بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 35.81 35.81 35.81 35.81 35.81 35.81

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 3 3 3 3 6
نرخ بیکاری 10.70 11.6 11.6 11.6 11.6 12.3
نرخ تورم 1.80 2.5 3 2.8 3 3.2
نرخ بهره 5.00 5 4 4 3.5 3.5
موازنه تجاری -24.82 -121 -140 -143 -128 -130
حساب جاری -831.11 -325 -325 -325 -305 -305
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.20 -15 -15 -15 -15 -14.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.00 67 67 67 67 65
بودجه دولت 0.10 -4 -4 -4 -4 -3.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 3 3 3 3 6
تولید ناخالص داخلی 7.59 6.2 6.2 6.2 6.2 6.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 1756.10 1750 1750 1750 1750 1770
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5197.00 4900 4900 4900 4900 5100

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 10.70 11.6 11.6 11.6 11.6 12.3
جمعیت 4.53 4.76 4.76 4.76 4.76 4.88

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.80 2.5 3 2.8 3 3.2
تورم مواد غذایی 2.60 3 2.6 2.4 2.7 2.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.2 0.1 0.3 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.30 115 115 116 120 118

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 5.00 5 4 4 3.5 3.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -24.82 -121 -140 -143 -128 -130
حساب جاری -831.11 -325 -325 -325 -305 -305
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -21.20 -15 -15 -15 -15 -14.3

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.00 67 67 67 67 65
بودجه دولت 0.10 -4 -4 -4 -4 -3.5
مخارج نظامی 152.00 140 140 140 155 155موریتانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.