بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 357.30 357 357 357 357 357

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 -3 -3 -3 2.8 2.8
نرخ بیکاری 10.32 11 11 11 11.6 11.6
نرخ تورم 3.20 3.6 3.3 3.1 4 4.3
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -44.46 -121 -140 -132 -143 -130
حساب جاری -972.00 -325 -325 -325 -325 -305
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.00 -18 -18 -18 -15 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 94 94 94 90 90
بودجه دولت 1.60 -8 -8 -8 -7.3 -7.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 -3 -3 -3 2.8 2.8
تولید ناخالص داخلی 6.00 5.63 6.5 6.5 6.2 6.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1349.40 1370 1370 1370 1358 1358
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 372.40 420 420 420 359 470

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 10.32 11 11 11 11.6 11.6
جمعیت 4.56 4.65 4.65 4.64 4.76 4.76

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.20 3.6 3.3 3.1 4 4.3
تورم مواد غذایی 2.80 2.8 2.5 2.4 2.6 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.6 0.4 0.5 0.2 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.40 114 115 116 117 121

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -44.46 -121 -140 -132 -143 -130
حساب جاری -972.00 -325 -325 -325 -325 -305
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.00 -18 -18 -18 -15 -15

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 94 94 94 90 90
بودجه دولت 1.60 -8 -8 -8 -7.3 -7.3
مخارج نظامی 152.00 140 140 140 140 155موریتانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.