06/07/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
حساب جاری MAY $2.29B $-3.33B ®
14/07/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات JUN -8.2%
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های واردات JUN -12.8%
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری JUN 4.5%
16/07/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
KR
تصمیم نرخ بهره 0.50%
20/07/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI JUN 0.0%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) JUN -1.7%
22/07/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q2 -1.3%
11:00 PM
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q2 1.4%
28/07/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 81.8
29/07/2020 واقعی قبلی
10:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار JUL 51
30/07/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز JUN -5.8%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -9.6%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید JUN
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 4.6%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 1.7%
01/08/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
KR
موازنه تجاری JUL $3.67B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات JUL -10.9%
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات JUL -11.4%


کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.