بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1179.37 1186 1196 1207 1217 1238
بازار سهام 3281.78 3184 3089 2997 2908 2737
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.07 2.11 2.15 2.19 2.23 2.31

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 1.5 1 0.5 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 2.5 3 2.6 2.1 2.5
نرخ بیکاری 2.80 3.9 4.2 3.8 3.8 3.8
نرخ تورم 2.60 2.4 3.7 3.1 3 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
نرخ بهره 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
موازنه تجاری 1670.00 6800 6700 6500 6500 6700
حساب جاری 8210.70 5500 5000 4500 4500 4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 3.5 3.5 4 4 4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 52 52 56 56 56
بودجه دولت -6.10 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8 -2.8
اطمینان کسب و کار 95.00 89 87 85 83 80
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.20 53 51 52 52 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.50 105 100 108 110 110
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.60 0.5 0.9 0.5 0.5 0.9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 1.5 1 0.5 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 2.5 3 2.6 2.1 2.5
تولید ناخالص داخلی 1630.53 1540 1540 1650 1650 1650
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 476244.60 470754 478453 484890 486246 490415
تولید ناخالص ملی 471381.30 467437 496410 466776 481280 508821
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 142524.10 140645 143845 146869 145517 147441
تولید ناخالص داخلی سرانه 28361.19 27490 27490 28075 28075 28075
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42251.50 41400 41400 42500 42500 42500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7579.60 7941 8320 8906 7739 8528
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21574.30 21914 22326 22435 22027 22884
تولید ناخالص داخلی از ساخت 128375.30 124551 129035 133457 131071 132260
تولید ناخالص داخلی از معادن 519.70 472 526 474 531 539
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28738.90 28978 25707 29486 29342 30100
تولید ناخالص داخلی از خدمات 267864.30 265449 268259 269066 273489 274966
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 14616.90 13831 13520 13674 14924 13858
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12028.20 11678 12198 12868 12281 12503

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 2.80 3.9 4.2 3.8 3.8 3.8
افراد شاغل 27399.00 27000 27500 28000 28000 28000
افراد بیکار 794.00 1150 1150 1110 1110 1110
نرخ مشارکت نیروی کار 62.80 62 62 63 63 63
هزینه های کار 118.60 142 142 142 142 142
دستمزد 3773068.00 4011000 3962000 4156000 4156000 4121000
دستمزد در تولید 4022810.00 4371000 4307000 4651000 4651000 4427000
حداقل دستمزد 8720.00 8720 8720 8990 8990 8990
جمعیت 51.78 51.82 51.82 51.98 51.98 51.98
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 60 60 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 60 60 62 62
نرخ بیکاری جوانان 5.80 9 8.5 8.5 8.5 8.5
نرخ اشتغال 61.30 58 59 61 61 60

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.60 2.4 3.7 3.1 3 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.29 109 110 110 111 112
قیمت مصرف کننده اصلی 107.95 108 109 109 110 111
اندازه اصل تورم 1.30 2 2.5 2.1 2.1 1.6
قیمت تولید 110.02 108 109 112 117 112
تغییر قیمت تولید کننده 7.10 4.9 5.3 4.9 6.7 2.5
تورم مواد غذایی 5.60 5.5 9.5 4.5 2.5 2.4
CPI مسکن آب و برق 103.82 106 107 108 108 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.03 102 103 107 109 105

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.95 0.7 0.7 0.7 0.7 1.2
عرضه پول M2 3437379.30 3391644 3464273 3536902 3536902 3779000
ذخایر ارزی خارجی 463930.00 478541 490991 503441 503441 540791
وام به بخش خصوصی 10413465.00 9902024 10056638 10259701 10436119 10308054
نرخ بهره سپرده 1.06 0.81 0.81 0.81 0.81 1.31
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272.78 265 265 263 263 263
ترازنامه بانک مرکزی 562560.50 558198 567108 576017 576017 602747
سرمایه گذاری سهام خارجی 1055887.80 950000 950000 900000 900000 900000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 1670.00 6800 6700 6500 6500 6700
حساب جاری 8210.70 5500 5000 4500 4500 4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 3.5 3.5 4 4 4
واردات 51561.00 43000 43000 44000 44000 45000
صادرات 53229.00 49800 49700 50500 50500 51700
بدهی خارجی 604166.60 580064 596874 612101 612101 660947
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8270824.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
درآمد گردشگری 804100.00 970000 970000 1000000 1000000 1420000
ورود توریست 83005.00 700000 900000 1000000 1000000 1250000
فروش اسلحه 827.00 800 800 800 800 800

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 52 52 56 56 56
بودجه دولت -6.10 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8 -2.8
ارزش بودجه دولت -20709.00 9000 -10000 -25000 -25000 -23000
هزینه های دولت 84290.80 82171 82229 83200 86061 84285
درآمدهای دولت 337403.00 399000 399000 399000 399000 399000
هزینه های مالی 358112.00 415000 415000 415000 415000 415000
مخارج نظامی 46056.00 40650 40650 40650 40650 40650
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 31.15 38 39 39 39 39

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 19.24 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.11 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.13 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 95.00 89 87 85 83 80
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.20 53 51 52 52 50
تولید صنعتی 7.90 4.6 4 3.2 3.2 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5
تولید صنعتی 7.60 5 3.5 2.5 2.5 2.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 104.70 106 107 108 108 109
ورشکستگی 10.00 20 25 25 25 25
ثبت خودرو 107072.00 150000 175000 175000 175000 190500
شاخص اقتصادی مقدم 127.90 126 126 126 126 128
استخراج معدن 7.50 5.5 5 2.5 2.5 4
تولید فولاد 6100.00 6500 6500 5900 5900 6000
شاخص همزمان 117.00 115 115 117 117 119
تولید خودرو 3506774.00 4250000 4250000 44000000 44000000 44000000
تولید الکتریسیته 22978.09 25100 25300 25300 25300 25300

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.50 105 100 108 110 110
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.60 0.5 0.9 0.5 0.5 0.9
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 7.90 8 8 5 5 5
هزینه های مصرف کننده 221145.50 219123 217307 219097 225790 222740
درآمد قابل تصرف شخص 1938678.90 1974020 1871707 1989085 1979391 2046760
پس انداز های شخصی 37.40 35 34 34 34 33
تسهیلات اعتباری خریدار 1805866.70 1723888 1622159 1810888 1843790 1822321
نرخ وام بانکی 2.78 2.53 3.95 2.53 2.53 3.03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 103.80 94 94 93 93 93
قیمت گازوئیل 1.41 1.34 1.27 1.21 1.15 1.09

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 119.80 117 119 120 120 125
نرخ مالکیت مسکن 58.00 58 58 58.5 58.5 58.5
سفارشات ساخت و ساز 6158537.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
میزان ساخت و ساز -8.10 5.5 3.2 2.5 2.5 3.2


کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.