کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.9 0.8 0.8 1 1
نرخ بیکاری 3.90 3.8 3.9 3.8 3.9 3.7
نرخ تورم 2.00 1.7 1.8 1.9 2 2.3
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 2 2 2.25
موازنه تجاری 6552.00 14800 4230 5440 6450 17300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 38.5 39 39 39 40
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1121.75
1124 1131 1138 1146 1175
بازار سهام 2092.40
2315 2291 2268 2245 2155
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.22
2.39 2.41 2.44 2.47 2.59
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.9 0.8 0.8 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00
2.8 2.6 2.7 2.9 2
تولید ناخالص داخلی 1530.75
1577 1622 1622 1622 1700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 400234.60
402648 405892 408704 411841 420148
تولید ناخالص ملی 406053.70
434733 404328 417017 417829 453626
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 117824.70
128101 130390 126755 121242 133669
تولید ناخالص داخلی سرانه 26152.03
26500 26800 26800 26800 27200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35938.37
36653 37400 37400 37400 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6932.40
7271 7692 7484 7133 7587
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16285.10
17876 18209 17664 16757 18653
تولید ناخالص داخلی از ساخت 116974.90
115005 116608 117442 120367 120003
تولید ناخالص داخلی از معادن 502.00
563 571 541 517 587
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24176.90
24114 24412 24643 24878 25162
تولید ناخالص داخلی از خدمات 211761.30
213128 215096 216436 217902 222390
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13200.40
13474 13314 13561 13583 14059
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7884.20
7966 7397 8103 8113 8312
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.90
3.8 3.9 3.8 3.9 3.7
افراد شاغل 26837.00
26810 26830 26850 26880 27500
افراد بیکار 1100.00
1030 1060 1040 1020 1110
نرخ مشارکت نیروی کار 63.40
63.1 62.9 62.7 62.5 63
هزینه های کار 96.50
137 142 138 119 142
بهره وری 109.20
108 109 110 109 19.6
دستمزد 3457189.00
3791000 4167000 3832000 4075000 4236000
دستمزد در تولید 3692181.00
4152000 4837000 4059000 4349000 4542000
حداقل دستمزد 7530.00
7530 8200 8200 8200 8800
جمعیت 51.45
51.6 51.8 51.8 51.8 52.1
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 8.50
8.7 9.1 8.8 8.7 8.4
نرخ اشتغال 61.20
61.3 58.9 60.2 61.1 61.5
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.00
1.7 1.8 1.9 2 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.5 0.6 0.4 0.4 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.42
105 106 106 108 109
قیمت مصرف کننده اصلی 104.68
105 106 106 106 108
اندازه اصل تورم 1.10
1.1 1.5 1.8 1.7 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.35
114 112 110 113 117
قیمت تولید 105.78
106 107 107 108 111
تغییر قیمت تولید کننده 2.70
3.1 2.8 2.5 2.2 1.9
قیمت صادرات 88.32
87 85.7 86.4 83.8 84
قیمت واردات 92.06
91 88.5 88.9 91.6 94
تورم مواد غذایی 5.60
2.2 2.5 2.8 2.6 2.9
CPI مسکن آب و برق 102.40
103 104 104 104 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.54
104 105 107 107 109
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.75 1.75 2 2 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.80
1.79 1.79 2.04 2.04 2.29
عرضه پول M0 103503900.00
99650000 99870000 99900000 99985000 103000000
عرضه پول M1 846035.30
863000 881000 888000 910000 950000
عرضه پول M2 2646433.20
2710000 2750000 2780000 2820000 3130000
عرضه پول M3 3734950.80
3950000 4055000 4120000 4180000 4350000
ذخایر ارزی 402750.00
401000 401600 402000 402500 402700
وام به بخش خصوصی 8260318.00
8230000 8250000 8270000 8260000 8320000
نرخ بهره سپرده 1.67
1.67 1.67 1.92 1.92 2.17
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253.30
256 258 258 258 258
ترازنامه بانک مرکزی 497407.40
487000 490000 490150 491000 498600
