06/04/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
حساب جاری FEB $6.41B $1.01B
09/04/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
KR
تصمیم نرخ بهره 0.75%
13/04/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات MAR -1.8%
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های واردات MAR -0.9%
15/04/2020 واقعی قبلی
KR
انتخابات مجلس
16/04/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری MAR 3.3%
21/04/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI MAR -0.3%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) MAR 0.7%
22/04/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q1 1.3%
11:00 PM
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q1 2.3%
27/04/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 78.4
28/04/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار APR 56
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAR 5.6%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 11.4%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید MAR 12%
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR -2.3%
01/05/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
KR
موازنه تجاری APR $5.04B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات APR -0.2%
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات APR -0.3%


کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.