بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 1192.73 1199 1209 1219 1229 1249
بازار سهام 2732.75 2766 2697 2629 2563 2436
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.60 2.59 2.64 2.7 2.75 2.87

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 1 1.5 1 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 1.6 2.1 2 2.5 2.9
نرخ بیکاری 3.80 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8
نرخ تورم 3.70 3.5 2.5 2.1 1.5 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.1 0.4 0.4 0.2
نرخ بهره 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 2.5
موازنه تجاری -590.00 6500 6500 6500 5100 6700
حساب جاری 7160.00 7500 5500 5500 8600 7900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 4 4 4 4 4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 50 50 50 50 53
بودجه دولت -6.10 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.2
اطمینان کسب و کار 95.00 85 83 83 80 80
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.90 51.6 50.5 51 50 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.40 108 110 110 110 110
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.90 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 1 1.5 1 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 1.6 2.1 2 2.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 1630.53 1710 1710 1710 1710 1780
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 477714.20 480164 486246 487268 489657 503857
تولید ناخالص ملی 470114.50 462226 481280 479517 481867 495842
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139788.00 145437 145517 142584 143283 147438
تولید ناخالص داخلی سرانه 31264.94 28075 28075 28075 28075 28075
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42251.50 42500 42500 42500 42500 42500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8249.50 8819 7739 8414 8456 8701
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21197.60 22216 22027 21622 21728 22358
تولید ناخالص داخلی از ساخت 128639.70 132157 131071 131212 131856 135680
تولید ناخالص داخلی از معادن 525.60 469 531 536 539 554
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 29409.10 29199 29518 29997 30144 31019
تولید ناخالص داخلی از خدمات 268973.70 266444 273489 274353 275698 283693
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 14289.20 13541 14924 14575 14646 15071
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12130.10 12742 12281 12373 12433 12794

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 3.80 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8
افراد شاغل 27566.00 28000 28000 28000 28000 28000
افراد بیکار 1079.00 1110 1110 1110 1110 1110
نرخ مشارکت نیروی کار 62.60 63 63 63 63 63
هزینه های کار 112.20 142 142 142 142 142
دستمزد 4107606.00 4156000 3886000 4026000 4121000 4211000
دستمزد در تولید 4512938.00 4651000 4191000 4446000 4427000 4547000
حداقل دستمزد 8720.00 8990 8990 8990 8990 8990
جمعیت 51.78 51.98 51.98 51.98 51.98 52.1
سن بازنشستگی زنان 62.00 60 60 60 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 60 60 60 62 62
نرخ بیکاری جوانان 5.70 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
نرخ اشتغال 61.30 61 61 61 60 60

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 3.70 3.5 2.5 2.1 1.5 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.1 0.4 0.4 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.04 105 105 105 106 107
قیمت مصرف کننده اصلی 103.25 103 104 104 105 107
اندازه اصل تورم 2.70 2.1 2.1 2.1 1.6 1.6
قیمت تولید 113.22 114 115 116 116 119
تغییر قیمت تولید کننده 9.00 6.9 5.7 4 2.5 2.5
تورم مواد غذایی 6.20 4.5 2.5 2.5 2.5 2.4
CPI مسکن آب و برق 103.40 105 104 104 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.41 110 110 110 111 111

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.50 1.5 1.75 1.75 2 2.5
عرضه پول M2 3605807.90 3536902 3536902 3536902 3779000 4069517
ذخایر ارزی خارجی 463120.00 488441 493441 508722 540791 561540
وام به بخش خصوصی 10656836.00 10159704 10436119 10699846 10923257 11240031
نرخ بهره سپرده 1.32 1.57 1.82 1.82 2.07 2.57
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272.78 263 263 263 263 263
ترازنامه بانک مرکزی 580364.40 576017 576017 576017 602747 638386
سرمایه گذاری سهام خارجی 966191.50 900000 900000 900000 900000 850000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -590.00 6500 6500 6500 5100 6700
حساب جاری 7160.00 7500 5500 5500 8600 7900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 4 4 4 4 4
واردات 61321.00 44000 44000 44000 45000 45000
صادرات 60735.00 50500 50500 50500 50500 51700
بدهی خارجی 610752.90 612101 612101 612101 660947 725021
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11301161.00 9000000 9000000 9000000 10000000 10000000
درآمد گردشگری 1021300.00 1000000 1000000 1000000 1000000 1420000
ورود توریست 94358.00 1000000 1000000 1000000 1250000 1250000
فروش اسلحه 827.00 800 800 800 800 800

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 50 50 50 50 53
بودجه دولت -6.10 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.2
ارزش بودجه دولت -22366.00 -28300 -28300 -26000 -23000 -23000
هزینه های دولت 85257.00 82389 86061 86962 87388 89923
درآمدهای دولت 494494.00 399000 399000 399000 399000 399000
هزینه های مالی 516860.00 415000 415000 415000 415000 415000
مخارج نظامی 46056.00 40650 40650 40650 40650 40650
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 31.15 39 39 39 39 39
درخواست پناهندگی 6684.00 4330 4000 4350 5500 3800

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 19.24 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.11 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.13 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 95.00 85 83 83 80 80
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.90 51.6 50.5 51 50 50
تولید صنعتی 5.90 3.2 3.2 3.2 3.6 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
تولید صنعتی 6.20 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 104.80 108 108 108 109 109
ورشکستگی 7.00 25 25 25 25 25
ثبت خودرو 121105.00 175000 175000 175000 190500 190500
شاخص اقتصادی مقدم 128.10 126 126 126 128 130
تولید فولاد 5900.00 5900 5900 5900 6000 6000
استخراج معدن -7.20 2.5 2.5 2.5 4 3
شاخص همزمان 117.70 117 117 117 119 120
تولید خودرو 3506774.00 44000000 44000000 44000000 44000000 44000000
تولید الکتریسیته 23885.37 25300 25300 25300 25300 25300

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.40 108 110 110 110 110
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.90 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.60 5 5 5 5 5
هزینه های مصرف کننده 220525.40 216961 225790 224936 226039 232594
درآمد قابل تصرف شخص 1938678.90 1969698 1979391 1977452 1987146 2044773
پس انداز های شخصی 35.80 34 34 34 33 33
تسهیلات اعتباری خریدار 1844893.30 1793238 1843790 1881791 1891016 1945855
نرخ وام بانکی 3.23 3.48 3.73 3.73 3.98 4.48
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 105.80 93 93 93 93 93
قیمت گازوئیل 1.37 1.3 1.24 1.18 1.12 1.06

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
شاخص مسکن 124.80 120 120 120 125 130
نرخ مالکیت مسکن 58.00 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5
سفارشات ساخت و ساز 5875773.00 9000000 9000000 9000000 10000000 10000000
میزان ساخت و ساز -5.60 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2


کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.