بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1180.11 1162 1169 1175 1182 1195
بازار سهام 2072.92 2107 2083 2059 2036 1990
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.55 1.62 1.65 1.67 1.7 1.75
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 1 1.1 1.2 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.4 2.3 2 1.9 1.8
نرخ بیکاری 4.00 3.8 3.7 3.8 3.9 3.7
نرخ تورم 0.70 1.3 1.5 1.4 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
موازنه تجاری 4168.00 8500 3900 4500 4500 5800
حساب جاری 4949.40 7900 3200 4500 6900 4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 39 39 40 40 40
بودجه دولت -1.60 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار 75.00 75 75 76 77 74
شاخص PMI تولید 47.50 50.1 49.4 50.2 49.8 48.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.50 102 102 105 103 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 0.4 0.7 0.5 0.6 0.9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 1 1.1 1.2 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.4 2.3 2 1.9 1.8
تولید ناخالص داخلی 1619.42 1690 1690 1780 1780 1780
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 455081.00 463423 467275 464183 463728 475686
تولید ناخالص ملی 435887.50 421915 436532 444605 444169 444390
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131296.60 135722 138183 133923 133791 140670
تولید ناخالص داخلی سرانه 26761.90 26800 26800 26800 27200 27200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36776.50 37400 37400 38201 38201 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8482.70 8073 8292 8652 8644 8441
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21855.30 22423 22576 22292 22271 22983
تولید ناخالص داخلی از ساخت 119813.10 124847 126703 122209 122090 128983
تولید ناخالص داخلی از معادن 523.30 480 547 534 533 557
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26575.90 26761 26901 27107 27081 27386
تولید ناخالص داخلی از خدمات 215013.70 216816 217919 219314 219099 221842
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 15230.20 15992 16133 15535 15520 16423
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11601.30 11598 11874 11833 11822 12087
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 4.00 3.8 3.7 3.8 3.9 3.7
افراد بیکار 1127.00 1060 1080 1080 1100 1110
نرخ مشارکت نیروی کار 64.20 63.5 62.5 63.4 64 63
هزینه های کار 103.10 138 140 140 140 142
دستمزد 4021244.00 4075000 4041000 4362000 4027000 4236000
دستمزد در تولید 4654149.00 4349000 4347000 5032000 4244000 4542000
حداقل دستمزد 8350.00 8350 8350 10000 10000 10000
جمعیت 51.61 51.7 51.71 51.85 51.85 51.85
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 10.50 8.7 8.5 10.6 8.9 8.4
نرخ اشتغال 61.50 61.1 61.4 61.4 61.4 61.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.70 1.3 1.5 1.4 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.88 107 106 106 106 107
قیمت مصرف کننده اصلی 105.41 106 106 107 107 109
اندازه اصل تورم 0.70 1.7 1.5 1.8 1.6 2.2
قیمت تولید 103.73 105 105 105 105 107
تغییر قیمت تولید کننده 0.40 -0.6 0.8 1.3 1.5 1.9
تورم مواد غذایی 2.00 1.6 2.5 2.6 1.8 2.9
CPI مسکن آب و برق 102.90 103 104 104 104 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.31 106 103 101 105 104
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
نرخ بهره بین بانکی 1.67 1.87 1.87 1.87 1.69 1.87
عرضه پول M2 2778412.60 2820000 2890000 2890000 2890000 3130000
ذخایر ارزی 403070.00 402500 402400 402400 401500 402700
وام به بخش خصوصی 8518578.00 8411802 8430447 8539503 8680431 8582195
نرخ بهره سپرده 1.99 2.06 2.2 2.06 2.06 3.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 260.80 263 263 261 261 261
ترازنامه بانک مرکزی 491716.00 491000 493500 493500 491500 498600
سرمایه گذاری سهام خارجی 697567.10 750000 680780 710080 740000 690000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 4168.00 8500 3900 4500 4500 5800
حساب جاری 4949.40 7900 3200 4500 6900 4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8
واردات 40010.00 42750 44900 44500 43800 45000
صادرات 44180.00 51200 48800 49000 50900 50800
بدهی خارجی 440584.60 452292 450732 449396 448956 458845
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6704915.00 4179000 4057000 3500000 6500000 9040000
درآمد گردشگری 1645900.00 1375000 1310000 1505000 1555000 1420000
ورود توریست 1485684.00 1312000 1350000 1490000 1290000 1380000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 39 39 40 40 40
بودجه دولت -1.60 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2
هزینه های دولت 74118.60 73552 75557 75601 75527 76917
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 33.4 33.4 33.7 33.7 33.7
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 75.00 75 75 76 77 74
شاخص PMI تولید 47.50 50.1 49.4 50.2 49.8 48.7
تولید صنعتی -0.20 -1.3 3.8 2.2 -0.5 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.70 2.2 2.3 -0.5 -0.8 1.7
تولید صنعتی -0.10 0.5 0.9 0.9 -0.5 1.1
تغییرات موجودی انبار 6511.70 2300 1200 1200 1200 3030
ثبت خودرو 128434.00 109200 117000 121000 129000 115000
شاخص اقتصادی مقدم 114.40 115 114 115 116 116
تولید فولاد 6370.58 6130 6300 6300 6300 6410
استخراج معدن -5.90 -2.8 1.2 1.2 -1.5 4.7
شاخص همزمان 110.40 110 110 111 111 111
تولید خودرو 4028834.00 4150000 4150000 4250000 4250000 4250000
تولید الکتریسیته 23193.02 23600 24800 23850 23500 25100
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.50 102 102 105 103 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 0.4 0.7 0.5 0.6 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40 2.9 2.8 3.2 3.5 5
هزینه های مصرف کننده 220417.20 223596 225167 224826 224605 229220
درآمد قابل تصرف شخص 1770713.90 1763833 1811440 1806128 1804357 1844046
تسهیلات اعتباری خریدار 1540043.80 1550224 1572057 1570845 1569305 1600354
نرخ وام بانکی 3.62 3.7 3.7 3.7 3.65 3.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 97.70 96.4 96.8 96.8 96.8 96.9
قیمت گازوئیل 1.30 1.33 1.3 1.26 1.23 1.23
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 99.50 103 102 100 104 104
نرخ مالکیت مسکن 57.70 57.1 57.1 55.8 55.8 55.8
سفارشات ساخت و ساز 4077452.00 5220000 7610000 7610000 7610000 8890000
میزان ساخت و ساز -5.30 2.5 2.5 3 2.9 5.9


کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.