بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1183.25 1190 1196 1203 1210 1223
بازار سهام 2062.22 2037 2013 1989 1965 1918
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.50 1.57 1.6 1.63 1.66 1.73
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1 1.1 1.2 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.4 2.2 2.5 2.6 2.3
نرخ بیکاری 3.10 3.8 3.7 3.8 3.9 3.7
نرخ تورم 0.00 -0.1 0.5 1.1 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.7 0.3 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.25 1.25 1.25 1.25
موازنه تجاری 1723.00 8500 3900 4500 7100 5800
حساب جاری 6949.40 7900 3200 4500 6900 4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 39 39 40 40 40
بودجه دولت -1.60 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار 68.00 69 65 67 69 71
شاخص PMI تولید 49.00 49 49.4 50.2 49.8 48.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.50 99.3 101 102 103 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90 0.4 0.7 0.5 0.6 0.9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1 1.1 1.2 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.4 2.2 2.5 2.6 2.3
تولید ناخالص داخلی 1619.42 1690 1690 1780 1780 1780
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 459813.40 463423 466819 466458 471769 477555
تولید ناخالص ملی 450227.40 465680 484117 446785 461933 495252
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133364.50 135722 138048 134579 136832 141223
تولید ناخالص داخلی سرانه 26761.90 26800 26800 26800 27200 27200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36776.50 37400 37400 38201 38201 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8174.20 8073 8284 8695 8387 8475
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22202.10 22423 22554 22402 22779 23073
تولید ناخالص داخلی از ساخت 121116.70 124847 126579 122808 124266 129490
تولید ناخالص داخلی از معادن 505.90 480 546 536 519 559
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26855.50 26761 26875 27240 27554 27493
تولید ناخالص داخلی از خدمات 256848.50 257534 258426 261269 263527 264370
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 15521.40 15992 16117 15611 15925 16488
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12845.80 11598 11862 11891 13180 12135
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.10 3.8 3.7 3.8 3.9 3.7
افراد بیکار 867.00 1060 1080 1080 1100 1110
نرخ مشارکت نیروی کار 63.30 63.5 62.5 63.4 64 63
هزینه های کار 129.90 138 140 140 140 142
دستمزد 3585588.00 4075000 4041000 4362000 4027000 4236000
دستمزد در تولید 3804036.00 4349000 4347000 5032000 4244000 4542000
حداقل دستمزد 8350.00 8350 8350 10000 10000 10000
جمعیت 51.61 51.7 51.71 51.85 51.85 51.85
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 7.10 8.7 8.5 10.6 8.9 8.4
نرخ اشتغال 61.40 61.1 61.4 61.4 61.4 61.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.00 -0.1 0.5 1.1 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.7 0.3 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.81 106 105 106 106 106
قیمت مصرف کننده اصلی 105.25 106 106 106 107 107
اندازه اصل تورم 0.90 1 1.1 1.2 1.4 1.4
قیمت تولید 103.55 104 104 105 105 106
تغییر قیمت تولید کننده -0.30 -0.6 0.8 1.3 1.5 1.9
تورم مواد غذایی -3.30 -2 1 1.9 1.8 2.4
CPI مسکن آب و برق 101.56 102 103 104 104 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.59 105 102 100 105 103
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره بین بانکی 1.49 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
عرضه پول M2 2790153.00 2820000 2890000 2890000 2890000 3130000
ذخایر ارزی 401483.50 402500 402400 402400 401500 402700
وام به بخش خصوصی 8568427.00 8411802 8422206 8581364 8740061 8615917
نرخ بهره سپرده 1.90 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 260.80 263 263 261 261 261
ترازنامه بانک مرکزی 503939.20 491000 493500 493500 491500 498600
سرمایه گذاری سهام خارجی 708835.90 750000 680780 710080 740000 690000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 1723.00 8500 3900 4500 7100 5800
حساب جاری 6949.40 7900 3200 4500 6900 4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8
واردات 42477.00 42750 44900 44500 43800 45000
صادرات 44200.00 51200 48800 49000 50900 50800
بدهی خارجی 462061.90 452292 450292 451599 474076 460648
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6704915.00 4179000 4057000 3500000 6500000 9040000
درآمد گردشگری 1522800.00 1375000 1310000 1505000 1555000 1420000
ورود توریست 1448067.00 1312000 1350000 1490000 1290000 1380000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 39 39 40 40 40
بودجه دولت -1.60 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2
هزینه های دولت 75743.40 73552 75483 75972 77713 77219
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 33.4 33.4 33.7 33.7 33.7
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 68.00 69 65 67 69 71
شاخص PMI تولید 49.00 49 49.4 50.2 49.8 48.7
تولید صنعتی 0.60 0.9 1 1.1 0.5 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.60 2.2 2.3 -0.5 -0.8 1.7
تولید صنعتی 0.80 0.5 0.9 0.9 0.5 1.1
ثبت خودرو 114012.00 109200 117000 121000 129000 115000
شاخص اقتصادی مقدم 114.50 115 114 115 116 116
تولید فولاد 6040.85 6130 6300 6300 6300 6410
استخراج معدن -2.90 -2.8 1.2 1.2 -1.5 4.7
شاخص همزمان 110.70 110 110 111 111 111
تولید خودرو 4028834.00 4150000 4150000 4250000 4250000 4250000
تولید الکتریسیته 23513.68 23600 24800 23850 23500 25100
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.50 99.3 101 102 103 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90 0.4 0.7 0.5 0.6 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.30 2.9 2.8 3.2 3.5 5
هزینه های مصرف کننده 221901.20 223596 224947 225928 227671 230121
درآمد قابل تصرف شخص 1890779.40 1880824 1932377 1938049 1939940 1976821
تسهیلات اعتباری خریدار 1556091.90 1550224 1570520 1578545 1596550 1606642
نرخ وام بانکی 3.40 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 97.70 96.4 96.8 96.8 96.8 96.9
قیمت گازوئیل 1.23 1.17 1.14 1.11 1.08 1.08
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 99.60 103 102 100 104 104
نرخ مالکیت مسکن 57.70 58 58 58.2 58.2 58.2
سفارشات ساخت و ساز 3291342.00 5220000 7610000 7610000 7610000 8890000
میزان ساخت و ساز -6.20 -2.6 -3 -1.2 0.5 1.9


کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.