بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 36.25 36.42 36.58 36.75 36.92 37.26

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 4.8 4.8 4.6 4.6 4.6
نرخ بیکاری 11.50 11.7 11.7 11.3 11.3 11.3
نرخ تورم 8.20 8 7 5.8 4.5 4
نرخ بهره 5.00 6 6 6 6 5
موازنه تجاری -8.34 -2 -2 -2 -7 -3
حساب جاری -576.30 -305 -305 -305 -305 -305
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 53 53 53 53 55
بودجه دولت 2.20 2 2 2 2 2.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 4.8 4.8 4.6 4.6 4.6
تولید ناخالص داخلی 7.78 6.2 6.7 6.7 6.7 6.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 1683.86 1770 1770 1770 1770 1770
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4983.22 5100 5100 5100 5100 5100

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 11.50 11.7 11.7 11.3 11.3 11.3
جمعیت 4.65 4.76 4.88 4.88 4.88 4.88

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 8.20 8 7 5.8 4.5 4
تورم مواد غذایی 13.40 14 10 8 7 7
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 1.4 0.8 0.4 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.80 130 128 129 130 134

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 5.00 6 6 6 6 5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -8.34 -2 -2 -2 -7 -3
حساب جاری -576.30 -305 -305 -305 -305 -305
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -12
واردات 32.53 30 32 35 30 35
صادرات 24.19 28 30 28 30 32

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 53 53 53 53 55
بودجه دولت 2.20 2 2 2 2 2.3
مخارج نظامی 199.00 155 155 155 155 155موریتانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.