بازارها گذشته مرجع
پول 35.81 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-12
نرخ بیکاری 10.7 2020-12
نرخ تورم 1.8 2020-12
نرخ بهره 5 2020-12
موازنه تجاری -44.46 2019-09
حساب جاری -972 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54 2019-12
بودجه دولت 0.1 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
موارد کروناویروس 17130 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 438 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 16441 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی 7.59 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1756 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5197 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.7 2020-12
جمعیت 4.56 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2020-12
تورم مواد غذایی 2.6 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2020-12
CPI مسکن آب و برق 104 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -44.46 2019-09
حساب جاری -972 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13 2019-12
صادرات 252 2019-09
واردات 297 2019-09
تولید نفت خام 0 2020-10
بدهی خارجی 4059 2018-12
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54 2019-12
بودجه دولت 0.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 152 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 16 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 3.6 2019-12
سرعت اینترنت 1638 2017-03
آدرس های IP 12408 2017-03
شاخص رقابتی 40.92 2019-12
رتبه رقابتی 134 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2020-12
رتبه فساد مالی 137 2020-12
آسانی کسب و کار 152 2019-12
تولید الکتریسیته 111 2020-06
تولید صنعتی -11.9 2019-12
استخراج معدن 15.3 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 17130 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 438 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 16441 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موریتانی - شاخص های اقتصادی.