بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1201.77 1214 1220 1226 1232 1245
بازار سهام 2181.87 2136 2090 2044 1999 1910
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.45 1.49 1.53 1.57 1.61 1.69

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.30 0.9 0.8 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 -1.7 -1.2 0.6 1.2 2.2
نرخ بیکاری 3.80 4.2 4.4 4.6 4.4 4
نرخ تورم -0.30 0.1 1.5 1.4 1.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 -0.3 0.6 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری 436.00 4100 9500 5800 5800 5800
حساب جاری -3124.30 6900 5500 4500 4500 4100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 5 5 5 4.9 4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 40 40 40 40 40.5
بودجه دولت -1.60 -5.7 -5.7 -5.7 -6.2 -6.2
اطمینان کسب و کار 49.00 59 49 51 54 61
شاخص PMI تولید 41.30 45.7 48.1 48.7 50.2 49.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.60 80 85 70 70 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.30 0.6 0.3 0.9 0.9 0.9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.30 0.9 0.8 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 -1.7 -1.2 0.6 1.2 2.2
تولید ناخالص داخلی 1690.00 1700 1700 1700 1790 1790
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 462805.50 457206 459859 469847 472650 480184
تولید ناخالص ملی 477883.70 447675 454626 480751 483618 491328
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 136891.30 132608 129289 135437 136245 138417
تولید ناخالص داخلی سرانه 26761.90 27912 27912 27912 28493 28493
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36776.50 36831 38201 38201 36831 38540
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8423.20 8128 8191 8453 8504 8639
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22365.00 22076 21040 22293 22426 22783
تولید ناخالص داخلی از ساخت 123745.40 120430 123485 126743 127499 129531
تولید ناخالص داخلی از معادن 559.30 503 454 502 505 513
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27295.60 26703 27002 27459 27623 28063
تولید ناخالص داخلی از خدمات 255204.60 255392 257259 261645 263206 267402
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13684.00 15433 15573 15742 15836 16089
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12227.90 12773 11055 11598 11667 11853

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.80 4.2 4.4 4.6 4.4 4
افراد شاغل 26504.00 27300 273500 27500 27500 27500
افراد بیکار 1051.00 1100 1120 1110 1110 1110
نرخ مشارکت نیروی کار 62.00 64 64 63 63 63
هزینه های کار 101.50 140 140 142 142 142
دستمزد 3806684.00 3697000 3981000 3886000 4251000 4042000
دستمزد در تولید 4149388.00 3904000 4309000 4322000 4791000 4457000
حداقل دستمزد 8590.00 8590 8590 8590 8990 8990
جمعیت 51.71 51.78 51.78 51.78 52.36 52.36
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 9.10 10.3 8.8 8.4 8.4 8.4
نرخ اشتغال 59.40 59.5 59.3 59 60.9 61.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم -0.30 0.1 1.5 1.4 1.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 -0.3 0.6 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.95 105 107 107 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 105.65 107 107 107 107 109
اندازه اصل تورم 0.30 1.4 1.5 1.4 1.4 1.7
قیمت تولید 102.08 102 105 106 105 108
تغییر قیمت تولید کننده -1.50 -1.5 1.2 1.9 1.9 1.9
تورم مواد غذایی 1.70 1.8 1.7 2.4 2.4 2.4
CPI مسکن آب و برق 103.95 103 105 105 106 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.47 103 105 105 103 107

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.67 0.87 0.87 0.87 0.87 1.12
عرضه پول M2 2988196.90 2890000 2890000 3130000 3130000 3130000
ذخایر ارزی 403982.30 411700 413200 414637 416091 420454
وام به بخش خصوصی 9291685.00 8470278 8583251 8741922 9121177 8934244
نرخ بهره سپرده 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.76
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 260.80 261 261 261 261 259
ترازنامه بانک مرکزی 509259.90 498716 501369 504021 506673 514629
سرمایه گذاری سهام خارجی 620784.20 740000 740000 690000 690000 680000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 436.00 4100 9500 5800 5800 5800
حساب جاری -3124.30 6900 5500 4500 4500 4100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 5 5 5 4.9 4.9
واردات 34420.00 39800 40500 45000 45000 45900
صادرات 34856.00 43900 50000 50800 50800 51700
بدهی خارجی 485814.70 461599 480076 480648 480648 499401
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3275220.00 6500000 4500000 9040000 9040000 9040000
درآمد گردشگری 729800.00 1555000 1390000 1420000 1420000 1420000
ورود توریست 83497.00 660000 75000 1050000 1200000 1450000
فروش اسلحه 1083.00 560 560 560 560 560

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 40 40 40 40 40.5
بودجه دولت -1.60 -5.7 -5.7 -5.7 -6.2 -6.2
ارزش بودجه دولت -45292.00 -12000 -20000 18000 18000 23000
هزینه های دولت 79428.70 75314 76489 79254 79727 80998
درآمدهای دولت 111402.00 220000 3150000 425000 425000 425000
هزینه های مالی 156693.00 245000 245000 399000 399000 399000
مخارج نظامی 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 30.27 38 38 38 38 39

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 49.00 59 49 51 54 61
شاخص PMI تولید 41.30 45.7 48.1 48.7 50.2 49.7
تولید صنعتی -4.50 0.5 1.2 1.8 1.8 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.00 -0.8 0.9 1.7 1.7 1.7
تولید صنعتی -4.70 0.5 1.1 1.1 1.1 1.5
استفاده از ظرفیت 103.90 103 103 105 105 105
ورشکستگی 24.00 40 40 27 27 27
ثبت خودرو 140059.00 113000 105000 115000 115000 110000
شاخص اقتصادی مقدم 118.40 114 114 116 116 115
استخراج معدن 1.50 -1.5 -3 4.7 4.7 4.7
تولید فولاد 5500.00 6300 6300 6410 6410 6410
شاخص همزمان 110.90 111 111 111 111 111
تولید خودرو 3950617.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
تولید الکتریسیته 23129.81 23500 23500 25100 25100 25300

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.60 80 85 70 70 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.30 0.6 0.3 0.9 0.9 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.20 3.5 3.9 5 5 5
هزینه های مصرف کننده 210041.30 220643 221376 225269 226613 230225
درآمد قابل تصرف شخص 1925872.90 1880059 1883216 1937428 1948983 1980052
پس انداز های شخصی 35.00 33.8 34 33.6 33.6 32.9
تسهیلات اعتباری خریدار 1611271.40 1547269 1566369 1609733 1619334 1645147
نرخ وام بانکی 2.80 2.91 2.91 2.91 2.91 3.16
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 95.50 93.1 93.6 93.6 93.6 94.9
قیمت گازوئیل 1.02 1.1 1.05 0.99 0.95 0.9

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 101.90 102 102 102 102 102
نرخ مالکیت مسکن 57.70 58.2 58.2 58.2 58.2 57.7
سفارشات ساخت و ساز 4745281.00 4310000 4400000 9890000 9890000 9000000
میزان ساخت و ساز -2.70 0.5 1 1.9 1.9 3.2


کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.