بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1133.57 1137 1143 1148 1154 1166
بازار سهام 2267.15 2218 2169 2122 2076 1983
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.54 1.58 1.62 1.66 1.71 1.79

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1 1 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 0.6 1.2 3.5 3.5 3
نرخ بیکاری 3.90 3.7 4.1 4 4 3.8
نرخ تورم 1.00 1.1 0.5 0.8 1.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
موازنه تجاری 8880.00 5800 5800 5800 5800 5800
حساب جاری 6570.00 4500 4500 4500 4500 4100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 5 4.9 4.9 4.9 4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 44 48 48 48 48
بودجه دولت -2.60 -5.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
اطمینان کسب و کار 79.00 65 59 60 60 61
شاخص PMI تولید 49.80 48.7 50.2 50.2 50.2 49.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.60 85 90 100 80 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 40 42 42 42 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1 1 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 0.6 1.2 3.5 3.5 3
تولید ناخالص داخلی 1642.38 1450 1540 1540 1540 1540
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 456863.50 471627 468359 463897 463897 485776
تولید ناخالص ملی 443089.50 481566 443230 458598 458598 496013
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134853.00 138138 139613 142256 142256 142282
تولید ناخالص داخلی سرانه 28605.70 26900 27490 27490 27490 27490
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42661.20 40200 41400 41400 41400 41400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7760.50 8168 8524 7887 7887 8413
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21464.20 22865 23052 23510 23510 23551
تولید ناخالص داخلی از ساخت 121752.60 126220 125750 117156 117156 130006
تولید ناخالص داخلی از معادن 392.40 505 493 451 451 520
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27855.70 27628 28190 28831 28831 28457
تولید ناخالص داخلی از خدمات 256838.20 265198 260350 263931 263931 273154
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13147.60 15920 14129 13172 13172 16398
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11232.80 11098 12266 12561 12561 11431

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 3.90 3.7 4.1 4 4 3.8
افراد شاغل 26787.00 27500 27500 27500 27500 27500
افراد بیکار 1088.00 1110 1110 1110 1110 1110
نرخ مشارکت نیروی کار 62.50 63 63 63 63 63
هزینه های کار 119.30 142 142 142 142 142
دستمزد 3615931.00 3846000 4091000 3701000 4011000 3962000
دستمزد در تولید 3803701.00 4222000 4511000 4871000 4371000 4307000
حداقل دستمزد 8590.00 8590 8990 8990 8990 8990
جمعیت 51.71 51.78 52.36 52.36 52.36 52.36
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 8.90 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
نرخ اشتغال 60.40 60.5 60.9 61 61 61.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.00 1.1 0.5 0.8 1.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.20 106 106 106 107 108
قیمت مصرف کننده اصلی 106.18 106 107 107 107 108
اندازه اصل تورم 0.90 0.8 0.7 0.9 1.1 1.4
قیمت تولید 103.35 107 104 104 105 109
تغییر قیمت تولید کننده -0.40 1.5 1.5 1.9 1.9 1.9
تورم مواد غذایی 8.30 2.4 2.4 2.4 2.1 2.4
CPI مسکن آب و برق 103.23 105 105 104 104 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.38 105 102 98.32 101 106

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.64 1.87 0.66 0.66 0.66 2.12
عرضه پول M2 3103778.80 3130000 3130000 3130000 3130000 3130000
ذخایر ارزی 420550.00 421192 423184 425177 427171 429166
وام به بخش خصوصی 9660511.00 8741922 9121177 9798245 9998629 9004179
نرخ بهره سپرده 1.02 3.5 1.37 1.37 1.37 1.37
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 260.80 261 261 261 261 259
ترازنامه بانک مرکزی 537625.00 504021 506673 506673 506673 514629
سرمایه گذاری سهام خارجی 702507.40 690000 690000 690000 690000 680000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 8880.00 5800 5800 5800 5800 5800
حساب جاری 6570.00 4500 4500 4500 4500 4100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 5 4.9 4.9 4.9 4.9
واردات 39170.00 45000 45000 45000 45000 45900
صادرات 48050.00 50800 50800 50800 50800 51700
بدهی خارجی 503055.00 480648 480648 480648 480648 499401
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5188027.00 9040000 9040000 9040000 9040000 9040000
درآمد گردشگری 505600.00 642000 750000 920000 970000 1420000
ورود توریست 68797.00 95000 1000000 1200000 1200000 1450000
فروش اسلحه 688.00 550 800 800 800 800

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 44 48 48 48 48
بودجه دولت -2.60 -5.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
ارزش بودجه دولت -70888.00 18000 18000 18000 18000 23000
هزینه های دولت 80247.40 78663 80232 82957 82957 81023
درآمدهای دولت 296469.00 425000 425000 425000 425000 425000
هزینه های مالی 367357.00 399000 399000 399000 399000 399000
مخارج نظامی 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 30.27 38 38 38 38 39

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 40 42 42 42 40
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 79.00 65 59 60 60 61
شاخص PMI تولید 49.80 48.7 50.2 50.2 50.2 49.7
تولید صنعتی 8.00 1.8 1.8 1.8 1.8 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.40 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
تولید صنعتی 8.30 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5
استفاده از ظرفیت 104.60 105 105 106 106 107
ورشکستگی 30.00 27 27 27 27 27
ثبت خودرو 111629.00 115000 130000 135500 150000 175000
شاخص اقتصادی مقدم 122.00 118 118 118 119 119
استخراج معدن -3.00 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
تولید فولاد 5830.59 6410 6410 6410 6410 6410
شاخص همزمان 112.10 111 111 111 111 111
تولید خودرو 3950617.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
تولید الکتریسیته 22533.18 25100 25100 25100 25100 25300

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.60 85 90 100 80 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.40 5 5 5 5 5
هزینه های مصرف کننده 212925.80 225933 212600 220648 220648 232711
درآمد قابل تصرف شخص 1925872.90 1937428 1948983 1993278 1993278 1995551
پس انداز های شخصی 34.50 33.6 33.6 33.6 33.6 32.9
تسهیلات اعتباری خریدار 1637276.40 1609733 1630607 1694581 1694581 1658025
نرخ وام بانکی 2.66 3.7 2.82 2.82 2.82 3.95
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 95.90 93.6 93.6 93.6 93.6 94.9
قیمت گازوئیل 1.17 1.1 1.01 0.96 0.91 1.04

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 105.60 102 102 102 102 102
نرخ مالکیت مسکن 58.00 57.5 58 58 58 58
سفارشات ساخت و ساز 7459652.00 9890000 9890000 9890000 9890000 9000000
میزان ساخت و ساز 6.30 1.9 1.9 1.9 1.9 3.2


کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.