بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 1214.34 1202 1208 1215 1221 1233
بازار سهام 2058.36 2097 2075 2054 2032 1989
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.40 1.59 1.63 1.68 1.72 1.8

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.5 0.9 0.8 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 -0.4 0.7 1.2 1.6 2.2
نرخ بیکاری 4.00 3.9 3.9 3.8 3.7 3.8
نرخ تورم 1.50 1.1 1.3 1.5 1.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.3 0.6 0.2 0.2
نرخ بهره 1.25 1 1 1.25 1.25 1.25
موازنه تجاری 620.00 4500 4100 9500 5800 5800
حساب جاری 4330.90 4500 6900 5500 4500 4100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70 2.9 2.9 2.9 2.9 3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 40 40 40 40 40.5
بودجه دولت -1.60 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
اطمینان کسب و کار 65.00 72 69 68 71 75
شاخص PMI تولید 49.80 48.2 49.8 50.1 48.7 49.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.90 99 95 94 96 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.5 0.6 0.3 0.9 0.9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.5 0.9 0.8 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 -0.4 0.7 1.2 1.6 2.2
تولید ناخالص داخلی 1619.42 1700 1700 1700 1700 1790
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 467045.10 454476 460885 463553 474518 484957
تولید ناخالص ملی 456451.80 435308 451276 458278 463755 473958
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134629.40 131122 133675 130327 136783 139793
تولید ناخالص داخلی سرانه 26761.90 27912 27912 27912 27912 28493
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36776.50 38201 38201 38201 38201 38201
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8402.70 8471 8193 8257 8537 8725
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22159.70 21826 22254 21209 22514 23010
تولید ناخالص داخلی از ساخت 125987.10 119654 121399 124477 128003 130819
تولید ناخالص داخلی از معادن 498.70 523 507 457 507 518
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27295.60 26541 26918 27219 27732 28342
تولید ناخالص داخلی از خدمات 260084.80 254558 257447 259325 264246 270060
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 15648.60 15210 15558 15698 15899 16249
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11528.80 11586 12876 11144 11713 11971

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 4.00 3.9 3.9 3.8 3.7 3.8
افراد شاغل 27503.00 27200 27300 273500 27500 27500
افراد بیکار 1143.00 1080 1100 1120 1110 1110
نرخ مشارکت نیروی کار 62.60 63.4 64 64 63 63
هزینه های کار 111.40 140 140 140 142 142
دستمزد 3863726.00 4122000 3697000 3981000 3886000 4042000
دستمزد در تولید 4199394.00 4712000 3904000 4309000 4322000 4457000
حداقل دستمزد 8590.00 8590 8590 8590 8590 8990
جمعیت 51.61 52.11 52.11 52.11 52.11 52.36
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 7.50 10.6 10.3 8.8 8.4 8.4
نرخ اشتغال 60.00 61.4 61.4 61.4 61.5 61.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 1.50 1.1 1.3 1.5 1.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.3 0.6 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.79 106 106 107 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 105.75 106 107 107 107 109
اندازه اصل تورم 0.60 1.2 1.4 1.5 1.4 1.7
قیمت تولید 103.93 105 105 105 107 109
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 1.3 1.5 1.2 1.9 1.9
تورم مواد غذایی 1.80 1.9 1.8 1.7 2.4 2.4
CPI مسکن آب و برق 103.43 104 104 105 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.03 100 105 105 105 107

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 1.25 1 1 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره بین بانکی 1.28 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
عرضه پول M2 2925874.00 2890000 2890000 2890000 3130000 3130000
ذخایر ارزی 409650.00 410300 411700 413200 414637 420454
وام به بخش خصوصی 8775425.00 8360927 8538426 8652193 8828820 9023054
نرخ بهره سپرده 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 260.80 261 261 261 261 259
ترازنامه بانک مرکزی 492574.80 495180 498716 501369 504021 514629
سرمایه گذاری سهام خارجی 741314.20 710080 740000 740000 690000 680000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 620.00 4500 4100 9500 5800 5800
حساب جاری 4330.90 4500 6900 5500 4500 4100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70 2.9 2.9 2.9 2.9 3
واردات 42729.00 41500 39800 40500 45000 45900
صادرات 43349.00 45000 43900 50000 50800 51700
بدهی خارجی 466978.70 461599 461599 480076 480648 499401
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9844064.00 3300000 6500000 4500000 9040000 9040000
درآمد گردشگری 1883000.00 1505000 1555000 1390000 1420000 1420000
ورود توریست 1456429.00 1000000 1100000 1300000 1380000 1450000
فروش اسلحه 1083.00 560 560 560 560 560

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.60 40 40 40 40 40.5
بودجه دولت -1.60 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
ارزش بودجه دولت -7906.00 -19000 -12000 -20000 18000 23000
هزینه های دولت 78781.50 74020 75920 77104 80042 81803
درآمدهای دولت 409618.00 110800 220000 3150000 425000 425000
هزینه های مالی 417525.00 140000 245000 245000 399000 399000
مخارج نظامی 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 38 38 38 38 39

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار 65.00 72 69 68 71 75
شاخص PMI تولید 49.80 48.2 49.8 50.1 48.7 49.7
تولید صنعتی 4.20 1.1 0.5 1.2 1.8 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.50 -0.5 -0.8 0.9 1.7 1.7
تولید صنعتی 4.80 0.9 0.5 1.1 1.1 1.5
استفاده از ظرفیت 103.00 104 103 103 105 105
ورشکستگی 15.00 35 40 40 27 27
ثبت خودرو 117002.00 121000 113000 105000 115000 110000
شاخص اقتصادی مقدم 117.70 114 114 114 116 115
تولید فولاد 5876.38 6300 6300 6300 6410 6410
استخراج معدن -5.50 1.2 -1.5 -3 4.7 4.7
شاخص همزمان 112.00 111 111 111 111 111
تولید خودرو 4028834.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
تولید الکتریسیته 23632.58 23850 23500 23500 25100 25300

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.90 99 95 94 96 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.5 0.6 0.3 0.9 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.60 3.2 3.5 3.9 5 5
هزینه های مصرف کننده 223925.40 220124 222418 223154 227508 232513
درآمد قابل تصرف شخص 1890779.40 1888265 1895185 1898343 1921032 1963295
پس انداز های شخصی 35.00 33.6 33.8 34 33.6 32.9
تسهیلات اعتباری خریدار 1572659.90 1537996 1559718 1578951 1597822 1632975
نرخ وام بانکی 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 92.90 93 93.1 93.6 93.6 94.9
قیمت گازوئیل 1.26 1.19 1.21 1.24 1.29 1.29

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
شاخص مسکن 100.60 100 102 102 102 102
نرخ مالکیت مسکن 57.70 58.2 58.2 58.2 58.2 57.7
سفارشات ساخت و ساز 12583186.00 6010000 4310000 4400000 9890000 9000000
میزان ساخت و ساز -2.10 -1.2 0.5 1 1.9 3.2


کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.