بازارها گذشته مرجع
پول 357 2019-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-12
نرخ بیکاری 10.32 2019-12
نرخ تورم 3.2 2020-02
نرخ بهره 5 2020-03
موازنه تجاری -44.46 2019-09
حساب جاری -972 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 2018-12
بودجه دولت 1.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
موارد کروناویروس 6 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 2 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی 6 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1349 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 372 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.32 2019-12
جمعیت 4.56 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.2 2020-02
تورم مواد غذایی 2.8 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2020-02
CPI مسکن آب و برق 103 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -44.46 2019-09
حساب جاری -972 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16 2018-12
صادرات 252 2019-09
واردات 297 2019-09
ذخایر طلا 0.36 2019-06
تولید نفت خام 0 2019-11
بدهی خارجی 4059 2018-12
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 2018-12
بودجه دولت 1.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 152 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 16 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -4.3 2019-09
سرعت اینترنت 1638 2017-03
آدرس های IP 12408 2017-03
شاخص رقابتی 40.92 2019-12
رتبه رقابتی 134 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 152 2019-12
تولید الکتریسیته 108 2019-09
تولید صنعتی -17.7 2019-06
استخراج معدن 32.9 2019-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 6 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 2 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موریتانی - شاخص های اقتصادی.