بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 357.30 357 357 357 357 357
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 3.5 3.5 3.5 3.5 3.8
نرخ بیکاری 11.80 12.2 12.2 12.2 12.2 12.4
نرخ تورم 2.70 2 2.6 3.2 3 4.2
نرخ بهره 6.50 6 6 5.75 5.75 5
موازنه تجاری -10.46 -121 -140 -143 -132 -130
حساب جاری -972.00 -325 -325 -325 -325 -305
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.00 -18 -18 -18 -18 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 94 94 94 94 90
بودجه دولت 1.60 0.7 0.7 0.7 0.7 -0.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 3.5 3.5 3.5 3.5 3.8
تولید ناخالص داخلی 5.37 6.5 6.5 6.5 6.5 6.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1349.40 1370 1370 1370 1370 1358
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 372.40 420 420 420 420 470
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 11.80 12.2 12.2 12.2 12.2 12.4
جمعیت 4.40 4.65 4.65 4.65 4.64 4.76
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.70 2 2.6 3.2 3 4.2
تورم مواد غذایی 2.50 2.6 2.2 1.8 3 3.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.6 0.6 0.4 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.30 111 113 115 116 121
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.50 6 6 5.75 5.75 5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -10.46 -121 -140 -143 -132 -130
حساب جاری -972.00 -325 -325 -325 -325 -305
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.00 -18 -18 -18 -18 -15
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 94 94 94 94 90
بودجه دولت 1.60 0.7 0.7 0.7 0.7 -0.3
مخارج نظامی 152.00 140 140 140 140 155


موریتانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.