18/02/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات JAN -1.4% -0.9% ®
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های واردات JAN 2.5% 3% ®
21/02/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI JAN -0.5%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) JAN 1%
25/02/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB 98
26/02/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار FEB 67
27/02/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز JAN -9.5%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 1.6%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN -1.4%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید JAN 2.0%
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN 0.8%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 3.0%
28/02/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
KR
تصمیم نرخ بهره 1.75%
01/03/2019 واقعی قبلی
12:00 AM
KR
موازنه تجاری FEB $1.34B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات FEB -5.8%
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات FEB -1.7%
04/03/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
KR
پی ام آی توليد Nikkei FEB 48.3
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q4 0.6%
11:00 PM
KR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q4 2%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (سالانه) FEB 0.8%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (ماهانه) FEB -0.1%
05/03/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
ذخایر ارزی FEB $405.51B
07/03/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
حساب جاری JAN $4.82B
12/03/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری FEB 4.4%
14/03/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات FEB -1.4%
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های واردات FEB 2.5%


کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.