بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1164.96 1176 1183 1189 1196 1208
بازار سهام 2162.18 2061 2038 2016 1993 1950
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.80 1.77 1.81 1.85 1.89 1.97
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.9 1.2 0.9 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2 2.5 2.6 2.4 2.3
نرخ بیکاری 3.50 3.7 3.8 3.9 3.8 3.7
نرخ تورم 0.00 0.5 1.1 1.3 1.5 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.3 0.3 0.6 0.2
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
موازنه تجاری 5393.00 3900 4500 4100 9500 5800
حساب جاری 7477.20 3200 4500 6900 5500 4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70 4.2 3.8 3.8 3.8 3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 39 40 40 40 40
بودجه دولت -1.60 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار 72.00 75 67 69 68 71
شاخص PMI تولید 48.40 49.4 50.2 49.8 50.1 48.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.60 89 92 95 94 96
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20 0.7 0.5 0.6 0.3 0.9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.9 1.2 0.9 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2 2.5 2.6 2.4 2.3
تولید ناخالص داخلی 1619.42 1690 1780 1780 1780 1780
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 461613.10 465905 466458 471769 472692 476621
تولید ناخالص ملی 450227.40 483170 446785 461933 461033 494282
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130284.60 137778 134579 136832 133411 140947
تولید ناخالص داخلی سرانه 26761.90 26800 26800 26800 27200 27200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36776.50 37400 38201 38201 38201 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8287.50 8268 8695 8387 8486 8458
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21311.20 22510 22402 22779 21823 23028
تولید ناخالص داخلی از ساخت 123720.00 126331 122808 124266 126689 129237
تولید ناخالص داخلی از معادن 457.10 545 536 519 468 558
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26855.50 26823 27240 27554 27500 27439
تولید ناخالص داخلی از خدمات 257982.00 257920 261269 263527 264174 263852
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 15656.80 16086 15611 15925 16033 16456
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11265.60 11839 11891 13180 11536 12111
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.7 3.8 3.9 3.8 3.7
افراد بیکار 977.00 1080 1080 1100 1120 1110
نرخ مشارکت نیروی کار 63.60 62.5 63.4 64 64 63
هزینه های کار 99.20 140 140 140 140 142
دستمزد 3585588.00 4041000 4362000 4027000 4291000 4236000
دستمزد در تولید 3804036.00 4347000 5032000 4244000 4519000 4542000
حداقل دستمزد 8350.00 8350 10000 10000 10000 10000
جمعیت 51.61 51.71 51.82 51.82 51.82 51.82
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 7.30 8.5 10.6 10.3 8.8 8.4
نرخ اشتغال 61.70 61.4 61.4 61.4 61.4 61.5
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.00 0.5 1.1 1.3 1.5 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.3 0.3 0.6 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.46 105 106 106 107 106
قیمت مصرف کننده اصلی 105.54 106 107 106 107 109
اندازه اصل تورم 0.80 1.1 1.2 1.4 1.5 1.4
قیمت تولید 103.84 104 105 105 105 106
تغییر قیمت تولید کننده -0.70 0.8 1.3 1.5 1.2 1.9
تورم مواد غذایی -1.30 1 1.9 1.8 1.7 2.4
CPI مسکن آب و برق 103.34 103 104 104 105 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.60 102 100 105 105 103
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره بین بانکی 1.48 1.87 1.87 1.51 1.51 1.87
عرضه پول M2 2855829.80 2890000 2890000 2890000 2890000 3130000
ذخایر ارزی 406324.00 402400 402400 401500 401500 402700
وام به بخش خصوصی 8692463.00 8405724 8581364 8740061 8824547 8599056
نرخ بهره سپرده 1.60 2.2 1.97 1.97 1.97 3.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 260.80 263 261 261 261 261
ترازنامه بانک مرکزی 504915.80 493500 499500 495500 494500 498600
سرمایه گذاری سهام خارجی 708835.90 680780 710080 740000 740000 690000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 5393.00 3900 4500 4100 9500 5800
حساب جاری 7477.20 3200 4500 6900 5500 4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70 4.2 3.8 3.8 3.8 3.8
واردات 41391.00 43900 41500 39800 40500 45000
صادرات 46784.00 47800 45000 43900 50000 50800
بدهی خارجی 462061.90 460292 461599 461599 480076 480648
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3612754.00 6557000 3300000 6500000 4500000 9040000
درآمد گردشگری 1590200.00 1310000 1505000 1555000 1390000 1420000
ورود توریست 1459664.00 1350000 1490000 1490000 1350000 1380000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 39 40 40 40 40
بودجه دولت -1.60 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
هزینه های دولت 76683.40 75336 75972 77713 78524 77068
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 37.5 38 38 38 38
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 72.00 75 67 69 68 71
شاخص PMI تولید 48.40 49.4 50.2 49.8 50.1 48.7
تولید صنعتی 0.40 1 1.1 0.5 1.2 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.00 2.3 -0.5 -0.8 0.9 1.7
تولید صنعتی 0.20 0.9 0.9 0.5 1.1 1.1
ثبت خودرو 131579.00 117000 121000 113000 105000 115000
شاخص اقتصادی مقدم 115.40 114 114 114 114 116
تولید فولاد 5691.31 6300 6300 6300 6300 6410
استخراج معدن -4.40 1.2 1.2 -1.5 -3 4.7
شاخص همزمان 111.40 110 111 111 111 111
تولید خودرو 4028834.00 4150000 4250000 4250000 4250000 4250000
تولید الکتریسیته 22699.20 24800 23850 23500 23500 25100
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.60 89 92 95 94 96
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20 0.7 0.5 0.6 0.3 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30 2.8 3.2 3.5 3.9 5
هزینه های مصرف کننده 222095.80 224507 225928 227671 227426 229670
درآمد قابل تصرف شخص 1890779.40 1928595 1938049 1939940 1936158 1972953
تسهیلات اعتباری خریدار 1556091.90 1567447 1578545 1596550 1593438 1603498
نرخ وام بانکی 3.31 3.7 3.7 3.49 3.49 3.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 92.10 92.8 93 93.1 93.6 93.6
قیمت گازوئیل 1.31 1.16 1.13 1.1 1.06 1
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 99.70 100 100 102 102 102
نرخ مالکیت مسکن 57.70 58 58.2 58.2 58.2 58.2
سفارشات ساخت و ساز 4525872.00 9970336 6610000 4610000 4700000 9890000
میزان ساخت و ساز -7.40 -3 -1.2 0.5 1 1.9


کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.