24/04/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q1 -0.3% 1%
11:00 PM
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q1 1.8% 3.1%
25/04/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 100
29/04/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار APR 73
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAR -10.6%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR -2.7%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR -2.6%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید MAR -2.5%
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR -0.5%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR -2.0%
01/05/2019 واقعی قبلی
12:00 AM
KR
موازنه تجاری APR $5.22B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات APR -8.2%
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات APR -6.7%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (سالانه) APR 0.4%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (ماهانه) APR -0.2%
02/05/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
KR
پی ام آی توليد Nikkei APR 48.8
06/05/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ذخایر ارزی APR $405.25B
07/05/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
حساب جاری MAR $3.60B
13/05/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات APR -0.5%
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های واردات APR 4.3%
14/05/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری APR 3.8%
20/05/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI APR 0.3%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) APR 0.1%


کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.