بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1102.52 1108 1114 1120 1125 1137
بازار سهام 3152.96 3084 3017 2951 2887 2758
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.76 1.8 1.85 1.9 1.95 2.04

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 0.6 1.5 1.5 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 1.2 1.5 2.5 3 2.5
نرخ بیکاری 4.60 4.1 4.1 4.1 3.9 3.8
نرخ تورم 0.50 0.5 0.8 1.2 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
موازنه تجاری 6944.00 5708 5800 5800 5800 5800
حساب جاری 8966.90 7500 5500 5500 5000 4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 52 52 52 52 55
بودجه دولت -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8
اطمینان کسب و کار 82.00 75 85 80 70 70
شاخص PMI تولید 52.90 50 55 53 51 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.80 90 105 100 100 100
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.00 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 40 42 42 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 0.6 1.5 1.5 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 1.2 1.5 2.5 3 2.5
تولید ناخالص داخلی 1642.38 1540 1540 1540 1540 1650
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 456863.50 468359 454932 468285 470569 482334
تولید ناخالص ملی 456035.70 443230 449736 467437 469717 481460
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134853.00 139613 139507 138224 138899 142371
تولید ناخالص داخلی سرانه 28605.70 27490 27490 27490 27490 28075
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42661.20 41400 41400 41400 41400 42500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7760.50 8524 7735 7955 7993 8193
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21464.20 23052 23056 22001 22108 22661
تولید ناخالص داخلی از ساخت 121752.60 125750 114892 124796 125405 128540
تولید ناخالص داخلی از معادن 392.40 493 442 402 404 414
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27855.70 28190 28274 28552 28691 29409
تولید ناخالص داخلی از خدمات 256838.20 260350 258831 263259 264543 271157
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13147.60 14129 12917 13476 13542 13881
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11232.80 12266 12319 11514 11570 11859

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.60 4.1 4.1 4.1 3.9 3.8
افراد شاغل 26759.00 27500 27500 27500 27500 27500
افراد بیکار 1284.00 1110 1110 1110 1110 1110
نرخ مشارکت نیروی کار 61.60 63 63 63 63 63
هزینه های کار 109.30 142 142 142 142 142
دستمزد 3895894.00 4091000 3701000 4011000 3962000 4121000
دستمزد در تولید 4232213.00 4511000 4871000 4371000 4307000 4427000
حداقل دستمزد 8590.00 8990 8990 8990 8990 9400
جمعیت 51.71 52.36 52.36 52.36 52.36 52.61
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 8.20 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
نرخ اشتغال 60.40 60.9 61 61 61.5 61.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.50 0.5 0.8 1.2 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.67 106 106 107 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 106.31 106 107 107 111 108
اندازه اصل تورم 0.90 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6
قیمت تولید 103.78 107 103 103 109 109
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 0.1 0.7 0.7 2.1 2.5
تورم مواد غذایی 8.30 2.4 2.4 2.1 2.1 2.4
CPI مسکن آب و برق 103.58 105 104 104 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.71 102 98.32 101 101 103

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.74 0.67 0.67 0.67 2.12 0.67
عرضه پول M2 3197997.40 3130000 3130000 3130000 3130000 3130000
ذخایر ارزی 443100.00 471566 498694 525821 552948 661457
وام به بخش خصوصی 9763726.00 9121177 9608907 9902024 10056638 10308054
نرخ بهره سپرده 1.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 260.80 261 261 261 259 259
ترازنامه بانک مرکزی 543579.60 506673 506673 506673 514629 525266
سرمایه گذاری سهام خارجی 774919.80 690000 690000 690000 680000 680000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 6944.00 5708 5800 5800 5800 5800
حساب جاری 8966.90 7500 5500 5500 5000 4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
واردات 44462.00 42289 45000 45000 45900 45900
صادرات 51405.00 47997 50800 50800 51700 51700
بدهی خارجی 510961.10 480648 480648 480648 499401 499401
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7791129.00 9040000 9040000 9040000 9040000 9040000
درآمد گردشگری 512900.00 750000 920000 970000 970000 1420000
ورود توریست 61764.00 1000000 1000000 1200000 1450000 1450000
فروش اسلحه 688.00 800 800 800 800 800

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 52 52 52 52 55
بودجه دولت -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8
ارزش بودجه دولت -63264.00 18000 18000 18000 23000 23000
هزینه های دولت 80247.40 80232 81354 82254 82655 84721
درآمدهای دولت 408760.00 425000 425000 425000 425000 425000
هزینه های مالی 472025.00 399000 399000 399000 399000 399000
مخارج نظامی 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 30.27 38 38 38 39 39

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 40 42 42 40 40
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 82.00 75 85 80 70 70
شاخص PMI تولید 52.90 50 55 53 51 50
تولید صنعتی 0.50 1.8 1.8 1.8 2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
تولید صنعتی 0.70 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5
استفاده از ظرفیت 104.50 105 106 106 107 109
ورشکستگی 27.00 27 27 27 27 27
ثبت خودرو 138356.00 130000 135500 150000 175000 190500
شاخص اقتصادی مقدم 124.00 118 118 119 119 121
استخراج معدن -3.00 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
تولید فولاد 5759.90 6410 6410 6410 6410 6410
شاخص همزمان 113.70 111 111 111 111 111
تولید خودرو 3950617.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
تولید الکتریسیته 22420.50 25100 25100 25100 25300 25300

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.80 90 105 100 100 100
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.00 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.50 5 5 5 5 5
هزینه های مصرف کننده 212925.80 212600 216384 218249 219314 224796
درآمد قابل تصرف شخص 1925872.90 1948983 1954761 1974020 1983649 2033240
پس انداز های شخصی 34.50 33.6 33.6 33.6 32.9 32.9
تسهیلات اعتباری خریدار 1682119.60 1630607 1661836 1724173 1732583 1775898
نرخ وام بانکی 2.71 2.66 2.66 2.66 3.95 2.66
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 98.60 93.6 93.6 93.6 94.9 94.9
قیمت گازوئیل 1.28 1.1 1.01 0.96 1.04 1.04

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 108.60 102 102 102 102 102
نرخ مالکیت مسکن 58.00 58 58 58 58 58.5
سفارشات ساخت و ساز 8420942.00 9890000 9890000 9890000 9000000 9000000
میزان ساخت و ساز -0.80 1.9 1.9 1.9 3.2 3.2


کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.