بازارها گذشته مرجع
پول 37.54 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-12
نرخ بیکاری 10.32 2019-12
نرخ تورم 2 2020-07
نرخ بهره 5 2020-08
موازنه تجاری -44.46 2019-09
حساب جاری -972 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 2018-12
بودجه دولت 0.1 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 7403 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 161 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 6927 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی 7.59 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1756 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5197 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.32 2019-12
جمعیت 4.56 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 2020-07
تورم مواد غذایی 1 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2020-07
CPI مسکن آب و برق 103 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -44.46 2019-09
حساب جاری -972 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13 2019-12
صادرات 252 2019-09
واردات 297 2019-09
تولید نفت خام 0 2020-05
بدهی خارجی 4059 2018-12
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79 2018-12
بودجه دولت 0.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 152 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 16 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 3.6 2019-12
سرعت اینترنت 1638 2017-03
آدرس های IP 12408 2017-03
شاخص رقابتی 40.92 2019-12
رتبه رقابتی 134 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 152 2019-12
تولید الکتریسیته 111 2020-06
تولید صنعتی -11.9 2019-12
استخراج معدن 15.3 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 7403 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 161 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 6927 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موریتانی - شاخص های اقتصادی.