بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1133.33 1142 1153 1164 1174 1196
بازار سهام 3125.50 2974 2830 2693 2563 2302
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.05 2.07 2.11 2.15 2.2 2.28

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.5 1.5 1 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 3.1 2.5 3 2.6 2.5
نرخ بیکاری 3.80 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8
نرخ تورم 2.60 3 2.4 3.7 3.1 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
موازنه تجاری 2930.00 5708 6800 5800 6700 6700
حساب جاری 1910.00 5500 5500 5000 4500 4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 3.5 3.5 3.5 4 4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 52 52 52 56 56
بودجه دولت -6.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8
اطمینان کسب و کار 96.00 97 89 87 85 80
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 53.70 55 53 51 52 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 105.20 104 105 100 108 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.30 0.5 0.5 0.9 0.5 0.9
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 40 42 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.5 1.5 1 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 3.1 2.5 3 2.6 2.5
تولید ناخالص داخلی 1646.74 1540 1540 1540 1650 1650
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 472602.20 462104 469228 477297 483089 489229
تولید ناخالص ملی 454947.30 456825 467437 496410 494483 508821
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 142219.00 141707 138224 143284 145917 146867
تولید ناخالص داخلی سرانه 28605.70 27490 27490 27490 28075 28075
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42661.20 41400 41400 41400 42500 42500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8558.30 7857 7955 8290 8258 8497
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22105.30 23419 22001 22754 22665 23323
تولید ناخالص داخلی از ساخت 129270.30 116703 124796 129369 128867 132603
تولید ناخالص داخلی از معادن 469.70 449 402 526 524 539
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28517.40 28972 28871 29373 29259 30107
تولید ناخالص داخلی از خدمات 260912.40 262911 263259 265869 264837 272516
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13118.30 13121 13476 13312 13260 13645
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12661.30 12513 11514 12413 12365 12723

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 3.80 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8
افراد شاغل 27313.00 27000 27500 27500 28000 28000
افراد بیکار 1073.00 1150 1150 1150 1110 1110
نرخ مشارکت نیروی کار 63.70 62 62 63 63 63
هزینه های کار 103.80 142 142 142 142 142
دستمزد 4187464.00 3701000 4011000 3962000 4156000 4121000
دستمزد در تولید 4710398.00 4871000 4371000 4307000 4651000 4427000
حداقل دستمزد 8720.00 8720 8720 8720 8990 8990
جمعیت 51.78 51.82 51.82 51.82 51.98 51.98
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 60 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 60 62 62
نرخ بیکاری جوانان 9.30 9 9 8.5 8.5 8.5
نرخ اشتغال 59.80 58 58 59 61 60

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.60 3 2.4 3.7 3.1 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.46 108 109 110 110 112
قیمت مصرف کننده اصلی 107.42 107 108 111 109 111
اندازه اصل تورم 1.40 1.5 2 2.5 2.1 1.6
قیمت تولید 108.50 107 108 109 112 112
تغییر قیمت تولید کننده 6.40 4.8 4.9 5.3 4.9 2.5
تورم مواد غذایی 7.40 11 5.5 9.5 4.5 2.4
CPI مسکن آب و برق 104.71 107 106 107 108 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.82 100 102 103 107 105

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 1.4
عرضه پول M2 3348844.30 3319014 3391644 3464273 3536902 3779000
ذخایر ارزی 456458.90 466091 478541 490991 503441 540791
وام به بخش خصوصی 10170964.00 9760377 9902024 10056638 10259701 10308054
نرخ بهره سپرده 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 1.69
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253.24 265 265 265 263 263
ترازنامه بانک مرکزی 547994.90 549288 558198 567108 576017 602747
سرمایه گذاری سهام خارجی 999689.00 900000 950000 950000 900000 900000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 2930.00 5708 6800 5800 6700 6700
حساب جاری 1910.00 5500 5500 5000 4500 4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 3.5 3.5 3.5 4 4
واردات 47810.00 42000 43000 43000 44000 45000
صادرات 50730.00 48800 49800 49700 50500 51700
بدهی خارجی 565896.70 564837 580064 596874 612101 660947
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4738478.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
درآمد گردشگری 812500.00 920000 970000 970000 1000000 1420000
ورود توریست 70112.00 300000 700000 900000 1000000 1250000
فروش اسلحه 827.00 800 800 800 800 800

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 52 52 52 56 56
بودجه دولت -6.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8
ارزش بودجه دولت -16347.00 -25000 9000 -10000 -25000 -23000
هزینه های دولت 81349.10 82637 82254 82388 82068 84447
درآمدهای دولت 206719.00 399000 399000 399000 399000 399000
هزینه های مالی 223066.00 415000 415000 415000 415000 415000
مخارج نظامی 46056.00 40650 40650 40650 40650 40650
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 31.15 38 38 39 39 39

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 40 42 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 19.24 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.11 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.13 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 96.00 97 89 87 85 80
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 53.70 55 53 51 52 50
تولید صنعتی 12.40 5.1 4.6 4 3.2 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60 1 1.5 1.3 1.5 1.5
تولید صنعتی 13.00 6.5 5 3.5 2.5 2.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 105.10 106 106 107 108 109
ورشکستگی 16.00 20 20 25 25 25
ثبت خودرو 125819.00 135500 150000 175000 175000 190500
شاخص اقتصادی مقدم 126.20 125 126 126 126 128
استخراج معدن 7.50 6.5 5.5 5 2.5 4
تولید فولاد 5900.00 6000 6500 6500 5900 6000
شاخص همزمان 116.40 114 115 115 117 119
تولید خودرو 3506774.00 4250000 4250000 4250000 44000000 44000000
تولید الکتریسیته 23374.72 25100 25100 25300 25300 25300

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 105.20 104 105 100 108 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.30 0.5 0.5 0.9 0.5 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.60 8 8 5 5 5
هزینه های مصرف کننده 212175.70 219795 218249 215944 217692 221343
درآمد قابل تصرف شخص 1938678.90 1985575 1974020 1996839 1989085 2046760
پس انداز های شخصی 37.20 35 35 34 34 33
تسهیلات اعتباری خریدار 1764997.90 1688010 1723888 1777874 1770970 1822321
نرخ وام بانکی 2.74 2.77 2.77 2.77 2.77 3.52
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 103.80 94 94 94 93 93
قیمت گازوئیل 1.39 1.25 1.19 1.04 1.07 1.02

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 115.10 115 117 119 120 125
نرخ مالکیت مسکن 58.00 58 58 58 58.5 58.5
سفارشات ساخت و ساز 7322122.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
میزان ساخت و ساز -1.80 3.3 5.5 3.2 2.5 3.2


کره جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.