11/12/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 PM
KR
نرخ بیکاری NOV 3.8% 3.9%
12/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات NOV 0.3% 1.1% ®
09:00 PM
KR
تغییرات سالیانه قیمت های واردات NOV 6% 10.9% ®
20/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI NOV -0.4%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) NOV 2.2%
26/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC 96
27/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار DEC 73
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز NOV -3.5%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV 10.7%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) NOV 1%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه تولید NOV 11.1%
11:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV 0.2%
11:00 PM
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 5.0%
30/12/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 PM
KR
نرخ تورم (سالانه) DEC 2.0%
11:00 PM
KR
نرخ تورم (ماهانه) DEC -0.7%
01/01/2019 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
KR
موازنه تجاری DEC $5.14B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات DEC 4.5%
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات DEC 11.4%
02/01/2019 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
KR
پی ام آی توليد Nikkei DEC 48.6
06/01/2019 واقعی قبلی توافق
09:00 PM
KR
ذخایر ارزی DEC $402.99B
11:00 PM
KR
حساب جاری NOV $9.19B


کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.