کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی

کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1 0.9 0.9 0.8 1
نرخ بیکاری 4.20 3.8 3.8 3.9 3.8 4
نرخ تورم 1.40 1.5 1.7 1.8 1.9 2.4
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 1.75 2 2.25
موازنه تجاری 6900.00 5400 3200 4230 5440 5800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 38 38 39 39 40
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1122.77
1124 1131 1138 1145 1175
بازار سهام 2308.68
2285 2262 2239 2216 2127
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.34
2.38 2.41 2.44 2.46 2.58
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
1 0.9 0.9 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
2.8 2.8 2.7 2.8 3
تولید ناخالص داخلی 1530.75
1577 1577 1622 1622 1700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 397959.20
398011 402648 406287 409102 426755
تولید ناخالص ملی 406053.70
418523 434733 404722 417423 460760
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 123422.80
127878 128101 130517 126879 135771
تولید ناخالص داخلی سرانه 26152.03
26500 26500 26800 26800 28780
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35938.37
36653 36653 37400 37400 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7286.80
7161 7271 7700 7491 7706
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17199.30
17922 17876 17858 17681 18946
تولید ناخالص داخلی از ساخت 114354.10
115398 115005 114893 117556 121890
تولید ناخالص داخلی از معادن 526.50
564 563 572 541 596
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23995.10
23644 24114 24090 24667 25557
تولید ناخالص داخلی از خدمات 210746.10
209602 213128 212920 216647 225887
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13204.60
13259 13474 13327 13574 14281
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7890.00
7828 7966 7404 8111 8443
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.20
3.8 3.8 3.9 3.8 4
افراد شاغل 26721.00
26778 27500 27775 26775 28700
افراد بیکار 1179.00
1023 1153 1033 1043 1280
نرخ مشارکت نیروی کار 63.40
62.7 62.5 63.1 62.9 63
هزینه های کار 127.70
158 137 153 132 142
بهره وری 105.60
108 109 109 110 112
دستمزد 3457189.00
3825000 3791000 4167000 3832000 4236000
دستمزد در تولید 3692181.00
4149000 4152000 4837000 4059000 4542000
حداقل دستمزد 7530.00
7530 7530 8200 8200 8800
جمعیت 51.45
51.6 51.6 51.8 51.8 52.1
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 9.90
8.9 8.7 9.1 8.8 8.4
نرخ اشتغال 60.90
61.5 61.3 58.9 60.2 61.5
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.40
1.5 1.7 1.8 1.9 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.2 0.5 0.6 0.4 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.91
105 105 106 106 109
قیمت مصرف کننده اصلی 104.31
105 105 107 106 109
اندازه اصل تورم 0.90
1.5 1.7 2.5 1.8 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.35
110 114 112 110 117
قیمت تولید 104.83
106 106 107 107 111
تغییر قیمت تولید کننده 2.90
2.9 3.1 2.8 2.2 1.9
قیمت صادرات 87.61
85.4 87 85.7 86.4 84
قیمت واردات 89.40
88.3 91 88.5 88.9 94
تورم مواد غذایی 3.00
2 2.2 2.5 2.78 2.9
CPI مسکن آب و برق 100.53
102 102 101 101 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.85
102 104 105 107 109
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.75 1.75 1.75 2 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.66
1.91 1.91 1.91 2.16 2.41
عرضه پول M0 99333700.00
99400000 99650000 99870000 99900000 103000000
عرضه پول M1 849972.70
850000 863000 881000 888000 950000
عرضه پول M2 2640903.60
2670000 2710000 2750000 2780000 3130000
عرضه پول M3 3713635.60
3700000 3950000 4055000 4120000 4350000
ذخایر ارزی 401130.00
400800 401000 401600 402000 402700
وام به بخش خصوصی 8172684.00
8075000 8090000 8098000 8100000 8320000
نرخ بهره سپرده 1.67
1.92 1.92 1.92 2.17 2.42
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253.50
256 256 258 258 258
