بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1290.03 1305 1322 1338 1355 1390
بازار سهام 2422.09 2302 2239 2177 2118 2003
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.66 3.72 3.81 3.89 3.98 4.16

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0 0.8 1.3 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3.1 2.8 3 2.6 2.7
نرخ بیکاری 2.80 3.8 3.7 3.5 3.4 3.6
نرخ تورم 5.40 6 5.7 4.5 3.7 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0 0.1 0.1 0.5 0.2
نرخ بهره 1.75 1.75 2.5 3 3.25 3.25
موازنه تجاری -1710.00 6500 6500 5100 5500 6700
حساب جاری -80.00 5500 5500 8600 8600 7900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 4 4 4 4 4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 50 50 50 50 53
بودجه دولت -6.10 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.2
اطمینان کسب و کار 86.00 87 83 80 80 80
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.80 50.5 51 50 50 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.40 110 110 110 110 110
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0 0.8 1.3 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3.1 2.8 3 2.6 2.7
تولید ناخالص داخلی 1630.53 1710 1710 1710 1710 1780
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 487105.20 491008 491090 497562 499770 510996
تولید ناخالص ملی 455546.70 485994 483278 505654 467391 519306
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138803.60 146942 143702 145558 142412 149488
تولید ناخالص داخلی سرانه 31264.94 28075 28075 28075 28075 28075
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42251.50 42500 42500 42500 42500 42500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8724.30 7815 8480 8616 8951 8849
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21443.00 22243 21791 22167 22001 22766
تولید ناخالص داخلی از ساخت 134195.60 132355 132242 133643 137685 137252
تولید ناخالص داخلی از معادن 472.30 536 540 498 485 511
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 29683.50 29807 30192 30574 30455 31400
تولید ناخالص داخلی از خدمات 272796.30 276168 276505 280939 279889 288524
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 14099.30 15070 14689 14943 14466 15346
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12728.80 12401 12470 12530 13060 12868

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 2.80 3.8 3.7 3.5 3.4 3.6
افراد شاغل 28222.00 28000 28000 28000 28000 28000
افراد بیکار 811.00 1110 1110 1110 1110 1110
نرخ مشارکت نیروی کار 64.90 63 63 63 63 63
هزینه های کار 105.50 142 142 142 142 142
دستمزد 4505228.00 3886000 4026000 4121000 4121000 4211000
دستمزد در تولید 5232994.00 4191000 4446000 4427000 4427000 4547000
حداقل دستمزد 9160.00 8990 8990 8990 8990 8990
جمعیت 51.78 51.98 51.98 51.98 51.98 52.1
سن بازنشستگی زنان 62.00 60 60 60 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 60 60 60 62 62
نرخ بیکاری جوانان 7.30 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
نرخ اشتغال 61.40 61 61 60 60 60

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 5.40 6 5.7 4.5 3.7 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0 0.1 0.1 0.5 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.56 108 109 109 110 112
قیمت مصرف کننده اصلی 105.73 104 104 105 106 107
اندازه اصل تورم 4.10 2.1 2.1 1.6 1.6 1.6
قیمت تولید 118.59 115 116 116 120 119
تغییر قیمت تولید کننده 9.70 5.7 4 2.5 2.5 2.5
تورم مواد غذایی 6.02 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4
CPI مسکن آب و برق 106.47 108 108 108 109 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.79 120 120 120 121 121

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 1.75 1.75 2.5 3 3.25 3.25
نرخ بهره بین بانکی 2.20 2.2 2.95 3.45 3.7 3.7
عرضه پول M2 3656057.60 3536902 3536902 3779000 3779000 4069517
ذخایر ارزی خارجی 447711.10 493441 508722 540791 540791 561540
وام به بخش خصوصی 11191639.00 10538334 10783766 10976541 11223403 11272908
نرخ بهره سپرده 1.94 1.94 2.69 3.19 3.44 3.44
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272.78 263 263 263 263 263
ترازنامه بانک مرکزی 563775.70 576017 576017 602747 602747 638386
سرمایه گذاری سهام خارجی 940574.20 900000 900000 900000 900000 850000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -1710.00 6500 6500 5100 5500 6700
حساب جاری -80.00 5500 5500 8600 8600 7900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 4 4 4 4 4
واردات 63222.00 44000 44000 45000 45000 45000
صادرات 61520.00 50500 50500 50500 50500 51700
بدهی خارجی 654097.80 612101 612101 660947 660947 725021
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5447000.00 9000000 9000000 10000000 10000000 10000000
درآمد گردشگری 785900.00 1000000 1000000 1000000 1000000 1420000
ورود توریست 99999.00 1000000 1000000 1250000 1250000 1250000
فروش اسلحه 827.00 800 800 800 800 800

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 50 50 50 50 53
بودجه دولت -6.10 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.2
ارزش بودجه دولت -21317.00 -28300 -26000 -23000 -23000 -23000
هزینه های دولت 86413.00 86904 87644 88857 88660 91257
درآمدهای دولت 236310.00 399000 399000 399000 399000 399000
هزینه های مالی 257627.00 415000 415000 415000 415000 415000
مخارج نظامی 46056.00 40650 40650 40650 40650 40650
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 31.15 39 39 39 39 39
درخواست پناهندگی 6684.00 4000 4350 5500 5500 3800

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 19.24 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.11 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.13 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 86.00 87 83 80 80 80
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.80 50.5 51 50 50 50
تولید صنعتی 3.30 3.2 3.2 3.6 3.6 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
تولید صنعتی 3.70 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 105.00 108 108 109 109 109
ورشکستگی 12.00 25 25 25 25 25
ثبت خودرو 124184.00 175000 175000 190500 190500 190500
شاخص اقتصادی مقدم 128.20 126 126 128 128 130
تولید فولاد 5800.00 5900 5900 6000 6000 6000
استخراج معدن -11.30 2.5 2.5 4 4 3
شاخص همزمان 120.70 117 117 119 119 120
تولید خودرو 3506774.00 44000000 44000000 44000000 44000000 44000000
تولید الکتریسیته 23449.74 25300 25300 25300 25300 25300

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.40 110 110 110 110 110
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 0.50 5 5 5 5 5
هزینه های مصرف کننده 223208.80 228001 226700 231125 229012 237365
درآمد قابل تصرف شخص 2078537.30 1998778 1992962 2140893 2132579 2198698
پس انداز های شخصی 35.40 34 34 33 33 33
تسهیلات اعتباری خریدار 1859423.40 1861849 1896550 1917927 1907768 1969711
نرخ وام بانکی 3.57 3.57 4.32 4.82 5.07 5.07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 106.70 93 93 93 93 93
قیمت گازوئیل 1.58 1.64 1.7 1.76 1.82 1.82

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 100.90 120 120 125 125 130
نرخ مالکیت مسکن 58.00 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5
سفارشات ساخت و ساز 8331951.00 9000000 9000000 10000000 10000000 10000000
میزان ساخت و ساز -1.10 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2


کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.