بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1190.55 1168 1175 1182 1189 1203
بازار سهام 2055.71 2178 2154 2129 2105 2057
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.85 1.87 1.9 1.92 1.95 2.01
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 0.8 1 1.1 1.2 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2.4 2.4 2.3 2 1.8
نرخ بیکاری 4.10 3.8 3.7 3.7 3.8 3.7
نرخ تورم 0.60 0.7 1.3 1.5 1.4 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
موازنه تجاری 4120.00 6400 8500 3900 4500 5800
حساب جاری 4820.00 7500 7900 9850 7500 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 39 39 39 40 40
بودجه دولت -1.60 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار 75.00 74 75 75 76 74
شاخص PMI تولید 50.20 48.9 50.1 51.4 50.2 48.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.00 101 102 102 105 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.30 -0.7 0.4 0.7 0.5 0.9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 0.8 1 1.1 1.2 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2.4 2.4 2.3 2 1.8
تولید ناخالص داخلی 1530.75 1622 1622 1622 1700 1700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 402678.40 401143 403399 413354 412142 420794
تولید ناخالص ملی 426717.50 409302 415323 436532 435252 444390
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 116588.20 124410 118660 122534 122175 124740
تولید ناخالص داخلی سرانه 26152.03 26800 26800 26800 27200 27200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35938.37 37400 37400 37400 38201 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7649.60 7345 6944 7454 7432 7588
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16318.90 17337 16354 16780 16731 17082
تولید ناخالص داخلی از ساخت 115279.20 115269 117947 120705 120351 122877
تولید ناخالص داخلی از معادن 579.30 531 506 568 566 578
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24576.30 24187 24382 24880 24807 25328
تولید ناخالص داخلی از خدمات 215013.70 212432 213429 218062 217422 221987
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13243.60 13310 13300 13768 13728 14016
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7550.70 7953 7922 8364 8339 8514
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 4.10 3.8 3.7 3.7 3.8 3.7
افراد بیکار 1058.00 1040 1060 1080 1080 1110
نرخ مشارکت نیروی کار 63.60 62.7 62.5 62.7 62.7 63
هزینه های کار 103.10 138 119 140 140 142
دستمزد 3359019.00 3832000 4075000 4041000 4362000 4236000
دستمزد در تولید 3922407.00 4059000 4349000 4347000 5032000 4542000
حداقل دستمزد 8350.00 8350 8350 8350 10000 10000
جمعیت 51.61 51.65 51.7 51.71 51.85 51.85
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 11.70 8.8 8.7 8.5 8.6 8.4
نرخ اشتغال 60.40 60.2 61.1 61.4 61.4 61.5
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.60 0.7 1.3 1.5 1.4 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.87 105 107 106 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 105.47 106 106 106 107 109
اندازه اصل تورم 0.70 1.8 1.7 1.5 1.8 2.2
قیمت تولید 104.14 104 105 105 105 107
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 -0.7 -0.6 0.8 1.3 1.9
تورم مواد غذایی 1.40 2.8 2.6 2.5 2.6 2.9
CPI مسکن آب و برق 102.76 102 103 104 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.78 105 106 103 101 106
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
نرخ بهره بین بانکی 1.80 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
عرضه پول M2 2757251.00 2780000 2820000 2890000 2890000 3130000
ذخایر ارزی 404030.00 402000 402500 402400 402400 402700
وام به بخش خصوصی 8372062.00 8270000 8260000 8280000 8280000 8320000
نرخ بهره سپرده 2.07 1.92 1.92 2.2 2.2 3.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253.30 258 258 258 258 258
ترازنامه بانک مرکزی 501158.80 490150 491000 493500 493500 498600
سرمایه گذاری سهام خارجی 668173.70 7687 7700 7780 7780 7800
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 4120.00 6400 8500 3900 4500 5800
حساب جاری 4820.00 7500 7900 9850 7500 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8
واردات 44737.00 43860 42750 44900 44500 45000
صادرات 48857.00 50300 51200 48800 49000 50800
بدهی خارجی 440598.50 427700 421000 429000 429000 431000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3173570.00 6830000 4179000 8570000 7500000 9040000
درآمد گردشگری 1645900.00 1273000 1375000 1310000 1305000 1420000
ورود توریست 1535641.00 1345000 1312000 1350000 1490000 1380000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 39 39 39 40 40
بودجه دولت -1.60 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2
هزینه های دولت 62531.40 60112 60989 63790 63603 64938
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 33.4 33.4 33.4 33.7 33.7
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 75.00 74 75 75 76 74
شاخص PMI تولید 50.20 48.9 50.1 51.4 50.2 48.7
تولید صنعتی -2.80 2.1 -1.3 3.8 2.2 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40 -1.5 2.2 2.3 -0.5 1.7
تولید صنعتی -2.90 -0.1 0.5 0.9 0.9 1.1
تغییرات موجودی انبار 3138.90 2250 2300 1200 1200 3030
ثبت خودرو 130093.00 134000 109200 118000 127000 141000
شاخص اقتصادی مقدم 113.70 115 116 116 116 119
تولید فولاد 6266.42 6090 6130 6300 6300 6410
استخراج معدن -1.40 -5.9 -2.8 1.2 1.2 4.7
شاخص همزمان 109.80 110 110 110 111 111
تولید خودرو 4028834.00 4150000 4150000 4150000 4250000 4250000
تولید الکتریسیته 23788.46 23300 23600 23800 23800 24300
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.00 101 102 102 105 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.30 -0.7 0.4 0.7 0.5 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.40 3.7 2.9 2.8 3.2 5
هزینه های مصرف کننده 193596.70 192105 193010 197775 197195 201335
درآمد قابل تصرف شخص 1770713.90 1736273 1736273 1811440 1806128 1844046
تسهیلات اعتباری خریدار 1534631.00 1505101 1526492 1569928 1565324 1598186
نرخ وام بانکی 3.66 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 96.90 96.1 96.4 96.8 96.8 96.9
قیمت گازوئیل 1.26 1.14 1.11 1.08 1.05 1.05
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 99.70 105 105 105 104 104
نرخ مالکیت مسکن 57.70 57.1 57.1 57.1 55.8 55.8
سفارشات ساخت و ساز 5569965.00 5580000 5220000 7610000 7610000 8890000
میزان ساخت و ساز -2.90 0.8 0.5 2.5 3 5.9


کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.