولید 49.4 2019-11
تولید صنعتی -2.5 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.7 2019-10
تولید صنعتی -2.5 2019-10
استفاده از ظرفیت 102 2019-10
میزان سفارشات جدید 7711018 2019-10
تغییرات موجودی انبار 4866 2019-09
ورشکستگی 33 2019-10
ثبت خودرو 131579 2019-10
شاخص اقتصادی مقدم 116 2019-10
سرعت اینترنت 28554 2017-03
آدرس های IP 25814048 2017-03
تولید خودرو 4028834 2018-12
شاخص همزمان 111 2019-10
شاخص رقابتی 79.62 2019-12
رتبه رقابتی 13 2019-12
شاخص فساد مالی 57 2018-12
رتبه فساد مالی 45 2018-12
آسانی کسب و کار 5 2019-12
تولید الکتریسیته 22699 2019-09
استخراج معدن -4.4 2019-09
تولید فولاد 5983 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 2019-10
هزینه های مصرف کننده 222265 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 1890779 2018-12
پس انداز های شخصی 35 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1572660 2019-09
نرخ وام بانکی 3.2 2019-10
شاخص خوشبینی اقتصادی 92 2019-11
قیمت گازوئیل 1.31 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 92.1 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 99.9 2019-11
سفارشات ساخت و ساز 7391668 2019-10
میزان ساخت و ساز -4.3 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 57.7 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.