ترازنامه بانک مرکزی 498776.90
490060 487000 490000 490150 498600
سرمایه گذاری سهام خارجی 7302.78
7792 7690 7663 7687 7800
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 6900.00
5400 3200 4230 5440 5800
صادرات 51196.00
50370 48100 49100 50300 50800
واردات 44296.00
44970 44900 44870 44860 45000
حساب جاری 8757.80
6245 10680 9800 7500 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60
6.2 6.2 6.1 6.1 5.8
بدهی خارجی 440543.60
430000 426000 426500 427700 431000
رابطه مبادله 97.10
96.72 95.6 96.84 97.19 89.36
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10819799.00
4468196 8370000 4970000 6830000 9040000
گردش سرمایه 10449.50
7052 4900 4500 6300 7500
درآمد گردشگری 1239300.00
1300000 1350000 1277000 1273000 1420000
ورود توریست 1254833.00
1293000 1320000 1288500 1195000 1380000
ذخایر طلا 104.40
104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.61
0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
فروش اسلحه 587.00
590 590 550 550 560
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00
38 38 39 39 40
بودجه دولت -2.00
-1.9 -2.3 -2.5 -2.2 -3.2
ارزش بودجه دولت 9220.00
-34000 6000 -9415 -136800 0
هزینه های دولت 59634.50
58712 59812 61040 61304 63393
درآمدهای دولت 276088.00
225000 371000 71300 11100 396000
هزینه های مالی 266868.00
259000 365000 80715 147900 396000
مخارج نظامی 37559.90
38200 38200 39870 39870 40650
درخواست پناهندگی 652.00
625 690 710 730 850
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26
32.3 33.5 32.3 32.9 35
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 73.00
77.1 75 77 79.2 83
شاخص PMI تولید 49.90
49.5 50.8 51 51.1 50.9
تولید صنعتی 0.90
-2.1 4.6 0.1 2.1 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40
1.4 1.2 1.9 -1.5 1.7
تولید صنعتی 0.80
-0.1 1.8 -1.5 -0.1 1.1
استفاده از ظرفیت 102.60
102 103 103 104 105
میزان سفارشات جدید 8188806.00
7054000 4400000 4923000 5100000 5110000
تغییرات موجودی انبار 179.10
1477 1085 2102 2252 3030
ورشکستگی 29.00
36.5 48 31.7 37.8 58
ثبت خودرو 124289.00
126051 112400 139200 141000 151000
شاخص اقتصادی مقدم 113.20
113 113 113 114 114
سرعت اینترنت 28553.69
27602 27646 27643 27662 27650
آدرس های IP 25814048.00
25832626 25854401 25856443 25884415 25872530
استخراج معدن -20.70
-3.7 2.8 -3.1 -2.9 4.7
تولید فولاد 6177.46
5971 6220 6032 6042 6410
شاخص همزمان 109.10
109 110 110 110 111
شاخص رقابتی 5.07
5.1 5.2 5.2 5.1 5.3
رتبه رقابتی 26.00
26 26 25 25 24
تولید خودرو 4114913.00
4000000 4000000 4150000 4150000 4250000
آسانی کسب و کار 4.00
4 4 5 5 3
تولید الکتریسیته 23047.28
23640 23000 23625 23300 24300
شاخص فساد مالی 54.00
54 54 53 53 55
رتبه فساد مالی 51.00
48 48 45 45 38
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.20
99.7 99.3 101 101 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50
0.4 0.5 0.3 -0.7 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.00
4.8 4.5 5.61 3.7 6
هزینه های مصرف کننده 190580.50
189403 193947 193759 195917 205559
درآمد قابل تصرف شخص 1722492.80
1760000 1790000 1810000 1820000 1950000
پس انداز های شخصی 8.80
8.5 9.1 8.3 8.2 11.4
تسهیلات اعتباری خریدار 1493155.50
1490000 1520000 1525000 1537000 1600000
نرخ وام بانکی 3.67
3.92 3.92 3.92 4.17 4.42
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.80
95.1 95.4 95.8 96.1 96.9
قیمت گازوئیل 1.46
1.49 1.41 1.33 1.25 0.99
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 104.00
104 104 105 105 104
نرخ مالکیت مسکن 56.80
55 55 57.1 57.1 55.8
سفارشات ساخت و ساز 3076529.00
6517219 10000000 5040270 6040191 9500000
میزان ساخت و ساز -7.00
-1.3 13.4 -0.1 0.8 5.9
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 18.81
18.81 18.81 18.81 18.81 19
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.40
10.4 10.4 10.4 10.4 8.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41
8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 35.90
228 44.24 40.81 116 112
درجه حرارت 1.64
23.22 7.23 1 21.13 12.13