سرمایه گذاری سهام خارجی 7302.78
7690 7663 7687 7700 7800
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 6552.00
14800 4230 5440 6450 17300
صادرات 54972.00
48100 49100 50300 51200 50800
واردات 48421.00
44900 44870 44860 44750 45000
حساب جاری 10831.40
10680 9800 7500 7900 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60
6.2 6.1 6.1 6.1 5.8
بدهی خارجی 440543.60
450000 436500 427700 421000 431000
رابطه مبادله 97.10
95.6 96.84 97.19 91.48 89.36
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3448981.00
8370000 4970000 6830000 4179000 9040000
گردش سرمایه 9802.30
4900 4500 6300 5200 7500
درآمد گردشگری 1356500.00
1350000 1277000 1273000 1375000 1420000
ورود توریست 1278604.00
1320000 1290100 1195000 1212000 1380000
ذخایر طلا 104.40
104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.61
0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
فروش اسلحه 587.00
590 550 550 550 560
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00
38.5 39 39 39 40
بودجه دولت -2.00
-2.3 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2
ارزش بودجه دولت 14031.00
26000 -1800 14000 16000 33000
هزینه های دولت 60585.40
59812 60980 61245 62342 62411
درآمدهای دولت 339609.00
411000 115200 255000 321000 425000
هزینه های مالی 325578.00
385000 117000 241000 305000 392000
مخارج نظامی 37559.90
38200 39870 39870 39870 40650
درخواست پناهندگی 652.00
690 710 730 745 850
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26
33.5 33.4 33.4 33.4 33.7
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 71.00
75 77 79.2 79.8 83
شاخص PMI تولید 51.00
50.8 51 51.1 51.3 50.9
تولید صنعتی -8.40
4.6 0.1 2.1 -1.3 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.50
1.2 1.9 -1.5 2.2 1.7
تولید صنعتی -8.90
1.8 -1.5 -0.1 0.5 1.1
استفاده از ظرفیت 102.50
103 103 104 104 105
میزان سفارشات جدید 9327988.00
7450000 8210000 7670000 8250000 7860000
تغییرات موجودی انبار -1354.20
1080 2100 2250 2300 3030
ورشکستگی 39.00
41.1 39.9 37.8 31.7 27
ثبت خودرو 131112.00
112400 125000 134000 139200 141000
شاخص اقتصادی مقدم 113.40
114 115 115 116 119
سرعت اینترنت 28553.69
27600 27200 26900 27300 28000
آدرس های IP 25814048.00
28400000 28900000 29300000 29600000 32800000
استخراج معدن -13.80
2.8 -3.1 -5.9 -2.8 4.7
تولید فولاد 5853.02
6220 6030 6090 6130 6410
شاخص همزمان 109.20
110 110 110 110 111
شاخص رقابتی 78.84
79.34 79.34 79.34 79.34 81.84
رتبه رقابتی 15.00
15 15 15 15 15
تولید خودرو 4114913.00
4000000 4150000 4150000 4150000 4250000
آسانی کسب و کار 5.00
5 4 4 4 3
تولید الکتریسیته 23308.81
23000 23625 23300 23600 24300
شاخص فساد مالی 54.00
54 54 54 54 54
رتبه فساد مالی 51.00
51 51 51 51 51
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.50
99.3 101 101 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20
0.5 0.3 -0.7 0.4 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.50
4.5 4.2 3.7 3.9 6
هزینه های مصرف کننده 191729.70
193947 193570 195726 197290 202376
درآمد قابل تصرف شخص 1722492.80
1790000 1870000 1870000 1870000 1950000
پس انداز های شخصی 8.80
9.1 10.3 10.3 10.3 11.4
تسهیلات اعتباری خریدار 1493155.50
1537000 1551000 1583000 1598000 1647000
نرخ وام بانکی 3.61
3.63 3.63 3.88 3.88 4.13
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 95.20
95.4 95.8 96.1 96.4 96.9
قیمت گازوئیل 1.48
1.46 1.43 1.4 1.38 1.28
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 105.60
104 105 105 105 104
نرخ مالکیت مسکن 56.80
55 57.1 57.1 57.1 55.8
سفارشات ساخت و ساز 4757267.00
4250000 6770000 7580000 8220000 9890000
میزان ساخت و ساز -16.60
13.4 -0.1 0.8 0.5 5.9
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 18.81
18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.40
10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41
8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 35.90
44.24 40.81 116 116 112
درجه حرارت 1.64
7.23 1 21.13 16.55 12.13کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی