بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1195.35 1201 1207 1213 1219 1232
بازار سهام 2159.88 2120 2074 2029 1985 1896
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.39 1.43 1.46 1.5 1.54 1.62

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.30 0.8 1 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 -1.2 0.6 1.2 3.5 3
نرخ بیکاری 4.50 4.9 4.6 4.4 4.2 4
نرخ تورم 0.00 1.5 1.4 1.4 2.5 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری 3670.00 9500 5800 5800 5800 5800
حساب جاری 2290.00 5500 4500 4500 4500 4100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 5 5 4.9 4.9 4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 40 40 40 40 40.5
بودجه دولت -1.60 -5.7 -5.7 -6.2 -6.2 -6.2
اطمینان کسب و کار 51.00 55 51 59 60 61
شاخص PMI تولید 43.40 48.1 48.7 50.2 50.2 49.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.80 85 70 70 70 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.60 0.3 0.9 0.9 0.9 0.9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.30 0.8 1 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 -1.2 0.6 1.2 3.5 3
تولید ناخالص داخلی 1642.38 1450 1450 1540 1540 1540
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 462805.50 460894 471627 468359 479004 485776
تولید ناخالص ملی 437974.60 454626 480751 443230 453304 495174
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 136891.30 129289 135437 138534 141682 139500
تولید ناخالص داخلی سرانه 28605.70 26900 26900 27490 27490 27490
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42661.20 40200 40200 41400 41400 41400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8423.20 8213 8168 8524 8718 8413
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22365.00 21040 22293 22633 23148 22961
تولید ناخالص داخلی از ساخت 123745.40 123485 126743 125230 128076 130545
تولید ناخالص داخلی از معادن 559.30 454 502 566 579 517
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27295.60 27002 27459 27623 28251 28283
تولید ناخالص داخلی از خدمات 255204.60 257259 261645 258267 264137 269495
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13684.00 15573 15742 13848 14163 16215
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12227.90 11055 11598 12375 12656 11946

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.50 4.9 4.6 4.4 4.2 4
افراد شاغل 26657.00 273500 27500 27500 27500 27500
افراد بیکار 1242.00 1120 1110 1110 1110 1110
نرخ مشارکت نیروی کار 63.00 64 63 63 63 63
هزینه های کار 101.50 140 142 142 142 142
دستمزد 4003335.00 3981000 3886000 4251000 4251000 4042000
دستمزد در تولید 4432727.00 4309000 4322000 4791000 4791000 4457000
حداقل دستمزد 8590.00 8590 8590 8990 8990 8990
جمعیت 51.71 51.78 51.78 52.36 52.36 52.36
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 10.30 8.8 8.4 8.4 8.4 8.4
نرخ اشتغال 59.40 59.3 59 60.9 60.9 61.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.00 1.5 1.4 1.4 2.5 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.87 107 107 107 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 105.97 107 107 107 107 109
اندازه اصل تورم 0.30 1.5 1.4 1.4 1.4 1.7
قیمت تولید 101.98 105 106 105 104 108
تغییر قیمت تولید کننده -1.70 1.2 1.9 1.9 1.9 1.9
تورم مواد غذایی 1.70 1.7 2.4 2.4 2.4 2.4
CPI مسکن آب و برق 103.67 105 105 106 106 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.54 105 105 103 98.4 107

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.66 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
عرضه پول M2 3020227.00 2890000 3130000 3130000 3130000 3130000
ذخایر ارزی 410750.00 413200 414637 416091 416091 420454
وام به بخش خصوصی 9451416.00 8583251 8741922 9121177 9782216 9004179
نرخ بهره سپرده 1.37 1.51 3.5 1.51 1.51 1.76
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 260.80 261 261 261 261 259
ترازنامه بانک مرکزی 528555.00 501369 504021 506673 506673 514629
سرمایه گذاری سهام خارجی 620784.20 740000 690000 690000 690000 680000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 3670.00 9500 5800 5800 5800 5800
حساب جاری 2290.00 5500 4500 4500 4500 4100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 5 5 4.9 4.9 4.9
واردات 35500.00 40500 45000 45000 45000 45900
صادرات 39200.00 50000 50800 50800 50800 51700
بدهی خارجی 485814.70 480076 480648 480648 480648 499401
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3275220.00 4500000 9040000 9040000 9040000 9040000
درآمد گردشگری 360000.00 1390000 1420000 1420000 1420000 1420000
ورود توریست 30861.00 75000 1050000 1200000 1200000 1450000
فروش اسلحه 1083.00 560 560 560 560 560

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 40 40 40 40 40.5
بودجه دولت -1.60 -5.7 -5.7 -6.2 -6.2 -6.2
ارزش بودجه دولت -43345.00 -20000 18000 18000 18000 23000
هزینه های دولت 79428.70 76489 79254 80382 82209 81632
درآمدهای دولت 155748.00 3150000 425000 425000 425000 425000
هزینه های مالی 199094.00 245000 399000 399000 399000 399000
مخارج نظامی 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 30.27 38 38 38 38 39

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 51.00 55 51 59 60 61
شاخص PMI تولید 43.40 48.1 48.7 50.2 50.2 49.7
تولید صنعتی -9.60 1.2 1.8 1.8 1.8 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.70 0.9 1.7 1.7 1.7 1.7
تولید صنعتی -9.80 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5
استفاده از ظرفیت 103.70 103 105 105 105 105
ورشکستگی 23.00 40 27 27 27 27
ثبت خودرو 147121.00 105000 115000 115000 115000 110000
شاخص اقتصادی مقدم 118.40 114 116 116 116 115
استخراج معدن 1.50 -3 4.7 4.7 4.7 4.7
تولید فولاد 5386.91 6300 6410 6410 6410 6410
شاخص همزمان 110.20 111 111 111 111 111
تولید خودرو 3950617.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
تولید الکتریسیته 21881.82 23500 25100 25100 25100 25300

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.80 85 70 70 70 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.60 0.3 0.9 0.9 0.9 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.70 3.9 5 5 5 5
هزینه های مصرف کننده 210041.30 221376 225269 212562 217393 232027
درآمد قابل تصرف شخص 1925872.90 1883216 1937428 1948983 1993278 1995551
پس انداز های شخصی 35.00 34 33.6 33.6 33.6 32.9
تسهیلات اعتباری خریدار 1611271.40 1566369 1609733 1630607 1667666 1658025
نرخ وام بانکی 2.82 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 95.50 93.6 93.6 93.6 93.6 94.9
قیمت گازوئیل 1.12 1.06 1.01 0.96 0.91 0.87

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 102.40 102 102 102 102 102
نرخ مالکیت مسکن 57.70 58.2 58.2 58.2 58.2 57.7
سفارشات ساخت و ساز 8624217.00 4400000 9890000 9890000 9890000 9000000
میزان ساخت و ساز -5.80 1 1.9 1.9 1.9 3.2


کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.