بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 37.54 37.54 37.54 37.54 37.54 37.54

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 -1.8 3 3 3 3
نرخ بیکاری 10.32 11 11.6 11.6 11.6 11.6
نرخ تورم 1.50 3.1 3.3 3 2.8 3
نرخ بهره 5.00 5 5 4 4 3.5
موازنه تجاری -44.46 -121 -140 -143 -143 -130
حساب جاری -972.00 -325 -325 -325 -325 -305
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.00 -18 -15 -15 -15 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 94 90 90 90 90
بودجه دولت 0.10 -6 -4 -4 -4 -4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 -1.8 3 3 3 3
تولید ناخالص داخلی 7.59 5.3 6.2 6.2 6.2 6.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1756.10 1630 1750 1750 1750 1750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5197.00 4700 4900 4900 4900 4900

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 10.32 11 11.6 11.6 11.6 11.6
جمعیت 4.56 4.64 4.76 4.76 4.76 4.76

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.50 3.1 3.3 3 2.8 3
تورم مواد غذایی 1.70 0.8 1 1.4 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.40 115 116 116 116 120

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 5.00 5 5 4 4 3.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -44.46 -121 -140 -143 -143 -130
حساب جاری -972.00 -325 -325 -325 -325 -305
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.00 -18 -15 -15 -15 -15

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 94 90 90 90 90
بودجه دولت 0.10 -6 -4 -4 -4 -4
مخارج نظامی 152.00 140 140 140 140 155موریتانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.