16/08/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری JUL 3.8% 3.7%
20/08/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI JUL 0%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) JUL 2.6%
27/08/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده AUG 101
29/08/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار AUG 74
30/08/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز JUL -7.7%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL -0.4%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUL -0.6%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید JUL -0.7%
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUL 0.6%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 4.0%
31/08/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 AM
KR
تصمیم نرخ بهره 1.5%
01/09/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
KR
موازنه تجاری AUG $7.0B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات AUG 6.2%
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات AUG 16.2%
03/09/2018 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
KR
پی ام آی توليد Nikkei AUG 48.3
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q2 1%
11:00 PM
KR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 2.8%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (سالانه) AUG 1.5%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (ماهانه) AUG 0.2%
04/09/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 PM
KR
ذخایر ارزی AUG $402.45B
05/09/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 PM
KR
حساب جاری JUL $7.38B
11/09/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری AUG 3.8%


کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.